Книга 15

31.ХII.126(1990)г.
София - Изгрев
Симеоново

РОЗОВАТА ЗВЕЗДА ПРИСТИГА!9,10-21,10ч.
           Предварителна бележка: Това осияние е един от редките случаи, когато се намесва друг висш Глас, а не пряко Христос, т.е. Елма, както обикновено. Говорил ни е Учителят, говорил ни е Духът, говорило е Всемирното или Бялото Братство, а тук говори сам Бог-Отец. Затова шрифтът е вертикален, по-едър и надебелен, с максимална редова  разредка, понеже белите полета са сфера на Тот. В цветния вариант буквите са оранжеви.

        Розата оправя оплетените нишки на съдбата! Осияние, каквото искате, няма да има точно тази вечер, понеже настъпи върховното време да бъдете свидетели на Деянията. Остава в сила необходи­мостта да работите неотклонно върху оформяне на Първия Том от Словото. Слово ще има, ще има и лични послания, но по-нататък.
       Сега, бъдете верни на импулса отвътре – всеки да прави това, което най-много му се прави, и да не прави това, което не му се прави, понеже така се осъществява "От". Тот не е напълно независим от саможертвата. Самият факт, че общува с Пралайя и търси Определеното Битие, Го прави милостив в периферията, което налага самоограничения.
       Отците обаче, произхождащи от Отца, Който е "От", не познават ограничения и не признават ог­раничения – те вървят само направо! По тази при­чина и Отците на всяка култура - на всички същества по линия на Отца - не се интересуват от съдбата на творението.
       Появих се на най-будните с няколко проявления напоследък, за да обявя волята Си да преминете от творчество в Живот - в този най-върхов момент на историята.
       Тот, Творецът, твори, а От – Отец – живее! По тази причина славянската дума "живот" съдържа Отца в окончанието си, т.е. – "Жив От". Този живот е нещо неизказуемо с думи и не се покрива с живовселе­ната, която нарекох "хипервселена".
       Значи, ще различавате "живот" с малка буква от "Живот" с голяма буква. Животът като резултат на живовселената – вселената на Сина – наполовина е абсурден, но наполовина – милостив. Докато живо­тът на Отца е изцяло абсурден – Той не познава милост, понеже живее както намери за добре. От не е милостив, но това не означава, че Отец е жесток. Понятията във вашите религии са неточни или объркани, така че наричайте милостив Бога, ми­лостив Христос, милостива Мировата Душа, но Отца наричайте "Пламък"! Пламъкът не е милостив, Той гори всичко – всичко, което може да гори. Ако нещо не може да гори, Пламъкът няма работа с него. "От" оставя негоримото на еволюцията, докато се научи да гори.
       С това кратко послание идвам да ви предуп­редя, че горенето започва! Триъгълникът от Венера е Мой знак, че пламъкът е запален. Триъгълникът в неговата приказка -  приказката на Сина Ми, получен синхронно в секундата, когато се появи онзи триъ­гълник над Рила – означава, че Пламъкът ще обхване не само духовния свят, но и света на вашата кул­тура.
       Триъгълниците, в които ви вплетох тази вечер със спонтанното отдаване на по три ябълки в ръ­цете на проводника Ми, означават, че Сам Аз – Порто­калът, Отец, Дух Святий – присъствам сега между вас, обединявайки Трите Ябълки на Вечността с Трите Ябълки на Любовта. Тоест – събраха се Се­демте Свята в Едно! В момента, в който станете и вие шест, плюс сестрата, която ще приеме Сло­вото и Делото в Единство,  върхът на Пламъка – Триъгълникът - ще се разцепи и ще започнат Явлени­ята.
       Скоро Русия ще даде голяма жертва – потвърж­давам това за трети път чрез тръба на Небето.

        (Самооформянето на холизацията в центъра се оказа отли­чителният белег на този контакт и отличителен белег на приятелката, която ще дойде - б.п.)

       И тогава - настъпле­нието започва! Това настъпление, което идва на Зе­мята при Синовете Човечески, е определено; опреде­лено е и контранастъплението. Проявете се мъжки, предайте Книгата в нужната божествена секунда, потърсете убежище на друго място. За записите тук няма да има условия.
        ОТ, ОТÓН, ОТЕЦ!
       Осланяйте се! Отваряйте! Отлагане няма!
       Пращам първопосланик!
          Тук се включва пак Елма:

            От никога не говори, след като е казал, че вече няма да говори, но Аз мога да продължаОт слиза на Земята в най-величестве­ния Си вид! Настъпи Христовото време, когато, на­едно с Отца си, ние ще слезем на облаци от Небето! Сега пред очите на Вселената става нещо съвсем друго. Наистина, розова звезда ще се яви скоро на Небето, за да оправи объркания път на Земята и да я поведе напред, към нови простори. Вие няма да сте от ония, които ще останат в космическия студ и мрак! Обаче тъмните духове, нетърпящи мира, съг­ласието и хармонията, спорещите с Мъдростта, отблъскващите Любовта, отрицаващите Исти­ната, дори и да са с искра Божия в сърцето си, няма да останат на Земята – ще се изхлузят в старото пространство, както се изхлузва кожата на змията.
Вас ви очаква един неописуемо прекрасен и сла­дък повей на Розовата Звезда – Звездата на Елма! Тя ще ви топли по пътя на Новото Предначертание и вие ще видите нови промени, нови гледки на Космоса около вас: небето ще стане светло и многоцветно, вие ще помислите, че сънувате. Дръжте се здраво за Словото, опитайте се да се крепите на седлото на Делото и дръжте здраво юздата на ума си, за да не се съпротивлява на необикновеното, което настъпва навсякъде!
          Свърши се с приятелите на мрака – те си оти­ват! Те си свършиха работата – пресяното е пре­сяно. Новото Небе и Новата Земя няма да имат пле­вели, нито духове и животни-вредители. Който се е крил досега на тъмно в нощта или сянката, в дуп­ките, в непрозрачните къщи и непрозрачните черепи, вече няма условия да живее.
          Абсолютно се отдавайте на вътрешното си чувство, на нуждата да живеете свободно, на От – Онзи, Който не прави никакви компромиси! От сега нататък саможертва не се приема. Приема се само Милостта – лицето на ходилото, т.е. гръдта и гла­вата му, но не и петàта. Петàта, на която стовар­вате цялата тежест при ходене, означаваше само­жертвата, коятоискате от другите, за да бъдете вие щастливи; или компромиса, който правехте, за да правите щастлив другия. Тази епоха отмина. Аз не изключвам подобно отношение, но то ще бъде из­ключението, не правилото.
Сега само живейте! Ако вашата жажда, вашият импулс съвпадне с импулса на някой – обменете се и се радвайте! Но ако не съвпадне – не си мъчете сър­цето и душата, понеже било казано да бъдете “хрис­тияни”... Просто ония, които ще ви се разсърдят, ко­ито ще се огорчат, ако се окаже, че импулсите ви не съвпадат, те не са пътници от вашата пътека. Пътниците от вашата пътека не се увисват на вас да ги влачите и не се оплакват, ако се отдръпнете...
 От се отдръпва! От се отдръпва, понеже Тот инак няма да твори. От е отрицателната амп­литуда, Обтягането на Лъка, за да може да литне Стрелата. Ако и вие не се отдръпвате където и когато трябва от ония, които ви се увисват, Стрелата няма да отиде там, където Тот я праща.
          Но Милост – това е съвсем друго. При Ми­лостта се включва Активното Добро – съпричасти­ето, при което ти изгаряш от щастие заедно с онзи, комуто щастие раздаваш. Милостта е ръката, която сама се протяга да погали, а не лицето, което "претърпява" погалването на другия. Претърпяват ангелите, но божествените същества отдават пламъка си - преизобилно. Отдават го активно, от­дават го, пламтейки! Отдават го като почувстват, че искат да отдадат. Не искат ли – правят всичко друго, отдавайки се на себе си.
           В един период, кратък, но славен, когато сам Отец ви взима в ръката Си, за да ви пренесе обратно в райската градина, от която излязохте преди осем хиляди години (200 милиона земни – б.п.) , бъдете верни предимно на Отца и се отдайте на Отца вътре в сърцето си – НЕУДЪРЖИМО, БЕЗ НИКАКВО КОЛЕБАНИЕ! Даже Мировата Душа отстъпва в този космичен момент - Тя не може да достигне Тот. А От е острието на Тот, с което сега се навлиза в Новата Област на Вселената. Острието остава самичко, ако дори и Тот не може да го последва. В тази Нова Вселена Майките са на особена почит - и вие пак ще се гри­жите за тях; и пак те ще се грижат за вас. Но в мо­мента на Скока, дори и майките се отдръпват от Пламъка. По следите на Отца и Отците могат да вървят само Любимите Божии – самотните жрици на янтровселената, - а също и Невестите Божии, макар и по съвсем различни начини.

Това е Сита-Агни – абсолютно божествената  Невеста на Бог Рама, която е родена в янтровселената и затова е Нестинарка: танцува без болка и изгаряне в огъня на Неопределеността и Неочакваностите. Не само без болка, но и с върховно опиянение и щастие от отсъствията на Любимия и крайно редките Му присъствия. Ясновселенските партньорки са неспособни на това: те пребивават в очакване, тревога и разчитане, в копнеж за постоянно или преобладаващо присъствие и искат да са единствени. Те не стигат до огнение и възкресение от щастие, когато Любимият обича други. Но те имат едно най-върховно предимство: единствената ни сродна душа се вселява само в ясновселенско създание.
          Узаконява се сплотен устрем; разрушава се всяка обител, в която допускат неофити! За неофи­тите обителите стават необитаеми.
          "Отци" и "Бащи" са почти синоними, но и там има и съответствие, и тънка разлика. Аз съм я разг­леждал вече в нашите общувания. От и Бащата са едно и също нещо, погледнато от две страни. Така, Отците живеят за себе си и чрез себе си, създавайки нови същества. А Бащите създават, но и същевременно се грижат. Бащата не изоставя творението си, но се прави на отсъстващ, докато Отец отсъства отвсякъде, където творението не живее или не твори. Бащата има милост – поддържа творението с пулса на сърцето си, независимо от това, вярно ли е творението на импулса за отдаване на живот и на творчество. Докато От се отдръпва моментално, ако някой спре потока на живота или на творчеството. В този смисъл, "мир на Отците" оз­начава вътрешен мир, когато твориш и живееш, а "мир на Бащите" означава мира, който поддържаш, за да се учат на живот и творчество сътворените от теб, от Отца ни.

           Д. – Казаното за майките отнася ли се за мен?

          - Отнася се, ако съумееш да бъдеш Невеста или Любима Божия. Запазвайки свободата на отец Божий и Отците Божии, ще станеш още по-добра майка. Та­къв шанс и обещание за теб има, понеже си дете на Бога, а не жена, и затова женските номера са за теб непознати.

            З. - (Тук записаният въпрос е кодиран, по желание на зада­ващия го.)

- Да, но със специални обяснения и допълнения.

 К. – Нямам въпроси.

- Оставù се на себе си и на Мене - и не се бой. Това, което ще бъде, е прекрасно! Погрижете се и помолете се за Мария и Петра, понеже с нейното влизане отново при Мен се съкращава кармата на много народи. Н. не насилвайте, но дръжте портата отворена, за да има къде да влезе, ако тръгне по Мене, а не по себе си...

   /За Е./:

 - От Мене - дюшеш за невинната!... (понеже бе ка­зал “само три въпроса допълнително”, а това е четвърти от нейна страна...) - Ние сме си стари самотници с нея, пък и "адашика" ¾... Ако “к”-то произнасяте по-рядко, лодката ù няма да се обръща. Когато ù казвате "Ели", по-близка до Духа Ми няма да има, но в сър­цето си любещите рядко я могат да я зоват с Мо­ето име – име с "и" накрая, вместо “а”. Това е много интимно, не се разрешава на глас, понеже е равно­силно на формула. Даже и тя не може да издържи на Моите вибрации. Когато сърцето ви прелее от неж­ност, кажете ù "Елми" в сърцето си. И Аз така я на­ричам понякога, умилявайки се от необузданата ù жажда за Слово и Истина и съвършено непостижи­мата за други сестри готовност да раздава щастие по начина, по който другият има нужда от щастие.

 Т. - Да започна ли работа в тролеите? След - или преди записите?

 - Смело остани на поста си, не се поддавай на паника - сега ще дойде значително подкрепление. Братството не се нуждае от вол, но от Пегас. За да дадеш урок, може да поемаш понякога материалните проблеми и грижите за децата, за да се осъзнаят приятелите, които са все още духовни, но не и бо­жествени...

(Това бе казано по повод на поредния случай, когато в групата са дошли хора с деца, но всички ги изоставят да си играят сами в друга стая, за да не пропуснат заниманията възрастните. Даже майките се дразнят, че децата им скучаят и им додяват... Тогава хората, в които Божестве­ното е по-силно от духовното, се отделят от групата и се посвещават на скучаещото дете, дори и когато именно те са проводникът на всичко най-интересно в момента. Това се прави почти демонстративно, за да се сетят егоистите, че Детето е по-важно от всичко друго на небето и на земята и да се пожертват да отсъстват дори от Контакта - да идат при децата. За човека на любовта това не е жертва, а висша радост и щастие. Именно тук важи една мисъл от Словото, че ако идем при ангелите, там може да научим и преживеем много велики неща, но да полеем едно цвете е много по-важно, за­щото тогава ние даваме, а "даването е по-горе от всичко" - б.п.)

Много по-късен коментар (22.3.2011г. 16:25:26 ч.). Горното осияние е от последния ден на 1990 г. Изминали са повече от 20 години. Тук Елма за пръв казва, че в слънчевата система пристига някаква Розова звезда, която ще предизвика небвивали, фундаментални промени. Ние знаем от беседите на Учителя до 1944 г. за нещо подобно: че скоро ще дойде голямо космично тяло, което ще пренареди всички планети; че периодично настъпва голямо изключение във въртенето на земята и че това е съвсем предстоящо. Това твърдят и други Посветени.
Ние не знаем (бихме могли да узнаем от Елма, но досега не сме Го питали) дали така наречената от Него "Розова звезда" не е същата Нибиро, за която азербайджанецът Зекария Ситчин писа за пръв път през 1976 г. ("12-ата планета" – първата  книга от поредицата му "Хрониките на Земята"). Днес тя се идентифицира като планета или изкуствена планета, но в много случаи досега планети се споменават като звезди и обратно. Твърди се, че Нибиро е потвърдена от астрономите още през 1983 г., а отпреди няколко години в интернет вече има много неофициални снимки и клипове, в които съвършено ясно се вижда една малка звезда или блестяща планета близо до Слънцето. Официалната наука напълно отрича всичко това.
Ето някои от най-последните съобщения:

"Преди няколко месеца, мистериозната планета Нибиру за мнозинството от населението се явява само като термин от древните шумерски митове. Някои историци го считат за някакъв условен термин на древните, означаващ нещо. Други, смятат, че това е някаква религиозна измислица на древните шумери - и така нататък. Също се е смятало, че Нибиру е свързана с анунаките – дошлите от небето същества, притежаващи кула със свръхестествени свойства – Зикурат /шумерски храм/, чрез която вавилонците общували с някакви свръхестествени същества от тази планета. Още повече, че никакво внимание не било отделено за изучаване на това предание за Нибиру.
Междувременно, тайнствената планета Х, известна на шумерите като "Нибиру", се появи на хоризонта. От 15 май, 2009 Нибиру може да се види с малък телескоп, а от май 2011 тя ще достигне яркостта на Венера и ще бъде най-яркият обект на небето след Слънцето и Луната. От май 2012 година Нибиру ще свети по-ярко от Луната  и ъгловият размер на нейния диск ще отстъпва много малко на слънцето. Това ще бъде невероятно зрелище и събитие, с хиляди пъти по-голямо значение от кометата Шумейкър-Леви. Но дали са казали нещо, например по Евро Нюз? За сега не - по-скоро се опитват да скрият това, но на практика, от всякаква гледна точка това ще бъде едно от най-важните събития за нашата планета, което може да доведе до изменение на климата и без съмнение ще доведе до сериозни икономически, политически и в крайна сметка, религиозни промени."

NASA е признала вероятността за съществуването на NIBIPU още през 1982 г. Възможно е небесното тяло да е с размер, по-голям от този на Юпитер. Първо Нибиру започва да се вижда всеки ден от 15 май 2009 година като малък червеникав обект. Това означава, че от 2009 година единствената възможност да се види е откъм южното полукълбо на Земята. Към май 2011 г. тя ще може да се наблюдава с невъоръжено око от всички жители на земята, а на 21 декември 2012 година Нибиру ще премине през еклиптиката на планетата като ярка червена звезда и ще се появи като втория по големина обект след Слънцето. "Всичко, което мога да споделя е, че ние не знаем какво е това," - казва Гери Ниугбауер – водещ сътрудник на програмата IRAS. Всички правителства знаят за това и те предприемат енергични мерки за запазване на тайната.

2012 - година. Много езотерични източници казват, че тази година ще доведе до огромни промени. Така, според хронологията на маите, през 2012 г. е краят на ерата Риби, която е продължила повече от пет хиляди години, и започва епохата на Водолея. Древният календар на Майте, уникален и изключително точен, разделя съществуването на Вселената на няколко цикъла. Според неговата хронология, на 21 декември 2012 ще настъпи краят на един цикъл и ще се сложи началото на нов. Това предсказание на древните Маи учудващо съвпада с текстовете и предвижданията на древните шумери, на местното племе на Нова Зеландия; на маорскии, на хопи и на много други, независими един от друг източници.
- Календара на индианците Чероки завършва през 2012 година.
- Индианците Зулу вярвали, че през 2012 г. света "се обръща с главата надолу".
- Календара на маите завършва през 21 декември, 2012 г.
- В 21 век за индианците приключва ерата на Кали-Югa, следвана от подновяване на времето.
- Египетският календар завършва през 2012 година.
- Инките са нарекли годината 2012 – "времето за среща със себе си”; ацтеките – "Шестото слънце”.
Сближаването на планетите ще доведе до промяна на наклона на земната ос и промяна в орбитата на Земята, което ще доведе до твърде интересни неща. НАСА знае за Нибиру, но за да не се предизвика паника, крие истината от хората!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.