Книга 21

18.IV.130(1994)
София - Изгрев

РАЗПРЪСКВАЙТЕ СЕ И ПАК
СЕ СЪБИРАЙТЕ
 (Инструкции на Елма за изолиране на пречещите)

8,30-9,40

"Когато жените носят отворени дрехи на гърдите си, деколте, каква цел имат? В това има нещо хубаво, красиво! Не е грешно, много добре е. Не е грешно да се гледа хубавото. Създава се една оценка за тялото. Но когато са мършави, крият се... Защо в единия случай отварят, а в другия затварят? Едното е грозно и тогава се заражда завист. Мърша­вите казват: "Какво са си отворили гърдите!". Другите казват: "Защо са си затворили гър­дите така?" - Започват да се критикуват. Питам: вие като идете в Небето, мислите ли, че ангелите се нуждаят да видят такива мършави тела? - Нямат нужда от такива ек­земпляри!" (Учителят, 22 л., ООК, 1940г., стр.4)

- Правилно ли постъпихме трима души тази сутрин като напуснахме паневритмията поради острия тон на Й., който се развика и изгони едно момиче с полà до коленете и с черни обувки, а самият той е с черни обувки?

- Напълно доблестно!

- Как да реагираме на развилнелите се самозванци с психи­чески отклонения, характеропатии и деспотичен дух, съче­тан с простотия? Те обикновено се самоназначават и посто­янно тероризират, излагат Братството.

- Елма търпи Й. понеже трети път помага на Братството безкористно. Е, търпях го и миналия път, когато пак командваше, защото не исках да от­блъсна една човешка душа. Наистина, той отблъск­ваше и тогава някои ученици и външни хора, но беше най-редовен. Любовта изисква да се търпят всички, но когато някой почне да вдига пушилки, вие не спо­рете, не го морализирайте, не почвайте с неговия тон, но търпете или напуснете. Напускането не е най-доброто, тъй като адът поставя мини. Да на­пуснеш един, два, три пъти, за да дадеш урок - това може; но да напуснеш задълго или завинаги общия живот, това значи да попаднеш на мина! Тия в са­лона, на Рила, на паневритмията, пукат с тапеш­ници, пускат димни завеси, жабите плашат... Който си отиде или се огорчи заради тях, не е бил наш. Те много добре си вършат работата - неоценими шу­тове са! Количеството на ненормалните и на нам­ръщените, "ръбовете" в едно общество, е точно оп­ределено. Махнèте само един - и вие ще се задушите! И по брой, и по вид, те отговарят точно на талан­тите и успехите на останалите. Да, точно така! Всеки ваш успех, талант или удоволствие, получили одобрение от небожествени хора, ограбва по-сла­бите. Съществува равновесие, не може да се прес­кочи този закон. Всеки, който се е "уредил" - матери­ално, професионално, сърдечно, духовно, - без да от­деля поне десятък по всички правила, неминуемо краде. Да, непременно краде, това е факт! Парич­ният десятък е последната дупка - Небето го за­чита, но той е за най-некадърните. Десятъкът, по­ловинъкът, цялъкът се отдават преди всичко в Лю­бов, сетне - в Истина, и най-после в Мъдрост. Това не е достъпно за децата на Кайна - те не могат дори да го разберат. Неговите деца, ако са Мои ученици, отдават дан в живот, учение и свобода. Не можете ли да разберете и това, отдайте поне десета част от силите си в движение, светлина и работа безко­ристно. И това ви е трудно да го разберете? - То­гава отдайте поне труд, вместо паричен десятък. Но ако и паричен не давате, тогава не ставате вече за нищо. Вампиреете, тлъстеете плътски или аст­рално, насмукали сте се ментално - и искате да не ви крякат лудичките по време на молитва или панев­ритмия... А-а, не може, никъде няма такова нещо! Яс­новселената не го позволява, разбирате ли? Кол­кото повече се изолирате от Майка си и Баща си, колкото по се затваряте в себе си или вашите псев­доду­ховни и чувствени кланове, толкова по се увели­ча­ват лишените. Лишените от ум предпочитат да се провикват, лишените от сърце ви гледат остро, намръщено, а лишените от душа търсят аудитория, първенство, изява. Те стават център на внимание при всички обстоятелства.
Сега, кои са лишените от дух? - Това сте вие - ов­ците, които се подчинявате... Да търпиш не значи робски да се подчиняваш. Пъкълът си няма друга ра­бота, затова прави и невъзможното да ви накара да мълчите или да ви изгони. Вие пък мълчете няколко пъти, пък после, като надигне глас пак някой лишéн, разпръснèте се радиално и се съберете на друго място, предварително уговорено. Така Белите Братя ели­минират ония, които пречат.

Ако някой бъде последван от пречещия, той любезно се заема с него, може да го заведе на разходка, на сладкарница и пр.. Жертва се, но не го води при другите – б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.