Книга 24


18.ХІ.131(1995)
 Бургас - Изгрев


ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ

1. Кога и кои обявяват програми "Матриадор" и "Асуин" като "утопия" и за несъвместими и неприложими за сегаш­ните условия?
2. Как да разпознаваме хората и проявите, програми­рани православно, дори когато вярват в беседите и осияни­ята и ги изпо­вядват? Какво значи православно тълкуване и поведение във фор­мата на Новото Учение?
3. Каква задача духът на Л. все още не е решил и как би мо­гъл да я разреши?
4. Какво означава "експлодирането" на Соломоновата звезда - и наистина ли от този ден и оттук започват Деяни­ята, за което явно не случайно ни събраха точно пет души?

11,45ч.

- Князът на този свят все още дърпа нишките навсякъде, въпреки че е станал наш отскоро. Той си има свои хора във всеки дом, във всяка организация и случайна група. Негов представител може да е роден на Земята с единствената цел, само веднъж в жи­вота си - на подходящо място и в подходящо време - да пусне хладен душ. Божественият "суперкораб" на Любовта няма и прашинка върху себе си, той е в пълна изправност, смазан и подготвен по всички пра­вила за излитане. Не е вярно, че е нужна еволюция, за да излетиш с него - нужна е еволюция, за да повярваш в него! Нужен е огромен опит с тежки страдания, за да се пребориш с всички, които са завардили пъти­щата към него.
Князът на тоя свят е поставил постове не на всеки километър, не и на всеки микрон, а още по-на­гъсто - на нивото на електронните орбити! В съгла­сие със Съавтора си - Духът на Христа - Князът на този свят внушава на електроните на всички въп­лътени същества да тълкуват импулсите на лю­бовта по свой начин. На езика на свободната воля, това е съвършената свобода на човешката монада да проявява любовта тъй, както никой досега не я е проявил. Князът на тоя свят обаче създава две ко­ренно противоположни програми, на пръв поглед вза­имоизключващи се.
 Първата програма - лунната - е сриване на свободата да бъдеш различен и внушаване на чувст­вото за дълг към морална система и нравственост, изповядвани от мнозина. На библейски език, това е посягане към забранения плод - плодът на етиката. Да бъдеш етичен по предписанията на дявола, значи да престанеш да бъдеш различен, да се подчиниш на система.
Втората програма обаче е още по-коварна и тя предвижда раздухване на своеглавието - на при­видната свобода да тълкуваш Божественото уж ин­дивидуално, а всъщност - криво.
От това Князът на този свят и Неговото Царство имат по-голяма сметка, отколкото от мо­ралните канони, запрещаващи различието. Защо? - Защото главните пътища към Кораба - Белия Кораб на Любовта - са завардени от религията и морала на Сатаната, но тайните пътечки и свободните про­луки през шубраците се пазят от най-страшните пазванти - съблазнителите. Те не са въоръжените до зъби блюстители на канона и закона, които те връщат в кошарата, а онези външни и вътрешни съблазнители, които те карат да определяш Божес­твеното като "утопия". Въпреки че Божественото изключва напълно категоричния императив и думич­ките "трябва", "длъжен си", Неговото изпълнение без сатанинско клинчене и криви тълкувания, самó по себе си е категоричен императив. Т.е., то не те при­нуждава да го приемеш и избереш, но ако го приемеш и избереш, ти приключваш с преражданията, ставаш безсмъртен. Какъв по-категоричен императив от този!
Следователно, по пътечките и пролуките, ко­ито не са завардени от каноници, дебнат духовете на самоизмамата, че можем и да не изпълним импулса на Бога, че сме "свободни". Парадокс, нали?! - Пара­докс и абсурд, действително: свободата е свобода само в рамките на изпълнението на Божествения импулс, на Божественото Слово. Когато Ние гово­рим, че 50% от Истината е субективна, Ние имаме предвид не неистината, а именно Истината. Пра­вите ли разлика? Някои приемат неистината за Ис­тина, защото така им е по-изгодно - и по този начин слагат пътепоказатели в посока, обратна на Кораба. Ако те самите не искат да се качат на Кораба, къ­дето Волята Божия е 100% и собствената воля е 100%, но тези две воли са напълно успоредни и нена­силващи се една друга, то никой не му дава правото да слага табелки в обратна посока!
Не всички Ме разбират какво ви говоря в мо­мента, но искам да кажа, че идеята за работа без пари и материални компенсации въобще е пълна уто­пия за агентите на ада; идеята за работа без опо­вестяване на авторството също е ненавистна за адските психики и структури, защото там се елими­нира потребността да се прославиш. Идеята да няма тълкуватели в центъра на Словото и Делото, които да ти обясняват "къде Елма е прав и къде не е прав"; къде Елма информира и къде дезинформира; или да няма "светилници", които да те светват какво точно трябва да се направи в даден момент, за да се изпълнела инициативата на група фюрери или отделен фюрер - тази идея също е крайно нежелана от ония, които искат да са авторитети.
Ние познаваме един безобиден ангел, напълно смирен и прекрасен: това е предишният апостол Фи­лип, разбрал присъствието на Любовта като бла­гост, като неосъждане. Когато стигнете до него­вото сияещо небе, в което няма ножове и обиди и няма отрицателни определения, нито еднопосочни заключения, ще добиете представа как изглежда по­ведението на нашия любим Иисус - Иисус мекия и прекрасния, Който се усмихва на всички и остава сво­бодни всички.


 Иисус - братът на страдащите, - в чието присъствие никой, дори и най-големият престъпник, не може да се почувства грешен и виновен. Това е нормалното лице и нормалното поведение на Божес­твения човек, човека на Любовта, който разлива благост, а не присъди! Само рядко Иисус хваща кам­шика и отива в храма, за да разгони търговците. Този храм и тези търговци са живи и до днес. И ко­гато Господ ви говори строго в осиянията, не се обиждайте, но си помислете къде правите търговия и къде сте осъдили ближен или враг в сърцето си.
Сатаната се отличава и с това, че ви учи да правите снизходителни присъди: демек, този и този греши, но нищо, ще се поправи един ден… Присъдата обаче, каквато и да е тя, показва, че още не сте по­дали глава от блатото на "праведниците". Безгра­ничната, безусловна преданост към Отца и царст­вото Му изисква пълна слепота за недостатъците и тотална благост и съпричастие, независимо от бездната на греха. Само така от сърцата ви ще по­текат редки благоухания, а не праведнишка смрад…

Та сега да минем към втория въпрос.
2. Праведнишкото съзнание, което вие нари­чате, в частност, "православно", се отличава тъкмо с това: презумпцията за опасност и презумпцията за спасение. Не че няма опасности и, че няма нужда от спасение, но "праведниците" не съзнават най-голя­мата опасност: пренебрегването на заповедта "Не съдете, за да не бъдете съдени". Православието, както и много сродни християнски и езически религии на Първото Посвещение се отличава с разделянето на света на "праведни" и "грешни", с изострянето на вниманието върху опасността от греха и на "единс­твения път" да се освободиш от него - приемането на съответната църква като единствено права. Всички тия неща са ви до болка познати, а вече и без болка… Но Бог различава "праведниците", където и да се намират, дори и сред атеистите. Те се отли­чават с острота, със способността да убодат, да наскърбяват. Най-неприятни са агресивните "пра­ведници", които бодат наляво и надясно. Но не по-малко опасни са и пасивните праведници, които бо­дат жестоко, когато ги настъпиш. Това е цяла на­ука, но сега няма да се занимаваме с нея. Важното е дали сте си отишли от дома на праведника с гор­чилка в душата, или с лекота, с песен. Това е прави­лото! Колкото и да е прав "праведникът", ако не ви е нагостил така, както иска душата ви, а ви е оставил стенещ и плачещ, знайте, че той непременно ще се натъкне на друг "праведник", който ще наскърби него. Това са елементарни уроци, които наблюда­вате ежедневно. Остър си бил - остър ще те на­боде…
Безспорно, истинската праведност не изк­лючва скрито или открито жило, копие. Но то се употребява само в случай, че някой иска да отнеме свободата ви да служите на Бога, т.е. на всички. Та­кова копие може и трябва да се държи нащрек, за­щото свободата да се качваш на Кораба когато поискаш и с когото поискаш е синоним на безс­мъртие.
Когато се освободиш сам, ти освобождаваш и другите. Тогава можеш да размахваш копието по всички правила, но не за да набодеш, а за да проснеш противника със собствената му сила. Ако бутилката се е хвърлила срещу скалата, скалата не е виновна. Да станеш памук в момента, когато искат да прев­земат Кораба или да го взривят - това е предател­ство! Ако има такава опасност, Господ ще ти прати един древен войн, той ще те качи на крилете си и ще почнете да обикаляте Царството Му свободно. Да се размекнеш пред неправдата, значи да предадеш де­цата си. С воина на коня, макар и далече от децата, ти си по-силна, отколкото простреляна.
Още нещо по този въпрос. Сектантите, пар­тийците, вярващите в "църквата" се отличават по това, че се окопават. Това значи, че блиндират Сло­вото, Делото и Живота само за себе си и най-близ­ките си - и по този начин вдигат китайска стена около Кораба. Под предлог, че го защитават, те всъщност го умъртвяват. Взривяването на китайска стена и катеренето по нея с куки и остри приспо­собления е метод, който се употребява от Посвете­ните. После, китайската стена за един такъв Кораб не е никакъв проблем…
Още три неща се спускат по тази тема за властта на "православните", дори и при Новото Слово, но ги оставям подсъзнанието ви да ги раз­шифрова.

3. "Лулчев" отдавна не е Лулчев, но все още носи негови проблеми за разрешаване, заедно с него­вите изключителни дарби. Питате Ме - отговарям директно. Начинът да се освободи от някои притес­нения и здравословни проблеми е да приключи с инер­цията на миналото. Първо - когато Словото му каже нещо, той трябва да го изпълни незабавно, безпре­кословно и без собствени редакции. Второ - за него е неблагоприятно да работи като чиновник и особено опасна е техниката - некрополето на апарати, ма­шини и прибори. Трябва му професия, свързана с пъ­туване сред природата, планините и страната. Чужбина му се отразява зле. Въпреки мисиите, с ко­ито го натоварва сам Учителят, за да използва хо­денето му насам-натам, неговото спасение е в роди­ната и чрез българския и руския език. Не че няма изк­лючителна мисия във връзка с английския и амери­канския народ, но тя трябва да се изпълни от дис­танция. Неговият етер е крайно хигроскопичен и по­ема в грамадни дози нисшия ментал на Америка, с който после не може да се справи.
Школата ще се възстанови на Земята истин­ски, само ако намери общ език с едного от своите братя, с когото се разминават от години. Когато се съгласят, независимо от разликата в половете си, да преговарят за съвместна работа и стигнат до единни заключения и методи, Аз лично ще отворя пак Школата. Вие сте мощни апостоли, и при различия трябва да ги хармонизирате. Инак светът ще пати.
Щом двама, трима или повече апостоли, които са свързани поотделно с Учителя, се свържат да ра­ботят и на Земята практически, без да изтъкват недостатъците си, а лансирайки само общото, съ­ответните гайки и болтове - военни министри, ма­гически ръководители по света и прочие от проти­воположните общества - ще си подадат ръка и на ня­кои места войните ще престанат. Всяка мисъл и дума против сестра или брат, дори и да сте прави от ваша гледна точка, са по един куршум в сърцето на някого в Босна или Ирландия, Америка. Господ има специални ментални гравьори, които гравират името на убиеца върху куршума, който го е изпра­тил. Хората не го виждат, но ангелите го виждат! Едно отрицателно определение, една клюка или иро­нична забележка - и мисъл-формата като стрела се понася към арсеналите и погребите на света! Адс­ките определения не могат да живеят без тяло, за­щото атмосферата е чиста и Духът ги асимилира. Те знаят това и бързат да се въплътят в някой кур­шум, в някоя бомба, в някой двигател с вътрешно го­рене. Тяхната същност е унищожението и затова си търсят съответно тяло.
Щом си искал да унижиш ближния, ти искаш да унищожиш неговата истина, защото е различна от твоята. Такава мисъл за унищожение има динамична сила и тя търси реализация. Тя влиза в машините и инструментите на технотронните убийци, за да унищожава живата сила на Господа - чрез шум, пред­мети, адска култура и оръжия. Така едно осъдително изречение от устата на един духовен човек, незави­симо доколко е вярно, през петото измерение почти незабавно влиза в някой военен склад с боеприпаси, които са за фронта. Знайте, че куршумите, които уцелват, бомбите с точно попадение са гравирани - в тях има критически извержения от мозъка на ду­ховно болни.
Петролът, бензинът, при експлозия освобож­дава кондензирана ревност. Бог е заключил рев­ността на динозаврите и гигантските папрати в "черната кръв на Земята", а черната ложа успя да намери начин да я подпалва и да освобождава ревни­вите духове отново. По тази причина унищожиха оня българин от Пловдив, които заплашваше петрол­ната империя с ново гориво (Какво значи "унищоже­ние" и какво значи "Пловдив" на духовен език, сега няма да обяснявам).
Телевизорът и компютърът изсмукват салма от будическото тяло и я пращат в ефира, където тя се трамбова и пакетира от специални адски ра­ботници за консумация в пъкъла. Неуловима е само оная салма на зрителя, която е породена от неадско предаване, от неадска програма. Ясновидецът вижда как салмата на глупаците, ползващи адските прог­рами, се пакетира незабавно и без проблеми. Накъс­ването на един филм от реклами прави пробиви в мюонното тяло на зрителя и затова, откакто и вие станахте капиталисти, мюонните ви тела са надуп­чени като западните. През тези дупки свободно вее вятърът на глупостта и сваля и последните верни ученици от орбитите на Школата нощем. За предпо­читане е да гледате цял видеофилм, но не филм, на­сечен от реклами. Видеото обаче носи друг "армаган" на пъкъла: то всмуква салмата ви на струи направо надолу, към ада. В редки случаи, когато гледате филми на Бялата Ложа, салмата не се изпразва, а се увеличава вътре във вас. Когато се елиминира злов­редният ефект на екрана и се постигне безопасно кино (класическият киносалон е почти безопасен), и когато заредите филмотеката си само с произведе­ния на доброто, истината и красотата, вие ще поч­нете да увеличавате салмата си при гледане на филми.
Съветвам ви при почване на реклама да сме­няте незабавно програмата. И това е удар върху мюонното тяло, но не тъй фатален. Знаете, че със­редоточението върху един предмет трябва да е най-малко един час, без да го сменяте, ако искате да почне мюонен синтез във вас. Затова разговори при хранене (или мислене за нещо друго, а не за храната) - и въобще прекъсване на който и да е благороден процес, разсейване, накъсване - не дава възможност на мюонната реакция да се начене. Първият парла­мент, които гласува закон против адските реклами, ще получи мандат в Космоса, Първият кмет или пре­зидент, които изхвърли автомобила от града, ще получи безсмъртие незабавно!
Най-опасни са фанатиците. Не казвам "изхвър­лéте техниката", но казвам: променете чувствата и мислите си! Ако в един автомобил се возят хора, ко­ито не ревнуват, техният бензин ще носи благосло­вение за града. Ако в един автомобил се пеят пес­ните на Господа, той е подвижна радиостанция с ог­ромен обхват! Ако в един куршум не е влязла отри­цателна оценка на духовен човек, той няма да уцели жив човек. Това е, което имам да ви казвам за днес.

4. По четвъртия въпрос казвам: Соломон не създаде звездата така, както я прекроиха после ев­реите. Това и не бяха евреи, а друго племе, от цен­търа на ада, което се облече с еврейска плът и име, и по този начин излага този Божествен род и до днес. Така че неправилно формулирахте звездата, която се пръсна, като "Соломонова". Друга шестолъчна звезда се пръсна в момента - онази на мегаломаните. Големите, известните, богатите хора повече няма да властват на Земята. Това се свърши. Идва вашият ред!
14,09ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.