Книга 17

9.IV.127(1991)г.
Йулма - Родопа

ИИСУЛЛА – МИЛИАРДИТЕ СЕСТРИ
НА ЧОВЕКА!


Зависи с кого искаме да живеем...

9.57 - 11.22 ч.

Раждането на Иисула е предстоящо. Тя живее в причинния свят – дотам е слязла. Нямате представа колко удивителна е нейната хубост, каква съвър­шена кротост излъчва лицето й и колко хармоничен е говорът й, колко необятна милостта й! Тя се раз­личава от Майка си по това, че не ражда природно, въпреки че природата в нея е образцова. Иисула няма да се роди и не се ражда никъде по вашия начин, по­неже тя присъства само чрез вселяване. Възкресение на нейни носителки досега няма, понеже то става, когато причинният свят се свърже с умствения, сър­дечният – с душевния, и физическият – с духовния. (За разлика от Иисус и Неговите проекции. Там синтезът е различен).
Иисула никога не преживява Голгота и разпятие – тя е предпазена от мъченичество, тъй като не върви по пентаграмния път. Тя е сестрата на Ии­суса – Шестата Раса, в която пентаграмата се превръща в триграма, с още три фигури между лъ­чите. А вътре – образът на Майката с Младенеца.
Това е емблемата на шестата раса – расата на свободното майчинство и на рожденията чрез вселя­ване. Мадоната държи Младенеца на гърдите си така, че той не се подава на рисунката извън очерта­нията на тялото й и се символизира тъй изксусно, че да прилича на дете отвънка и на дете вътре в Май­ката. От това следва свободата на Новата Ева да ражда външно или вътрешно.
Когато Иисула слезе в умственото поле и промени подсъзнанието на човечеството, в жените ще стане сериозна биологическа реконструкция. Ревността се дължи на кората на мозъка, а не на сърцето. Щом почнат Новите Сестри да мислят поновому и да подкрепят с чиста мисъл Новите Принципи, зало­жени в Новото Слово, у тях ще изчезне ревността и почти веднага ще спре кръвотечението. Това не значи, че нямам сестри, при които ревността е приключила, а течението продължава. Туй е само една жертва, понеже приемат ревността на остана­лите.
Ако Новата Сестра на човечеството пие повече изворна вода и никога не я пие студена, няма да има нужда от досегашния вид пречистване на женския ор­ганизъм. Горещата вода не само промива клетките и всичко останало, но и има способността да разтваря субстанцията на хормоните. Това важи и за мъжа. Но при мъжа биологическата промяна ще е друга.
Съчетаването на гореща вода с открито тяло на слънчевите лъчи и особено ония области, които ви­наги живеят в мрак, ще прогони оттам най-тъмните духове. Базите на ада в човека засега се намират тъкмо там, където клетките ви най-малко дишат, поради вечното ви бельо даже и нощно време и по­ради срама ви да греете най-сакралното място на слънце. В това отношение похвалявам евините, ну­дистките плажове, но не точно сегашните, а бъде­щите.
Не бива да пречите на Слънцето да огрява сво­бодно всеки милиметър от вас, и особено там, къ­дето сега се крият останалите нашественици от Морето от Азове. Не бива и да се срамувате, въп­реки че има един Божествен свян, напълно допустим и много красив у девицата.
Щом направите това и претопите остатъка от нечисти мазнини и тъмни същества в себе си, начева се втората фаза: свързването на астралния с буди­ческия свят. Това могат да го сторят само сест­рите на Иисула. От тях се излъчва такава чистота и целомъдрие, че престават да въздействат на братята си като жени в досегашния вид и претопя­ват не само мрака в себе си, но и астралния мрак в мъжете. Новият начин на хранене, голотата, движе­нието и пълната свобода на съзнанието от всякакви страхове и напластявания поражда нещо необикно­вено: снижаване на земното, физическо щение. Само че, "механизмът" е много тънък: готовността на Новите Еви, на Иисула, да бъдат напълно свободни и в този план, поражда първо една вълна на силна въз­буда, която трябва да се поеме без страх, напълно съзнателно. Веднага след това потенциалът на туй желание рязко спада - и чистото хранене, горещата вода, посрещането на изгрева, паневритмията и Словото водят до една "безплътност" от най-Божествен порядък. Излъчването на готовност за всичко; и не само излъчването, но и оставянето на себе си в ръцете на Волята Божия ще ви направят не­уязвими!
Сегашните момичета и сестри под силното влия­ние на девите, на херувимите, на илухимите, не знаят, че възбуждат много по-страшно въжделение у мъжете и влачат не малки опашки от мъжки пожела­ния, именно защото отблъскват със слово, мисъл и жест. А Новата йерархия на Иисула често ще има представителки, които ще остават физически дев­ствени цял живот, именно поради пълната готов­ност да не отблъснат ничия жажда за сливане. Тях­ното излъчване на невинност е толкова порази­телно, че и най-силното желание се стопява в пос­ледния миг, сякаш в прегръдките на пожелалия има ангел или малко дете. Само че внимавайте: ако пра­вите това нарочно, с хитрата задна мисъл да се за­щитите, ще събудите в приятеля звяра. (В Словото до края на 1944 г. се дава фундаментално определение за чистота и девственост: изпълнението на волята Божия. Обяснява се, че майката е винаги девствена – б.п.)
Иисулите на шестата раса не само че не отблъс­кват, но и спонтанно приласкават ония чисти приятели, които не могат да бъдат успокоени от първия път, тъй като са събирали жажда за ласки векове наред. Но първата вълна премине ли, която е неизбежна, вие постигате нещо съдбоносно за цялото човечество, за спсението на мъжа и жената и за настъпването на Шестата раса: спадането на потенциала. Тези взаимоотношения стават все по-редки и по-редки, все по-нежни и по-малко животински, като се стига до мига на пробуждането.
Разпъпва се Шесторният престол на жената и Тройният на мъжа и почва да действа една нова жлеза, при която обмяната, зачеването и вселява­нето ще станат възможни от дистанция или при нежни ласки. Съществата ще се оформят помежду вас в пространството или ще се вселяват в душите ви. Анатомията и физиологията на Иисула ще се из­мени коренно. Тя няма да загуби своята женстве­ност, нито своя плам, но пламтенето ще бъде нежно, не хищно, а нежността ще стане пламенна.
Всичко зависи от това, какви храни ще подавате на братята си. Ако въведете пълно суровоядство, с 2-3 малки изключения, ако изхвърлите почти напълно солта, захарта, вечèрите след залез слънце и пиете гореща вода; ако се хвърляте сами да реша­вате всички проблеми на избраните, може да очак­вате, че броени месеци след това половата система на мъжа и на жената ще се изменят не само енергийно, но и анатомично.
Както стават големи възкресения, така могат да мутират отделни органи и системи. Любовта в ни­какъв случай няма да бъде по-малко силна и сладос­тна; ще се появи нова галерия от хиляди нови усеща­ния и вибрации, именно защото ще рухнене моделът на черната ложа, и Новата Сестра на Иисуса ще постигне най-последното: свързване на физическия свят с духовния. Тогава няма да има нужда даже от среща с любимия. Ти ще бъдеш тук, а той на хиляди мили, и само като ти трепне сърцето за него, вие ще бъдете в единение! Това ще стане още на втория етап – свързването на сърцето с душата. А на пос­ледния – затварянето на кардиналните знаци (ве­ществото и полето долу, с Пламъка на Духа и Дъ­гата на Трепетите горе), ще се осъществят още две мечти на Посветените: извикване на възлюбения фи­зически отдалече и появяването му мигновено при тебе, когато имаш нужда от него, и излъчване на духов­ните ви същности чрез сливане на душите.
Иисус пострада и все още Го разпъват на кръста, поради липсата на Иисула на Земята. Някога те ще се срещнат и ще станат едно двойно същество, за което съм ви говорил още в беседите. Тогава наис­тина няма да се налага нито мъченичество, ни смърт, ни прераждане, ни мъж ще ходи за жена, ни жена за мъж, понеже Новият Човек ще бъде доста­тъчен за самия себе си. Той няма да има пол, но ще осветлява своите още разделени приятели кой е единственият път да се стигне до неговото целомъд­рие.
"Л"-то в края на вашето име, сестри Мои не­бесни, ще направи невъзможно тежкото раждане и ще изключи завинаги болките на старата Ева и Ев­ридика.
Истина, Сладост, Ум, Ласка, Абсолютност!
Наистина, по-късно "и"-то ще стане двойно, както и "л"-то накрая. За този прелом в самата Иисулла ще ви говоря друг път.
Мъжът няма право да пристъпя в храма на сестра си, ако не е подсигурил райски условия. Тази връзка е благословена от Бога само при пълно изобилие на благата! Да използвате сестрите си, а да ги оста­вяте на произвола на съдбата – това е по-тежко от смъртна присъда! Сестрата е свещена – вие трябва да й подсигурите свобода, дом и прехрана за цял жи­вот, а не да си вземете шапката и да си отидете.
 Всичко става морално едва след построяването на Изгрева на Земята. Оставите ли Моята Майка, Мо­ята Двойница, Сестра Ми Иисула, в лицето на всяка сестра и майка на Земята гладни, жадни и навън от райската градина, принудите ли я да се труди и да ви слугува отново, ще се съдя лично с всекиго и няма да му приключвам тефтерите, докато не видя да но­сите най-последното Ми творение на ръце! И да го пазите много повече от зеницата на окото си, за­щото една женска въздишка убива 500 новородени в момента, а една женска сълза съкращава човешкия род с 5000 деца! Този, който ги е причинил, прекарва по няколко века под земята, като там счетоводст­вото за изтръгната женска сълза е равносилно на плащането за пролята капка кръв! Единственото из­ключение е предизвикването на детска сълза, даже още в утробата – там плащането е в петорен раз­мер... Ето защо, на този етап не мога да ликвидирам още напълно адовете под земята и в подкорието на мозъка.
Раят ще настъпи в моментна, в който освобо­дите сестра си от всичко, а тя се освободи от отб­лъскване.
Прам, Порам, Монран! – Костите не ще белеят по­вече, понеже ще се покрият с плът.
Възкресението на мъртвите е предстоящо! Всеки един от вас ще застане на една редица с всичките си тела от миналите прераждания, за да видим кой какво е направил от лицето и тялото си.                
11,22ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.