- П -

Палн: Ултрагалактика, от която произхожда Орфей.

Памучни илухими - със сърце от Вселе­ната на Памука. Богинята на Памука се слива с Бо­жеството на Корунда, откъдето се ражда Елохимът на Предаността. Когато този елохим се пробуди окончателно, релативното и абсолютното няма да се гледат вече под вежди, а ще се слеят със сладък вик в нова вселена - Мирозданието на Почудата.(кн.22)

Пан: 1.Представка, свързана с Панвселената и Хляба на живота; 2.Име на краля на Панвселената; 3.Велик учител на Балканите преди Орфей.

Паралелите на Цялостта: Има бития и същества (всещества, по нашему), които са "паралели" на Хол, на цяловселената. Проекциите на Абсолютния, на Тот, на Христа, на Пралайа и на Святия Дух и пр. са ипостаси, подобия – "това, което стои отдолу". Те и затова са съвършени, всеки по своему, понеже са примирени да бъдат част от Цялото, да има някой над тях. Случаят с Абсолютния обаче, както и с всеки друг ипостас и всеки друг паралел, е особен: всеки е "под" Целия, но и едно с Него. Абсолютният Дух, фактически, е най-нецялостен в кондензацията Си, обаче в дисперсното си състояние е идентичен с Бога - сам Бог.(кн.38)

Перзѝн: Дума от астроформулата на Марс: „Отблъсни неистината и остани сам“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Персо­нификацията: означава ти да приемеш, че има и други истини, с които трябва да се съобразиш, за да се научиш постепенно да уважаваш чуж­дото мнение.(кн.5)

Пламтенето и Взрива - това са потенции на Тотв­селената и атмическия свят и се изразяват чрез спонтанността, чрез преодоляването на адс­кия, чо­вешкия и ангелския самоконтрол.(кн.21)

Плим: Непреводима дума с приблизително значение: Обединяване на Свръхвселената с Ултравселената“. Праатомът му се движи със скорост от виделинната до безкрайната. Той е и частица, и вълна, и „низа“ (наниз, серия), и „момент“, обединени от Моделите на Всебитието.

По: Звезда в съзвездието Рис, с която е свързано лалето.

Победитѐл: Звездата Алтаир.

Пола̀н: Звезден куп северно от нашата галактика, с представител тук Сириус.

Полето: е непрекъснато, веществото е прекъснато… Полето е израз на Универсалната Любов, която слива и подтиква към сливане всички части на Битието. Полето е Нептунов източник. То работи за възвръщане на душите и нещата в лоното на предначалното единство… Разумността на Нептун е истината като любов.

Полиа̀да: Напълно разгърнатият индивид или монада, развила колективно съзнание и изявила всичките си дарби и добродетели.

Полиада е множествеността на една монада, хроматичното ú начало, разложено на тонове и числа, на багри и порции в Битието на много места. Полиадата не подлежи на безкрайна делимост, все пак, но различните полиади имат различна делитбена мощ. Окото на Проявеното Битие няма момент - то се осиява от Вечността. Разумът Му обаче се проектира в низи от моменти, образуващи различни времена. Помнете: времето е прекъснато, вечността - непрекъсната. По тази причина, полиадата е проявена във времето, а монадата - във вечността. От монадата произтича индивидът, а от полиадата - личността(кн.8)

Монадата не е още всичко, твърдостта на нейните части не е преминала в състоянието, в което се намират при напълно съвършената, разгъната монада, наречена “полиада”.                        Полиадата е физико-психично същество, което е намерило общ език с всички останали монади в холивселената. Пластичността му е несравнима с нищо, понеже пластичността е синоним на самия Бог. Това е пълно единство на твърдост и гъвкавост, на собственото мнение с мненията на тези, които са също единствени.(кн.7)

Полу̀кс: Велик учител на Балканите преди Орфей.

Понду̀л: Дума от астроформулата на Нептун: „Храната на душата е хармонията“. (лично обяснение от Елма, дадено на 28.05.1991)

Порзѝн: Дума от астроформулата на Юпитер: „Истината славна стои на пиедестал от любов“. (лично обяснение от Елма, дадено на 28.05.1991)

Посейдон: е бог на морето. Праматерията е в “посейдоново” състояние, прадухът – също. Онзи стадий, в който същностите не са разграничени, е носител на нептунови влияния, но той не е само исторически стадий – преди всичко, той е постоянно, вечно поле. Нептуновият принцип управлява полето, а Меркуриевият – но Меркурий в Дева – управлява веществото.

Посту̀риус: Дума от астроформулата на Нептун: „Падни в нозете на благоговението“. (лично обяснение от Елма, дадено на 28.05.1991)

Пралайя - Великата Майка на Битието (кн.35 ); особено състояние на Миро­вата Душа, понасящо принципа на отклонението и погрешката. Пралайя е Любимата на Абсолютния Дух. Когато говорим за Нея, имаме предвид именно двойката, но имагинерната двойка, както Абсолют­ният Дух е Имагинерната Единица. (вж. Мирова Душа)

Прала̀м: Дума от астроформулата на Плутон: „Тонус от бъдещето – твърдост в настоящето“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Прама̀н: Звездата Ригел.

Праон: омаен свят за който земните думи са твърде слаби; съществува от 500 милиона години на Икло. При пътуване, посвете­ните могат да попад­нат в Праон през входовете на Рила, в Сините ка­мъни, Белоградчик, Странджа… Когато станете ученици и приключите завинаги с огорчението, с критиката, с лошия вкус и роднинст­вото по кръв, Праон ви се отваря като цвят. Поми­ришете този дивен аромат - той вее отвсякъде! Праон е свят на същества, които не мислят за себе си. Те мислят за Бога, за ближните, за приро­дата - и затова Бог, ближните и природата промис­лят за тях (кн.21)

Пратвàн: вселена, противоположна на хипервселената(кн.38) 

Пратван – въплъщението на Татван. пратван е пълната и тотална проявеност, обаче с нещо повече от Тот – ордонност;(кн.38)

ПратванЦарството Божие навсякъде. в пратван всичко става мигновено (кн.38)

Мирът на Пратван е Пълният Мир – имате такова понятие. Това е Мирът на Осъществеността. Мирът, в който се раждат и раждат съществата. В него няма зло, няма бъдеще, няма страдания. Царството Божие Навсякъде не е като Царството Божие на Небето и на Земята (в универсума). Това е Царство на Благия Дух, в Когото всичко става мигновено.(кн.38)

Пратван – напълно разгърнатата, проявена и осъществена проява. Там скоростта е най-голяма, сливаща се с практически безкрайната.(кн.38) Хипервселената е Проявеното Битие, но пратван - или Божият Мир - е Осъщественото.(кв.38)

пратванните същества и същности – цялосъществата (кн.38)

Престо̀л: Божествена чакра.

Престо̀ли: 1. Духовна йерархия на волята. 2. Божествени чакри.

Примирени: Божествени същества от Всевселената, т.е. от Ултравселената, които са се отказали от духовното съвършенство.

Природата: - или Определеното Битие, което се превръща в Проявено - се изразява чрез положителната, “нормалната” двойка. Тя изразява същността на отрицателната двойка, превръщайки правите токове на Абсолютния Дух в променливи. Променливите токове преработ­ват в определено Неопределеното Битие – сиреч, импулсите на тотвселената.(кн.5)

Прозарени монади: всички ония, които са слушали, видяли и пипнали Господа, когато е бил на Земята, стават посветени с "прозарени" монади, което ще рече не само озарена, но и прозрачна. Това е степен на огнена кристализация, непозната още на вашата физическа и духовна наука. Прозарената монада се нарича "апостолска", изразява смирението като постигнато Второ Посвещение и представлява първа мутация на монадата по посока на мюоното съзна­ние.(кн.19)

Прона̀м: Звездата Алкор.

Прота̀н: Планетата Уран; дума от астроформулата на Уран: „Смирените по сърце чертаят бъдещето“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Протѐй: Древноегипетско божество.

Про̀тос: дума от астроформулата на Сатурн: „Там, където се сравняват с Абсолюта, съществата са защитени“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Проявено Битие: вж. Хипервселена.

Псѝвидеони: частици на виделината, преминали през мозък и изпратени чрез сетива.

Порúйя: свещено обиталище – обратното по транспонация видение на Рила. Образите на планетните явления възникват първо на матерната звезда като поетично-музикална представа, с композиция, обратно транспонална на планетните им проекции.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.