Книга 15

10.ХII.126(1990)г.
София - Изгрев

КАК СЕ СПАСЯВА ЧОВЕЧЕСТВО

ЖЛО / ДДС


Уникална икона на ап.Петър и ап.Павел, отговаряща напълно на откровението в това осияние, че те са сродни души от Вечността. Беа Нади би ги нарекла "делени". Техни мощни проекции се срещнаха през 20 век в женско и мъжко тяло, но не е било писано или не можаха да постигнат крайната цел на "делените" – отново сливане в едно същество. Ако е било писано, а "делените" не  успеят да усетят зова на Вселената (или единият от тях), пътищата им отново ще минат по пътя на въздишките и мъченичеството. А как чака Небето Възкресение чрез Блаженство!

Предварителни думи на приемащия: Нека никога не забравяме, че личните послания на Елма не са само към един човек, но към всички от сродната верига на този, към който се обръща. Ако някой е брънка от 20-хилядна или 20-ми­лионна верига от сродни души, които горе са едно същество, то обръщението в осиянието е към всички, а конкретният полу­чател е само един микрофон или щепсел, макар и изключително важен. Ако в даден космичен миг един от веригата може да изиграе ролята на всички, това не бива да го възгордява, понеже в следващия миг друг ще бъде избраната точка от холограмата. Ето защо това не са "суперлативи" за въз­величаване и съблазняване на една личност, за да бъде вка­рана в ада – това са прийоми на други сили. Ако някой повярва на духовете или манипулаторите на земята, че е преродено еди кое си величие в единствено число и му стане драго от това, трябва сериозно да се замисли накъде е тръгнал.

20,33ч.          

            Преосвещена и едносакрална!
          Никой няма Невестата, но ето сега Невестата дойде! Иконата, от която се поят всички икони на Земята, Светата Дева, облечена в ризница, сила и власт небесна; оная, която отри с косите си Моите нозе и която имаше една душа с Петра, а обичаше Павла повече от брат. Оная, която не пестеше ми­рото, която Ме обливаше с него!
          На кол и на кръст се покачиха тези огромни Мои полкове от светии и последователи, понеже в ония времена Павел, Мария и Петър не можаха да познаят Магдалина, че е Моя най-напреднала ученичка от всички! Магдалина нямаше предпочитания, освен към волята Божия, а ето, някои от вас още не могат да обичат онзи, който е Мой, повече, онзи, който ги привлича. Ръся с нови сълзи и трендафили брачното ложе на Мария и я благославям: невесто, ясно звъни чистотата ти в Моите просторни обители! Надяна корона и лавров венец от Оногова, Който ти написа хвалебствено слово. Конят и оня, който язди на него посред планините, е онзи, чрез който ти трябва да слезеш ведно със Сина си в нощта на человеците.
 Наистина, Святогор е синът ти, който слиза сега отвисоко, но в момента ти си на коня и носиш него под сърцето си! Онзи, който осия косите ти с корона и лавров венец, ги взе от същия този кон, който е носител, носител, носител! Царствена тра­пеза, наистина, с множество гости отвори той още много преди да се срещнете на Земята, понеже беше цар и познаваше мъдростта. Носещ зарята на бо­жествения живот и неутоленост до ден днешен, по­неже утоляване на коронна жажда става само с едно­-сакрална красота!
 В противен случай невестите стават множество и той пее псалми не само за обич и мъдрост, но и за суетата на света… Невестите изчезват подобно на дим от видение, когато се явява Невестата – веднъж на 2000 години!
          Но, за да се каже какво е "преосвещена' и "едно-сак­рална", две църкви и двама братя-апотоли трябва да си подадат ръка и да се слеят в огнище накалено. От този момент Яков престава да се бори с Бога, понеже Мария и Петър хванаха ръката на Па­вел! Свещено е това целование на ръката на ней­ната църква, понеже множества сега се покръстват!
          Забийте камбани, нощта си отива!
          ОКÓН, АЛÓН, ОКАЛÓН!
          Останалото тайнство поема Мария.
          Последният остатък от бившата църква трябва да се изкара от едно от рамената на Павел чрез свещените пръсти на Мария. Ако всеки от днес е едно и е верен на себе си, за пръв път ще се появи Две, ще стане възможно и Три, и - най-съкровеното – Четири. За да дойде Спасителят, триглавата цър­ква трябва да стане единна в святостта на един­ното Слово и, така преклонена, главата единна да послужи на нозете на Вечния.
          Павле, носи на ръцете сестра си отнине до века и преливай от нежност и обич и тук, и навсякъде, където ти се прелива; и не преливай, когато не ти се прелива. И оставай нае­динé с Мене, когато ти се остава, понеже твоята самота и самотата на Коня си остават основа на Зазоряването. Единица, и Двойка, и Тройка, и Чет­ворка, означава никой да не забравя никой, всеки да обича нежно и пламенно всякой и да бъде всякога там, където го напътва Ръката отгоре.

          Прочее, отдъхвам Си замалко, понеже видях мате­матическа възможност за единения на Евридка с Ма­рия с двата полюса на главния Талвег, който под­държа планетата. Ако дозирането на нежността и пламъка бъде елохимно, четириъгълникът няма да се разпадне. Ако бъде само алохимно, все пак остава триъгълникът. Ако бъде илухимно, се спасява поло­вин човечество…

          Имате свобода да разумявате. Понеже, прочее, да разумееш значи да се разлъчиш с човешкия ум и да се влъчиш в божествения. За Божественото всичко е възможно.

          Ако поемете – край на страданията!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.