Книга 21


8.IV.130(1994)
София – Изгрев

ПЛАМТЕНЕ, БЕЗМЪЛВИЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЛЯТА БОЖИЯ
Отговори на различни въпроси на приятел


6,55ч
- Местата по човешкото тяло на най-големите сладости и начините им на галене и целуване.

- Радвам се, че питаш за това. Въпросът ти про­изхожда от състоянието на невинност, в което се намират ангелите от най-вътрешното Небе. Оста­налите богове, ангели и хора, преминали през грехо­падението, не смеят да задават такива въпроси. Хладните илухими и целомъдрените духове от Тат­ван наистина нямат нужда от сладости и блаженс­тва, възбуждани по външен начин: те са цялостни докато не са изпитани и след като са изпитани. Тех­ният изпит се дължи на мисълта им да си останат цялостни при всички случаи.

Въпрос на х.: - Да отида ли на паневритмия?

- Ако не идеш, претопявам последствията, за­щото диктуването сега е по-важно.

Желанието да останеш цялостен при всички слу­чаи, когато Бог и твоите най-напреднали братя се самоограничават, може да произтича от себелюбие, страх или инертност. Види ли такова нещо в под­съзнанието ви, сам Бог повелява да ви изведат от състоянието на целомъдрие - волю или неволю. То­гава единственият шанс да се възвърнете в цялов­селената е обмяната на блаженства.
Съвършено из­ключено е за нецялостни същества да се възвърнат към Бога по нецялостни методи. Всички методи из­вън обмяната на любов са нецялос­тни! Даже молит­вата, пеенето на духовни песни, посрещането на из­гревите, паневритмията или Словото са само про­екции на Любовта и, като та­кива, не могат да ви възвърнат съвършено към Пър­вопричината на Жи­вота. Тяхната цел е да ви отво­рят за обмяна на ве­ществата, обмяна на естест­вата и обмяна на уни­кумите, т.е. на искрите ви Бо­жии - монадите ви.
Всички, които се опитват да не се обменят с при­родата чисто и правилно, копаят гроб на тялото - отказват се от обмяната на веществата. Те не приемат светлината правилно, не пият гореща и чиста вода, не се хранят продължително и с чисти храни, не дишат свеж въздух, не си лягат и не ста­ват рано.
Нещастниците, които пренебрегват обмяната на естествата, попадат под ударите на старостта много рано, побеляват им косите преждевременно и стават нервозни, критични, характеропати или постоянно оплакващи се и въздишащи. Те са се целу­вали престъпно с нечестивата Змия, поради което са добили нечестиви понятия за обмяната на ес­тествата - боят се от голотата, ласките и прежи­вяванията, свързани с най-вътрешното Небе, възв­ръщащи към него.
Разбира се, обмяна на естествата не се постига между несродни души, освен за много кратко време и с печални последствия. Несродните души поначало не обменят естества, а пломбират естества. Те се мъчат да обменят плътски съдър­жания от не­чист произход, внедрени в тялото им от кронозо­мите. Тая сатанинска практика се поддържа от про­изводителите на месо, възбудителни храни, напитки и пр. Плътските, сатанински желания, се по­раждат предимно от успешната търговия на тър­говците, производителите. Плътските изображения, порно-снимките и филмите, порнофилософията, не дейст­ват на ония, които не приемат субстанциите на ада в тялото си.
Причината за пломбирането на естествата у вас е и практиката да живеете по много накуп в едни и същи жилища, без да се промиват оборите ви и да се изрива торта. Това причинява остри раздразнения, велик глад за свеж въздух - и плътта започва да ви въздейства. За Небето няма никаква разлика дали об­меняте гнила плът и вонящи преживявания с най-близките си, или навън. Моралът на църквата, на скапаните окултисти и мистици, не се приема на Не­бето! За Небето е важно дали вониш или не вониш, а не с кого не вониш или вониш… Ако с някого не во­ните, когато се обменяте, значи не обменяте плът, а об­меняте естествата си. Такава обмяна е пра­вилна, богоугодна и водеща към целомъдрие.
Друг път ще ви говоря за онази обмяна между мо­надите или искрите ви Божии. Вие сте се осатанили, осрали и на това ниво, и не искате да обменяте творческите си импулси и различните си истини, а постоянно се стълкновявате. Всеки гледа да онеп­равдае и унижи творческото начало у другия; всеки гледа да оплюе вашата особена истина от пиедес­тала на своята. В това отношение вие сте по-зле и от кучетата, защото кучешките препирни не дости­гат и 50м. радиус, а човешките, ангелските и пре­пирните на падналите богове заливат още и Трите Вселени!
Ето защо, ние се отличаваме от изкустве­ните същества и заразените от тях нещастни души по това, че почваме нашето възвръщане към Ця­лото, т.е. към Бога, първо с милване на Истината, раз­лична от нашата; после - с галене на Мъдростта из­лязла от ближния, различен от нас; и накрая - с це­лу­ване на творческия импулс, който се различава ко­ренно от нашия и принадлежи на друго същество, също излязло като нас от Бога. Като се започне така, осияванията на естеството ви при обмяна са обезпечени и блаженствата няма да закъснеят.
Само в тази светлина мога да говоря и за милва­нията, га­ленията, нежностите и сладостите по специален начин между сродните души, когато са се срещнали на Земята. Знайте: ако някой не иска да ви милва, не изпитва привличане към вас, не иска да се обменя природно, сърдечно, душевно с вас, това значи, че той не приема вашата истина, не приема Делото и Словото, пречупени през вашата монада. Тогава той ще ви гледа с хладен поглед, ще гледа по-скоро да се махне от вас, няма да ви търси нито по местата, където ходите, ни по телефона, ни в съ­нищата си. Не съжалявайте за такава "загуба" - това значи, че вие не сте сродни души. А обмяната между несродни души или души, от които едната още не си е припом­нила сродството с вашата, не може да бъде сладка. Тя е сладка понякога само в на­чалото, за няколко мига или месеца, а после се прев­ръща в кисела, гор­чива, люта или стипчива. Случа­ите, когато е на­пълно безвкусна, са много обидни и болезнени за ду­шата ви; обидни са и за Мен, понеже казал съм: тия, безвкусните - ни топлите ни сту­дите, - ще ги изплюя обратно в Небитието! Един, който Ме мрази, който спори с Мен или Ме бичува даже, има по-голям шанс от отминаващия Ме с без­различни очи по стъгдите. Поглед, който може да отмине Божественото без да се спре на Него, без да си припомни и да накара сър­цето да се разтупа, е поглед на спящо същество. Единствена правда, ко­ято приема то, е неговата собствена правда; прав­дата на съществата, по­добни на него. Тази особена, безвкусна правда, която даже не мирише никак, е по-обидна и по-отврати­телна от вонята на хората, противопоставящи своите правди. Противопоста­вянето, спорът, пре­реканието, боят дори, показват, че нещо се движи - порой, вихрушка, лава, земетресе­ние! Това дава по-голям шанс на неспокойните да Ме открият, откол­кото на "спокойните".
Сега ще ви разкрия една малка тайна. Не търсете мъдрост и сведения за местата по тялото и начи­ните да бъдат извлечени от тях най-големите сла­дости при обмяна на естествата. В душата ви тези тайни са вложени още от мига на вашето разделяне с Цялостта. Всички вие сте се разединили по строго различен начин, откъснали сте едни от други със строго различни части от монадите си, и затова те наистина търсят път да се приближат, съеди­нят и обменят по строго различен начин. Естест­вено е да търсите ония места, откъдето сте се от­къснали едни от други и да ги наситите с любов. Ко­гато ги търсите обаче, не се питайте какво казва практи­ката на изтока или на опитните. Отдайте се на сърцето си, попитайте усета си, оставете се на душата си да ви води - и тя ще намери мястото, по­зата и движението  или неподвижността  безпог­решно.
При това, не се притеснявайте, ако с някой имате ниски проценти на съвместимост, подобие и привли­чане. Първата, високата съвместимост Аз я наричам "електрично привличане". Него го наблюдавате при повечето животни, при повечето хора и природни процеси, в който нещата протичат бурно и ритъ­мът се налага по вътрешен импулс, за постигане на високо наелектризиране или разреждане на заряда. Това е алохимната обмяна и от нея не може да се отметне никой, ако иска да бъде пламенен - да из­пълнява Четвъртата Ми Молба. Ако ви е дадена та­кава панорама, такова време и океан; щом Бог така ви е създал и съчетал - ползвайте се от него! Не се опитвайте да бягате от естеството си, ако е пла­менно, или от пламенната обмяна с някого, с когото са ви високи процентите. Отдайте му почти цялото си време, почти цялата си сила, почти цялата си любов - няма да съжалявате за това! Но никога не забравяйте думичката "почти". Ако някой иска да ви отнеме и нея, съвместимостта ви ще се обърне срещу вас двамата и ще ви пояде като "огън пояж­дащ". Стихията на съвместимостта може и да руши, не само да създава. Ако не оставите една малка запетайка, един малък отдих между две прели­вания, едно кратко, но силно поемане на въздух от Божествения свят (любовта към всички) или от фи­зическия (любовта към себе си), то магмата на ва­шата висока съвместимост с някого ще пръсне егото ви и ще ви посипе с тонове пепел, лава и па­пили...
Ниските проценти Аз ги наричам "магнетична лю­бов". Това привличане може да е слабо "предкласи­ческо", а не бурно - романтическо, но то ви прибли­жава до ясновселената или до Татван. Илухимите и Съществото на имума не са като херувимите, ало­химите или Отца. Те не се пълнят с екстаз и  бла­жен­ство, а с мир. Ето защо и вие, които имате, може би, само и един процент привличане, използвайте този ден измежду стоте да се слеете в пълна непод­виж­ност. Преживяването на Мира, Покоя, ùмума, надми­нава всички оргазми, всички екстази на тотв­селе­ната! То отговаря на слабите токове, на сла­бите взаимодействия в Природата и Космоса, и за­това напълва съществата с Неподвижност. Тази Не­под­вижност няма нищо общо с неподвижността на хлад­ните и безвкусни души - на душите, които не ви оби­чат. Една сродна душа, която се е пробудила и ко­ято ви е разпознала измежду всичките, даже и при една милионна от процента съвместимост, за един миг неподвижност с вас може да ви прелее Цялостта на Абсолютния по-пълно, отколкото стоте дни блъс­кане и викове на екстазите…
Имумът, надирът в небесната сфера - това е са­мият Абсолютен Дух - Духът на Безмълвието! Там няма да си говорите нищо, няма да се движите, няма да търсите наслади, пикове и делириуми. Там мона­дата ви се разтваря напълно във Вечността, за да се слее с половината или цялостта на другата мо­нада, и да потънете, изтръпнали, в незнайността на една друга реалност, където никой не търси нищо, не очаква нищо, не се самораздава никому. Просто лягате един до друг, прегръщате се или не се прег­ръщате, сливате се или не се сливате - и ни­кой не мисли за нищо, освен за мига на разливането. Никой не се тревожи ще дойде ли Пламъкът или няма да дойде, ще бъде ли задоволен ближния или сам той, или няма да бъде; ще се "получи" ли нещо или няма да се "получи". Аз не приемам оплакването, че имало "неспособни" мъже. Аз не приемам психозата, че имало "фригидни" жени. Това са все чада на имума и на ясновселената, преживяващи своята цялост като безмълвие! Безмълвие на духа, на душата, ума, сър­цето, плътта.
Животът има и негативен полюс. Това е полюсът на Бездънността, на Безмълвието. Приемете ли тази истина, събудите ли се за тази най-неизслед­вана, най-дълбока реалност, вие ще разберете и ас­кетите, и светците, и Девите, и Учителя. Те нямат нужда от нищо отвън, когато не са на сцената. Щом са на сцената, те ще играят всички роли, които е написал за тях Отец им: ако се налага - и ролята на вихри, бури, слънца и взривяващи се от страсти все­лени и космоси. Тъкмо тук е разликата между вас, студените риби; ни топлите, ни хладни, безвкусни подобия на души и на хора, които не искате да игра­ете роли. Не, ти ще играеш ролята, която ти е предназначил Небесния Ни Баща, за която те е ро­дила Майка ти - Великата Разумна Природа! Няма да я играеш от немай-къде, с кисела физиономия, по­неже ти се спяло зад кулисите или предпочиташ да се мляскаш със суфльора или "сценичния" работник, защото те ти били по вкуса. Бог и това ви позво­лява - затова ви оставя свободни, за да се насладите на собствения ви вкус и на последиците от него. Само че така вечно ще си останете зад кулисите с нисшия персонал и с парцала в ръка. Даже и с дирек­тора да се залюбите, и с касиера, и с някой лъскав бизнесмен от публиката, вие ще има да чакате още прераждания наред да ви допуснат до Сцената, къ­дето живи актьори на Бога, с живи души и сърца, из­пълняват Волята Божия на живо. Те не са само имум, не са само Татван, не са изцяло потънали на дъното на безмълвието, защото обичат Бога повече от себе си. Имумът има само една сянка. Тя се нарича "безот­ветност". Нейната същност е най-неприят­ното за Бога - монадната безотговорност. Безот­ветният е безотговорен към Бога, понеже предпо­чита себе си. А тъй като Бог е Любов, безответ­ният, неотклик­ващият се на Любовта, е фактически безотговорен към Бога. Той взема за любов мляска­ниците зад кули­сите с персонала на помощния със­тав. Той приема за морални собствените си вкусове към същества от преизподнята - мазетата на теа­търа - и към пече­ливши в този свят дребни буржоа и лавкаджии. Бог разбира се, не иска да им отнеме тази самохипноза, тази прогнилост на душевния вкус, понеже не иска да ги лиши от свобода и придо­биване на опит. Но така те сами се лишават от не­оценимата възможност да контактуват на самата сцена на живота с велики майстори, които не се преструват, а изразяват ис­тински чувства, прек­расни и красиви вълнения на духа, превисоки и пре­дълбоки мъдрости на Автора. Те имат право и да им­провизират. Нерядко артис­тите са влюбени в своя партньор на сцената и в действителност, а не само по сценарий - и са се влюбили именно когато са се срещнали на сцената, без да подозират, че съвест­ното и талантливо нав­лизане в ролите е подпалило фитила на Космичес­ката Любов. Понякога е необхо­димо да навлезеш в роля, за да срещнеш сродната си душа и да се развие предначалният сценарий между вас, определен от Бога. Ако вие излезете на сцената пред цялата кос­мическа публика и в последния мо­мент отблъснете партньора си с мисълта: "Ама как ще го прегръщам и целувам, след като не го обичам!", вие не сте космически артисти, а обикновена, нераз­вита мо­нада, на която безименният пръст е по-къс от пока­залеца. Вие искате да командвате в любовта и да ви слугуват, а не да партнирате. Даже и да сте влю­бени, както си мислите, пак вашият проклет ха­рак­тер и душевна студенина, егоизъм, ще провали от­ношенията ви с възлюбения, даже и когато не сте на сцената - когато си мислите, че не играете роля и сте верни на себе си. Аз обаче и тогава виждам, че вие изпълнявате роля - роля от сатанинските сце­наристи, които не ви оставят никаква друга възмож­ност, освен да постъпите стереотипно, марио­нетно, латернаджийски, както всички останали. Оня, от когото "ви треперят дяволски вътрешностите", мислейки си, че това е морал и любов, непременно трябва да ви тресе ту с оргазми, ту с побои, ту с подкупи, наречени "подаръци"; ту с унижения и отново с прелъстявания, за да натикат накрай душата ви в миша дупка от очакване да ви се обади, пък да не ви се обажда.
С това осияние отговарям и на втория въпрос: Божествен метод за задържане оргазма при мъжа не съществува! Тази канибалска практика се пропаган­дира от адските школи на тантризма и няма нищо общо с Божествения, нито с духовния, нито с нор­малния, физически свят. Упирите на тан­тризма, не по зле от своите колеги в традицион­ните църкви и религии, се стремят да натрапят контрол върху духа или естеството; и когато този контрол бъде повече или по-малко постигнат - да смучат раздво­ена и разтроена психическа енергия от душата, ко­ято се мъчи. За да пренебрегнеш прог­рамата на Майка си и спънеш импулса от Баща си, които са на­пълно естествени, ти трябва да си се учил от много изкусни майстори на пъкъла, да си направил много студена, безотговорна, безответна и тъжна ду­шата си.
От тези четири насилствени деформации поради подчинението на чужд сценарий, противен на Бога, се получават сериозни утечки. Утечки на вещество, на енергия, на субстанция и есенция. Това е невероятно сладка и желана храна за религиозните и философс­ките пъклени демони, внушаващи на разни пройдохи най-различни системи.
Ако обектът на вашето чувство е сродна душа, [то] работа или труд в любовта не са необходими. Аз не отричам, че съществува съзнателна работа, съз­на­телен любовен труд, за да доставите на обичния преживяване, което той не може да получи незабавно и нашироко, както преживявате вие, непродалите се на дявола. За продалите се на дявола - или продаде­ните поради ниска еволюция - не е възможно неза­бавно и развихрено откликване на любовта. Те не са винаги виновни, тъй като пламтенето, взривява­нето, поддържането на постоянен взрив е въпрос на продължителна еволюция, на вярност на синволюци­ята. Продънените, неразцъфналите души, същест­вата от девствените йерархии (не казвам "целомъд­рените", защото целомъдрието включва и нивото на пламтенето) трябва да се въплъщават периодично на планети, подобни на Земята, и да преминават през тежки опитности и страдания, докато се отво­рят за Взрива и Пламтенето. Това са потенции на тотв­селената и атмическия свят и се изразяват чрез спонтанността, чрез преодоляването на адс­кия, чо­вешкия и ангелския самоконтрол. Както вече казах на едно място, пламтенето се уравновесява само с Бо­жествения самоконтрол - самоконтрол да не се по­туши пламъка, когато пламъкът е необходим на Отца ни, за да сътворяваме образи или същества на Сцената на Трите Вселени.
Жертвоготовна, приятелска и съзнателна ра­бота; труд в любовта, за да обслужиш донасита обичния, който още не може сам да пламти - това и Аз приемам, това и Аз сам върша почти постоянно, когато се смалявам от милост и жалост към нео­формените.
Но когато вие имате редкия шанс да се срещнете със сродна душа, [тогава] работа, труд и мъчени­чество в името на другия не съществуват. Тогава блаженст­вото пламва мигновено и продължава тол­кова, кол­кото е определено от Бога. Сродните души тъкмо затова и са сродни, защото преживяват об­мяната на естествата, искрите и имума си абсо­лютно синх­ронно и еднакво продължително. Колкото е по-нес­родна една душа, толкова по-голям любовен труд е необходим, за да се достигне до представата на ближния за любовта, до неговия ритъм, ампли­туда, и неговата сила на пламтене или безмълвие.
Но, вие, които сте от градината на Едема, а не отрепки, изхвърлени навън, никога, никога, никога не си е помисляйте да изисквате любовен труд от ближния! Отрепките се отличават с изискване! Те принуждават другия да се съгласява с техните пред­стави, крадат свободата му, за да се чувстват са­мите те щастливи: изнасилват духа и природата му да прави неща, несъответни на неговата монада, на неговото ниво на еволюция.
Вие, които сте свързани макар и с нищожен про­цент магнетизъм, никога не измъчвайте себе си и ближния с атлетически любовни състезания, про­дължаващи часове. Това е престъпление, което се наказва по-строго от Природата, отколкото закол­ването на домашно животно!
И вие, които сте облагодетелствани от стоте процента електрическо привличане, никога не се разминавайте, не се срещайте само от дъжд на вя­тър, а се хвърлете в океана - Пламъка - и пийте от Божествената Амрита цели сто дни без прекъсване, ако това ви е определено от Бога! При идеални усло­вия, идеалните сродни души на Земята, родени със сто процента привличане, съвместимост и подобие, са длъжни да спят, и то в прегръдките си, само от 10 до 12 ч. вечерта. И във всичкото останало време - не само 100 дни, но и до края на живота си - да се об­менят бурно и пламенно, без прекъсване, освен за да се нахранят, напият с гореща изворна вода и поплу­ват в топлите езера и извори... Това е тяхната ми­сия на Земята - да се сливат! Да раждат нови съ­щества, ако трябва; ако не трябва - да не ги раждат физически, но да изпълняват предназначението си. Колкото искат бурно, както искат и колкото им се иска - без прекъсване! Те вършат най-важната ра­бота на света и затова всички трябва да им служат, да не ги безпокоят, да не ги съдят, да не се появяват никога пред очите им, ако не бъдат повикани, но да поднасят тайно своите дарове от плодове и зърна, за да може синтезът на Битието да се поддържа от Пламъка.
Няма значение за Бога дали Му служиш с пламък, с безмълвие или със самота. Ако сме верни на естест­вото, на монадата и на имума си, ние сме свободни.
На третия въпрос отговарям изрично - Божест­вени методи за предпазване от забременяване има. Това са методите на самия Бог, Който сам съобра­зява кога не трябва да се стигне до забременяване. Значи, който иска да стане баща или майка на нови человеци и си е избрал сродна душа в тяло на Земята за съпруг, той не се безпокои Бог иска ли или не иска това и кога го иска или не го иска. Най-малкото без­покойство в този случай означава, че или вие не сте вярващи, или не сте свързани с Бога, или намирате, че Природата не си знае работата. В такъв случай безпокойството ви е наказание, понеже обикновено предпазващите се от забременяване са се свързали с несродна душа, която не е готова на абсолютно всичко заради Природата, Любовта и Бога. Най-често причината е, че вие искате да си правите удо­волствия без отговорности за последствията. Ко­гато става дума за блаженство, а не за адско или чо­вешко удоволствие, това значи че в сливането при­съства сам Бог и че Той непременно ще се роди в нова форма чрез вас - било физически, било в някой от другите светове. Не пречете на Бога и Неговата мантия - Природата - да решават сами кога да се родят чрез вас в нова форма, и в каква точно форма да се родят!
Все пак, Ние не отхвърляме напълно проблема за предпазване от забременяване, когато се касае за неродени души и не е желателно на Земята да се раждат потребители, нещастници или престъпници. Препоръчвам, наистина, смаляването на Луната, т.е. разсипът, в съчетание с цикъла на жената и ци­къла на мъжа (защото има и мъжки цикъл). В съчета­ние с наслагването на биоритмите, които не са само познатите ви, но има и други, за които ще ви говоря, ниската физическа съвместимост може да даде ми­нимална опасност от такова забременяване. Пре­дупреждавам обаче, че ползващите тези правила само за плътски наслади и при това ядящи месо, масла, яйца и пр., за да ги усилват, ще платят кар­мически много по-лошо, отколкото ако родят прес­тъпници и изроди, защото главоболията по такива деца създават вече работа на ума и сърцето. Навли­чат им пранги и усмирителни ризници, правят бе­зотговорния отговорен, а маниака - родител. Маниа­кът не става лесно родител, защото си пасе мани­ите, а чувството за саможертва и грижа му е непоз­нато. Познавам най-добрия метод да предпазите себе си от безпокойството, свързано със забременя­ването. Предпазвайте се първо от това безпокойс­тво, а после от самото забременяване. Ако подсигу­рите на бременната дом в градина, препитание, чест и поклонение, безпокойството ви и кармата отпадат.
Най-истинският метод за предпазване от забре­меняване е да не се приближават несродни и вражду­ващи монади. Останалите няма нужда да са предпаз­ват, тъй като Небето сега има нужда от най-нап­реднали, прекрасни и чисти майки и бащи, за да дойде Новото Човечество. Потърси ли ви такава душа, ха­реса ли ви, тя непременно ще ви събере! Тогава не се съпротивлявайте, не се предпазвайте, защото много тежко ще патите.
Странни хора сте вие! Тия, които трябва да се озаптяват, не питат, а вие, които би трябвало да повикате повече възвишени духове на Земята, си правите оглушки. Като отидете в пространството и се опитате пак да се родите, ще видите колко са непристъпни родителите, които ви се виждат много напреднали; и колко лесно се слиза по течението, за да се родите при по-обикновени хора. Най-красивите и съвършени ангели от духовния свят, като дойдат на Земята, забравят за предаността си към Отца и не искат въобще да раждат или си търсят мъже и жени, подобни на ангели, но без монада... Налага се да ядат твърде много бой, за да отвикнат от този стремеж към комфорта и удобството, с които са свикнали във високите светове. Душевният комфорт и сърдечното удобство не могат да се намерят на Земята и затова те си фантазират, че някой може да им ги предостави, само защото изглеждал добре външно или се е "уредил в живота".
Предпазване - да, но от предпазващи се срещу из­пълнение на Волята Божия!
На четвъртия въпрос ще отговоря друг път.
Сега привършвайте, защото вкъщи те чака изне­нада.

-    Да коригирам ли?

-         Окото ти трябва да е бързо и точно!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.