Книга 16


10.І.127(1991)г.
София – Изгрев
Симеоново

ЗАКОНИ НА БРАТСКИЯ ЖИВОТ6,04 - 7,47 ч.

           – Как да помогне на И.П. – приятел от братството в друг град?
             – И.П. е навлязъл в границите на Божестве­ното, но никога още не е опитвал абсолютното сми­рение. Кaжете на приятелите от братството в Р., че трябва да бъдат извънредно внимателни с И., но да не се поддават на неговите капризи и диктати чрез ноти, скандали и изнудвания. Ако някой е дошъл в братството, за да си търси мъж или жена, по-добре е да отиде другаде или да се върне при съпруга си.
          Във всички случаи, когато някой кандидат за братски живот не е бил рендосван достатъчно и не се е уверил колко пагубен е животът по двама, неб­лагословен лично от Бога, той трябва да се върне на поправителна сесия в адското семейство или ин­тимно общуване, за да устройва своите скандали и истерии там. Има и мъже истерици, които напрягат всичките сили на подсъзнанието си и съвсем искрено пред самите себе си изпадат във формата на всяка болест, за да диктуват условия и да раздвижват околните по собствен сценарий. Такъв човек не става за братство! Всеки живот, отдаден на брат­ството, преди всичко се стреми да създава съвършен комфорт на духовния и материалния бит - първо за посветилите се на Словото, и после за бременните, кърмещите, децата и майките. В едно братство, каквото се опитват да правят безуспешно и в Р., не може да има такова нещо: “Нямам вътрешен им­пулс”… Такъв паразит – вън от братството! Господ е допуснал светските и адските семейства и други формации с единствената цел, на сърдечния мрак, духовния инат и душевния мързел да се противопос­тави онзи конфликт и онова страдание, които са не­избежни при такива небожествени групи. Изнудва­чът, ревнивецът, горделивият, диктаторът винаги се вкарват в кармически отношения с духове и лич­ности, при които си намират майстора и ядат нуж­ните порции бой и неприятности. Същото се отнася и за хрантутниците, търтеите, примадоните и лъжците, които претендират, че искат да живеят братски, а всъщност живеят адски. И във вашата къща се появяват подобни проблеми, но в Р-ската група нещата са стигнали до позорни сцени. Няма никакво значение, че тука сте в една къща, а там – в няколко. Щом като е имало първоначалното желание да се живее общо и Бог вече е отворил окото Си и наблюдава, Бог затваря око автоматично навсякъде, където някой се откъсва от общото и иска да заг­раби някоя душа само за себе си или пък да обръща погледите към себе си на някаква сцена – била тя светска или домашна. С наличието обаче на обявена пред Господа братска комуна, там започват да действат съвършено други закони. В една братска комуна от специален или орфически тип, обявени интимни двойки са съвършено недопустими, освен за по една година през 8 години. Тази една година за ня­кои много редки двойки може да продължи за неопре­делено време, някога дори до края на живота, ако се окаже, че тя върши по-добра работа за Братството, Словото и Школата, отколкото някаква друга форма на съжителство. От няколко места вече Ме питат: може ли такава двойка или някакво външно семейс­тво да участва във вашите жребии във вторник. Казвам: може, ако участват и двамата. Ако и след това те се обичат, не изпадат в никакви депресии и не устройват никакви скандали и интриги, тогава могат спокойно да продължат брака си до края на го­дината, а при взаимно съгласие - и по-нататък.
          Така че, в случая с брата, за който задавате въп­рос, не е уместно повече да се разкъсва душата му от вътрешни и външни несигурности, понеже той е крайно организиран и иска сам да оформя живота си, от ясни позиции и с ясни взаимоотношения. Това е по-добре за него и за всички ония, които още трябва да се възпитават в училището на контрастните бракове, на оперните изпълнения. Щом искаш нещо собствено – нещо, на което да "разчиташ" и да си го имаш винаги под ръка, върни се в света и бъди готов да бъдеш ръфан от "ближния" - няма отърване от ездач. Само че тук се пътува без юзди, без шпори, камшици и яхъри, и конете сами идват при ездачите, понеже са много милвани и имат пълната свобода да идат в полето и гората, където поискат. Докато в света ви очакват луди надбягвания, пяна на устата от гонитба за първенство при най-различни конни състезания и участие в бойни действия. Е, наистина, там сеното и зобът са ви подсигурени, през зимата сте в луксозна конюшня и косъмът ви е винаги лъс­кав, а когато паднете, винаги ви превързва домашен ветеринарен лекар. Щом ви харесва повече такъв жи­вот – върнете се в конюшните и забравете табуна. В табуна има прах и волни препускания, търсене на диви гори и диви извори, нощни изкачвания на огрени от месеца върхове - и цвилене и ласки на воля!
- Това значи ли, че няма начин, по който приятелите да му помогнат?
- Приятелите, и особено една приятелка, могат да му помогнат в това тежко изпитание, още повече че той има удивителната способност да се регене­рира не за дни, а за минути. Той има делфинска душа и затова раните му зарастват пред очите на всички - просто видимо, като чудо! В него стремежът към Бога е удивителен и малцина са тия, които са спо­собни да направят такива крупни жертви и да си зат­варят очите пред всичко като него.
Зная колко ви е необходима на всички една един­ствена сродна душа, която да ви разбира и да ви носи на ръце, но това става, само ако вие сте носили на ръце достатъчно дълго и достатъчно предано ония малки нещастничета, които сте си позволили да изви­кате на земята. Законът е строг, законът е матема­тичен: Бог ви дава лично щастие в интимен размер, в различна пропорция. Ако вие сте се погрижили за нев­ръстните си дечица или за някой болен, нещастен, отритнат, то Бог ще ви въздаде според точно ва­шата пропорция.
За една майка е достатъчно да е спала прегър­ната с рожбата си три нощи, за да й даде Бог после едно денонощие лично щастие с онзи, когото най-много обича. За друга майка тази пропорция е 2:1, за трета – 1:1, а за четвърта - 100:1 – както искате... Вие не знаете, че можете да постигнете лудо влюб­ване на някого във вас и вярност "до гроб" от негова страна (ако това ви е щастието...), само ако сте се грижили за някой болен или някой нуждаещ се точно от вас строго определено число месеци и години.
Направете опити и ще видите. Ако някой е спал при децата си пет нощи, а на шестия ден му е позвънил по телефона най-любимият глас – това значи, че той е открил своята магична пропорция. В този шести ден той ще получи всичко, за което е мечтал – даже онова, което не е и сънувал. А така, наопаки, да хва­нете любимия за реверите и да го тръскате с гла­вата в стената, за да изцедите от него обещание или клетва за вярност; да си фантазирате, че про­порцията може да е обратна и да не си платите кар­мичния дълг към ония, които някога сте зарязали – това е, с извинение, нещо, което и кукувицата не прави.
Така че на И. може да се помогне само по този начин: като видите, че той е отдал на ония, които имат нужда от него, точно определените денонощия душевна милост и грижи, може оная приятелка и ос­таналите най-близки приятели в определения ден за отпуска в "казармата" да му поднесат сърдечна тра­пеза. Някои да избягали от "казармата", т.е. от кар­мата, като са питали филанкишията и са се приле­пили към някой чужд кошер, и налитат на медените пити, без да са били още пчели-работнички. Някой пък иска да бъде царица на кошера, други лежат като търтеи... Няма такова нещо в една братска комуна! Ако искате да се върти всичко около вас – отидете си във вашия кошер. Ако искате да бъдете в една орфи­ческа група – няма такова нещо: "не мога", "Не искам" или "нямам импулс в момента"! Когато се касае за де­журство по деца, дежурство по снабдяване и трапеза, дежурство по къща или дежурство по болни, нещастни или възрастни, вътрешният импулс отпада! В проти­вен случай ви се насъбира сметка в тефтера, изли­зате на червено, и сам Аз ви пращам някое ласо, за да ви дръпна в някоя лична бърлога. Тогава ще стоите диванчапраз и ще се кланяте на пияниците и хоро ще играете, което го правят милиони и милиони нещаст­ници по земята!
Разбра ли, че отдръпване няма, докато не си платиш дълга? Тука поне кармичен дълг няма. Пом­нете закона:
В специален клас, орфическа група или братски дом под наблюдението на Небето, кармата се прис­пада по закона за работа в затворите. Ако работиш – ще си излежиш присъдата по-рано. Затова и на вас казвам - не само при опитите за братство в Р.,Т.,П. и пр.: повечето от участниците в една божествена група трябва да са заети с бита и децата. Само трима на дванадесет души могат да бъдат отделени, и то не пожизнено, за професионална работа със Сло­вото. Тия трима няма да ги пипате за нищо, те няма да участват и в дежурствата. В случаите, когато съм наредил лично, че има срок за предаване на някоя важна работа – няма да участват! Ако искате да бъ­дете на тяхното място, не се ангажирайте с деца, със семейства, с интимни пиеси или някакви други же­лания. Опитайте се и вие да дадете такава съвър­шена продукция, да хвърляте такъв труд по 15 часа в денонощието само за Словото - и тогава и вас ще из­бере Бог за определен срок да се занимавате със Сло­вото. Останалите имат не по-малък шанс – да прина­сят природни дарове, да принасят сърдечни дарове, да поддържат реда, чистотата и техниката на кораба - и в свободното си време да учат и развиват талан­тите си. Неработещи по 8 часа на ден навън в света и вътре в космическия кораб на Господа – не се приемат!
- Може ли някой ощетен от майката, бащата или лю­бимия да получи душевно спасение от други?
Може – и как да не може! Та духовното майчин­ство и божественото роднинство не са ли най-важ­ното на света? Ако някой има импулс да приласкае някого от отритнатите като майка, сестра и лю­бима, то асуинът, салмата, праната, лоринорът и орландиумът ще протекат през него, а не през прок­летницата. Но тогава той и ще е оня, който ще се ползва от благата на любовта, от отклика на люби­мия, от първенството в Царството Божие. Той ра­боти не по 8, а по 18 часа на денонощие за Словото, Делото и Приласкаването!
- А винаги ли е “проклетник” или “проклетница” онзи, който е изоставил плътското си общуване с роднините по кръв и грижите за тях?
- В извънредно изключителни случаи, такива души са благословени, а не молепсани от съдбата, понеже Бог е преценил, че е било достатъчно да да­дат наследствеността си и че Той си има грижата децата му, близките му да попаднат в по-добри ръце. Не се приема обаче дезертьорството от родителския и синовния дълг, ако ще се хойка по компании или по ашрами и манастири. Самоназначаване в ролята на "апостол" или "Учител", на скитник по волята на кап­ризите, се плаща по най-простия начин: ще се родиш в 3 пъти по-лоши условия и в 3 пъти по-калпаво семейс­тво от това, което си изоставил. Ама вие наистина се забравяте! Отиването в ново семейство, макар и духовно, изисква не по-малко жертви, труд и напреже­ние, не по-малко блестяща къща и изправни уреди.
Повтарям: освобождаването от каторгата, от тъмничния затвор на света и родовата карма се из­вършва с лична заповед от Канцлера на Съдбата, па­рафирана от Елма! И с дванадесет печата от ръково­дителите на родовите и професионалните духове! Без този китап никой не може да напуска затвора – няма как да го пуснат. Ако той се е измъкнал, ще го върнат веднага по етапен ред власти или роднини, а ако занесе астралните си въшки и идейните си пия­вици на новото място, оттам здравните служби ще го изгонят.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.