Книга 22


9.І.131(1995)г
Бургас Изгрев

БУРГАС - ЦЕНТРАЛНАТА ПОЩА НА ЗЕМЯТА

(Първи ден от опита Сириус`95 и първо осияние на тази тема)


4,00-10,45ч.

Астрологически часове за Бургас, подходящи за провеж­дане на упражнението за свързване със Сириус от 2ч.22м.32с.ЕЕТ на 9.І.1995г. до 2ч.22м.32с.ЕЕТ на 17.І.1995г.

Слънчевите, Венерините и Лунните часове са определени за пиене на малинов сок (в краен случай може и чай, компот или сироп от мали­ново желе, конфитюр и др.). За предпочитане е сок 100%, но може и какъвто има. Оптимален ефект - само на сок. Но може и да се яде (само суровоядска или вегетарианска храна), като се спазва условието сокът да се пие поне ½ час преди хранене. В Лунните часове се пие само сок - не се яде. Може и храненето да бъде само в Слънчеви часове - според Учителя Беинсá Дунó, човек може да яде само веднъж дневно в Слънчев астрологически час (с добро дъвчене и положителна мисъл и в продължение на целия астрологически час). После през целия ден сме сити. Яде се и в Юпитеров час, но от самото начало, и то лесно смилаем плод. Преди изгрев и след залез Слънце да не се яде и пие нищо.
Урановите часове (представляващи класическите Сатур­нови от обед до полунощ) са най-подходящи за реализиране на контакта със Сириус в този период. В началото може да се произ­нася астромолитвата и астроформулата на Уран, а после да се медитира, да се наблюдава и описва какво се случва субек­тивно и обективно. Подробно се описват всички по-необикновени мисли, чувства и случки, а също и сънищата - не само в Урановите, но и в Слънчевите и Венерините часове, а и в което и да е друго време от 9 до 17 януари 1995г. Явленията се конста­тират и няколко дни извън този период, даже до две седмици и повече.
Желателно е да се наблюдаваме и да наблюдаваме света около нас и по време на Слънчевите и Урановите аспекти, осо­бено между Слънцето и Уран - както универсалните, така и лич­ните. Добре е по възможност да се посрещат и изгревите на Слънцето, Венера и Уран, като се произнасят съответните астромолитви и астроформули. Във вечерните Уранови часове, до 21,30ч.(в 22 ч. ученикът вече трябва да е заспал) да се излиза навън и да се наблюдава небето. Когато има звезди, да се съзер­цават - според практиката на Школата, има шанс да се направят интересни контакти. Ако човек е навън, в Уранов час може да се свърже с Космоса дори при лошо време. Най-малкото - да се гледа навън през прозореца. От 9 до 17 януари т.г. - под влиянието на Сириус - такива възможности са засилени. В никакъв случай да не се яде в Марсов и Сатурнов час! Водете си дневник.
Означения на планетите:
С - Слънце, В - Венера, М - Меркурий, Л - Луна, с - Сатурн, У - Уран, Ю - Юпитер, Н - Нептун, м - Марс, П - Плутон. Универ­салните аспекти по време на опита наистина са важни, но само за опитните астролози, които няма да се повлияят; заради неастролозите тук те няма да се съобщят, а ще се анализират след 17.І.1995г., за да се избегне самовнуше­ние. Изгревите на Венера и Уран тук са дадени за гр. Бургас. За София: +17м.
В оригинала на текста, тук са съобщени астрологическите часове за Бургас от 9 до 16 януари 1995 г.

Други условия за успешно участие:

Според осиянието за Сириус от 1984г., той управлява и така наречената "Нелична Космична Енергия" (НКЕ). Затова, през 8-те дни до съвпада на Слънцето с Уран (9-17 януари), добри резултати могат да имат предимно живеещите сами (поне в самостоятелна стая) или тези, които могат да се откъснат от близките си в този период, без да ги огорчат. Неженените и неживеещите с някого постоянно или преобладаващо, в очите на Небето са от Младежкия (специалния) Окултен Клас. Има и Орфически Клас. Участниците от него трябва да са напълно свободни от кармически обвър­заности и лични предпочитания и да имат вътрешната и външна свобода да редуват самота, общуване с най-близкия и общуване с веригата от сродни души - по определен ритъм. В опита със Сириус, през 8-те дни до съвпада на Слънцето с Уран ученикът от Младежкия Окултен Клас трябва след залез до изгрева да е сам. Приетият в Орфичес­кия (Евродоровия) клас може да допусне в етерната си аура най-срод­ната си душа само в петък (в свободното си време от изгрев до изгрев) и във Венерини часове, а в другите дни се налага да бъде задължително сам в съ­бота и в Сатурновите часове. В останалите дни може да до­пуска в аурата си хора от сродната верига, но не и два дни после­дователно един и същ човек, а в етерната си аура - предимно в Мар­сов час. Ученикът от ООК (Общия Окултен Клас) може да си опита щастието да се свърже със Сириус, само ако близките му го освободят доброволно и добронамерено да спи самичък в някоя стая. След залез до изгрев слънце той може да бъде с близки и предпочетени само в понеделник и петък. Под "ученици и участници в МОК и ООК" се подраз­бират само последователи на Учителя Беинсá Дунó (Петър Дънов), които четат и изучават беседите Му и живеят според методите и духа им, без да ги смесват с методите на други школи. Това обаче не значи, че привържениците на други тече­ния няма да имат резултати във връзка със Сириус - в Рига миналата година взеха с успех участие предимно такива, дори и невегетарианци, и пак се имаха удивителни преживявания.
Под кандидати за участие в Орфическия клас, с най-висока степен "Евродóровия" (Евридика+Родопа+Орфей) се разбират участници от Младежкия клас, които, освен Словото и методите на Учителя до 1945г., приемат и тези на проявата Му като Елма от 1972 г. насам.
След горните сведения се осмеляваме да зададем въпрос към Елма, правилно ли сме разбрали условията за участие и може ли да каже нещо за космическата мисия на Бургас и на Велико Търново. Разбрахме, че и там ще проведат 8-дневната прог­рама за свързване със Сириус, а не само в София, Рига и Москва. Трябва да се добави, че по вътрешен импулс в този период могат да се четат и класическите молитви от Учителя, и Молитвата на искрата Божия. Особено във Венерините часове е добре и да се пее. Освен дневниците по време на експеримента, да се запазят и предадат накрая и всички знаци, рисунки, стихотворения и пр., получени спонтанно. Желателни са и аудиозаписи на преживяното.

Соковете да не се пият студени, а затоплени най-много до 45°, а чайовете - горещи.

Ето думите на Елма:

- Искам този път сериозните да удържат само на сок. Какъвто намерите, но да не се яде тия осем дни. Така ще намалите Сатурновите нещастия през този месец - по-малко хора ще загинат от студ, сняг, лед, егоизъм.
Одобрявам формата "кореспондентски курс". Тя е относително по-надеждна гаранция за сериозно учас­тие. Потвърждавам, че с всеки човек, предаващ препис, напи­сан красиво и по всички правила, ще се заема лично. При натрупването на определено количество преписи, раз­лично за всекиго, животът му изведнъж ще тръгне нап­ред по-бързо от обикновено. Благата, но и плащането ще следват по-интензивно. Раните ще бъдат повече, но ще оздравяват по-бърже; някои радости и удоволст­вия ще отпаднат, но Мъдростта и блаженството няма да закъснеят.
Търново е слънчевият сплит на България. Там се влива слънчева сáлма. Праната се получава повече на Витоша - Ел Шадáй. Арбанаси е най-силният фокус на слънчева салма на планетата!
Приемете, че Търново, Витоша, Арбанаси, не са само географски места. Те съществуват в Небесна България. Да търсиш и намериш Учителя си подсъзна­телно - ето ролята на Търново. Да получиш природен прилив с оздравяващ и подмладяващ ефект, ако си търсил и намерил Единствения Учител - това значи да си попаднал в Арбанаси!


Арбанаси

Има входове към Агарта от­към Търново, а оттам - направо към Слънцето! Слън­цето има една ясновселенска зона, шуртяща изобилно през Арбанаси. Тя се препредава през Лусúн и управлява оздравяването, подмладяването, мутациите. В бъ­деще се очаква мощно възкресение точно там. Тър­ново по тази причина е и Голгота за напредналите ученици. След Варна, там се раждат едни от най-кра­сивите хора. Може да се каже, че Русе ражда красивите, Търново - прекрасните, а Варна - съвършените.
А Бургас има не само земна, но и планетна роля в Слънчевата система. Съществува междупланетно течение "инпрáн", което разнася пощата. Преди мина­ваше през Айтос, но сега се премести на изток. Плани­ните северно от Бургас са приемната, а Странджа – отправната поща на Земята. Има и подстанции - по източните крайбрежия на територии с морета и езера, - но от тях и към тях всичко се препредава чрез Бургас. В бъдеще не само Посветените, но и учените ще из­ползват този канал. Това не са писмени пратки. Пис­меността е свещен принцип, но остарял. Небето из­ползва образен език, символен - така се пести много време и място.
При определени аспекти, със сериозните участници в курса ще отидем на север и на юг, за да уловим от тия пратки.

Точно в 10,45ч. Елма преустанови Контакта. Оказа се, че е настанало времето за малиновия сок.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.