Книга 24


29.ХІ.131(1995)

РУБИННИТЕ ЯНТРЍНИ
ЖЛО / НЙ


Йохан Волфганг Гьоте

ПРЕД СЪДА

Чий е плодът под мойто сърце,
Аз няма да кажа на вас.
"Блудница!" - плюете вие с гняв,
Но честна жена съм аз.

Не ще назова своя любим.
Най-добрият е той на света -
Носи ли сламена шапка той
Или златен кръст на врата.

Ако има в нашата обич позор,
Нека падне на мойта глава.
Познавам го аз, познава ме той,
Бог също знае това.

Господин свещеник, господин съдия,
Оставете ме, моля ви аз.
То е мое дете, само мое дете -
Нищо не искам от Вас.

            Ако една гениална актриса научи това стихотворе­ние на български, на немски и на други езици, и ги рецитира пос­ледователно, ефектът ще е голям. Може да се направи и клип със съда и инквизицията.

- Може ли да се даде Живоструйно Лично Осияние за голямата българска актриса Нона Йотова? Коя все­лена зак­риля свободните майки: ясновселената или янт­ровселената?

9,46ч.
- Янтрùните не раждат физически деца, те раждат само възторзи и шемети. Сливането на съ­ществата с полада обикновено ражда физи­чески плод и е под управлението на ясновселе­ната. Въпреки че постоянно говорим за същес­тва с монада, не трябва да забравяме, че мона­дата на повечето хора и ан­гели, а дори и на по­ловината божества е "двусеме­делна", т.е. създа­дена в духовния свят. Засега не съм разгранича­вал в осиянията тези два вида мо­нади, освен чрез термина "полáда". Ясновселената е със­тоя­ние на Божествения свят, Царството на Ми­ро­вата Душа или Пралайа; но след така нарече­ното "грехопадение", монадите станаха полади и слязоха от Божествения свят в духовния. Абсо­лютният Дух Тот се обменя с Пралайа, но Него­вото по-вътрешно естество "От" създава "òтвселената" и се обменя с Еллáйа - богинята на янтровселената. Тя има и други имена, но сега ви казвам това. Липсата на "м" в името ú поражда физическо безплодие, но това също е велик принцип в Битието. Безплодните физи­чески същества - мъже жени и пр. (има и други "по­лове" във все­лената (б.д.) - са потенциално под вли­яни­ето на янт­ровселената и се занимават с привлича­нето на вихри и шемети, т.е. на съ­щества за все­ляване, а не за въплъщаване. Във всички случаи, ко­гато сте се сли­вали без физи­ческо зачеване, вие сте попадали в света на Ел­лайа и От и сте извиквали същества от висо­ките светове. Когато сливането става при ме­соядци, алкохолици, наркомани, пушачи и пр., а също и между злословници, пак се явява вихър, но с обратен въртеж - изсмуква същества от ада. Това става и под въздействието на сегашната дис­хармонична и шумна естрада, на филми и други про­изведения на пъклената култура, които изобразяват ужасното, отвратителното и грозното.


Говорили сме за една тънка зона между тотв­селената и ясновселената, при която един скъпоце­нен камък - свръхгениален математик - умее да прев­ръща неопределеността в относи­телна определе­ност и обратно. Така Тот и Пра­лайа примиряват ко­ренно противоположните си потребности и могат да се сливат - да създават светове. Но има подобна зона и между ясновселе­ната и янтровселената, уп­равлявана от рубина. Рубинът умее да създава твор­чески вихри, без да привлича мюони. Следователно, той е свързан с екстазите на създателството, без задължи­телно оплождане. Това обаче той върши с поло­жителния си ток, в дясно направление. Пусне ли вихър наляво, се включва и ясновселената - и то­гава е възможно и физическо зачеване, но без оповестя­ване на бащата, без ясновселенско се­мейство.
Рубинът, следователно, защитава свобод­ните майки повече от всички други скъпоценни камъни, но трябва да знаете точно кой вид ру­бин. И корундите са мъжки и женски. Тъкмо женс­кият корунд позволява раждане, докато мъжкият предизвиква вселяване. Ру­бини, обработени тех­нически и продадени, купени, могат да извикат не само светли същества. Ако ру­бинът е подарен, и то тайно, и ако се носи между гърдите близо до сърцето, може да привлече за въп­лъщение или раждане същество от янтровселената - сво­бодна жрица или жрец на любовта и творчест­вото. Такава бе Аурора, Айзидора, Клеопатра и още стотици други свещени янтрúни в истори­ята на чо­вечеството, които ви предпазват от войни и катас­трофи, катаклизми. (Имат се предвид Аурора Дюдеван (Жорж Санд), Айзидора Дънкан – б.п.)


За Таиса ще говоря по-подробно в бъдеще, тъй като сега е опасно. Нейната същност е по­лиадна (по­лиада: разцъфнала монада, братясала - с изкласили много мо­нади от един корен - б.п.) и съдържа 16 лазерни монади във вихрен въртеж по спирали. Ако дам сега полиад­ното ú име, а не само едно от историческите, то ще зас­вятка през диа­мантите на полиадата ú и ще по­коси стотици хиляди презрени, неприемащи Свобод­ната Майка. В нея се образува невероятно същество - гру­пов дух от янтрини и гении, които са дали много на човечеството. Таиса направи възможни побе­дите на Александър - и не само неговите. Съз­дателка на ос­новни клонове в Божествените култури на наро­дите, тя бе и много опасна, по­неже още не знаеше как да дозира янтричните си вихри и често импулси­раше и раждаше покори­тели на света, Прометеи, революци­онери.
Сега ú предстои изкупление, ако стане център на Новата Култура.
                  

В. "Седмичен Стандарт", 12 ноември 1995г.


Нона Йотова: "В най-тежките мигове
приятелите ме забравиха"

Николай Н. Нинов

Равносметката

За първи път не посрещнах рождения си ден, а раз­миш­лявах. Бях решила, преди да навърша 30, да имам дете. Е, очак­вам го въпреки тежка операция наскоро. Не случих обаче да се наложа пред хора, от чиито пари, уви, зависи амбициозният артист днес. Случайни и имунизирани срещу култура персони опитаха да ме унижават. Сложих им чертата, защото е смай­ващо да убеждаваш празни хора тепърва, когато си убедил вече публиката.

Бунтарството

Мнозина са сигурни, че предизвикателната и шоки­раща Нона е всъщност изработено поведение. Не понасям маските, но понякога хората не го разбират. От малка съм различна - това дразнеше съученици, учителите се гневяха, явявах се с розови дънки, като протест срещу униформите. Стигна се до там, че на родителска среща татко да заяви, че не е толкова важно кой ходи с дънки, а да не отглеждат подлеци. Своенравна съм - да, но съчувс­твам на хората с комплекси. Защото заради тях и заради предразсъдъците си българинът най-често и най-страшно е грешал.
Преди няколко месеца приех да позирам за актови снимки в едно списание, за да докажа, че "агресивният сек­сапил" на Нона Йотова е мит, фабрикуван от болни въоб­ражения. Не се любувам на голотата си и не злоупотребя­вам с нея - тя е нещо естествено, вид откровеност: на сцената, в студиото, до обичан мъж. Затова ще позирам и в напреднала бременност. Не за да повторя Деми Мур, а защото жената, носеща живот в себе си, е свята и стои над всякакъв "морал",

Мълвата

          ...обаче вършее в плевясали ниви: свободомислещият у нас мъкне тягостния етикет на черна овца или бяла врана, от­както се помни. Когато завършвах първия си албум, се тира­жира една злостна идиотщина, според чийто "из­държан" стил музикантът Иван Лечев щял да развали ка­лимерата с жена си заради "фаталната" Нона... И това на цяла страница! Ако някои не носят майтап, аз не нося на мръсотии. И побеснях, защото лесно се гълта апетитна лъжа, но раните от нея трудно за­растват. После ни за­ръфаха с моя колега хореографа Едмонд Скот, който е костариканец. Да оставим, че го изкараха индиа­нец, ами и понеже залитал по другия пол, безутешната Нона отп­рашвала в манастир и щяла да си стриже косите... Според последната дивотия, и детето ми било от Едмонд - въ­обще какви ли ще ги диплят догодина същите вестници, след като няма да родя чернокожо бебе…
Непрекъснато се шушне и че съм нечия любовница. Как да допусне интернационалното нашенско мислене, че една жена ще пробие и ще ú провърви току-така в теа­търа на армията? С талант? Хайде де… И тутакси бях хвърлена в обятията на ди­ректора Тодоров, после на ре­жисьора Ламбрев; "късметлии" из­лязоха и Васил Михайлов, Ивайло Христов, Атанас Атанасов - да ме прощават оста­налите, за които не се сещам сега…

Изборът

Ужасно вярно е обаче, че много семейства креят днес под някаква форма на проституция. Жени ненавиж­дат съпру­зите си, но понасят покрива с тях, само защото са влиятелни или богати. Не съм от тази кръвна група: в момента аз съм в доста трудна ситуация - включително и финансова, нямам мъж, на когото да се опра и който да ми е щит от нападки и клопки, но и не бих помислила за подкрепа, срещу която да про­давам части от себе си. И решението да родя сама детето си е доказателство. Но кой го е грижа, след като нямат край спеку­лациите и с развода ми, и с уж много тайнствения баща на де­тето ми? Защо да е "тайнствен"?... И аз ли се оказах единст­вената не­омъжена майка? Проблемът е другаде: че макар неза­ви­сима и свободна по дух, аз си патя и си плащам скъпо. Даже приятели нямам сега - в най-тежките мигове ме заб­равиха, аз ли да се сещам за тях? Самотата е вид свобода, но такъв из­бор изисква максимум смелост…

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.