Книга 17

27. IV.128(1992)г.
Москва

ШАНС ЗА ТРИ ВЪЗКРЕСЕНИЯ

Моля тук за специално внимание. Този текст и предишните два от Елма не бяха включени в първата версия на книга 17-а не толкова по композиционни съображения, но поради дълбоката ми вътрешна съпротива и досега. Хората, мъмрени строго в тези "назидания", са любими и обични приятели от много години и съм сигурен, че и те ми отвръщат със същото. Фактът, че след сериозното предупреждение на Източника за възможни човешки жертви от една "каляска", ако тя не бъде хвърлена празна в пропастта - и такава жертва се даде, - може да е просто едно съвпадение. Как плаках заедно с родителите за това прекрасно дете! Поради пълната невъзможност да си представя и да повярвам, че един от главните герои в тази космическа пиеса може да е имал отрицателни чувства и да е ползвал отрицателни методи по онова време, аз за пореден път прекъснах връзката си с Елма. Такива текстове, макар и редки, които поставят всички на нокти,  са непосилни за човешкото сърце и разбиране. Не може да бъде да е враг и предател един сърдечен човек, който се хвърля по руски да те прегърне пред всички на Рила с такава сила, че ако някой отвътре не те е предупредил, при всички случаи и двамата ще паднете и може да се нараните в скалите... Една Невидима обаче предвижда всичко със светкавична мисъл и реакция, така че аз заех стойка "вратар" предварително и затова не паднахме... Бях трениран за това от Латвия и Русия с шампионат "златна купа"... В България те гледат мрачно и те заобикалят отдалече, така че там нямаме такива проблеми. Та този прекрасен приятел тогава не само се хвърли, но и ме обви с ръце и крака и увисна на мене като дете, така че трябваше да го издържà само на собствените си крака... Може ли такъв човек да мрази и да прави черни магии?... Но да видим какво съм писал тогава и как е отговорил Елма:


"Те самите не знаят, че заедно с тях или скоро след тях идват на поклонение още трима, които не винаги идват физи­чески, но остават верни до конца."

15,26 ч.

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА И ВЪПРОСИ: Днес, 27 април 1992г., след 10ч. сутринта се водù много важен разговор с една от най-вътрешните приятелки. Тя разказа за тежката си драма поради това, че друг приятел, който също идва в България и работи за Словото и Делото на Учителя в Ру­сия, за пореден път я принуждава категорично да се самооп­редели или към него, или към госта - представител на едно ново направление на Словото в България. Това принуждава последния да й разкрие ясно какво всъщност става в момента в Москва поради тези уж "лични" проблеми между трима души и какъв ще бъде изходът от тази драма не само за тях, но и за цяла Русия, ако възелът не се развърже по Божествен начин. Импулсът да се пита Източника стана най-силен именно в мо­мента, когато се изясни, че днес, в едно и също време, предс­тавителите на два различни метода в Москва, независимо един от друг, почти едновременно са казали на въпросната приятелка че би трябвало да се самоопредели към единия от двамата: първият категорично, а вторият – ако тя желае. Ето и самото предизвикателство: първият й е казал, че вторият я води към блатото...
Въпрос: имат ли някакво значение двата съня, които съну­вах напоследък, а именно: "На 20 срещу 21 април виждам насън влак, но не кух и обикновен, а от монолитен бял мрамор, при което едва се различават вагоните. Аз се намирам от лявата страна на един тунел, в който влакът ще влезе всеки мо­мент. Той се движи някак си бавно, но с неотменен и съдбовен ход - с целия си страшен беломраморен тонаж - и няма та­кава сила, която да го спре. Но само за няколко мига до него­вото влизане, аз успявам да различа вътре в тунела много хора, стоящи прави в нещо като басейни, не по-дълбоки от 60-70 см. – между релсите и от двете им страни. Траверси няма, а се виждат само някакви метални прегради, които всъщ­ност разграничават басейните, през 4-5 метра по дължи­ната на релсите и на тяхното ниво. В следващия миг влакът влиза в тунела и аз вече нищо не виждам, но се чува нещо ужасно. Най-кошмарни са ритмичните звуци от премазване и смилане на стотици човешки тела." Вторият сън: "21/22 април 1992г: В моята стая (моя само в съня), през отворения прозорец влитат една врана и едно врабче (интересно, така започва и глагола "врать" – "лъжа"...). Започват да си правят гнезда в десния горен ъгъл по средата на стаята, само на една педя разстояние едно от друго. Виждам ги как отлитат и долитат с кал и сламки в човките. Ето, вече се появяват и техните пиленца - и майките им носят червейчета." По-късно, коментирайки с един приятел кои може да са тези "птици" из­между познатите ни, за първата се сетихме веднага, а вто­рата си представихме, че е именно онази, която е "коле­баеща се между черния и белия път" (затова врабчето е сиво...). Най-интересното е, че скоро след това, бидейки в един хотел в Рига с лектори от Московската астрологическа академия, ни дадоха фалшиви имена, за да минем по-евтино - все едно, че сме латвийци... На въпросната приятелка се падна квитанция с фамилията “Воробейчик”!... Действително, и на двете птици  бях дал сърдечен приют в моята душевна стая, не мислейки нищо лошо и знаейки, че всички направления имат място под покрива на Словото и че всеки се стреми да прави нещо полезно и го прави, а за отрицателните методи всеки сам отговаря пред Бога. Грешка ли е, че пуснах в "стаята" си тези две "птици", които не са бèли; и ще платят ли те нещо поради това, че приемат да работят за пари?...

- Отговор на тези наболели въпроси Аз мога да дам извънредно трудно, поради сопротивата на този, чрез когото говоря. Той вече прие и знае всичко, но имаше намерение да си замълчи или да ре­дактира Моите думи, придавайки им "благовиден" вид. Благост и благовидност са точно толкова различни, колкото Любов и любовчийство, Мъдрост и мъдру­ване, Истина и истиноподобие. Когато Бог говори благо, Той създава светове, а когато Духът Божий говори точно, Той ги преустроява. Ето защо не Ме пренебрегвайте, когато говоря благо, и не редакти­райте Духа Ми, когато говори точно. Идеята да пре­доставите този Ми отговор на трима или четирима приятели в приказна форма е хубава, но съдържа опасност да не бъда пълно и добре разбран. Предлагам имената на героите в тази истинска приказка, от която всичко сега за­виси, да съдържат информация за имената и особе­ностите на тримата главни апостоли, които би трябвало да поддържат три основни точки на Ски­нята Ми в Русия. (бел.х.: Вариантът да се изпрати това послание на тези приятели във вид на приказка отпадна, тъй като най-верният сътрудник реши твърдо да им го предаде лично в оригинал, пое­майки отговорността за това.)
И така, вие вече знаете, че трите опорни точки, чиито основни корени идват от България и острията им би трябвало да сочат към една и само една точка в безкрайността – бъде­щето на Русия и цялото човечество – все още дейс­тват. Не знаехте обаче, че те са разположени в триъгълник, чийто център е невидим, и че нито един от тях не е истинският център. Че съществуват още 6 опорни канала, 12 честни напрежения и 144 не­винни, които играят съществена роля в строението на Скинията – и то без да играят... Игрите винаги се започват, уви, от най-приближените. Това не произ­тича от "некадърност" на Учителя, но от прекалена "кадърност" на влъхвите... Влъхвите, по правило, ви­наги биват в началото само трима. Те самите не знаят, че заедно с тях или скоро след тях идват на поклонение още трима, които не винаги идват физи­чески, но остават верни до конца.
Сложна и тайна е науката за първопоклонниците и разпространите­лите на Словото Божие във всяка културна епоха на човечеството. Това е наука на бъдещето. Кои са ис­тинските влъхви, апостоли, ученици, и кои си мислят, че са такива; и кои биват изиграни от тяхната роля – това са въпроси, които ние с вас анализираме, ко­гато гледаме филмите на историята. Сега нямаме време, понеже предстоят важни и решителни съби­тия. Затова ще бъда много кратък. Който има уши да слуша - да слуша. Словото може да бъде прене­сено на части само от трима богатира на духа с най-древен произход и блестящи способности. Те и до днес са главите на три клона от миналото на чове­чеството, които управляват всички религии, дър­жави и морални реакции. Сега настава часът, когато тези трима древни пророка трябва да си подадат отново ръце, за да могат да се срещнат след тях и Шестимата. От срещата на Шестте зависи рабо­тата на Дузината, а от Дузината, ако действа в хармония, зависи и сглобяването на цялата Скиния понастоящем в Русия, от 144 члена на Бялото Брат­ство. Всеки от тях е глава на още 1000 души, разп­ръснати по цялата планета и в междупланетното пространство, принадлежащо на Земята. Първият носител на Скинията е определен за гений и апостол-ликвидатор на света на митáрите. Само с един точен замах, той единствен може да ликвидира вед­нъж завинаги комерсиално-технотронния дракон на залязващите народи. Това чудовище все още същес­твува и напоследък се уголеми внезапно, на скокове, няколко стотин пъти - даже в Русия, благодарение на самодейността на основните апостоли. През всички епохи на тълкуването на Словото и непревръща­нето на Словото в Дело, това ставаше неизбежно във всички случаи, когато основен апостол – опорна точка на Скинията – насочваше оста си към мина­лото. Христос лично го посещаваше до три пъти, за да се коригира фаталното последствие. Имаше слу­чаи, когато базален апостол – опорна точка на пла­нетата – се вслушваше в тихия глас на Учителя, прибираше крилото на своята самодейност и пое­маше с всичката си святост и съвест тежеста на наклонилата се мощна колона. Има един малък ъгъл, до който е възможно титаните на смирението и послушанието да удържáт началото на падението. Имаше и такива случаи. И вие, които не Ме изоста­вяте нощем в Школата понеже не сте самодейци на Земята, заедно с Мене наблюдавате често техния прекрасен живот, когато се пускат филмите на Би­тието. Вие знаете този ъгъл, вие видяхте с очите си как, например, апостол Павел днес успя да върне грамадната колона на Христовата Истина с цели 22 градуса назад, до пълното изправяне от отклонени­ето на католицизма! Тази работа се счита за почти завършена – сега се извършват довършителните работи за укрепване на основите. В човешката ис­тория такъв подвиг до ден днешен не е известен. Най-големият ъгъл, от който опорен апостол можа да върне колоната на своето отклонение, преди под­вига на сегашния Павел, бе опитът за възвръщане на исляма в изходната точка на неагресивността, ко­ето коства на този Син Божий смъкването на ко­жата му приживе. Но и той стори това най-много от 15 градуса отклонение, тъй като ислямът не е избил толкова хора по Земята, колкото догмите на Римс­ката уния.
Това са сложни неща, а Аз обещах да бъда кратък. Когато поискате, ще ви разправям поот­делно на колко градуса от Любовта, Мъдростта и Истината, поради чиста самодейност, са отклонени в настоящия момент основни опорни точки на Ски­нията или централни колони на Храма Господен, от самодейците-правословни, самодейците-протестанти, самодейците-будисти, самодейците-криш­наúти, мохамедани, даоисти, атеисти - и пр., и пр., и пр. Светиите и ангелите на всички тези религии, денонощно, в течение вече на много хилядолетия, леят пот, кръв и сълзи – цели морета, - за да проти­востоят на падането на колоните. А всяко начално отклонение - сàмо на няколко милиардни от секун­дата - се причинява, за съжаление, от първопророк и апостол, който е решил, че няма вече какво да учи и може да тръгне безнаказано по пътя на самодей­ността. Ние ги познаваме всичките, защото на Зе­мята те са много самоуверени и дейни, а на Небето ги няма никакви... Те митарстват, фарисействат, властват, философстват, управляват, съдят и педагогстват; но нощем, когато скромните уче­ници идват в Класа на беседи или на упражнения в нощните полети, нито един от самодейците не при­съства! Те могат да ви говорят каквото искат на Земята, могат да ви сипят в нозете диаманти от умност и златни планини от тълкования; могат да ви шашнат с висините и дълбините на мъдрост и прозрение; могат да цитират Словото Ми с блес­тящи фойеверки от извадки и канонади от умозаклю­чения, но те не могат само едно: да превръщат Слово в Дело. Те имат един много евтин трик: да тълкуват по своему думите Ми "Не се грижете за утрешния ден" и "Няма по-голяма Любов от тази, щото да отдадеш живота си и душата си за приятелите си". Те са авто­мати за превръщане на Дух в материя, на Словото – във думи и приказки, на Любовта – в притежания; на идеалните стойности – в пари и вещи. Ако искате да разпознаете дали някой е от Моите, вижте в каква посока извършва той своята "алхимия" – в права или обратна. Моите превръщат всичко материално и всичко собствено – до последния дъх и до последната копейка – в чисти духовни осияния, в свобода и осво­бождаване на ближния, в неизискване, ненатякване, непоучаване!
 А сега конкретно: ако до края на месец май един древен герой на Елада, филистимски кни­жовник и персийски първожрец не избере подходящо място нависоко, където има дълбока пропаст без нито тревичка на дъното, а само с камъни, и ако не хвърли новата си "каляска", напълнена с всички най-ценни придобивки от парите, получени от неговата обществена дейност тук и в чужбина; и ако не стори това ритуално, пред всички, които го познават – с предварителни мерки това да бъде заснето на кино и видео и с повикани журналисти и оператори от са­мата телевизия, след като е дал точни обяснения защо върши това и плод на какво разкаяние предс­тавлява това негово решение, - Ние не поемаме отго­ворност дали няма да принудим колелата на съдбата да извършат същото, но не с мъртви неща в себе си...
 Второ: ако до края на месец юни същият апостол, а също и още един, който от древна Шуме­рия, през земите на Понт, та чак до ешафода на Ре­волюцията умееше да увлича тълпите с хитроум­ната си мъдрост и да приковава философи и тирани в дълговековните хербарии на своя великолепен сар­казъм – ако тези двама мощни първодвигатели на Новото, в указания от Мене срок, не излязат пуб­лично пред своите големи аудитории, по възмож­ност и на екрана, и не обяснят на невинна Русия, че Иисус никога не е вземал пари за Своите проповеди и чудеса и че Христовото Учение не е увенчавало ни­кога мъдростта си със съобщаване името на ав­тора, лидера, преводача и пр.; ако не се покаят пуб­лично и ако не обявят, че ликвидират своите акаде­мии, лекции и дейности поради това, че са разбрали погрешно идеите на Христа и Учителя в тяхното практическо приложение, то Аз лично ще ликвидирам въпросната самодейност от Мое име, по начин, ка­къвто намеря за добре. Доблестните могат да съ­общят на публиката, че същите дейности могат и да не се прекратяват, при условие че станат на­пълно безплатни и че студентите и слушателите ще подпишат декларация, подпечатана с отпечатък от собствента им длан, че няма да използват духов­ните изкуства и науки за печелене на пари, престиж и влияние; че няма да обслужват бизнеса, користта и егоизма под никаква форма и няма да натрапват на тъй напредналия в душевната си еволюция руски на­род езически методи и теории.
Трето: най-късно до новолунието през юли, всички, които са с Христова монада в Москва или с монада на Учителя, трябва да намерят подходящо помещение без наем за обявя­ване на “Първа публична библиотека на Словото в Русия”. Това да се обяви своевременно и нашироко, начиная с часа и минутата на новолунието. Споме­натите първоапостоли на Новото в Москва, заедно с един трети апостол, който идва на Земята от друга галактика и има само три прераждания на тази пла­нета, в които беше последователно йезуит, голям учен и после "вещица", изгоряла на кладата заради богомилските си възгледи и деяния, имат шанс да съединят в неразрушим триъгълник разединените досега опорни точки на Скинята. Това може да стане чрез един велик акт на самоотречение: именно те, тримата, да подарят първи всичките си лични то­мове, брошури, печатни и ръкописни преводи на бесе­дите на Учителя за тази всерусийска библиотека, без да оставят в дома си или на друго място нито даже половин лист за себе си! Те трябва да се полз­ват от тази литература изключително като ре­дови читатели на библиотеката, без никакви при­вилегии.
Ако настоящата молба и оптимален вариант за вземане на изпита със шестица бъде доведен до знани­ето на тези приближени на Господа по подходящ на­чин или направо; и ако всеки от тях извърши своя пос­леден подвиг на Земята именно така, както се изис­ква, те няма защо повече да се прераждат, освен по собствено желание. Няма да се налага и Русия да мине през още три тежки изпитания.

ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ ЕЛМА,
СЪОБЩЕНО ОТ Х. В ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР С МОС­КВА:

11 май 128(1992)г,16.30ч., Латвия, Лйèпая
- Ако всичко това бъде осъзнато и изпълнено точно до края на юли, един посланик ще остане в Ру­сия.

14.10.128(1992)г.,14:21ч., София - Изгрев
Защо да пострада Русия, след като и тримата не са рус­наци? И има ли връзка неизпълнението на директивите Ти с експлозията в Израел на един военен завод, при която се е вдигнала, според радиото, "малка атомна гъба" - точно един ден след изтичането на последния срок?

- Защото Русия купува "стоките" им, въпреки че е християнска страна. Това в Израел е само прелюдия. Прибалтика, Украйна, също ще платят. Аз не разг­леждам неизпълнението като вина, а като неразпоз­наване.            

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.