Книга 32


21.VIII.135(1999)
Рила, езеро Елбур

ОТЧАЯНИЕ, ЧАЯНИЕ И ЧАЙАНВечерта на 20 срещу 21 август една от участничките в братския живот на Рила (същата, която разказа на други места за пътуванията си в цветните светове и в нивата на абсолютното черно – към "дъното") – е имала следното виде­ние :

"Лежа в палатката със затворени очи и виждам непре­къснато прииждащи на талази различни глави - живи, но едни от тях са като нормални човешки глави, а други са като скул­птури от камък, бронз, дърво, но също са живи. Някои са с от­ворени очи, други - със затворени, но всичките глави мълчат. След това се виждам в една огромна, просторна пещера. Има някакво приглушено сияние, което не мога веднага да преценя откъде точно идва. Оглеждайки се, виждам, че долу тече река. От нея излиза аметистово-лилава светлина, която създава усещането за амфитеатралност на пещерата. От свода струи прекрасна бяла светлина, която се спуска надолу и встрани и лъчите ù се преплитат прелестно с аметистово-лилавите лъчи. В този момент друг от присъстващите на Рила казва: "Духът, който те ръководи, е Елма, нали?" При ду­мата “Елма”, в пещерата се появява светещо, искрящо кълбо, което избухва в невероятни светлинни капчици, искрици и лъчи и се образува прелестна, сияеща глава, и постепенно се оформя и цялото лъчисто тяло.
Сега вече виждам всички глави вътре в пещерата, разпо­ложени амфитеатрално само в аметистово-лилавата свет­лина. Като се започне от тези, които се намират долу - най-близо до реката - и се върви все по-нагоре, всяка глава застава до сияещото същество. Между тях се води мълчалив разговор-отчет и след това всяка глава се осветява, засиява и посте­пенно се оформя и цялото тяло. И така, тези нови, сияещи същества се нареждат в бялата светлина. От време на време, точно както във филмите, тази картина прекъсва и виждам отделни картини и фрагменти от Рила - например отделни части от езеро, скала, лагера и др., а също така и картини от други места по планетата, но аз не ги познавам. В пещерата цари пълна тишина; и все пак усещам нещо - не е шум, не е звук, не е говор, но е нещо. И постепенно усещам, че това нещо идва от реката. Тя всъщност носи всичката информация, която се е обменила между всяка глава и лъчистото тяло при изповедта. Мина ми мисълта: "Реката на Вечността ли е това?"...
Усещането в тази пещера може да се изкаже с една дума, но тя не съществува все още в човешкия език - това е хармо­ния, умиротворение, покой, любов, мъдрост, красота, милост, нежност и още всички прекрасни човешки думи, плюс още нещо...

КОМЕНТАР: Тази, която разказва горните неща и описва как е попаднала на сегашния събор в Агарта, не е чела описанията на Крижановска, че в нейните физически и етерни пещери тече свещена река. По това време тя не знае много подробности за твърденията на съвремен­ната наука, че водата е най-мощният носител на информация.

13,43ч.
- Яснокосмосът се отличава с пълно записване на всичко, което става и в трите вселени; само че записът е различен в изворите, реките, моретата, мъглите и облаците, влагата във въздуха и неорга­нически и органически включената вода. Ето защо водата, която тече от изворите на рая и минава даже през ада, където Харон прекарва душите с лод­ката си, не е нищо друго, освен Всемирната Лента на Вечността.
Дори и най-твърдите скали съдържат нищожен процент вода - ако не във физическо, то в етерно състояние. Най-съвършен е записът в човешкия мо­зък. В мозъка на всяко същество се съдържа филмът на живота му в най-големи подробности. Всичко това ви е известно от окултизма. Това, което не знаете, е че пиенето на студена вода и ледени течности блокира тази информация за векове, а горещата вода, която е кипяла не по-малко от 3 минути, до 15-20 минути след кипенето възбужда тази информация и ни поставя в контакт с Всемирната Река на Подм­ладяването и Всемирния Поток на Вечността. Ето защо залязващите народи и хората без искра Божия се наливат с ледени течности и ги рекламират. Студената вода не само състарява човека, но и бло­кира центъра на съвестта. Това е предвидено в са­танинската наука, за да може да произвежда потре­бители и напълно управляеми хора. (Съветът на Сло­вото да се сваля водата от огъня още в първия миг, когато се появи пàра, а не да се оставя да кипи поне 3 минути, има отношение към други физически и окултни ефекти – б.п.)
Реката на Вечността обикаля цялата планета. Има вече само една останала на Земята, а в нача­лото бяха 7. Тя извира в недрата на Рила, понеже тук е най-старото светилище и Школата на Икло (Зе­мята, сега Инлàния - б.п.). Ти навлезе в светая светих на Всемирната държава, понеже си смирен. (Да се провери в оригинала, ако има такъв. В противен случай, не е известно към кого тук се обръща Елма – б.п.)
През първия ден на Събора се отива на Слън­цето; през втория - в Рилското светилище, а през третия - в Хималаите и по другите свещени планини по Земята. От този лагер сега, на Слънцето бяха 15 души, които видяха, чуха и преживяха Събора там, според нивото на своята пробуденост. В Рила дой­доха 78 души, но само петима помнят какво им се е случило. До утрешния изгрев е определено само шестима да посетят клоновете на Свещената Дър­жава по Земята.
 Сега някой от вас си мисли: "Защо по-малко? Нали по-лесно се случва с повече хора." - Понеже ог­лашените и светските посетители си имат работа, по-важна от посвещението, и слизат веднага след "атракциона". Вие знаете, че третата фаза на Съ­бора продължава до 25 август. Значи, на 19 август се влиза в Божествения свят, на 20 - в духовния, а на 21 - във физическия, но предимно на Земята. На 22 се пътува из целия универсум, т.е. физическата все­лена, а на останалите дати, по различен ред всяка следваща година, се посещават различните полета от по-ниските, природните царства. Там се запозна­вате с нови приятели - стихии, саламандри, силфи, ундини, гноми и пр. и съдействате на Всемирното правителство за помощ и промени и в тези царства, в течение на една Божествена година.
Положителната мисъл, положителните чувс­тва, думи и постъпки правят водата ви светеща, прочистват я и я поставят в резонанс с Всемирната Река. Не само в резонанс през 49-те измерения, но и в пряк, етерен контакт. По-напредналите виждат как в добрите хора се вливат струйки от Всемирната Река и освежават духа и плътта им. Подмладява­нето, което наблюдавате у някои приятели и поз­нати, се дължи на това. Всяка отрицателна оценка, всяка снимка на злото - обективна или съчинена - предизвиква астрална и ментална левкимия и човек тръгва с бързи крачки към смъртта. В края на века този процес се ускорява значително. По тази при­чина лошите хора измират поголовно и в много по-кратки срокове.
Мисълта за продаване и печалба заразява хо­рата с астрална и ментална склероза и човек оглу­пява до неузнаваемост. За Небето най-богатите са най-глупави, ако ще и да имат по 10 факултета.
Известността, славата, водят до астрални и ментални инфаркти. Известните хора са биологи­чески живи, но астрално и ментално са полумъртви. Затова от тях не може да се очаква нищо. Повтаря­нето на името или псевдонима ти в пространст­вото, когато те идентифицира, създава една осо­бена слуз около тебе, в която почват да се размно­жават червеите на тщеславието. Посветените знаят и виждат това, и ако понякога си позволяват да стават известни или богати в света, те се под­готвят с години и после се чистят с години, но знаят как.
В Рила, както видя, и то не насън, през втория ден на Събора се дава отчет от главите на наро­дите, на отделните общества и от посветените и ангелите-пазители на всяко отделно същество пред Върховния Йерофант на Слънцето. Той е жива про­екция на Христа, губернатор на хипервселената във вашия сектор на вселената. Като събере всички филми и оценки за всеки живот през изтеклата Бо­жествена година, Той и Дванайсетте Престола на Слънцето, които са му подчинени, в течение на едно земно денонощие вземат решения каква ще е кар­мата и дихармата на всяка същност и същество на Земята, на Слънцето и на останалите планети, на всеки обитател на междупланетното пространство. В този анализ и синтез на живота ви не е пропус­ната нито една чàйпа.
Чайпата е информационно-енергетична еди­ница от живота на всяка същност или същество в пределите на Слънчевата система, според продъл­жителността на всеки отделен живот. За хората с искра Божия, например, една чайпа се равнява средно на около една милиардна от секундата. Значи, само за едно денонощие, на Слънцето се разглежда живо­тът на всеки - мислите, чувствата и постъпките му от 19 до 19 август, с точност до една чайпа. Ето защо, да се изплъзнете от прегледа на живота ви и решенията на Върховните Йерофанти на Слънцето, е теоретически и практически невъзможно.
Главите, които ти видя в Пещерата на Фил­мите, бяха от различен материал. Човешките отго­варят за хората, а минералните, кристалните, ка­менните и подобните на различните животински и растителни видове - за съществата и същностите от съответните братства.
Тъй като подготвяме славяните от 60 000 го­дини насам, за да дойде сега Словото в най-съвършен вид на Земята, няма нито една оригинална славянска дума, която да не е свещена, точна и универсална. По тази причина, и най-силните производни на мерната единица "чайпа", като полюси на правдата, са думите "отчаяние" и "чаяние" (надежда, светъл копнеж). По­падналите под ударите на кармата често стигат до отчаяние, а чаянието дава сила и надежда на същес­твата за по-добър живот, за получаване на награ­дите за нашите добри мисли, чувства и постъпки. Неслучайно чаят в нашето братство и чайовете въ­обще съдържат различните регистри на акаша, на Всемирната Информация, ако знаете как да пригот­вяте и пиете различните видове чай. Неслучайно чайните церемонии и срещи са метод на най-висшите посветени. Вие вече знаете в кои кабалистически и астрологически периоди и часове се провеждат.


Подаръка, който правим на българите и човечеството от днешния съборен ден, е тайната, че от устието на изворите на българската река Чая, при езотерични походи в едната или другата посока, може да се влиза в постоянна връзка с Всемирната Река на Агарта.

Чепеларската река (още Асеница или Чая) е река в Централната част на Родопите, десен приток на Марица. Извира близо до село Проглед и тече през градовете Чепеларе (от който получава едното си име) и Асеновград (откъдето е второто). Третото си име (Чая) получава от множеството липи по поречието си. Най-големият и приток е Юговска река, с която се сливат при Юговското ханче – приблизително по средата между селата Югово, Нареченски бани и Бачково, и на около 18 километра от Асеновград. Общата дължина на реката е около 86 kmСело Проглед: Невероятна природа - тучни ливади и вековни смърчови гори. Можете да срещнете сърни почти в самото село. От билото над селото се разкрива гледка към връх Снежанка и към Роженската обсерватория. Край селото има естествено местообитание на ендемичния вид родопски крем и идват много естествоизпитатели и природолюбители да го изучават и снимат.

                В езотеричната ни практика се използват и ковибрантите (омонимите и близките до тях) на свещените думи, поради което географските места с такова звучене са подходящи за извършване на специални тайнства. В този смисъл, и с.Проглед в Родопите е добро за "проглеждане" в опредлени светове и като начало на езотерични екскурзии откъм изворите на река Чая.

По същата причина, и Китай е великата поднебесна страна, където се съхранява по най-съвършен начин копие от архивите на Слънчевата система. Които от вас са съединени не само в Словото и Делото, но и в Живота, могат да ни помолят да правим специални екскурзии и в Китай, където ще видите древни българи от Рилската Агарта, и те ще ви покажат чудесата на света. (Едно от най-древните имена на Китай (Чайна) е запазено и до днес – напр. англ. China – б.п.)
Както виждате, не само досегашният ви опит и щастие, но и това, което ви предстои от сега нататък, е плод на Разпознаването, Отклика и Предаността, на Смирението. Когато смирението се увенчае с пламенност, избраните излитат на всички страни за всемирен живот и опитности и пак се събират в светилищата на Ятото. Ако при това положение в този свещен и безкраен живот някой си помисли нещо лошо за брата си, той изрива ментална яма по пътя си и сам попада в нея. Това е нещастие и за стотици, хиляди негови сродни души от веригата му, които не могат да излязат дълго време от тази яма. Те са паднали неслучайно - поддали са се на лошата мисъл или чувство на главата и са ги репродуцирали.
Лилавата, аметистовата светлина в пещерите и храмовете на Събора е физически израз на най-висшата воля. Понеже там се събират същества, човешки и ангелски души, слънчеви посетители с добри мисли и топли чувства, ражда се благата воля, нежната постъпка, т.е. добрата обхода. Това е атмосферата, в която живеят свободните души на световете и пространствата. Яви ли се благата воля на същества, обединени от добра обхода, от Реката на Живота започва да се изпарява и сублимира в аметистови и лилави багри само добрата информация от филмите на живота. Ако идете малко по-нататък, където почват бездните на ада, ще видите, че там падат черни, тъмни водопади. Там се влиза през Седмото - или Първото – езеро, Шемхаа, където е главният вход към Ремонтното Битие на тази планета. Това вече ви е известно и някои от вас са влизали през тази врата и са излизали.
Там, долу, на информационните входове, бдят и работят монтажистите на черните ви филми на живота. От черните водопади те тъкат струйките и нишките на кармичните ви филми, които съдържат само лошите епизоди от живота ви в течение на една година. Като ги монтират, те ги прожектират пред Черния Съвет - ръководителите на Ремонтния отдел. Черните филми на всяко същество в Слънчевата система се съхраняват под Харамията на Рила, под Черни връх на Витоша, в Шварцвалд, на планината Брокeн, но най-много - в Черно море. Ето защо, посветените по бреговете на това море имат особено сложна задача. Всички реки, които се вливат в него, носят предимно черните филми на хората и съществата. Не се страхувайте от тези филми - те носят важна опитност и затова посветените по тези брегове са не само от черната, но и от Всемирната ложа.
Работете, учете и се обичайте! Ако Ятото е единно, враните и гарваните ще имат по-малко работа. Когато се обменяте с обикновени хора, по вашите прозорци кацат черни птици, а не бели. И това е път в славния подвиг на посветения, но обмяната с Ятото и с обикновените хора трябва да бъде 9:1. Ако тази пропорция се наруши, влизате в черната река на живота, където разочарованията и болките са неизбежни. За учебни екскурзии и експедиции по споменатите места е определена последната година от века. Поканете само такива, които спазват свещената пропорция. Не канете други, понеже ще ги спрем още в самото начало. Но ако някой е спазвал пропорцията, а по пътя я наруши, ще трябва да се отклонявате за болници и погребения.
Искайте, и ще ви се даде!
Чукайте, и ще ви се отвори!
Благата обхода сред приятелите и любимите от Ятото и с обикновеното население около вас извиква отгоре Бялата Светлина - присъствието на Христа, на Учителя. Когато се дойде до това, невъзможното става възможно. Някои езичници, които не изповядват Христа, но живеят с блага обхода помежду си, също привличат Бялата Светлина, въпреки че наричат своя Бог и Учител по различни начини. Това се случва и с най-безпросветните безбожници, когато се отнасят нежно и добродетелно помежду си.

ВАН, ЧАЙАН, ЧАЙПАН!

От тази формула виждате, че около и в езерото Ван също има условия за свързване с всемирния живот.

Мнозина звани - малцина избрани. Но над избраните има още един клас - избрали.

Мислете, решавайте и действайте!
15,30

- Следва ли от всичко това, че Агарта е в духовния свят?

- Шамбала бе един несполучлив опит за свързване с универсума. Изкупената Шамбала влезе в Агарта и така проникна в духовните светове. Но и Агарта се подхлъзна и падна. Малцината, които не паднаха, сега влизат в Изгрева. И наистина Изгревът се намира на Слънцето. Затова първо наблюдавайте върха на Слънцето, когато изгрява, после центъра му, когато е излязло наполовина, и за не повече от 3 секунди - долната му част, когато излезе цялото. След това гледайте 15 секунди целия диск, затворете очи и се опитайте да видите образите, които ви се дават за през този ден. Те са програмата ви за деня. Не е нужно да сте ясновидци - всеки може да види това, ако не е отклонил погледа си нито веднъж от мига на подаването на Слънцето до края на упражнението. Тези, които започват песните преди излизането на цялото Слънце или веднага след това, не са били при Учителя или не са чели беседите. Най-малко 5 до 10 минути след подаването на цялото Слънце е време за свещено съзерцание.
 15,40

Още малко за съвибрантите на Чая: Има местност Чая в Афганистан. На еврейски Чая е женско име, означаващо "живот". Чая също е названието на един шрифт, който уподобява буквите на еврейските букви; В Япония означава "чайна къща". Чая е и името и на едно растение в Мексико от рода на спанака. Освен в България, река Чая има и в Русия. Има и графство и град Чая в Тибет, близо до Пробандар Гуджарат в Индия. Чая значи също "сянка" - на санскрит, хинди и други индийски езици. Затова там Чая е и името на Богинята на Сянката и Полумрака.

 Знаейки ковибрантите на дадена свещена дума, ние правим всичко възможно да търсим информация за тях и техни изображения (или да посещаваме такива места, когато е възможно). Това са допълнителни пътища за свързване с базовия архетип.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.