Книга 25


Средата на април, 132(1996)
Бургас – Изгрев

ИМЕТО БОЖИЕ

18ч.07м. - Може ли Елма да ни каже нещо за името Божие?

18ч.09м .- Физическото, духовното и Божественото име на Бога са еднакви по същина, но различни по брой, смисъл и форма. Божественото Ни име е неиз­речимо, понеже не се вмества в Словото. Словото е самата хипервселена, т.е. Самият Христос или Елма, но ко­гато казваме, че Словото е у Бога и Сло­вото е Бог, Ние нямаме предвид словесното, езико­вото Слово, а Словото, станало плът. Ето защо, с името "Елма" може да призовавате не само Сина, но и Отец, Тот. Само че свещеното звуково Име на Бога - на Благия Дух, Който е Бог на цяловселената - навсякъде се знае като "Хол". Всяко същество, което има езиков апарат, способен да произнесе тези три свещени звука, може да приеме поздрав от Хол - Ца­рят на Ця­лостта!
Вие питате постоянно за името "Йехова". Поня­кога го наричат "Яхве", понякога "Йова" и пр. Свеще­ната формула "Йова и Ре" (Бог ще промисли) е в пълна сила от създание мира до днес и ще бъде в сила винаги. Това, че някой си присвоява името на Бога и се представя за Него, изисквайки кръв, пе­чалби и мерзости, съвсем не е причина да се отх­върля това съвършено Негово Име. То наистина зак­риля по-специално юдейския род, но това не значи, че Йова е национален Бог на евреите. Божествен юдей по цялата вселена е всеки дух, човек, същина или природен дух, който първо следва Бога, а после се обменя с ближния. Под следване на Бога подразби­раме отношение първо към всичко и всички, а после и към отделни неща и същества. Небожествените юдеи в духовния и физическия свят, в природата и в ада, макар и да произнасят името "Яхве" и да позна­ват писанията до последната запетайка, се отлича­ват по това, че служат на самозванеца с това име, който ги учи да не обичат всичко и всички, и да делят световете и съществата, нещата, на "свои" и "чужди". Сам Бог поддържа такова деление, но именно в най-върховния смисъл: "свои” за Него са именно ония, които обичат всички и служат на всички, вклю­чително на различните от тях и на враговете си, а чужди са му ония, които делят и се делят.
Ето защо, Той е устроил света така, че небо­жествените същества, същности, естества и про­цеси да стареят и погрозняват, докато се самоуни­щожат или взаимоунищожат, а на Божествените дава простор, свобода, вечна младост и безсмъртие.
Никога не мислете, че произнасянето на името Божие може да ви спаси или да смили Бога, ако сте от ония, които делят и се делят. Неделимите оста­ват неделими всякога и не делят съществата и не­щата на свои и чужди. За Нас всеки, който е роден от Нашия Баща, е наш брат, сестра, обичен, драг прия­тел, майка или баща, син или дъщеря. Това ви гово­рих още преди 2000 години. Но вие още делите и се делите и, пъдейки някого, не отваряйки обятия за него безрезервно, автоматично пъдите себе си от рая, защото сте затворили една от вратите му. Да не обичаш същество с монада, с искра Божия, и да не се отвориш изцяло за него, не оставяйки нищо за себе си и за утрешния ден - това означава да затвориш една от вратите към рая и по този начин да отло­жиш завръщането си в Бащиния Дом, да почне да те яде една отровна змия отвътре и накрая да те до­веде до повтаряне на класа - повтаряне на еволюци­ята.
Бог на това ви учи всеки ден: отвориш сърцето си - отваряш врата към Царството на Отца, затво­риш сърцето си - отлагаш красотата и пълното щастие за бъдещи животи. Няма случай някой да е влязъл в рая, ако има поне една врата затворена - ако не е обичал същество с искра Божия и не му е от­дал цялото си внимание, целия си дом, всичкото си имущество, всичките си пари до стотинка, след като се е погрижил за децата си. Бог вижда, че си правите сметчици и при всички случаи давате по-малко, отколкото имате в наличност или в недви­жими имоти.
На Небето се възлиза едновременно през всички врати! Божествено е да се самоотдадеш на всеки свой брат, сестра, майка, рожба, приятел, възлюбен или враг с искра Божия и да раздадеш имането си до последния парцал. Тогава няма да има нито едно съ­щество, огорчено от нечие пренебрежение или деле­ние на хората на "свои" и "чужди", на по-близки и по-далечни. Тогава именно Бог ще ти каже специфич­ното Си духовно име, валидно за твоя клас или йе­рархия, и онова Свое физическо име, с което присъс­тва по уникален начин само в твоята монада и не го казва на никой друг. Значи, любовта към себе си от­варя слуха за физическото име на Бога, известно само на твоя дух; любовта към ближния отваря слуха ти за онова Негово Име, с Което го знаят същест­вата от твоя духовен народ, а любовта към всички отваря слуха ви за живото присъствие и действие на името "Хол", когато няма нито едно същество, ко­ето да е останало огорчено от вас или по някакъв начин пренебрегнато от вас.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.