Книга 28

2.ІХ.133(1997)г.
Бургас - Изгрев

РОДЕНИ ОТ ДУХА


Miguel Tio – "Ангел над маслиновото дърво"
- От 2-3 дни има предупредителни сигнали, че нещо не е наред, преди малко (в 7,52ч.) започнаха пак сами да падат предмети из стаята, а това не е ставало отдавна. Сигурно Някой иска настоятелно нещо да каже?

8,10 - Сега се налага, няма как. Много любов към ближ­ния имате повечето хора. Това е добро, но в пове­чето случаи остават на заден план любовта към Бога и любовта към себе си. Цялото обаче не съ­действа постоянно на любовта към ближния. Тя ú съдейства, само когато е поставена на второ или на трето място.
Ето, сега пак се разкъсвате от нравствени тер­зания, пак ближният си остава най-важен, а рабо­тата и животът за Цялото перманентно се отла­гат -  както обикновено, до безкрай. Не че не рабо­тите за Цялото и че няма добри резултати, но сла­боволните работят и живеят за Бога и за себе си, само когато случайно не са ги хванали най-различни същества да си разиграват коня както те разбират за добре или да служат на Бога и на ближния според собствената си представа.

Catherine-Аlexandre  Transmission                  


Jo-Joosten

Втората причина е нещо непреодолимо за вас, слабоволните, тъй като вие, със сплесканите глави отзад, имате не само дълбоко уважение към моти­вите и понятията на ближния, но и страх и ужас от противопоставяне. Опозицията в астрологията и в живота е абсолютно необходима, като основна със­тавка на характера. Разумното, Божествено Его, из­гражда центъра на опозицията  (тила) и центъра на квадрата (долната челюст), за да станете пълно­ценни хора, човеци в Христòвия смисъл на думата. Христос е най-смиреното същество в света и най-примиреното, но когато се касае за изпълнение Во­лята на Бога, когато някой иска да го отклони от Цялото, Той започва да работи с тила и брадата Си, и тогава няма по-упорит и по-силен от Него.

Следователно, тилът ви е даден, за да изпълня­вате Волята Божия, а брадата – собствената си, лична воля. Без тези две съставки и без носа, който се грижи за уравновесяване на трите воли и има от­ношение към септúла в астрологията и неговите разновидности, нито един ангел, нито едно божес­тво, нито едно природно същество или адски дух не може да стане човек.
Сега, като виждате докъде сте стигнали в чо­вешката си еволюция, направете си изводите. Щом, отгоре на всичко, ходите и навътре с пръстите на краката си или криете палеца си в юмрука, това оз­начава, че волята на близките ви и тяхната съдба са доминиращи във вашето съзнание и поведение. Вие може да сте много способни, много дейни, изключи­телно инициативни и пожертвователни, но извън обективните потребности на момента не можете да излезете. Тогава ще имате честни и красиви очи, хубави устни, хубаво чело, добре оформени уши, но брадата, носът и тилът си остават недовършени.
 Всичко това не е за критика, но за самонаблюде­ние и утрешни решения как да живеете отсега на­татък. Вие не гледайте пропадналите арийци от петата раса с огромни ченета и бради и с неразвито сърце. Не гледайте пропадналите типове от чет­въртата раса с издаден тил, за които честолюби­ето е вся и всë. Такива не могат да ви бъдат за при­мер, но можете да се поучите от отрицателните им прояви: при първите, винаги става тяхната воля, а вторите се обиждат и търсят признание. Слабовол­ните, дори и с милиони години по-напред от тях в еволюцията си, от хиляди години насам им се подчи­няват и с това стават по-виновни от самите тях. Ако няма роб, няма да има и господар. Робът е вино­вен за трудното развитие на сърцето на господаря и непробуждането на съвестта му, тъй като не му дава възможност да остане сам и да се справя с проблемите със собствените си ръце и ум.
Ако сме допуснали съществуването на мъжкия астрал, то е за да имате съпротивителни сили и самосъхранителни реакции. Колко повече това е не­обходимо, ако става дума за защита на Цялото и на Царството Божие! Слабоволният е предател и пуска интервенти в преддверието на универсума, а това значи - микроби и вируси в кожата си. Ако страдате от кожни заболявания, знайте, че от вас не може са се очаква да опазите съкровището на Господа.
 Сле­дователно, научете се [на това] от хората, духо­вете и животните, които не допускат паразити в кожата си, т.е. интервенти в аурата и живота си. Само че поразената обвивка на Сатурновото тяло – тялото на Аза - не винаги е физическата кожа. Про­дажните и слабоволните мъже и жени често имат съвършена кожа и нокти, идеално здрава и запазена коса, но Сатурновата им защита е проядена и вми­рисана отдавна. Това може да се разпознае по вида и положението на ириса, по някои линии на ръката и по други белези.
Това, че се наложи да се намесим екстрено, не диктува никому да промени поведението си и да ре­визира понятията си за съвест, дълг и признател­ност към ближния. Въобще, Небето никога не налага нищо, включително и чрез молба. Десетте Божии За­поведи са всъщност молби с големи извинения, го­лямо неудобство от страна на Онзи, Който някога ги е изказал. Даже и Господ се изпотява по сто пъти, когато изразява някоя молба, макар и тя да е за доб­рото на съществото, което е помолено, тъй като Господ е най-деликатното Същество. И Той се черви от смущение, когато трябва да изкаже съображение, различно от вашето. Строгият, гневният, безцере­монният Господ - това не е сам Той, но Храмът от Закони, създаден от Него, тъй като без Храм Бити­ето не би съществувало. Следователно, Бог е мил и нежен със Своите създания, но когато някой се отк­лонява от живота и милосърдието, от съпричасти­ето, правдата, или стремежа към съвършенство, той трябва да се сблъска със стените на Храма и да падне долу.
 Така и сега, сърцето на Онзи, Който ви говори в момента, се къпе в смущение и неудобство, понеже не иска да ви притесни да си помислите, че може да сте нещо виновни. Бог не вижда и не търси вина, а изтъква само добрите ви подбуждения. Ако понякога Си позволява да изтъкне някоя сенчица, то е за да помислите с какво сте се отклонили от равновеси­ето между трите баланса на Битието: любовта към Бога, любовта към ближния и любовта към себе си.
Ако сте подчинени напълно на чувството за ми­лост и сте съвсем неспособни да отказвате помощ и изпълнение на чужди програми и желания, Бог въз­диша дълбоко, отново сълзите напълват очите Му, и този път моли не вас, а по-самоуверените от вас, ако имат светлинка и топлинка от Него в душите си, да ви оставят на свобода - и то по такъв начин, че да не се чувствате виновни. Имащият свяст, т.е. съвест от Бога, умее да представя не­щата така, сякаш той сам може да се справи със всичко, без да включва хората, които обича, в своите проекти и желания. Истинският приятел не се доб­лижава до вас, когато искате да бъдете сам или с други, и чака вие да се приближите или да бъдете в една стая с него, в един дом, в едно селище. Същев­ременно, той ясно ви дава да разберете, че сте оби­чан, желан и поканен винаги - без никакви двусмислия, недомлъвки и ориенталщини. Приласкаването не е скок върху жертвата и сграбчване, а ясен и пламенен призив: понякога с жест и милувка, понякога с думи или писмо, но  никога с нахвърляния, изнудвания, при­мамки и държане в шах! Добре че вие не сте от тия, които разчитат на късовете месо или на аромат­ните духовни билки, които се подхвърлят на зверове и на ангели, за да останат в нечия територия.
Бог вижда преизпълненото ви с милост и доброта сърце и високото ви, благородно желание да помог­нете на Словото, Делото и Живота, но заедно с това Бог ви казва: самотата и отдалечеността от аурите на другите, дори и на най-скъпите ви сърца и души, е хляб насъщен за съществата с искра Божия. Когато лишавате някой от това, не става дума за вина, а за инерция, привикване. Значи, познаването на този закон и тази първа потребност на духа изисква постоянното, съзнателно и настоятелно търсене на условия да оставате понякога сами и да предос­тавяте самота на ближния си. Смирените и крайно подтиснати ваши приятели, привикнали да се подчи­няват и да помагат при всички обстоятелства, ни­кога няма да се решат на самота, понеже се страху­ват да не ви накърнят чувствата. От това следва, че съзнателният ученик трябва сам да създава та­кива условия и да се бори активно за изпълнението на Тройния Ритъм - както за себе си, така и за дру­гите. Само така Учителят ще разбере, че вие сте истински вярващи, а не артисти и манипулатори, които събират Слово да си Го слушат и четат в свободното време... и да Му се възхищават...

Ун, Унýн, Унуюн!

Фактите са факти, когато не са фатки!

Веднага отворихме напосоки три тома с беседи:

10,45ч
"Който не се движи между два свята, не може да бъде прилежен" (Том "Възможности за щастие", стр. 106, б. "Трите перпендикуляра" от 12.ІХ.1941год., Хел`95)

"Живеете в Царски дом, но ходите от къща в къща да просите брашно - да си направите изпросен хляб..." (Том "Красотата на душата", стр. 143, б. "Под тебе и над тебе" от 3.ІV.1938г., Хел`94)

"Новороденият няма да бъде роб на сегаш­ните условия - постоянно да се безпокои за утрешния ден. От големи безпокойства, съв­ременният човек не може да се радва на бла­гата, които Бог му е дал. Голяма част от жи­вота на човека минава в тревоги и смущения. Христос внесе нова, положителна философия в живота, която може да освободи човека от сегашните тревоги и мъчнотии, но тази фи­лософия остана неразбрана и на времето си, остана неразбрана и за сегашните християни. […] Християнин, в пълния смисъл на думата, може да се нарече Синът Божий, т.е. роде­ният от Духа. Следователно, в бъдещата ре­лигия всички хора ще бъдат родени от Бога - ще съставят едно голямо семейство, члено­вете на което ще бъдат помежду си братя. Тогава няма да срещнете човек, който да се нуждае от нещо. Никой никого няма да изнудва […]
Роденият от плътта ще образува братс­тво, което в четири поколения ще се изглади - ще изчезнат връзките между родни братя и сестри. Най-много след 200 години, всякакво братство, всякакво роднинство между хора, които са били свързани помежду си по плът, ще изчезне. Вторият, т.е. роденият от Бога, ще образува тройно братство. Връзките между хора, родени от Бога, ще продължават най-малко 25000 години. Това постоянство, тази трайност на връзките ще даде възмож­ност на разумните сили, които действат в човешката душа, да завършат своята работа […]
Следователно, желая на всеки да мине през страданията на нúвата, за да придобие ония знания, които ще го доведат до новораждане, до раждане от Духа. Да се роди човек от Духа, това значи да стане член на Братството. Братството е условие за идване на Любовта между хората". (Том "Царският път на душата", стр. 57-58, б. "Новораждане" от 14.VІІІ.1935г., Хел`93)
                                                                            

David Silva – Срещата


    
   


ОСИЯНИЯТА ОТ ЕЛМА ПРОДЪЛЖАВАТ В КНИГА 29
anhira@abv.bg

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.