Книга 14

24.VІІІ.126(1990)г.
София-Изгрев

ПОСМЕЙТЕ!
ЖЛО / Ноинна и Т

          Преосвещена съпруго на херувими и серафими! Ако видят някога твоята роля в Битието за повди­гане на божества и ангели, тия, които сега те съ­дят и се безпокоят за тебе, ще бъдат сащисани. Те са слепи - не знаят, не виждат, не могат да проу­меят дълбочините на Любовта, безграничието на доверието и главоломните висини на духа ти, про­никнал с вяра в лоното на бъдещото човечество.
          Връзката ти с Т. не е от векове, нито от хилядо­летия. Тя не е от тази Земя, нито от тази система, а преминава като пламък небесен и земен през всичките времена и вечности и осиява надеж­дите на Вселената. Аз имам да ви говоря специално за вашите срещи на различни полета, за скоковете ви в глъбините на всеотдайността от канарите на върховните пирове. То е все едно да уцелите голи вир колкото копа сено в подножието на Чомолунгма... Това е лудост, която синовете на страха и прозата не могат да възприемат никога. Това е върхът, то е всичкото, до което се достига, едва след като ня­коя самотна душа се е катерила отвесно нагоре в течение на незнайни манвантари само с нокти и зъби, и пръсти!
          Кому ще повериш тайната си, неосланено цвете на върховете, жадуващо подвиг и дишащо въз­дух от слънце? Кой ще повярва на скока ти – полет от самия покрив на световете надолу към Окото на интровелената, която се уцелва само от подобни на тебе и само веднъж на милиони години?
   Не искам да кажа, че бреговете му и цели гра­мадни пространства около него не са осеяни с ле­генди и кости, останали от пилигрими, потърсили вечното. Не искам да кажа и че серафимно сърце като вира сред ледници, за който говоря, се уцелва тъй лесно, както бленуват мнозина. Тия, които са годни за полет и са владетели на висините, опитват от неизбродни години да попаднат като стрела в средата на вира, ала успяват с крилата си да се спа­сят на две педи от ледника, когато усетят, че точ­ността им се е изплъзнала.
           Аз не давам тъй лесно лично послание за тия, които запитват каква е съдбата им, ако бъдат ома­гьосани от някое шеметно езеро, на километри на­долу по ледения връх на духовния устрем. Аз не давам надежди, понеже успешните скокове от такава висо­чина или легендарните изкачвания за откриване на такова езеро са записани в Книгата на Живота само на няколко листа. И ако сега ти отговарям на въп­роса какво ви свързва с Т. и какъв е шансът стре­лата на устрема ти да попадне в средата на сър­цето му, хванало отдавна ледена коричка отгоре по­ради ветровете и бурите на човешкия егоизъм, то е защото Аз виждам, че ти си единствена. Не че ня­маше случаи, когато виртуози на скока от обич уце­лиха точно в средата сърцето на серафим от Хима­лайска божествена класа, но ледовете се затвориха отгоре им и те потърсиха пролуки – пак Мое съ­действие, за да спасят живота си. Те не знаеха, че това е сърце с дълбочина до магмата на тая пла­нета и че колкото по-надолу се гмуркаш, толкова по-топло и надеждно се чувстваш.
          Ако твоята преданост, вяра и устрем стигнат до границите на всичко понятно и ги надхвърлят без питане, то ще стане, най-после, и чудото: в глъби­ните на езерото ти ще почнеш да дишаш! А това е синьо-зелено вълшебство, осияно от дълбоководни глетчери, което не свършва на дъното на ледника, а е странна космическа сонда през всичките най-твърди гранити – чак до сърцето на Икло /Земята/, до нейната магма слепяща. Това е рядък опит на Бога да прониже успешно пластовете на всички се­бизми е егоцентризми и планините на всички мис­ловни гордости и самолюбия, за да стигне до плам­тящия тътен на Вечното!
Не се заблуждавайте, не мислете, че ледено езеро в самото подножие на Маунт Еверест, който е Словото Божие, остава завинаги ледено. Когато ко­ренът на такова езеро е стигнал до ядката Божия, до ядрото, до магмата, Славата, то нейният напън отвътре навънка най-често превръща такова от­верстие в гейзер, вулкан и сияние Божие, надмина­ващо даже върха на човешкия подвиг с множество негови ръстове.
          Коя е душата тогава, която ще може да оживее в тези потоци нагоре от жажда за пламенност и в тези ритмични възвръщания на магмата в глъби­ните на Икло и спущания на водите кристални до недрата на тази планета? Коя е йерархията, която е способна да живее при такива температурни раз­лики и немотивирани с нищо ерупции на едно сера­фимно сърце – и хлътвания на водите му обратно във вечното търсене на Центъра?
          Затова има толкова много удавени безнадеж­дно и пресовани от гигантските атмосфери в дъл­бините на сърцето, наречено,ùнтро”Затова има толкова много изхвърлени обратно от “приумиците” на страшната магма, която е магма на серафими…Затова е толкова невъзможно и практически абсур­дно някое същество, което мисли за себе си, да се задържи на някоя издатина в глъбините на езерото, когато там се задействат вихрите навън и на­вътре.
О, сърца на Земята - семена на безпомощни ан­гели, хора и деви! Преди да се вгледате в окото на такова небесно създание, оставете се вятърът да ви отвее свободно в долините на Вечната Хималая, с надеждата да попаднете в почва. Само така за вас се явява шанс да пуснете корени, да се впиете в свойта надежда и своята същност, чието име е "си­гурност"...
 Помислете добре, помислете! Ако вие сте само духовни или само природни, физически, дори не пос­мейте да мислите, че имате възможност за спасе­ние. Но ако вие сте изхвърлили идеята за своето собствено спасение завинаги от пещерите на сво­ето съзнание, тогава - посмейте! Тогава сам Господ ще насочи духа ви в средата на Синьото езеро, което едва си личи от леда и снега в подножието на Сло­вото Божие. Вашият устрем към Вечното Вечно ще строши и пробие и айсберг сред езерото - и вие ще останете невредими. В ледината на тези прегръдки и странната липса на лично отношение, вие няма да се отчаяте. В топлината на средните пластове от нега и сладост, вие няма да се замаете. В дълби­ните, където ври и кипи и се носят оранжеви пари, вие няма да бъдете изгорени.
И тогава, ведно с духа на серафими от езерна класа, един ден ще се слеете с Центъра в прегръдка, неизразима от мисли, картини и думи! Ведно с него, ще лумнете в циклон от любов и от магменост през отвора на земната видимост; и заедно, станали ве­чен елмаз, ще попаднете нейде сред звездни прос­тори
Това е, приятели... Красиво е Моето Слово! Кра­сиво, нагледно и страшно! Но страшното е само една крачка над бързей за Моите, които са неустра­шими. Затова Аз ви казвам отново: ПОСМЕЙТЕ ! Посмейте, най-после, посмейте!
 АЛЦИН, АЛСАИН, АЛСИНИРИУМ!
Да бъдете благословени! - От корена на веч­ната магма - до върховете на клоните, където све­тят звездите!
Аз - Баща ви, Който ви чака!
   (Отговор на въпрос за различните срещи):
- Всяка среща, която е определена, не може да пречи на всяка друга среща, която е определена, а само я усилва в благодат.
Всяка среща, която не е определена, пречи на всяка среща, която не е определена, но не може да пречи на срещата, която е определена. По резулта­тите на вашите срещи ще разберете кое е опреде­лено и кое не е определено. А в нещастния случай на всички нещастни от вашето старо човечество, ко­гато една среща, която е определена, пречи на друга среща, която е определена, и ви води до скръб по средата на Пътя, то сам Бог прави самите вас опре­делени и ви връща в лабиринтите на света - за доиз­пичане...
В паралелните мирове, които са единственият трем на Божественото, се попада единствено чрез Паралелните Срещи.

Паралелното мислене допуска паралелни срещи и затова води към красота, здраве, вечна младост и безсмъртие.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.