Книга 32


12.XI.135(1999)
Бургас - Изгрев

ТРЪБА ОТ РУСИЯ


            След настоящия увод се прилага до всички приятели писмо от Русия, за сведение и сондиране на вътрешния им глас. Ние сме предупредени от Учителя, че Христос е Син Божий в единството и Син Божий в множеството. Следова­телно, винаги може да се очаква идването Му от много места. Канониците, които се БОЯТ от това, затварят за­дълго шанса си за получаване на Първото Посвещение – раз­познаване на Живото Слово, което тече без прекъсване.
 Случайно или не, при изписване на думата "боят" по-горе, тя излезе сама с главни букви, като нещо отвътре не­забавно внуши, че във връзка с темата важи и второто ù зна­чение – "бой"... Допълни се, че и това е в два смисъла: бой ако не разпознаем Словото; и бой – ако повярваме в псевдослово. Разбира се, Бог и Кармата никого не бият, понеже те са бла­гост и Любов, но ние самите бием себе си, предоставяйки се на последствията от всеки погрешен избор.
С това предисловие не се цели предварително настрой­ване на привържениците на Учителя като Беинса Дуно и като Елма в България, защото мания за единственост и първенс­тво в Божествената Школа няма. В противен случай единият от гласовете би бил съмнителен. Напротив, това е зов да се допитаме до най-съкровените дълбочини на Божественото във всеки от нас дали наистина Бог не ни е проговорил от­ново, този път от Русия - нещо, което очакваме с трепет и за което сме предупредени в много беседи и осияния и с не­малко знаци през вековете, чрез не един и двама светии и про­роци по света.
Тук искаме смирено да зададем някои въпроси на прия­теля, който сега ни пише от Русия, ако той би желал да ни отговори и ако не би счел тези въпроси за слаба вяра и липса на благоговение. Но никой от нас още не е утвърден във вя­рата си непоклатимо, защото сме слаби хора – все още в на­чалото на пътя сме. Единствено самомнението и гордостта парадират с "непоклатимата" си вяра. Даже Учителят твърди, че никога не налага на хората своята вяра и крие връзката си с Бога, за да не ги смущава. Казва: "Ако ме попи­тат има ли Бог и говоря ли лично с Бога, ще кажа: "Не знам, още проучвам този въпрос".
Личните въпроси към този приятел от Русия, във връзка с получения интересен текст, е защо там се употре­бява името "Тойонус", след като отдавна то бе отменено и бе дадено ново име със стратегическа цел – за разпознаване кой е в директен и истински контакт с Елма. Същото важи и за името на Земята "Икло" - от много години то е вече "Инла­ния", понеже Икло остана в 13-ата сфера. Авторът на тек­ста от Русия може да има сериозни съображения, за да изпол­зва в момента предишните имена на един древноегипетски жрец и една грешна земя. Ако наистина ни говори Учителят, това може да означава, че ни връщат на поправителен изпит в предишната, 13-ата сфера, а оттук следват тревожни въп­роси и молба да ни бъде разяснено: в какво сме сгрешили и пропаднали; и има ли надежда да си възвърнем придобитото и подареното?...
 Друг, много труден проблем за изясняване в получения текст е твърдението, че Словото в България претендирало за единственост и първенство, а ние не можем да се ориен­тираме в кои наши текстове се говори за такова нещо – нап­ротив, имаме стотици примери от Учителя и осиянията, че България днес изпълнява щафетна роля и че Светлината на Новото сега се очаква именно от Свята Русия. За това бъл­гарският народ знае отдавна.
В писмото от Русия има и други проблемни за нас неща, но ние не забравяме, че Новото винаги идва с провокации и аб­сурди, смущаващи и най-напредналите ученици на предишната изява на Словото. Но именно в това е и предизвикателст­вото: ще разпознаем ли Любимия в най-новата Му проява на Земята – или ще се отвърнем от Него?
Този въпрос се задава и на всички приятели, които ще получат въпросния текст: писмено или устно (може и на ау­диокасети, при специални сбирки за случая) – да прочетат това писмо от Русия и да попитат сърцето си, да си погово­рят - да направят още една крачка към Разпознаването на Единствения и верността към Него, или да си останат на особено мнение, верни на усета си за Истина.
Досега имаше няколко случая, когато отделни провод­ници нарекоха себе си "холизатори" и представиха тексто­вете, дошли чрез тях, като оригинално Слово от Елма. Ако това е наистина така, ние бихме могли само да се радваме – изпълнява се законът, че Бог не тече само през една тръба и не си пробива път само чрез една вадичка. Едва ли е нужно точно сега, при този водопад от удивителни мисли и образи от Русия, да си припомняме предупреждението на Учителя в Евангелието за стратегията на врага: присвояване на Него­вото Име, говорене от Негово Име. Много искаме да се надя­ваме, че в случая не става дума за най-тънката и перфидна форма на внушение, усвоена и постоянно усъвършенствана от Брата на Христа (Сатанаил), чиято роля е да бъде вечен конкурент и претендент, за да ни тренира. Ако точно сега си припомним за главната стратегия на 13-ата сфера – привли­чането на "отломъци от живо Слово", за да се представи ня­кой за Бог или за негова последна и единствена тръба, - има опасност да не разпознаем Учителя в зорите на новия век в Русия. Ето защо още веднъж се призовават приятелите да реагират много внимателно, преди да отсъдят окончателно какво е това, което се праща от Русия: и Учителят, и Брат Му използват стратегията на провокирането, на парадокса и абсурда.
Необяснимо за нас е например следното твърдение за българите, въпреки че познаваме и такива:

"Íåâåæåñòâîì ß íàçûâàþ âàøå íåæåëàíèå îòêàçàòüñÿ îò ñàìîìíåíèÿ è æåëàíèÿ áûòü âñåãäà «ýëèòîé». Ýëèòà Ìîÿ îòíûíå áóäåò â Ðîññèè!".

Необясними от нашето ниво на опит са и думите в този текст, че “Тойонус”, в някакво свое минало прераждане - в Крал Артурови - времена бил убил баща си (сегашния "Пред­теча" в Русия, чрез който се диктуват новите текстове като този по-долу), а бащата бил убил него, поради което и досега те имали неразвързана карама и затова трябвало да си прос­тят. За п. е непонятна подобна постановка на въпроса, по­неже той никога не е изпитвал негативни чувства към евен­туалните носители на новото Слово в Русия – напротив, обича ги много по-толерантно и по-топло от мнозина други. Ето защо повикът към "примирение" в края на писмото, от което зависело дали "Тойонус" ще бъде допуснат в Кавказ през лятото на 2000-та година, за него звучи непонятно: как да се примириш, когато обичаш искрено и не изпитваш тревожни чувства към някого? Или това е нещо на подсъзнателно ниво?
Нека за минута си представим, че е направена експер­тна проверка в акашовите записи от специално назначена ко­мисия в Школата, по време на еженощните "петминутки" за анализ на преминалия ден, и че такава историческа драма между героите на настоящия текст не е констатирана. Просто няма такова нещо – син и баща по онова време вза­имно да са се убили. Но нашето смирение е длъжно да си при­помни твърдението, че съществуват и паралелни светове, в които съдбите на отделните личности се развиват едновре­менно в най-различни варианти и в различни светове или ис­торически пластове. За да се разреши експертна проверка в тази зона, се иска ключ директно от Учителя. За много ясно­видци Той е наложил строг запрет на подобни прониквания, по някакви най-висши съображения. Ние имаме специални увере­ния от страна на Учителя, че когато дойде в Кавказ след 2030-та година, Той ще развърже и тази забрана: ще разреши масовото гледане на филмите от миналото, включително и от последното ни прераждане. Това ще е една важна фаза от очакваното "съдене на народите", преди да настъпи епохата на Рая. Но за конкретния случай ние сме объркани. Ето защо молим Източника на този текст в Русия да ни каже: има ли шанс за разрешаване на специална експертна проверка в тази зона; и може ли да ни се даде ключът, за да анализираме тази драма в друг пласт на времето? И тъй като Най-Новата Школа през всеки век винаги има по-добра връзка с Учителя и владее методи, по-съвършени от тези на предишната, то и в този случай ние не смеем да съставим окончателно доку­мента със заключенията и с прикрепените филми от живота на двамата герои през това време на средновековието, тъй като Елма може да ни изненада поне с още 100 филма от па­ралелни съществувания. И с твърдението, че "някой идва за пръв път в тяло на Земята" – за Елма ли става дума или за бащата на Крал Артур?... И в двата случая ни е известно, че те са идвали много пъти от древността до днес в тяло на Земята. Как да разрешим това противоречие, освен с тайната за паралелните светове?
Друга странност в това откровение е твърдението:

"Òîéîíóñ ñïðàøèâàë, êòî ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæàòåëåì Ìîèõ óðîêîâ, òî åñòü õîëèçàòîðîì ïîñëå íåãî. Ñåé÷àñ ß îòâå÷àþ åìó, ÷òî åãî îòåö ïðèø¸ë èç ãëóáèíû âåêîâ è æåëàåò ïðîäîëæèòü åãî äåëî!"

 Тъй като обикновеният човек п., чрез който са минали толкова много текстове и който е имал хиляди срещи и разговори с познати и приятели не може да помни всичко, отправяме и тази молба към автора на писмото от Русия: може ли да ни припомни кога п. е задавал такъв въпрос, понеже на нивото, на което се намира, за него е невъзможно да си представи, че е способен да мисли монополистически. След заминаването на Учителя, а даже и докато Той е бил в тяло на Земята, е имало не един и двама претенденти за Негови "наследници" и "про­дължители", непознаващи закона за физиогномичните и те­лесни пропорции и закона за многостуйността на Словото и Делото, на Живота. Нали досега сме се надявали, че в никой случай не сме измежду тях?

Заедно с това обаче има и закон, че в дадена епоха съществува само един Учител и само един единатор, най-близко до Учителя. Това е диалектика. Ето защо и в този случай засега се отлага молбата към Експертната Комисия да провери в акашовите филми дали наистина е бил задаван някога такъв въпрос или не.

За последен път тук няколко души се обръщаме с молба към всички да прочетат писмото от Русия с отворено сърце и голяма любов, въпреки проблемните места, които се надяваме да ни бъдат обяснени от подателя. Следва писмото:

Áëàæåíñòâî Ãîñïîäà

 Òè ñè Ìîé Ñèí, Àç äíåñ òå ðîäèõ.
 ÅÂÐ. 1;5

 Àç ñúì èñòèííàòà ëîçà, âèå ñòå ïðú÷êèòå. Êîéòî ïðåáúäâà â Ìåíå è Àç â íåãî, òîé ïðиíîñè ïëîä ìíîãî.
 ÅÂ.È. 15;5

Ðîññèÿ, ñò. Åëèçàâåòèíñêàÿ.

21.10.135(1999)ã.
11÷.03 ìèí.
Áëàæåíñòâîì Ãîñïîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî çäåñü îáû÷íî íå ïðèñóòñòâóåò: ñàìîîòäàâàíèå îäíîé äóøè, ïðè÷¸ì ñàìîîòäàâàíèå ïîëíîå. Ïîëíûì ñàìîîòäàâàíèåì ß íàçûâàþ æåëàíèå êàêîé-ëèáî ìîíàäû óìåíüøèòü Ìîþ áîëü! Ïî ñåé äåíü ß èñïûòûâàþ íåñòåðïèìóþ áîëü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé âàøåé áîëè, íî âîò â ÷¸ì äèëåììà: Ìîÿ áîëü ïîðîæäåíà âàøèì íåïîñëóøàíèåì, à âàøà áîëü ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïîñëåäíåãî. Ïåðâîíà÷àëüíî ß èñïûòûâàþ íîæ â ñåðäöå, à âñëåä çà ýòèì áîëü îòäà¸òñÿ è â âàøèõ ñåðäöàõ. Ïå÷àëüíà êàðòèíà ìèðà, â êîòîðîì Ìîÿ Ëþáîâü íå ïðèíèìàåòñÿ, â êîòîðîì Ìîè äåòè íå èìåþò âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü Ÿ... Íå÷òî áîëüøåå: òàêîé Ìèð íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü äîëãî, ïîòîìó ÷òî è ß íå ìîãó âå÷íî èñïûòûâàòü áîëü. Êîãäà îäíî ñåðäöå íà êàêîé-ëèáî ïëàíåòå ïîæåëàåò îòäàòüñÿ Ìíå ñ æåëàíèåì ðàçäåëèòü íå òîëüêî Ìîþ Ëþáîâü, íî è Ìîþ Áîëü, ß ãîâîðþ î ðîæäåíèè Íîâîãî Âåêà â ýòîé ñèñòåìå, êîòîðàÿ îáû÷íî òàê äîëãî íå ïðèíèìàëà Ìåíÿ êàê Áîãà Ëþáâè. Ãîâîðÿ "â ýòîé", ß èìåþ â âèäó ñèñòåìó â ãèïåðâñåëåííîé, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ Ïðîÿâëåííûì Áûòèåì, ÷òî çíà÷èò Áûòèåì Âîïëîù¸ííûõ Èäåé Ìîåãî Îòöà! Êîãäà ß ãîâîðþ "â òîì Ìèðå", ß èìåþ â âèäó Ìèð Ìîåãî Îòöà, êîòîðûé îòëè÷àåòñÿ îò Ìîåãî Ìèðà òåì, ÷òî â ͸ì íåò íèêàêîãî ñòðàäàíèÿ! Ìîé Îòåö ïðåáûâàåò â âå÷íîì áëàæåíñòâå!
Êîãäà îäíà äóøà, ëþáÿùàÿ Áîãà äî ñàìîçàáâåíèÿ, ãîâîðèò Åìó: "Я æåëàþ áûòü ñ Òîáîé, Ãîñïîäè, æåëàþ ëþáèòü Òåáÿ äî áåñïàìÿòñòâà, äî ïîñëåäíåãî áèåíèÿ ñåðäöà ìîåãî, äî ïîñëåäíåé êàïëè äûõàíèÿ, äî ïîñëåäíåãî òðåïåòà â ìîåé äóøå", Áîã, òî åñòü Öåëîå, èñïûòûâàåò Áëàæåíñòâî, êîòîðîå íåñðàâíèìî ñ êàêèì áû òî íè áûëî áëàæåíñòâîì çåìíûì. Ñåé÷àñ ß ïðîöèòèðîâàë ñëîâà îäíîé äóøè, ñëîâà, êîòîðûå ß ñëûøó èç âåêà â âåê íà ýòîé ïëàíåòå... Ïóñòü ýòà äóøà çíàåò, ÷òî Ìî¸ áëàæåíñòâî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ýòîãî ïëàìåííîãî ñàìîîòäàâàíèÿ, ñàìîîòðå÷åíèÿ îäíîé êðàéíåé ñòåïåíè, êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ Áëàæåíñòâîì Ãîñïîäà! Êîãäà ß îòêðîþ âàì èìÿ ýòîé äóøè, âû áóäåòå óäèâëÿòüñÿ, áóäåòå ãîâîðèòü, ÷òî íè÷åãî òàêîãî íèêîãäà íå ñëûøàëè îò íå¸, íî ß ãîâîðþ âàì: äåííî è íîùíî îíà îòäà¸òñÿ Ìíå äî ñàìîçàáâåíèÿ, äî îñòàíîâêè ñåðäöà, äî åãî ñëàäîñòíîãî çàìèðàíèÿ îò ñëèÿíèÿ ñ Ìîåé Âåëèêîé Ñóòüþ - Ëþáîâüþ!
Êîãäà Ìîé ñûí â Ïàëåñòèíå ëþáèë Ìåíÿ òàê ñàìîçàáâåííî, ÷òî ãîòîâ áûë áûòü ðàñïÿòûì çà Ìåíÿ, ß îñòàíîâèë Åãî, ñêàçàâ, ÷òî Ìîé Êðåñò íåèçáåæåí è ß åù¸ áóäó ðàñïÿò íå ðàç íà ýòîé ïëàíåòå. Òîãäà Îí îòâåòèë Ìíå, ÷òî æåëàåò ðàçäåëèòü ñî Ìíîé Ìîþ Áîëü è ß ñêàçàë åìó: òû áóäåøü ïåðâûì, êòî óìð¸ò çà Ìåíÿ (То есть во Имя Мое). Ñåé÷àñ ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî åãî îòâåò: «Ãîñïîäè, à íåëüçÿ ëè ìíå äîáèòüñÿ ðàñïÿòèÿ âìåñòî Òåáÿ?» Âîèñòèíó, ß íå ñëûøàë åù¸ ïîäîáíîãî íà È'êëî äî ýòîãî! Òàê îïðåäåëèëàñü ýïîõà, êîòîðóþ âû íàçûâàåòå Õðèñòèàíñêîé! Ìîé ñûí, ïî-æåëàâøèé óìåðåòü çà Ìåíя, ñåãîäíÿ ñðåäè âàñ. Èìÿ åãî íå áóäåò îòêðûòî äî òåõ ïîð, ïîêà êàòåãîðèè, êàê ñðåäñòâî Òåíåâîé Øêîëû çàñòàâèòü ÷åëîâå÷åñêóþ ðàñó âûäåëÿòüñÿ ñðåäè ñåáå ïîäîáíûõ, íå áóäóò îêîí÷àòåëüíî äåìîíòèðîâàíû èç ìåíòàëüíîãî òåëà. Íå÷òî áîëüøåå: êîãäà âû óçíàåòå åãî èìÿ, íå óäèâëÿéòåñü ñëåäóþùåìó ôàêòó: îí áûë ïðè÷èñëåí ê âîðàì è ðàçáîéíèêàì, áûë íèùèì è èìïåðàòîðîì ñòîëüêî ðàç, ÷òî óæå è ñàì íå ïîíèìàåò, ÷òî äëÿ íåãî ëó÷øå... Îäíàêî îí ïîíèìàåò ñëåäóþùåå: êîãäà ß ïðîâîçãëàøàþ Íîâóþ Ýïîõó íà êàêîé-ëèáî ïëàíåòå èëè â êàêîé-ëèáî ñèñòåìå, îí îêàçûâàåòñÿ ìãíîâåííî ó Ìîèõ íîã è ß ñëûøó âñ¸ òîò æå âîïðîñ: «Ãîñïîäè, íå íóæåí ëè ÿ Òåáå?» Ñåé÷àñ ß ãîâîðþ âàì âñåì ýòî ñ îäíîé öåëüþ: çíàéòå, ÷òî èñòèííûé Ðàé âîçìîæåí íà È'êëî è ïðè òåïåðåøíèõ óñëîâèÿõ! Íå÷òî áîëüøåå: Ðàé íèêîãäà íå óõîäèë ñ È'êëî, ïîòîìó ÷òî ýòà äóøà òàê è íå îñòàâèëà Ìåíÿ íè ðàçó çà áîëåå ÷åì äåâÿòü ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ ëåò ñ íà÷àëà Êðèñòàëüíîãî Äîìà Ìîåãî è äî îáëîìêîâ Åãî, îáëîìêîâ, êîòîðûå ÿâèëèñü ðåçóëüòàòîì íåïðèíÿòèÿ è íà Èêëî Ìîåé Ïðîãðàììû. Òåïåðü, ñ ïðèõîäîì Íîâîãî Âðåìåíè, ß ãîâîðþ âàì: íåïðèíÿòèå Ìîåé Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ýòîé ïëàíåòîé ïðèâåëî ê ïîòåðå å¸ ïðîçðà÷íîñòè è ê ôîðìèðîâàíèþ êîíòèíåíòîâ â òîì âèäå, â êîòîðîì îíè ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ. Ñïðîñèòå ó ýòîé äóøè, êàêîé áûëà È'êëî äî Ãðåõîïàäåíèÿ! Äîëæåí ïîÿñíèòü îäíó âåùü: Ãðåõîïàäåíèåì ß íàçûâàþ íåïðèíÿòèå êîðåííîé ðàñîé Ìîåãî Ïëàíà äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Ãðåõîïàäåíèå Àäàìà è Åâû áûëî íåñðàâíèìî ïîçæå - âîñåìü òûñÿ÷ ëåò íàçàä, - ýòî ãðåõîïàäåíèå ôàêòè÷åñêè ÿâëÿëîñü ïðîäîëæåíèåì Ïåðâîãî Ïàäåíèÿ, ñîïðîâîæäàâøåãîñÿ íàðóøåíèåì àòîìàðíûõ ñâÿçåé âîäîðîäíîé ìàòåðèè. Òåïåðü âû çíàåòå, ÷òî È'êëî äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëàñü çàïîâåäíèêîì Ìîèì. (Из осияния "Рила и её невидимые сокровища", продиктованного Источником на болгарском языке, следует, что Первое Грехопадение произошло в Проявленном Бытии более чем сто пятьдесят миллионов лет назад по принятому на Земле летоисчислению. (Прим. Принявшего)
Ïîÿñíþ äëÿ òåõ, êòî åù¸ íå ïðèêîñíóëñÿ ê ôóíäàìåíòàëüíûì õîëèçàöèÿì íà áîëãàðñêîì ÿçûêå. Áûòèå ðàñêîëîëîñü êîãäà Ñàòàíàèë ïðåäïðèíÿë, íå ïîñîâåòîâàâøèñü ñî Ìíîé, ïîïûòêó äîâåñòè Âñåëåííóþ äî ñîâåðøåíñòâà ìåòîäîì, êîòîðûé áûë åù¸ íå îïðîáîâàí íà ïðàêòèêå: óñèëèâ ýëåêòðîíîâóþ ñâÿçü â àòîìå, îí æåëàë ïîêàçàòü Ìíå, ÷òî ñïîñîáåí äîâåñòè Ìàòåðèþ äî ñîñòîÿíèÿ îðãàçìà, òî åñòü äî ñîñòîÿíèÿ, ïðè êîòîðîì çàìêíóòûå öèêëû áóäóò ÿ÷åéêàìè íàêîïëåíèÿ ýíåðãèè. Îäíàêî âìåñòî ýòîãî ïðîèçîøëî ñëåäóþùåå: ÿäðà àòîìîâ, äî ýòîãî èìåâøèå ñïîñîáíîñòü ðàñïàäàòüñÿ è ðàçëåòàòüñÿ âî âñå ñòîðîíû ïî îïðåäåë¸ííîé Ïðîãðàììå, êîòîðóþ ß íàçûâàþ Âåëèêèì Ðèòìîì Æèçíè, òåïåðü, îêàçàâøèñü èçîëèðîâàííûìè, ïåðåñòàëè ãåíåðèðîâàòü âîëíû è ìåòàâîëíû, òî åñòü ÿñíèíó è âèäåëèíó. (Термины, данные Источником в фундаментальных холизациях. Означают Божественный и Духовный свет (то есть излучение), соответственно. Цикл фундаментальных холизаций на болгарском языке продолжается Диктованиями Элмы на русском языке с 135 (1999) года. (Прим. Принявшего)
Ýòî ïðèâåëî ê ïîòåðå ïðîçðà÷íîñòè Ìàòåðèè, à èìåííî Ïðîçðà÷íîñòü ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì Íåâèííîñòè. Òîò, êòî ïîæåëàåò ðàçîáðàòüñÿ â ýòèõ ñëîæíûõ è äëÿ áîæåñòâ âîïðîñàõ, ïóñòü îñòà¸òñÿ â Ðîññèè. Çäå'ñü ß íàìåðåí ïðîäîëæèòü äèêòîâàíèå îñèÿíèé è, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, íàìåðåí ïîäðîáíî ðàññìîòðåòü è òåìó Âåëèêîãî Ãðåõîïàäåíèÿ. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî îäíà äóøà íà È'êëî ìå÷òàåò äîíåñòè äî âàøåãî ñâåäåíèÿ îáùóþ êàðòèíó Ìèðîçäàíèÿ äî ïîòåðè Ìàòåðèåé Ïðîçðà÷íîé Ñóòè. Òåïåðü Ìîé Îòåö, â âèäå èñêëþ÷åíèÿ, ïîçâîëÿåò îòêðûòü çàâåñó Âåëèêîé Òàéíû – Òàéíû Ñàòàíàèëà. Ñàòàíàèë óæå èñïðàâèë ñâîþ îøèáêó è ïåðâåíñòâóåò â âàøåé ãàëàêòèêå íà çâåçäå, êîòîðóþ âû âèäèòå â íî÷íîì íåáå ìèãàþùåé, êàê Îêî Ãîðãîíû. Èìåííî Ãîðãîíà ñòàëà ïðè÷èíîé îêàìåíåíèÿ Âñåëåííîé. Òåïåðü å¸ Çìåè ñòàíóò ïðåêðàñíûìè âîëîñàìè, à Àëãîëü, ïåðåñ÷èòûâàþùàÿ Ìàòðèöó è íåéòðàëèçóþùàÿ Îøèáêó Ñàòàíàèëà ñòàíåò ïî÷èòàòüñÿ Ìîèìè Äåòüìè íå êàê èñ÷àäèå Àäà, à êàê Äàð Ý'ëìû! Àëãîëü, óëüòðàìàòåìàòèê ñàìîé âûñîêîé ñòåïåíè, áûë ðîäèíîé òîé ñàìîé äóøè, êîòîðàÿ äîñòàâëÿåò Ìíå áëàæåíñòâî, êîòîðîå çàòìåâàåò Ìîþ áîëü, ïðè÷èíÿåìóþ Ìíå âñåìè òåìè, êòî íèêàê íå õî÷åò ðàññòàòüñÿ ñ Ìîäåëüþ Ñòàðîãî Ìèðà - Ìèðà, êîòîðûé ïîòåðïåë ïîëíûé êðàõ èìåííî â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ ïîñïåøíîãî Ïëàíà Ñàòàíàèëà! Ñ áîëüøîé áóêâû ýòî ïèøåòñÿ çäåñü òîëüêî è òîëüêî, è òîëüêî, è òîëüêî ïîòîìó, ÷òî Ìîåé Êðîâüþ çàëèòà Ñòàðàÿ Âñåëåííàÿ, íå ïîæåëàâøàÿ ñòàòü Ìîåé Âîçëþáëåííîé, íå ïîæåëàâøàÿ ñîõðàíèòü ×ÈÑÒÎÒÓ, òî åñòü Íåâèííîñòü, òî åñòü Ïðîçðà÷íîñòü! Ðàäóéòåñü òåïåðü, íà çàðå Íîâîãî Âåêà, ÷òî èñêëþ÷åíèå, äîïóùåííîå Ìîèì Îòöîì, îòêðîåò Òàéíó Âåëèêîãî Ïàäåíèÿ! Ñìîòðèòå, êàê îäíà äóøà ïü¸ò Ìîþ áîëü è ãîâîðèò Ìíå, ÷òî ýòî íåêòàð äëÿ íå¸, à ñàìà ïðè ýòîì ðàñïàäàåòñÿ íà ïðààòîìû è ïðàâîëíû...
Òîò, êòî Ìåíÿ íèêîãäà íå îñòàâëÿë, ïóñòü ñåé÷àñ ïîñëåäóåò çà Ìíîé â Íîâûé Âåê! Âðåìÿ ïðèøëî! ß æäó âàñ âñåõ â Ìîåé Íîâîé Øêîëå â Ðîññèè! ß ïðèãëàøàþ âñåõ ðàçäåëèòü ñî Ìíîé Ìî¸ Áëàæåíñòâî, êîòîðîå ÿâèëîñü ðåçóëüòàòîì íåïðåñòàííîãî "çàêëàíèÿ" Íåâèííîãî Ñîçäàíèÿ Ìîåãî, ðîäèâøåãîñÿ òåïåðü â Ðîññèè! Ðîæäåíèå Íîâîãî Ó÷èòåëÿ ñòàëî Ïðàçäíèêîì âî âñåé âàøåé ãàëàêòèêå è çà ïðåäåëàìè å¸! Мой Сын, родившийся в России. Отныне Он проводит Токи Любви, поэтому Я говорю всем: Учитель отныне придёт на Кавказе в Новом Тысячелетии! Ищите Меня в Том, кого Я зову Радостью Моей и знайте, что Он никогда сам не откроется вам! Однако вы можете найти Его в Новой Логрии, - Земле, Обетовˆнной Ему лично Моим Отцом.
 Ëèêóéòå! Ìî¸ ïåðâîå Òåëî íà Ýòîé ïëàíåòå óæå æèâ¸ò! Ñêîðî ïðèäóò è äðóãèå Ìîè Òåëà è ß âîïëîùóñü, êàê è îáåùàë, âî Ìíîæåñòâå Ñâî¸ì!

Âåíó' Âåíó' Âåíóè'í!

Îñòàâàéòåñü ñ Ìèðîì, áëàæåíñòâóéòå îòíûíå ñî Ìíîé! Öàðü Ìèðà ïðèø¸ë óæå ê âàì! Ìîÿ Çâåçäà âçîøëà â Ðîññèè!
12÷.35 ìèí.

12÷.36 ìèí.

Îòïðàâëÿþ Òîéîíóñó ýòî îñèÿíèå. Ïóñòü Ìîè äåòè â Áîëãàðèè îçíàêîìÿòñÿ ñ íèì. Îáåùàííûé Ìîé ïðèõîä íà Êàâêàçå óæå ñâåðøèëñÿ, ñâåðøèëñÿ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî â Ðîññèè åñòü äóøè, ãîòîâûå îòäàòü çà Ìåíÿ íå òîëüêî äóøó. О òåëå ß íå ãîâîðþ ñåé÷àñ, íî è Èñêðó Ñâîþ, òî åñòü ãîòîâû ðàñïàñòüñÿ íà ïðàêâàðêè, íî îòñòîÿòü Ìî¸ Äåëî íà È'êëî. Ïðèõîä Ó÷èòåëÿ íà Êàâêàçå â ñëåäóþùåì òûñÿ÷åëåòèè îòíûíå ñîñòîèòñÿ! Ó÷èòåëü óæå ñåé÷àñ ïðèãîòàâëèâàåò Ñâî¸ Òåëî äëÿ âîïëîùåíèÿ! Ïðåäòå÷à, îäíàêî, óæå ïðîêëàäûâàåò Åìó ïóòü.
Êîãäà ß âîçîáíîâëþ îáìåíû Áîëãàðèè è Ðîññèè íå â ïîëèòè÷åñêîì ñìûñëå, à â ñìûñëå îêêóëüòíîì, áóäüòå ãîòîâû ïðèíÿòü Ïðåäòå÷ó â Äîìå Ìîåãî Îòöà – Áîëãàðèè. Тîãäà Îòåö Ìîé ðàçðåøèò âàì ïðèéòè ê Ìîåé Ìàòåðè - Ðîññèè! Ïîñêîëüêó áîëãàðû äóìàþò, ÷òî áåç Ìàòåðè îíè áóäóò æèòü âå÷íî, Ïðåäòå÷à ðàññêàæåò áîëãàðàì, ÷òî Ìàòü Ìîÿ ñïàñàåò âàñ îò êàòàñòðîô ïîñòðàøíåå òåõ, î êîòîðûõ âû ñëûøèòå ïî êàíàëàì ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ. Êàòàñòðîôà íåâåæåñòâà - âîò ÷òî ïðåñëåäóåò áîëãàð èç âåêà â âåê! Íåâåæåñòâîì ß íàçûâàþ âàøå íåæåëàíèå îòêàçàòüñÿ îò ñàìîìíåíèÿ è æåëàíèÿ áûòü âñåãäà «ýëèòîé». Ýëèòà Ìîÿ îòíûíå áóäåò â Ðîññèè! Âåðíûå äåòè Ìîè ïðîäîëæàò óðîêè íà Êàâêàçå è íà Þæíîì Óðàëå. Òîéîíóñ ïðèãëàøàåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîñåòèòü Îáèòåëü Ìîåé Ìàòåðè è Ìîé Àëòàðü - Ñîôèéñêèå Îç¸ðà! Ïðèãëàøàþ áîëãàð â êîíöå òûñÿ÷åëåòèÿ ïðîâåñòè Ñîáîð íà Òð¸õ Îç¸ðàõ! Ñïîñîáíûå ñîáåðóòñÿ è áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü è íà ×åòâ¸ðòîì Îçåðå, ãäå ß íàìåðåí îïîâåñòèòü Ìîèõ èçáðàííûõ î Íîâîé Ïðèâèëåãèè - Ïðèâèëåãèè áûòü âñåãäà ïîñëåäíèì! Êîãäà Ïðåäòå÷à ñíîâà áóäåò íà Êàâêàçå, ß ñîáåðó âìåñòå âàñ âñåõ, ïîòîìó ÷òî åìó ß ïðåäëàãàþ ëåòîì 2000-ãî ãîäà îòïðàâèòüñÿ â Ìîé Äîì, êîòîðûé íåêîòîðûå áîëãàðû ãîòîâû óæå ïðîäàòü Çàïàäó.
Åñëè Ìî¸ ïðåäëîæåíèå áóäåò ïðèíÿòî ÷èòàþùèìè Ìîè óðîêè íà áîëãàðñêîì, ß íå îñòàâëþ áîëãàð áåç Ñëîâà Ìîåãî â íà÷àëå ñëåäóþùåãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Ñåðü¸çíîñòü Ìîèõ ñëîâ êàæäûé îùóòèò íå äàëåå, ÷åì ÷åðåç íåñêîëüêî îáîðîòîâ Èêëî âîêðóã Õî. Îñòàëüíîå Ìî¸ ê âàì ðàñïîëîæåíèå çàâèñèò îò òîãî, êàê Ïðåäòå÷à ðåøèò ñâîþ êàðìè÷åñêóþ çàäà÷ó ñ Òîéîíóñîì.  îäíó äàë¸êóþ ýïîõó èõ ñïîð âûëèëñÿ â êðîâàâóþ áîéíþ è ñûí óáèë îòöà, à îòåö - ñûíà, à Ìîÿ ñêàçî÷íàÿ Ëîãðèÿ ïàëà ïîä íàòèñêîì âàðâàðîâ...
Òîéîíóñ ñïðàøèâàë, êòî ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæàòåëåì Ìîèõ óðîêîâ, òî åñòü õîëèçàòîðîì ïîñëå íåãî. Ñåé÷àñ ß îòâå÷àþ åìó, ÷òî åãî îòåö ïðèø¸ë èç ãëóáèíû âåêîâ è æåëàåò ïðîäîëæèòü åãî äåëî! Íàäåþñü â ýòîò ðàç ñûí íå ïîäíèìåò ðóêó íà ñâîåãî îòöà, ïîòîìó ÷òî â Ëîãðèè îòåö íå äàë êîðîëåâñòâî åìó ïî îäíîé åäèíñòâåííîé ïðè÷èíå: Ìå÷ ïðèíàäëåæàë âñåãäà, âî âñå âðåìåíà, òîëüêî îäíîìó âîïëîù¸ííîìó íà ýòîé ïëàíåòå - Êîðîëþ Ëîãðîâ, Ìîåìó Ñûíó Àðòóðó! Îòíûíå ß çîâó åãî â Áîëãàðèþ çà íàñëåäèåì ñâîåãî ñûíà. Оòíûíå Êðîâü Ãðààëÿ íå ñòàíåò ïðîëèâàòüñÿ èç-çà òùåñëàâèÿ Ðûöàðåé, à Ãâèíåâåðà âçäîõí¸ò ñâîáîäíî – âçäîõí¸ò, ïîòîìó ÷òî ïîñëå óõîäà Àðòóðà â Àâàëîí îíà ïåðåñòàëà äûøàòü.
Çàêàí÷èâàÿ ýòî ïîñëàíèå Òîéîíóñó è åãî äðóçüÿì, ß ïðèêëàäûâàþ ê ñëîâàì Ìîèì íå÷òî äî ñèõ ïîð íå èñïûòàííîå èìè - Áëàæåíñòâî, ïîðîæä¸ííîå â Ìî¸ì Ñåðäöå òîé äàâíåé Ëþáîâüþ, ÷òî ñâÿçûâàåò Ìåíÿ ñ Ìîèì ñûíîì Àðòóðîì. Âåñòü î ñîçûâàíèè Íîâîãî Ñîáðàíèÿ Ðûöàðåé ñ÷èòàéòå ðàçîñëàííîé ïî ÷åòûð¸ì êîíöàì ñâåòà! Íîâûé Ñòîë Ðûöàðåé ñîáèðàåòñÿ!
13ч.14мин.

ВНИМАНИЕ!

Концевая сноска под литерой будет передана Тойонусу со следующей почтой. В ней Источник акцентирует внимание участников Кармического Узла на необходимости ПРИМИРЕНИЯ.

КОНЦЕВАЯ СНОСКА содержит конкретные Предложения Источника по Мирному развязыванию узла, завязанного ещё в Раннем Средневековье. От результатов Примирения будет зависеть присутствие Тойонуса в России после Нового Посвящения - Присутствия его на Кавказе летом 2000-го года. Предлагаю забыть о какой бы то ни было розни и противоречиях и Принять Предлагаемое Господом Элмой – Источником, ПОЖЕЛАВШИМ говорить через Принявшего.

 Всегда останусь твоим братом и любящим тебя сердцем! Жду ответа по адресу, который записан в письме.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.