Книга 23


20.Х.131(1995)

НЕБОМИГОВЕ ЗА ДЕЦА НА БОГА
 (хороскопи)

- Миналата година ми се наложи да вадя нов паспорт. Не ми признаха решението на съда за осиновяване за акт за раждане (досега са го признавали, тъй като нямам акт за раж­дане). Оказа се, че в архивите ме няма записана никъде под името, с което съм осиновена - Иванка Найденова, - нито под сегашното ми име, нито на тази дата, месец и година, на ко­ито се водя, че съм родена, има родено такова дете и с та­кова име. Местораждането също не отговоря на записаното, че съм родена в гр. София.
Може ли да ми се каже моята история: истинските ми­нута, час, дата, година на раждане и месторождение. Също, много желая да ми се каже нещо за родителите ми, какви са били, причините за намирането ми в детски дом, ос­тавена там, когато съм била на 3 години, живи ли са още, имам ли брат, сестра и мога ли да ги открия? Също и за от­ношенията ми с осиновителите ми?

7,42ч.
- Не съществува проблем да разкажа цялата ти човешка история и като провериш, да се убедиш, че е вярна. Стотици пъти сте се уверявали в спо­соб­ността на Елма да бъде "Ванга" и… малко нещо по­вече.


Зачита се желанието ти да знаеш тия съ­щес­твени факти, но ако те ти станат известни, скач­ваш се с кармата на два рода, от които съм те осво­бодил в самото начало. Сам Аз не признах реал­ността на майка Си по кръв и я нарекох "сестра", на­равно със всичките ми сестри. В този смисъл, мога да ти разкрия твоите "брат" и "сестра", които ти дадоха физическо тяло, ако се наемаш да понесеш кармите им и да ги превърнеш в приемници на Сло­вото, на Делото.
За чада Божии, освободени по този начин, вие никога не питайте подобни работи! Запишете си с големи букви: РОЖДЕН НЕБОМИГ ЗА НЕВИННИТЕ НЯМА! Тяхното физическо раждане и формална иден-тификация по църковен и граждански ред не са валидни пред Небето. Ако много бъркат в тази си история, могат да забатачат сериозно.
Сега питате: "Ами не може ли все пак да се прави на такива някакъв небомиг?" - Може - и то как! Небомиг се съставя не за мига на появата на едно парче месо, въпреки че и това е важно, а за миго­вете, когато сте синтезирали Вселената по най-пъ­лен начин. Това е обект на езотеричното небозна­ние. За него не е важно на каква възраст вие сте се родили по този начин - на 2 или на 200-годишна въз­раст. Конкретно, първият синтез на Вселената за едно дете, изоставено от биологическите си роди­тели, е в първата глътка мляко от млечна майка, която го е приела с любов.


 На второ място, това е мигът, когато го харесва и пожелава приемният ро­дител. След това човек се ражда още един път - при първата среща с добър човек на Земята. Небето наблюдава всички тия велики моменти в живота ви и прави небомигове (хороскопи) за всеки един от тях. Това - за външните обстоятелства, за Бога извън вас.


Ние обаче се отличаваме по това, че не обръ­щаме особено внимание на обективната астрология. За нас е важна на първо място субективната, т.е. първия миг, когато си се отдал изцяло на Божестве­ното в себе си и си проявил пълноценен акт на твор­чество и безкористие. Например, един християнски дух, който е раздал цялото си богатство и е оста­нал сам на улицата, прави хороскоп именно на този миг, защото тогава се ражда на Небето. Това раж­дане обаче може да стане само на Земята. По този начин се тълкуват думите на Христа, че това, ко­ето вържете на Земята, ще бъде вързано и на Не­бето - и обратно.
Човек може да е вегетирал и да са го призна­вали колкото си искат академии, комисии и конгреси - и пак да не е роден: той е биологически боклук за Вселената. Първият миг на новораждането, когато се синтезира най-силно Космосът в едно същество с искра Божия - това е първата му среща със Словото Божие! Направете небомиг на тоя момент - той струва повече от всички хороскопи на всички светски светии и гении, взети накуп. Същото важи за пър­вата среща с Учителя - насън, в другия свят, или на Земята. Първият поглед на първата любов има съ­щото значение - когато сродната ви душа ви пог­ледне чрез някой озарен. Същото важи и за редките случаи, когато вие сте в синтез с някой човек с искра Божия на всички полета едновременно. Половата връзка със случайни партньори, които са над 99% от живота на хората, не може да се нарече синтез на Битието, тъй като синтезира по-малко светове - обикновено най-много до нисшия ментал. По тази причина вие привличате духове за въплъщение най-много от тази сфера надолу - и на Земята се раждат търговци, престъпници, съдници, ревнивци и прочие. Независимо дали сте правили синтез на Вселената под формата на новородени или само с преживяване на всички светове едновременно, вашата личност в този миг се е родила и това е обект на истинската рожденна астрология. Като разглеждате събитията по "провиденции"(дирекции), "инициативи" (прогресии) и "обстоятелства" (транзити), спрямо такъв рожден небомиг, вие ще имате истинската прогноза на не­бознанието за живота ви като съзнателно същес­тво с монада. Останалите прогнози по рожденен хо­роскоп на една топка от молекули важи за продава­чите и купувачите…
Накрая: не се ровú в институции, не търси до­кументи за произхода си, защото ти си тази, която се роди по нов начин! Смело направете небомигове на своите истински раждания и проследете колко точни са прогнозите по такива истински данни.

Алóн, алонóн, аонóн!

Роденото от плътта - плът е.

Роденото от духа - дух е.

Роденото от духа и плътта, разпознали Бога като любов - Бог е!

Така и всички ние сме богове в миговете, ко­гато синтезираме световете напълно.
8,20 ч.


Л.Керн – Подаръкът на боговете

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.