Книга 24


26.Х.131(1995)
Бургас - Изгрев

ГРЕХОПАДЕНИЕ И ДРЕХОПАДЕНИЕ
ЖЛО /  Н.Й.Р.

11,15 - 13,00ч. Започва със записки на Н.:

Заради обещанието, че ще бъде тълкувана всяка среща с Тайáнна (сродната ми душа), ще опиша видения в периода ап­рил – септември 1995г. Всички видения потичаха по време на упражнението "Летене" - последното упражнение преди "Пен­таграм" (от "Слънчеви лъчи"). С разперването на ръцете аз политам, прелетявам над Черни връх и кацам при Нел-Онтрú, където вече ме чака Тайанна!
Скоро след 22 март тя ме въведе в една обител, входа за която се намира вляво на Нел-Онтри, като се идва отдолу, по пътеката. Самият вход физически представлява една арка, вградена в скалите. Като се мине през вратата, следват къс коридор и множество помещения за най-различни дейности - класни стаи, голяма библиотека, зала за концерти и т.н. Зад тези зали, в дълбочина, се излиза на обширни поляни, отрупани с най-различни видове плодни дървета и извори.


Еrial Ali – Дълбокопещерно Осияване - 1
 (другите картини към този текст са също от него)

В тази сфера на Агарта живеят само млади хора - мъже и жени, които ходят голи. Красиви хора със съвършени тела; и особено жените са изумително чаровни и красиви! Това общес­тво аз си го наричам "Обществото на влюбените", понеже там всеки е със сродната си душа. Там всеки мъж може свободно да прегърне и целуне която жена пожелае; и всяка жена да приеме в обятията си и да очарова който мъж иска.
Като мъж, не съм в състояние да опиша със земни думи възторга, вдъхновението и бликащата радост, които изпит­вам в присъствието на тези съвършени, голи женски тела!
Мъже и жени - от благи по-благи, от красиви по-кра­сиви, от добри по-добри! Когато за първи път влязох в "Об­ществото на влюбените", те ме посрещнаха топло и сърдечно и се държаха с мен като със стар приятел. Възможно е да вли­зам там от по-рано насън, понеже и аз ги чувствах всичките приятели и всичко там ми беше познато - и нищо не ме учуд­ваше. От поздравите, естествено, най-приятни бяха тези на дамите - всяка те прегръща, целува и гали до насита - толкова истинско, колкото дишането!
От входа за приемната на Агарта до "Обществото на влюбените" има пряк коридор с бели стени, обсипани с разноц­ветни скъпоценни камъни.
Залата за концерти в "Обществото на влюбените" е кръгла, с много колони покрай стените. Музикантите свирят, облечени в бели, прозрачни роби, обсипани с блестящи точици, подобни на звездите. Тази тъкан изобщо не пречи на великоле­пието на голото тяло, а придава едно много фино очарование, което, за да се разбере, трябва да се види.


Всички там пеят благо песните на Учителя, всички свирят гениално.
Самата Нел-Онтрú - пазителката на Шестото езеро - неизменно присъства в "Обществото", заедно с двете нейни жрици.
Най-любимото място за влюбените са поляните с плодните дървета - най-често там съм ги заварвал. Също така, те често всичките ме чакат на поляната при Нел-Онтрú - и аз, като кацна там в обятията на Тайáна, всички отлитаме някъде из Рила заедно.
Сега ще опиша някои места, посещавани от нас, като пътуването до тях винаги става чрез летене.
Всички местности и входове за тях се намират в Рила и са част от обширната държава Агарта.
1. Ходихме до Рупите, където входът е сферичен кръг от злато. Хората са със странни одежди и не си спомням какво точно представлява обстановката и какво се върши там. Осо­бено чувство и състояние!
2. Кацнахме до голямо, кръгло езеро, чиято вода беше златна. Съвсем истинска вода, но с наситено златист цвят. Езерото, погледнато отвисоко и огряно от Слънцето, е заше­метяваща гледка! Около самото езеро има странни знаци, из­рисувани в самата земя.
3. При вътрешното езеро от Маричините, в лявата страна, в подножието на голям хълм, влязохме през вход и се озовахме в обширна бална зала - огромна! Безброй двойки тан­цуваха под звуците на чудна музика.


4. На 6 юни 131г. ми пораснаха криле - като започна Ле­тенето, на гърба ми се появиха чифт бели и големи, мощни криле. Като кацнах при Нел-Онтрú, видях, че всички бяха с криле. До този момент не знаех, че приятелите имат криле, понеже летенето ставаше така, както сме голи, и се извися­вахме във въздуха. А сега - всички в бели дрехи и с големи, мощни бели криле! Полетяхме - и не след дълго попаднахме в долина, от двете страни на която се спускаха краищата на планинските хребети. Между всеки два срещуположни хребета над долината имаше по една дъга - така, ние прелетяхме под концентрично подредени дъги над долината, чийто брой се гу­беше някъде в хоризонта…
Това бе една от най-впечатляващите картини, както съвършеното голо женско тяло.
5. С Тайанна сме ходили в библиотеката в "Общест­вото на влюбените" и четем от различни по големина и излъч­ване книги. Казвам "и излъчване", понеже повечето книги, с от­варянето започваха да излъчват бяла светлина. В момента не мога да кажа какво е било съдържанието на тези книги.
Имало е случаи, когато сам влизам през входа на "Об­ществото" и отивам в библиотеката, където вече ме чака Та­йанна. При преминаването на входа, белите дрехи и крилете изчезват и ти оставаш гол.
Има още много неща, за които нямам думи или съм заб­равил. Всичко, което съм видял, е в рамките на 2-3 минути на упражнението "Летене", а, ако има преживявания и посещения на други места с приятелите, аз нищо не си спомням, но Учи­телят може да продължи и припомни разказа ми.
Познавам вече три жени, които нощем посещават "Об­ществото на влюбените" - две българки и една французойка.


Не зная какъв е критерият за допускане в "Общест­вото", след като едната българка пуши и пие и яде месо; а аз разбрах, че тя е оттам, по една нейна снимка от младини.
По улиците съм срещал жени, които са от "Общест­вото" - изведнъж се усеща това очарование и плам, които из­пълват влюбените. Някои от тези жени те поглеждат и дълго задържат погледа си. Разбира се, много рядко се срещат, но преживяването е много дълбоко.
От всичките ласки и целувки, които получаваш в "Об­ществото на влюбените", от плодовете, които вкусваш там, не можеш да се наситиш физически, но те са достатъчно силни и предпазват Пламъчето от загасване. (Н. има предвид искрата Божия в човека – б.д.).

Учителю, моля Те, благоволи да ни разкриеш Истината за всичко, което разказах.

11,15ч.
- Първо изпейте "Аум".

  (Изпяхме го.)

Искам да осиновявате не само деца, но и млади хора. Това е свещен акт! Но като осиновите някого, вие отговаряте за него във всяко отношение. Разли­ката във възрастта не бива да е по-малка от 28 го­дини. Относно осиновяването и "одъщеряването" трябва да ви говоря подробно, но друг път. Само помнете, че физическите родители не пречат за ду­ховно, душевно, умствено и сърдечно осиновяване.


Еrial Ali – Потъване в Татван (наше заглавие)

Сега - за магнитното ниво на Агарта, в което е попаднал Н.. Агарта има 17 нива в момента, които се посещават от Посветени и духовни туристи от 17 равнища на съзнанието. Магнитното равнище е Нептуново и в него могат да попаднат само души, сложили печат и подвързали и опаковали завинаги към архив стария човек в себе си. Докато сте стари хора, можете да влизате в 5 нива на Агарта, но в останалите 12 няма да припарите. Магнитното, "Обществото на влюбените" е най-високото - преде­лът на човешката еволюция, т.е. раят. Няма нужда повече да се прераждате, ако сте стигнали до та­кова равнище на невинност. Пасторалната симфония на Е. се дължи на едно твое излизане на това ниво, където ти чу и сътвори необикновена музика, стру­яща там вечно!
Невинността в най-вътрешното небе наис­тина се изразява в пълна голота и преливания, сли­вания. Прегръдки, целувки - това са триизмерни про­екции на неща много по-силни, които не могат да се опишат със земни думи. На 17-то, магнитно ниво, се сумират - поне засега - 435 форми на обмяната между сродните души. Говоря само за 17-то ниво на Инлáния - вашата планета. На Слънцето тези форми са 80 милиона, а има и повече.
Необикновеното на 17-то поле е това, че там струи елохимност, т.е. преливате се с най-срод­ните, но понякога и с по-малко сродните. От тези свободни преливания никой не се огорчава, тъй като свободата на импулса води до още по-сладко прели­ване с най-сродния. Точно това е най-върховното бо­гослужение, за което говори и Сведенборг. По-вър­ховно от брачната любов няма. Тези, които се сли­ват с Бога по други начини, са от останалите 16 нива. Няма да описвам сега този рай, до който имат достъп само съществата с пробудена съвест. Вие ги срещате тук-там и по Земята и ги разпознавате по порива и благостта, които струят в очите им. Бла­гост без порив носи скръб; порив без благост ражда насилие.
Вас, наследниците на Царството Божие, оби­тателите на рая ви чакат от 8000 години да се вър­нете! (200 милиона земни – б.п.) Мракът се разпръсва, виделината свети в тъмнината и яснината осиява все повече и повече сърца. Не се съмнявайте, че пъ­тят нагоре е любовен! Не допускайте нито за миг, че пътят надолу не е с криле от обич! Ето защо, като слизате на по-ниско ниво от 17-о, вие добивате одежди и крила, за да не смущавате обитателите на тези светове. Шестнадесет нива на Агарта са про­пити все още със спомен за грехопадението. Затова там посветените и духовните туристи все още се обличат - не могат да приемат, че Бог е гол. Вие общувате с Бога най-пълно, когато нямате никакви дрехи. Под "дрехи" разбирам не само разни предмети, но и вашите страхове и предразсъдъци. Понеже съ­ществува (на 16-то ниво) и само физическа голота, но там няма свободна обмяна, както е в рая. Пак има обмяна, но по семейства, по двойки. При това, там има къщи, за да се крият. Помещенията, които виж­дате в Агарта, са построени от мисълта на точно такива хора със спомен за грехопадението. Възлю­бите ли Бога напълно, вие не се срамувате от нищо. От това следва, че животните са хора, но още неос­вободени от други свои недостатъци. Всяко животно - и като вид, и поотделно - е вярно на Природата, т.е. на Бога на 17-то равнище, но по останалите равнища има изпити за вземане.
Сега, като ви говоря така, ще попитате: "Учителю, защо не ни обясни всичко тъй ясно, докато беше последния път на Земята?" - Защото тогава само за една такава дума щяха да Ме убият - не престъпниците, а самите религиозни. Щяха да пла­тят на някого да Ме убие. Учителят не крие Исти­ната - затова е Учител, - но се съобразява с манта­литета на човечеството в дадена епоха. Аз съм дал ключове, с които можете да разблокирате същите тези истини в беседите, които съм ви оставил. Ще видите, че съм говорил все същото - цял живот! Ако приказвах някога против свободата на физическите отношения и ги наричах "грях"; или ако определях запрет за някого в това отношение, то бе само за да възпра някои некачествени последователи да създа­ват поколение. Страхът от нещата, които са им внушени като "грях", е добър пъдар от градината на рая, за да не се придава калпавата наследственост. Не проповядвайте Едема на непълноценни хора, на егоисти, на себични, на некрасиви и болни последо­ватели. Ако проповядвате това на всички, раят ще се затвори и за самите вас - няма по-голямо прес­тъпление от това да проповядваш свободата преж­девременно. За ограничените, страхливите, ревни­вите, се проповядва първо смирение, после – мо­литви, и най-после закон - железен морален закон, за да не помислят дори, че имат право да предават наследствеността си! Друг е въпросът със света - той прави каквото си иска. Него не го ловят никакви закони - нито Божествени, нито религиозни. Ловят го, но откъм óпаката страна, кармически.
Прочее, по-добре е и вие понякога да идете в света, да загазите лука като него и да получите урока си. После вече можете да се стиснете като праведните от страх - и прави ще бъдете. Нямате право поне 4 поколения да създавате деца; поне 4 прераждания трябва да бъдете моногамни. Нару­шите ли това - бой ви чака! Еднобрачието изчиства по най-добрия начин натрупаните миазми от безраз­борното каращисване с кой ли не през предишните прераждания. Ето защо, в религиите на праведни­ците, на Първото Посвещение, да измениш на съп­руга си е равно на смърт на душата - и така е. Пър­вото Посвещение се отличава с ново сглобяване на сърцето, на ума, на личността. Там първо те разг­лобяват на съставните ти части, прекарват те през пламък, през чистене по всички правила - и то­гава те сглобяват наново. Първото Посвещение - това е чистилището. В чистилището, докато си разглобен, няма да те пипа никой друг майстор, ос­вен твоят - онзи, с който си се свързал за едно пре­раждане. Църквата затова не обича темата за пре­ражданията, понеже се чуди къде да дене "вечната вярност" на брачната клетва. По тази причина из­мисля ада и рая веднага след смъртта на човека - без прераждания. А прераждането е закон на Христа. Той тури прераждането от 8000 години насам, за да се освежава душата ви. Като сменяте пóла и партньо­рите си при всяко прераждане, вие се освежавате, няма опасност да се превърнете в упири - религиозни вампири.
От друга страна обаче, полигамните религии и нрави нямат нищо общо с Истината, преди да са преминали поне през 7-8 християнски въплъщения, т.е. говоря за отделния човек. Последните 4 христи­янски въплъщения трябва да си бил моногамен и ас­кет! Само тогава ще подготвиш новия мях за новото вино, което кипи на 17-то поле - полето на свобод­ната обмяна. Невинността не се добива лесно. Не­винността и девствеността са антиподи в Божес­твения свят: децата, момъкът, девицата са девст­вени, но младенците и невестите Божии са невинни. Над невинността е целомъдрието: то е светът на възлюбените на Бога. Значи, и невинността не е най-високото нещо. Невинните на 17-то ниво, т.е. раят, са напълно свободни да се обменят със сродната си душа и с любимите от веригата сродни. Те обаче из­лизат оттам, пропадат, ако посмеят да се обменят с несроден. Така и ангелите от 17-то ниво - серафи­мите - се окалват, когато привлекат някой нечист дух и се обменят с него. Щом това не е станало по волята Божия, а поради изкушение - непременно ще изгонят такъв серафим от райската градина! Ко­гато обаче някой серафим възлюби Бога дотолкова, че стане готов да отиде там, където Той го прати - и да се обмени не само със сродни, но и с несродни, та дори и с врагове на Царството Божие - тогава той преминава в Божествения свят, става "младенец" или "възлюбена Божия". Но да си въобразиш, че из­пълняваш волята Божия, когато привличаш или те е привлякъл някой обикновен човек, някой пройдоха - това не е никаква философия! За това се плащат контрибуции и налози. Ще налагаш волята си на Бога - и Той ще те налага… Но не се и мъчú да ставаш праведник преждевременно, ако все още не си преки­пял астрално, мисловно или етерно. Обикновените хора Природата ги поставя в специални бурета, за да прекипят, да ферментират. Щом ферментира любовта ти към някого и разбереш, че повече не те привлича, ти си попаднал в едно от тия бурета и трябва да благодариш на Бога: поставил те е в ус­ловия да разбереш, че не си се скачил със сродна душа.
Няма защо да ви описвам рая, чистилището и ада. Вие самú циркулирате между тия три свята - и понякога може да описвате своите опитности. Ако особено много се интересувате по някой конкретен въпрос, мога да ви говоря. Но Моите отговори обик­новено са на живо - не със словесни и писмени назида­ния. Като ви се случи отговорът, тогава може вие самите да го споделите. Така е по-живо, отколкото да ви говоря за "хляба" и "пастите"…
Опитите на Земята да се скачите на Небето са много сложно нещо. И това става, но само ако сте чисти. Вие първо се скачвайте на Небето, неза­висимо дали помните или не помните това, а после ще дойде и скачването на Земята - това е неиз­бежно. Скачени на Небето нямат право да се разми­нават на Земята! Разкачени на Небето непременно трябва да се разкачат и на Земята, инак ще стане експлозия. Понякога обаче Бог, чрез Своите строги ангели на кармата, държи разкачени на Небето ска­чени на Земята. Необходимо е, понеже търкането между непослушните ученици поражда опит, без който не може. Без насъбран достатъчно опит, вие не можете да добиете онази енергия, с която се из­лита на по-висока орбита. Разбирате ли? Ако не си страдал достатъчно, ако не си бил яко обвързан и не си плакал и скърцал със зъби в обръча на лошите хора, на ограничените и егоистите, ти няма да до­биеш това ускорение, с което да можеш да излезеш на свобода - извън земното притегляне. Ластикът трябва да се опъне достатъчно, за да излети елма­зът в простора! Но докато не е станал елмаз, до­като е още черен въглен и мисли за себе си повече, отколкото е определено - от всички страни трябва да го натискат обстоятелствата. Не се бойте: като види Небето, че сте станали диаманти - проз­рачни от страданията, които сте преживели и съ­вестта, с която сте изпълнявали задълженията си, - то непременно ще ви извади от Земята и ще ви нап­рави светило на Небето. Звездите са избухнали диа­манти - нищо повече!
Молете се на Любовта, за да не се молите на хората! Молете се на Любовта да ви вземе в ръце докато сте малки, защото щом остареете, вие вече сте с особено мнение за Любовта и ставате грозни, отвратителни. Тогава Тя ви оставя в ръцете на Мъдростта и Истината, за да ви ремонтират.
Ман, Манáн, Маналáн!
Покоите на рая се достигат с "непокоите" на опита. Когато разберете това и престанете да се безпокоите, може да опитате и вие.                
13,00ч.
 

Еrial Ali – Дълбокопещерно осияване - 2

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.