Книга 12


23.ІV.125(1989)г.
София-Изгрев

БАНОН – ДУХЪТ НА ТОНИРАНЕТО
ЖЛО / ВТК


19,40ч.
          -  Да продължава ли да учи за изпити?
            - Ако го желае със сърцето си, да продължава, но ако предпочита временно отлагане за пренаст­ройка – да бъде верен на сърцето си. За В. най-важ­ното е да не прави компромиси със себе си, понеже на него туй се отразява по-силно, отколкото на дру­гите. Ина е още в лапите на родителите си, но ко­гато я срещне на студентската банка, ще я разпоз­нае по разкошната коса и синята блузка. В случай, че прави компромис с духа си, няма да попадне в направ­лението, където тя ще бъде студентка, и после ще се ожени за не особено мълчалива жена, която няма да го разбира...
          Абсолютно никакъв компромис с вкуса си и жела­нията на духа си за призвание! Аз му препоръчвам чистите дисциплини, а не профилираните като час­тни случаи.
Ако преживееш нещо странно и прек­расно до 3 седмици от сега нататък, ще ти говоря пак. То зависи от твоето вътрешно самоопределе­ние – от това, доколко ясно си представяш профе­сията си като помагало за твоето истинско призва­ние.
          - За пеенето?
            - Банон е духът, който отговаря за тонирането на природата чрез музика. Ако го призовеш във Вене­рин час и при Венерини аспекти, ще ти разкрия цяла вълшебна система и методология за опити върху растенията и животните чрез различните тонове, гами, музикални стилове, композитори, произведения и пр. Ако Ме слушаш, ще ти разкрия чрез него, нап­ример, коя музика може да направи плевелите и тре­вите малки, а избраната култура да доминира над тях; как чрез определени акорди, песни и инстру­менти да прогонвате вредните насекоми и гризачи, та да се свърши с химията в земеделието. Чрез теб ще направя експериментална градина за събуждане на различните видове растения и привикване на съ­ответните птички, така че урожаят да е максима­лен, а земята да не се обработва с машини.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.