Книга 16

1.ІІ.127(1991)г.
София - Изгрев

ЧЕРНОЛОЖИ И БЕЛОБОЖИ

5,12 ч.

             Тази нощ беше най-тежка от всички. Имах усещането, че умирам. Повече така не може да се живее нито секунда! Трябва да се направи нещо радикално. Вчера не послушах да замина веднага и останах на своя глава, за да завърша Пока­залеца. Питам за последен път:  ако иска – да отговори.

          - За ученика цялото Небе е отворено само то­гава, когато той хрисимо слуша. Опитването на свободна воля в опасни виражи, когато сте на фронта, е самоубийство. Нещо по-лошо: то е масово убийство. Ти може да си толерантен колкото си ис­каш, но самолетът с няколко милиарда души сега лети между скали! Понеже няма изпълнение и абсо­лютна любов – нито към тебе, нито към Мен, - нощта се сгъсти до черен петмез. Сега вече не мо­гат да се удържàт фаталните събития, понеже за­поведта се изпълнява на секундата! От вчера тряб­ваше Аз да поема самолета на пълен автопилот. Ти реши да се бъркаш в управлението, след като си на­пълно сляп!
          Пак заминаваш, но с обица на ухото. Няма да раз­реша всеки сам да решава с кого трябва да пъ­тува в командната кабина. Много зле сте разбрали идеята Ми за свобода на любовта и любов към всички. Не се практикува правилно и животът по двойки. Приближиш ли се към телевизора или тран­зистора под неправилен ъгъл, дава смущения. А електрониката и психотрониката в една кабина на Господа са много по-чувствителни от вашите дет­ски играчки. Не барайте по копчетата, нито се пу­лете в индикаторите, след като сте останали по­вече от две години с един и същи човек, без да се от­страните от апаратите. На Небето всички са едно, та не са необходими никакви разстояния и картонени стенички, въпреки че вие ги наричате "тухлени" и "бетонени"...
          На теб, който имаш връзка, абсолютен слух, ма­кар и напълно сляп, игрите са ти ясни... Ти не смееш да кажеш, че пръстите ти измръзват и че душата ти е измръзнала отдавна. Не искаш да изяс­няваш, че пол не ти е необходим, а е нужно перио­дично преливане на аури. Че приближаванията са не­обходими не толкова на тебе, колкото на другите и на самия самолет, за да не се разпадне.
          Сега, какво става, когато вкарате бик в каби­ната? Всяка стая, в която се работи Словото на Христа, е командна кабина! Тия, дето ви се лепят по образите и меките части на сестрите, нямат абсо­лютно нищо общо със Словото Божие – те са бици и таласъми, нáвлеци! И те носят често искра Божия, и те имат нужда от милосърдни сестри и братя, но в болницата – не в кабината.
          Щом можеш да извлачиш войната с пиявица или бик на гърба, щом можеш да пренасяш ранени пехо­тинци и прости ефрейтори – Христóв ти е пак им­пулсът. Но тогава нямаш нищо общо с елитната част - “полковниците” и “генералите” от гвардията на Духа. Асовете на висшия пилотаж нямат “плоски” в джобовете си [от плоските шишета за ракия б.п.]. Те не се омайват от алкохола на каращисванията, понеже трябва на ден по сто пъти да извеждат машината от свредел на половин метър от земята. Те не пият и сладки сиропи, нямат жена, която да ги овайква или нощем да ги разтрива, понеже вторачването в куку­мявка или чучулига завежда аероплана в канарата!
          Знам колко и на тебе ти се иска да ти чурули­кат в една топла стаичка – най-топла от всички в къщата – и да не ти мръзнат пръстите по клави­шите... Отколе ти избивам – понякога най-грубо – ключа от ръцете, бравата към кабината на стюар­десите... Пуснеш ли някоя да ти седи на коленете, когато навънка е мрак и буря, незабавно ти я отне­мам, ако щеш да врещиш като яре, което го колят.
          Няма такова нещо – да се пуска стюардеса в кабината! Има втори пилот - понякога от елита на херувимите, понякога от чистата раса на илухи­мите, - но такъв се разпознава по това, че не дрънка. Познава се по това, че мълчи, за да ослушвате за­едно небесната обстановка. На всичко отгоре се на­мирате на вражеска територия с много будни ракет­чици и зенитчици. Иди че спасявай пияна стюардеса или някоя юница, която обича сиропи... Тъкмо сега му е моментът!...
          Техниката ви е прекрасна; но когато кажа: “Включú на автопилот!”, ти нямаш право да слушаш никого! Най-малко себе си, от полето на “Книгата” (Според пентаграмиката, има предвид третата степен в еволюцията на обикновения човек – книжовника, учения, академика – б.с.). Оформянето, написването на една книга с нормален научен апарат е по силите на което и да е профе­сорче или академиче, на което и да е институтче или “издателствонце”. Когато Словото тръгне по света, някои ще се смеят на безобидните техни­чески грешки. Но те са неизбежни, след като ти си на волана и цялото ти внимание трябва да е насочено към оцеляването; след като не си работиш сам не­щата.
          На асовете им се налага понякога да слязат от руля на Десетото Посвещение, за да се принизят до степента на академика или гения – на третото и четвъртото стъпало. Първи пилот обаче никога не остава в такава ситуация повече от няколко секунди или минути, и то само ако разчита на втори пилот или на автоматиката.
          За тия няколко дни или месеци се осветява чо­вешката култура с небесно съвършенство, но само като общ модел!Пилотът не довършва, той е Сеяч! Достатъчно е да пусне семето над нивите - и да си замине нагоре. А ти искаш самолетът ти да оре и копае... Толкова и разора – речникът ти е пълен с грешки... Земеделците по-добре ще го направят, понеже не ослушват пространствата и не правят фигури от висшия пилотаж.
          Сега ти стига да направиш тройно или чет­ворно салтомортале в небето на бъдещото чове­чество. Едно открехване на завесата:  как живеят емоционално в Космоса ангелите от Най-вътреш­ното Небе - алохимите, които се обменят с всички, - и илухимите, отглеждащи сродна душа. Но ти опита това с пътнически лайнер и последствията бяха плачевни. Вътре пият, ядат, дрънкат по най-раз­лични религиозни въпроси; бордовите слугини седят по коленете на пасажери от черната ложа и им бу­тат шоколадчета в устата, понеже така било ка­зано: “Любов към всички”!... "Емануела" І серия!...
          Сега знаете ли какво става с една стюардеса от първа категория, ако се завира с черноложи по кюшетата, понеже не можела да си остиска "ми­лостта"?.. – Онова, което са й вкарали черноложите, ще се превърне в гной до петите, понеже клетките й не могат да го приемат!
          Ако някому вътрешният жироскоп не работи или е клеясал, той няма ориентация къде е небето и земята. Той няма ориентация кои души са небесни и кои от ада – и почва да пробутва черноложи в каби­ната; елитни единици на инквизицията понякога, които винаги са воювали с ересите, на живот и смърт!
          И тогава какво трябва да прави пилотът - пър­вият пилот, - когато оня е вече с дуло в гърба му? - Да остави самолета на втория пилот и да натисне ле­кичко бутона за катапултиране!...
          Война ще ми обявяват! Война на първия пилот, когато вънка е нощем и буря! Самото представи­телче на черноложите не съзнава какво прави, няма спомен от стотиците смърти на най-близки същес­тва през всички прераждания, за назидание на него­вата служба на страната на инквизицията и черния морал. Понеже вратата на кабината постоянно се отваря и там влиза който си поиска, наложи се да катапултираш на два пъти. Това не се отразява ни­как добре на събитията в Близкия Изток.
            - Сега защо трябва да катапултирам трети път?
          - Ще оставиш всичко по масата, както си е. Не разрешавам да я разтребваш.
            - Този път никой не обявява война и не се е облегнал на брадва...
          - Нямам право да изяснявам причините. В случая не се касае за вина, а за ситуация. Просто, на тери­торията на София ти получаваш огромни порции черноложа помия от ония, които са с неоформени жироскопи. Те са надолу с главата, а ти си нагоре.Светът се дели на черноложи и белобожи.
            - Добре, но тук съм на своя територия – най-чистата кабина, най-сродния бункер на Земята!
          - Нищо подобно. Като ясновидец с известен опит, ще ти кажа как изглежда тази къща... Добре, няма да ти кажа... Всяка стая трябва да представ­лява кувьоз, в който се отглеждат психики при сте­рилни условия, със строго определено налягане и обем на илюзиите. И бебетата трябва да живеят точно така, иначе умират. При влизането на първия пилот, при такова образувание, всеки трябва да затвори психическата си врата плътно, понеже пър­вият пилот внася атмосфера на Истината. Това е атмосфера за свободнодишащи, а не за дишащи с га­зови маски. И понеже е казано нещо за Единицата, Двойката и Тройката, а кувьозите не могат да се отварят преждевременно, започва една осмоза на Истината и Относителната истина, при което има опасност от образуване на гърмящ газ.
          В психохимията има и такъв закон: вещества, които могат да реагират помежду си, но не реаги­рат, образуват експлозивни и отровни газове. Чо­вешките и ангелските кувьози имат страхотни, непроницаеми стени, но не и за божествената ради­ация. Понеже няма условия за божествен обмен (раз­берете, не става дума само за полови отношения!) и понеже Тройката и Двойката са една фикция в този космически момент, катапултирането става абсо­лютно неизбежно. От вчера сместа за експлозив е напълно достатъчна.
Аз неутрализирам експлозията вече цяло дено­нощие, но тази нощ ти видя Онази с Косата!
Ще отидеш там - но никой няма да идва, докато не кажа! Ако някой си позволи, както досега, без да е готов за Двойка, Тройка или нещо повече - изстрел­вам те пак. Абсолютно никой!  Оставяш и фишо­вете непрегледани, понеже не послуша!
Ако не минеш незабавно в индивидуален полет както ти си знаеш, не те виждам, не ви виждам!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.