ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

 

ОСИЯНИЯ

( Е Д И Н Е Н И Я , Х О Л И З А Ц И И )

 

 


 


За пред света и според съществуващия днес закон за авторските права,

 настоящото издание е под юридическата протекция

 на кантора "Юсаутор".

Принципите на Христóвия Дух са истинността, анонимността и безплатното разпространение.  Осиянията не бива да се продават по никой начин, а който ги включва в свои или периодични издания, трябва да намалява цената им съобразно обема на включената холизàция. Илюстрациите са взети  изключително от интернет, доверявайки се на съобщенията, че са предоставени за безплатно ползване. Ако някой автор попадне на своя творба в нашите книги и заяви претенции, ще заменим съответната илюстрация с друга. Бъдещото човечество, което ще е много по-етично, свободолюбиво и истинолюбиво, ще слага в изданията си специален знак, символизиращ правилото на Свободната Вселена:

"Всички права - на всички". 
 
 
 
 
 

Страницата, която виждате, е от 18.VII.130(1994)г.Затова се налагат някои пояснения, съобразени със сегашния момент (149(2013)г.). В новите ни издания годините са променени според Новото летоброене, като в скоби се дава и годината по официалния календар. В точка 2 по-горе се говори и за начало от рождената дата на Учителя, но това не сме направили, понеже ни е казано, че моментът още не е настъпил. В такова ново летоброене ще има нов тип месеци (плаващ лунен календар според реалните фази на Луната), ще се сменят коренно датите, а това би довело до драстични промени, за които човечеството още не е готово. 

 

Когато говорим за Ново летоброене, ние имаме предвид календар с начало рождената дата на Мировия Учител във всяка кардинална епоха на човечеството, когато сам Господ слиза във всеки един от безбройните светове като физическо въплъщение на Бога. Христòвият Дух казва чрез Емануил Сведенборг (1688-1772), че Бог не е само невидим и абстрактен, както твърдят повечето религии. Бог винаги присъства във всяко човечество в Битието и с физическото си тяло като Богочеловек - Учител на всички Учители и същества. Истинските Му  ученици и в нашия век Го разпознават безпогрешно - и се начева Ново летоброене.

 

КНИГА ПЪРВА

  СЪДЪРЖАНИЕ:


 

0001.122(1986).XII.31

Необятното продължава да говори (предговор)...

011

0002.148(2012).VII.21

По въпроса за ударението в книгите с осиянията

153

0003.108(1972).XII.31

Нов текст на пáневрúтмията…………………………..

159

0004.108(1972).XII.31

Свободен си напълно!................................................

190

0005.109(1973).XII.31

Унищожени,  конфискувани  и  изгубени  осияния

205

0006.110(1974).I.02

Аз съм Учителят на Русия!........................................

228

0007.111(1975).I.31

Евангелие  от  Мария  Магдалина……………………

231

0008.111(1975).I.31

Възстановен  първи  вариант  на  Евангелие  от Мария Магдалина………………………………………...

256

0009.111(1975).VII.31

Осияние  за  Словото  Божие…………………………

290

0010.111(1975).XII.31

Ходú с тези приятели!...............................................

303

0011.117(1981).VIII.19

Ромон  от  Божествената  наука  -   "Звездни        приказки"…………………………………………………..

305

         117(1981).VIII.19

Вега………………………………………………………….

306

         120(1984).II.26

Сириус……………………………………………………...

308

         120(1984).III.02

Мицàр…………………………………………………….....

311

        120(1984).III.08

Ригéл..............................................................................

314

         120(1984).III.12

Зòсма.............................................................................

316

         120(1984).III.14

Ахернáр.........................................................................

319

         120(1984).III.16

Алдебарàн.....................................................................

322

         120(1984).VI.04

Рèгулус..........................................................................

325

         120(1984).III.18

Албирéо.........................................................................

329

         120(1984).III.21

Нокóн..............................................................................

331

         120(1984).III.23

Алтаúр............................................................................

334

         120(1984).III.26

Óнтла..............................................................................

336

         120(1984).III.28

Тáу  от  Касиопея….….................................................

339

         120(1984).III.31

Алгóл..............................................................................

343

         120(1984).IV.04

Проциòн.........................................................................

346

         120(1984).IV.07

Ом...................................................................................

351

         120(1984).IV.11

Юмна..............................................................................

354

         120(1984).IV.14

Бèтелгèйзе....................................................................

357

         120(1984).IV.14

Полáрис.........................................................................

360

         120(1984).IV.21

Елмаùл...........................................................................

363

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.