Книга 13

19.ІІ.126(1990)г.
София - Изгрев


ТРИАДАТА ТРОНОНИЛ

ЖЛО / ПЦ (писателят Пламен Цонев)


14,29 - 15,40ч.
          Почвам посланието на Трите Вселени към посла­ника от древен Кашмир, приемника на Небес­ните Огньове, ратника на Доброто – Пламен. Пиндар бе той в Елада - и няма такава сила, която може да му отнеме венеца през вековете! Окрилéн от музите, той прелетя през вековете, за да венчае Европа от­ново със Словото, под името Алфонс Доде. Осиян от заревото на Духа и революциите, той няма предел в устремлението нагоре, няма граници, няма! Палес­тина прекоси някога, за да Ме търси в руúни и па­метници; Йожен се нарече много по-късно, повдигнал булото на мистериите; позна културите на майя и ацтеките, лично свидетелства отново за Моето ид­ване в Персия, а после – на остров Суматра. Иконо­писец на древна Русия, монах на три пъти в Атон, преродил се незабавно, през само 2-3 години от лю­бов към Христа, на Балканите. Знанието той носи подобно на сияйнодишащо зарево през вековете! Преживя две клади и една гилотина. Пророк на Ста­рия Завет, под името Амос. Пророк на Древен Китай от школата на Конфуций.
          Янтарната вселена има представител на Икло. Един от тях е той – Трононúл – същество от ат­мичния свят, света на сините пламъци. Трононил е само един! Сините пламъци са най-високата йерархия на Духа, която снема на планетите Истината, бори се за свободата и се подвизава, без да прекланя ко­лене. Преводът на това космично име е следният: “Най-брилянтната струя на Правдата, която вен­чава Словото с Истината и носи прозрение за Сво­бодата”.
          Пиша ли нещо Аз, пиша го чрез ръце на избрани! Предстоящото посвещение на Трононил ще бъде навлизане в новите орфически тайнства под ритъма на Новото Слово, което е Слово на Мъдростта и Живота. Покоят на Духа не е дял на Сините Пла­мъци. Покой няма у тях – те горят без прекъсване. Сложно е названието на онзи свят, от който слезе триадата на Пророка. Живият Áмос сега на Земята е триада – той живее в още две тела, на които пред­стои да се свържат неразривно през пространст­вата, понеже до този миг бяха разлъчени.
          Истината изисква простор, при това на голяма височина и затова единственото, което сега още се иска от П., е да ходи по-често нависоко в планините. Тайното познание не иде от книгите, а планината на Бога на тая Земя има един специален вход към Хра­нилищата на Тайното Познание. Предстои този вход да му бъде показан. Предстои неговото посвещение на ниво Мъдрец. Настоящето няма накáл още дос­татъчен, понеже се иска развитие на близнашката жлеза с вътрешна секреция, наречена "бели дробове". Иска се интензивно и съзнателно движение из плани­ните в останалата част от живота на Праведника, с когото България трябва да се гордее.
          Сирáх е звездата на Трононил. Ако намери Си­рах на небето и се концентрира в нея, няма да мине много време и ще се свърже със своите си. Името на Сирáх, по кода на Божия Дух е Омнам-Ил-Ном. Има три съставни части, понеже там се раждат триади. Трононил си възвърна правото да се озове при сво­ите си с книгата на Орфея, който е също триада, но заедно с Родопа и Евридика. Когато Трононил си въз­върне предишната любов към “Родопа”, ще срещне и своята “Евридика”. Има напластявания от Атон, ко­ито още не могат да се изчистят. Превърни (прерови) страниците на Атонските манастири от послед­ните два века и ще намериш един монах с огнен пог­лед, който се явява на три пъти в различни тела, но с подобно лице и осанка. Когато мюонното начало на Атон бъде уравновесено с хостона на Скандинавия, знаменитата среща ще стане. Неговата третина от Родопиния лъч сега се намира в духовна Скандина­вия. П. непременно ще има шанс да се срещне с нея до две и половина години. Обмени ли се с нея хостонно, а не само мюонно, както е свикнал от Атон, тогава ще пробудя отново триадната му третина от лъча на Евридика да се всели в тялото на една негова скъпа сродна душа - и в резултат ще се появи нова поема, която ще обиколи целия свят.
          Триадите не могат да си противоречат. Áмос сега има най-малкото 70 човешки тела, освен трите от най-върховен порядък. Едно от тях е тук, в Бъл­гария. Лесно ще се сприятелят с П., понеже са про­водници и борци за Добро и Свобода.
          Сирáх няма да закъснее с отговора си, ако бъде викан от сина си на височина, по-голяма от 2 000 метра. Само че направо от сърцето, произнасяйки неговото духовно име през ясна нощ. Духовете на Сирáх носят на световете мир, сила, ясност и поня­тие за “орéн” – сила на протонно горене. Протоните горят и пламтят. Те не са като женските същества, наричани от вас "електрони". Без протоните нямаше да има нито звезди, нито ядра, нито обич, ни дух на творческото пламтене. Творейки силата на това протонно пламтене, триадните същества от Сирáх пълнят Битието с шедьоврите на най-висшата ду­ховна култура, със скъпоценните осияния на откро­венията и преклонението пред Истината.
          АНРИХ, НАНРИХ, АНАНРИХ!
          Плоди, сине на Кротостта и Истината, озарени­ята на небесните пламъци!
           (Настоящата формула е лична и се казва само от онзи, до когото е посланието, в мигове на затруднение, при нужда от победа и при особено разположение на духа):
           
Пламти, Пламене, на Планината,
 Плавай, плискайки Плача надалече.
 “Плим”, Плоди Пластове и Плеяди от Планове,
На които ти си Плацдармът!
 15,17ч.
15,19ч.
            - Защо се даде послание за него, а не за нея?
              (Предварително беше решено да се поиска послание за една нова приятелка с богат вътрешен мир, близка на ПЦ. -  името и е Любов).

            - Има старшинство по дух, а на нея се пада старшинство по душа. Не че е млада душа, напро­тив, от старите е, но П. трябваше да бъде на дне­вен ред, понеже сега му изгрява звездата. На нея звездата изгрява след три месеца – при положение, че приложи т.к.т. Няма да превеждам. Ако тя го из­пълни, ще дам пълния текст; ако не го изпълни – няма. Но това започва да тече от новолунието на­татък. Тоновете на сърцето на Л. са уникални; сега следва “Кристóво” пренастройване. Кристóво става Христóво, когато “к”-то се превърне в “х”. Нещата, които се отразяват (к), повече не трябва да се от­разяват, т.е. отблъскват – (трябва) да се пробие плоскостта на отражението. Тогава лодката, т.е. буквата “к” не се обръща, не потъва, а се превръща в Храм на Милостта и Абсурда.
          Повече за този проблем на Сломúл сега няма да говоря. "Сломúл" е само част от нейното име, което ще дам цялостно, ако пробивът стане наистина.
 15,29ч.
            (Това е една приятелка, която искаше много да замине за Америка, търсеше всякакви възможности и казаха, че май  успяла да замине за Америка, но тя не можа да разбере какво значи това съкращение "т.к.т.". То може да се осъзнае умствено, може да се осъзнае интуитивно или сърдечно, от което следва, че мисията й в чужбина би могла да продължи успешно, само ако тя се обърне към нещата, които идват чрез Словото).

            - Нещо има ли да ни се каже още?

          - Плач ще има, но плач на новородено. Преде­лът, както казах, е март. Не се ли намери майка на Великия Музикант, не се ли намери първожрица, поне за неговото вселяване, самотните Ми люде отново ще трябва да застанат на поста си и отново да опъват мишци и жили. При всички случаи, земетресе­нието трябва да бъде контрирано! Ако няма Любов, ако няма Обич, налице е винаги подвиг.
          И сега казвам: “Т.” ще остане на поста си и няма да сменя тази работи, въпреки че самият Аз най-силно желая това, докато не премине март и не се увери, че майка се е намерила.

            (Даде се знак, че нещата ще се приведат в изпълнение с голяма интензивност.)
  15,40ч.


Звездата Сирах (Алферац) – ά от съзвездието Андромеда. Името ù на арабски surrat alfaras означава "пъпа на коня". Друго нейно име е "главата на окованата жена" (има се предвид Андромеда).  Намира се на 97 светлинни години от Земята и е с видима звездна величина +2.06. Съдържа свръхвисоки нива на живак и магнезий, има също галий и ксенон. Най-ярката живачно-магнезиева звезда от всички известни. Вероятно придава твърде много ум и духовност на хора, написали книги като "Орфей Прорицателят", "Хомо Космикус" и др.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.