Книга 23


6.VІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ОЛСИ́Н - ВЕЩЕСТВОТО НА
ЦЕЛОМЪДРИЕТО
ЖЛО /  Г.Н.Б


На тази снимка се виждат Аумейа и Уралоний. Това е едно от Урдините езера в Рила – трамплин към изключително странна и прек­расна вселена. Който преспи на това място с наличие на "ол­син", непременно ще се озове там. Никой не е копал улеите на рекичката – тя сама образува тук знака на Нептун.

11,40ч.
- Може ли да се даде асцендентът на Г.Н.Б. с точност до стотна от секундата?

11,48ч.

- 7о28′45″.68 от Скорпион

- Може ли да се каже нещо за нея?

- Истината има толкова форми, колкото са искрите Божии в света. Аумéйа е една от тях. Съ­вършено съчетание на трите свята и бистър, сил­ноструен баланс между тях. Струите биват бели, прозрачни, цветни и черни. Сините Пламъци произ­веждат бели струи, а Дъгите Небесни - седмоц­ветни. Ти обаче си Прозрачна Струя от Ясновселе­ната. Исти-ната през теб протича прозрачна, за­щото е носителка на мир, святост и тишина. Тя е усукана като всяка женска струя, но се състои от прозрачни орнаменти във вихрово движение. Ти си оная единствена истина в необята, която спряга Трите вселени в прозрачен вихър от копнеж, цело­мъдрие и носталгия.


"Когато вечерта смирено гасне..."

Това е същото Урдино езеро, в което се отразяват Рупите и Ма­льовица – Средният рилски вход към Космоса. Който е разбрал цело­мъдрието в духа на това осияние – т.е. в духа на Исти­ната, - няма да е сам и ще излети с някой друг през тези кристални води към една вселена, която не може да се опише с никакви човешки думи.

 Копнежът ти по Бога, т.е. Лю­бовта, е неуто­лим; целомъдрието в теб пилее да­рове от скъпо­ценното вещество на Тройното Рав­новесие. Това вещество се нарича "олсúн". Същест­вуват "алсúн", "олсúн", "елсúн" - вещества на трите вида баланс. Първият баланс - балансът и прелива­нето на съ­ществата в Битието - насъбира скъпо­ценния нек­тар "алсúн" в сърцето на монадата. Ба­лансът на естествата продуцира "олсúн", а равно­весието и обмяната на веществата - "елсúн". Тъй като ти си монада с доминираща жажда за целомъд­рие, т.е. ба­ланс и преливане на естествата, твоята истина ражда "олсúн". Съществата не винаги произ­веждат "олсúн", понеже половината от тях са ду­ховни и ня­мат понятие за баланс на естествата. Значи, само половината същества, които са при­родни или по­луприродни, могат да бъдат верни на естеството, т.е. целомъдрени. Съществуват ду­ховни ангели, паднали до такава степен, че отхвър­лят верността към естеството и я подменят с вяр­ност към духа. И това е път, но половинчат, и по тази причина те падат надясно - в ада на свръхвсе­лената.
Това са отвлечени въпроси, от които запомнú само това: сърцето ти може да тупа, само ако се прелива с естествата на сродните души от Трите Свята. Преливането между съществата често става със замисляне, обмисляне и проверка на прин­ципите. Затова то не може да бъде спонтанно. Но ти обменяш естествата под напора на Божестве­ното чувство и затова спонтанността ти е съвър­шен еквивалент на целомъдрието. Затова ще запа­зиш хубостта и чара си дотогава, докато си цело­мъдрена, т.е. спонтанна.
Аумейа пречи на всички, които искат да нару­шат равновесието и динамичната обмяна на естес­твата. Затова едностранчивите същества, същес­твата от антиприродна субстанция, както и ве­ще-ствата, създадени от дявола, се бунтуват и раз­падат в нейно присъствие.
Песента, романтиката, нежният розов цвят, вихреният вятър - това са твоите криле! Порú пространствата с тях, развявай се из безкрая, плоди равновесие между чистите и неравновесие сред по­роч-ните. Порочният непремонно ще се подхлъзне по твоята пътека; а чистият ще се изкачи до Върха.

Аум, Аумéн, Аумèйа!

Зазвъни, звън на свободата!
                           Край 12,30 ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.