Книга 14

19.ІІІ.126(1990)г.
София-Изгрев

СЪВПАДЕНИЕ НА ТРИТЕ ПРОЦЕПА21,00-23,00
          Нощта няма вече никога да се върне в този вид! Опората на предишната върхушка, на предишните й представители по места, е напълно разбита. Не се страхувайте, че може да има възвръщане. Наистина, съществува опасност от едно болезнено продължение още няколко месеца, но всичко ще се изясни до края на годината, ако онези, от които нещата истински зависят, проведат нужните сили по нужните начини. Тепърва има да се изяснява какво значи общо-планетарен организъм и защо човечеството, както и всеки отделен народ, имат различни сис­теми, органи, клетки и пр., представени от различ­ните общества и отделните хора. Ето защо, има причини някой да се гордее, че е клетка от хипофи­зата, а друг – клетка от ходилото или черния дроб на човечеството. Всеки върши своята работа, по­вече или по-малко съзнателно или напълно подсъз­нателно. Както и всеки може да разстрои работата на организма, ако не изпълнява своята длъжност.
          Проведохте и осъзнахте няколко изключително важни инициативи, които дадоха резултат, според прогнозите, с необходимата точност. Това са доку­менти, които повече никой не ще може да отрече. Но сега питате за предстоящите неща, а Аз ви казвам: предстоят напъни за раждане на нова Европа. Тя ще се роди неизбежно и всички вие ще бъдете свидетели и участници, но България ще бъде на едно от пос­ледните места поради изключително сгъстената атмосфера над нея и под земята й. Има сили, които са кармични, и на тях не може да се противопостави никаква външна идейна или политическа сила. На окултен език казано, България е врата както към ада, така и към рая – в най-острите им полярности. Поради това, съпротивата на ада тук ще продъл­жава най-дълго и ще е най-упорита. Това обаче вече не е въпрос на години, а на месеци, при условие, че ходещите по пътя на светлината намерят общ път и общ език. Нищо не може да се промени по друг на­чин, нито някога се е променяло. Проследявайки ис­торията на всеки прелом във всеки народ или дър­жава, във върховите исторически падения и възходи ние констатираме, че в основата на всяко едно от тях лежи неразбирателство или разбирателство на отделни личности, обикновено съвсем неизвестни. Именно тези хора са представители на онези брат­ства или ложи, за които ви е говорено под различни имена, но те присъстват невидими навсякъде, вся­кога. Получавайки съгласие, имайки доверие, отказ­вайки се някъде от своите твърди позиции, подобни неизвестни хора често са си подавали ръка и така са помагали на космичните токове да преобразят някои царства, някои народи, някои човечества.
          Плурали­зъм има, това сега е най-модерна дума. Но искам да ви обърна внимание върху нещо по-общо от множес­твеността. Това е единството! Плурализмът върши работа, само когато се постигне единство. Това е проста истина, изпитана през вековете. Плурализъм на нож означава конфликт и води до природни бедст­вия и военни трагедии.
          От всички видове единство, окрилени от Бога, ние поставяме на първо място единството на съзна­нието вътре в отделния индивид - в онзи човек, който е най-съвършен на дадено слънце, на дадена планета.
          При вас Той се наричаше Рама, наричаше се Кришна, Хермес, Заратустра, Исус и пр.. С това ис­кам да кажа, че на всяка планета в даден исторически миг присъства сам Бог на Земята в едно най-съвър­шено човешко тяло. Именно Той, постигналият пъл­ното единство на съзнанието, на всички центрове, сили, желания и методи, създава условия останалите същества и природни царства да постигнат някакво ниво на разбирателство, на хармония. Това няма да го разберат още дълго време атеистите, материа­листите, невежите учени, но на вас е известно от­давна.
          Второ нещо. Последователите на Бога на една планета, независимо от това присъства ли Той в да­ден миг или не физически като велик Учител, предс­тавляват онези фактори, които трябва да работят за подобряването на обществото, на природата, на всички части на Цялото. Това не става обикновено по външен, човешки, демонстративен начин, въпреки че светлите сили, както и тъмните, винаги са имали и видни личности, изразители на прогреса или на разрухата. На тази тема е говорено много, но конк­ретното, което искам да ви кажа сега и няма откъде другаде да го узнаете, е че Новото ще победи по-скоро, дори не до края на тази година, ако наистина намерите общ език вие, които сте най-вътрешни, най-чисти, най-близко до силите на Небето. Както искате се наричайте, мислете се за каквото си ис­кате, не си имайте доверие на себе си самите или на другите, но все пак се решете да опитате. С опит е по-добре, отколкото без опит. Понеже при опита има опасност от грешка, но има и надежда за победа. Без опит, няма никаква надежда.
В този смисъл, всеки велик Учител, независимо от профила Му в даден век, не може да постигне целта си, ако няма ученик, на който да се опре. Това ви изглежда странно, но така е. Поначало, не може да съществува понятието “учител”, явлението учител, без да има на кого да е учител. Т.е. те двамата са система, необходими елементи от едно цяло. Няма ли ученик, съвършеният не е вече учител. Той се от­дръпва във висините на творчеството, на рабо­тата, на пътешествията, но не и на педагогиката.
          Сега пък искам да кажа кой е ученик. Когато уче­никът търси Небето, търси Учителя си, той никога не може да ги намери, ако няма съученици. Сам ученик няма, но има винаги клас. По правило, онези ученици, които се отделят от класа си и мислят, че могат да вървят сами, не са истински ученици. Те вървят по най-трудния път, най-опасния, и обикновено се про­валят. Най-добрият символ на ученичеството е житният клас Там индивидът е представен от зър­ното, класът – от житния клас, а в короната на не­говата сила се крие принципът на двойката. Няма нито един случай във вселената, в природата, нещо да се е родило самó, освен Бог. Всичко останало се крепи на най-малкия клас от класовете, на най-мал­ката група, наречена "двойка". Оттук тръгват дори Учителите, понеже и Учителят има сродна душа.
          Сега, конкретно. Аз не искам да изяснявам не­щата по груб, фотографски начин, с напълно очер­тани контури и ясни формули, понеже така бих от­нел свободната ви воля. А тя е над всичко. Но очер­тания общо взето, не напълно на фокус, но с опреде­лени пропорции и ясни светлини и сенки, с очертани набелязани форми в настоящето и близкото бъдеще, съм давал и винаги давам.
По този начин, и сега прогнозирам: ако от днес нататък до края на март се намерят родители на онзи, който има да дойде, предстоящите избори ще решат съдбата на България в най-добри и светли краски. И то преди края на годината! Вие, интели­гентните хора, много добре знаете, че “в началото бе Словото”, но това се отнася за духовната сфера. Когато става дума за природата, в началото винаги е яйцето. На колко се дели първо яйцето? – Яйцето първо се дели на две. После става на 4, на 8 и накрая на множество. От това множество вече се изграж­дат отделните системи, органи, организми. И по тази логика, по тази система на разумния свят, Не­бето си търси проводник за Словото, което е сáмо едно, но то трябва да има импулсатор, за да може Словото да стигне до съществата. А природата, от своя страна, има нужда първо от баща, а после от майка, за да може едното да стане на две, двете – на повече - и животът да тръгне.
          Разбирайте Ме както можете. Но има такъв закон: има процеп на благодатта, на който малцина знаят силата и значението. Вие сега се намирате пред един такъв процеп. И трите свята, които се въртят един в друг, сега са се нагодили така, че трите процепа са се съвпаднали. Това става много рядко в историята на световете. Такъв процеп трябва да се използва. Процеп от тройно естество се нарича пълен изход, изход на всички равнища! На най-последно място – политически изход. От памти века, нашите врагове навсякъде се занимават с по­литика на първо място, т.е. започват от множест­вото и оставят индивида, бащата, майката, се­мейството на последно място. Дори само по това ще ни разпознаете кои сме, ако проверите и се убе­дите, че ние редим нещата по точно обратния начин – на първо място поставяме отделния човек и него­вата свобода, неговия специфичен път и условия за щастие, на второ място поставяме майката и ба­щата с децата им, и след това се грижим за уреждане на отделните общества, народи, човечества. Това е единственият път – пътят на Великата Разумна Природа – и никога никъде не е съществувала, не съ­ществува друга подредба! Посветените, които мо­гат да съзерцават строенето на атомите от са­мото им зараждане, се убеждават, че те се строят отвътре навън. Най-малко и най-основни са вътреш­ните електрони. А основата на Проявяването на Битие се започва от водорода.
          От това следва и сега: от онази свещена двойка, която реши правилно този проблем, зависи деленето на яйцето на четири. От онази свещена четворка, която намери общ език, зависи по-нататъшното делене, т.е. появяването на други части на Цялото, на други равнища, на други количества, на други орбити и облаци от същества, острови от вселени, на нови бъдещи човечества!
          Но ако подходящите Ми съработници отново не Ме разберат, не се разберат, то предстоящите из­бори ще бъдат болезнени, няма да дадат очаквания резултат или поне ще отложат свободата за по-късно. Мога да дам и конкретни срокове. Ако март се увенчае с щастие, юни ще просияе от възторг, и де­кември – от излаз на открито. Ако март се захлупи отново, то ноември няма да спаси положението и ще протака отново нещата.
Това е адресирано до избраните - и визирам в момента трима отделни приятели, които да изне­сат товара сами, ако няма друг изход. По-добре е, ако от съществуващите живи души (понеже повечето са полуживи), две двойки свободни души направят опит за посрещане на Новото. Има само две подходящи двойки. От тях зависи. Става дума подходящи за се­мейство, за майчинство, бащинство. Има още 6 двойки, подходящи за втория вариант, при който фи­зическо раждане не се предвижда. Тогава още през септември може да се очаква победа. Останалото ще наблюдавате.

Коментар от 2009г.: Когато се касае за излизане от ада или влизане в рая, става дума за «съвпадение на трите процепа». Чисто астрологически, няма по-добър израз на това от синхрона на някои важни аспекти по дирекции, прогресии и транзити, както и на други астрологически фактори. Добре е астролозите един ден да анализират мига на осиянието «Съвпадението на трите процепа» и периода и прогнозите, за които се говори в него. За отбелязване е, че в този момент три важни планети са в българския знак Еднорог (Козерог): Сатурн, Уран и Нептун. При това Сатурн – най-«българският» - се намира на трон в двореца си, в собствения си знак. Луната също е в Козерога и всеки момент ще мине и през тези три планети, както и през «точката на щастието», която е в съвпад със Сатурн. Както знаем, Луната материализира аспектите – тя е майката, която ги ражда на земята. Всичко зависи от това, от кого е заченала – какви са били примарните дирекции и нейните лични прогресии в този момент. При това, този стелиум на 19 март 1990 г. става в Трети дом – Дома на Родината.  Дори само това положение говори много за мига, който е избрал Бог за даване картбланш на България. Всяко пожелание на Бога за нас, всеки шанс, който ни дава, се изразяват астрологически в Изначалните, Първичните Му Направления в небомига ни (примарните дирекции). Бог обаче само дава оптимума, дава ни семе, благословение, съвет и искра. Дали ще прихванем, дали ще «подпалим», зависи от нас – "горивото". От състоянието и качеството на горивото – от предаността ни, вярата ни, вкуса ни, чуткостта ни, нивото ни на еволюция. Казано по друг начин – дали сме запазили своята кълняемост. Много души са с искра от Бога, Негови семена, но Той ни е дал свобода да излезем или да не излезeм веднага от хамбара, сами да дочакаме и изберем сеяча и почвата. В това именно е скрита великата свобода на волята, тестването на избора и вкуса ни. Точно това е, астрологически, прогресията. А транзитът - «третият процеп» - са само външните условия, които идват моментално при съвпадение на първите два. Когато има синхрон между Божията Воля и нашата лична воля, вкус и разбиране, обстоятелствата се привличат мигновено и се създават сами, магически. Точно затова астролозите-езотерици държат толкова много на дирекциите.  При липса на такова съвпадение, ние се мятаме и гърчим като обезумели цял живот да търсим «транзити» - транзитно преминаващи външни хора и шансове, - но това е химера. Именно това изразява най-силната българска поговорка в това отношение: «Дето обич и любов – там и Господ е готов». Любовта и обичта  са дирекциите и прогресиите, а Господ са условията, които ни се дават без миг забавяне, когато обичта и любовта са истински и са в синхрон. Това е велика истина, велик закон, велика мистерия! Ако не сме щастливи, значи не разбираме нищо от тази всемирна тайна и не сме имали понятие от  обич и любов. При дирекциите, Бог проявява Любовта Си към нас, като ни внушава (без да ни насилва) кога точно ще мине истинският, нашият сеяч край хамбара, как ще изглежда, как би трябвало да ни трепне сърцето и как трябва да скочим в ръцете му без замисляне. При хармонична лична прогресия в това време, ние проявяваме истинската Обич – многовековната си гореща жажда тъкмо за този Образ, трепетно очакване, разпознаване, пламване, скок – и беззаветна преданост завинаги. Само тогава и «Господ е готов», а това е зачеване, бременност и раждане при най-добри, най-щастливи, благодатни външни условия на живота. Пепеляшка е избрала Принца, а не кмета, попа, свинаря, пъдаря  или селския търговец или писар... В противен случай Господ няма да е «готов» – Той ще ни отмине със строг или нажален поглед и ще ни остави в ръцете на други неща, на други хора и обстоятелства. Всеки се хваща или го хващат на такова хоро, каквато е маята и тестото му. Докато не втасаме, ние се въртим в цикъла на кармичните прераждания.
От осиянията на Елма в този период узнаваме, че Той иска да прати на земята именно в този момент един велик Композитор. И още един. Първо предлага на нас – «най-вътрешните» - ние да го посрещнем. Това не е случайно – имаме шанса да сме свързани със Словото. Но ако нашите «прогресии» не са реагирали, ако струната ни е останала без резонанс, ако не сме имали космически вкус и разпознаване, Бог може да е изпратил Композитора и колегата му другаде, понеже Той има не малко Свои хора по света. И двама да са – достатъчно. В най-добрия случай, Композиторът трябва да се е родил в щастливо духовно семейство до края на 1990г. Другият Композитор също трябва да е вече на земята, било сред нас, било сред по-достойни хора, но той няма изисквания за конвенционално, официално светско семейство – трябва да е дошъл на повече места чрез вселяване. Темата продължава да е актуална и в следващите години – например, в осиянието от Елма «Верди и Вагнер идват» (8.01.1994г.), получено по време на  опита ни за контакт със Сириус в Рига, Латвия.  От него се вижда, че Господ забавя, но не забравя. Ако някъде няма готови души, Той отлага, но при всички случаи прокарва Своя импулс и намерение. Ето какво казва за Верди и Вагнер в цитираното осияние:

“Пре­д­с­та­ви­те­ли на Хис се­га ви­та­ят ве­че в йо­но­с­фе­ра­та ви! То­ва са ду­ши на ге­нии, ко­и­то ис­кат да се про­я­вят на Зе­мя­та. Ме­ж­ду тях е и ве­ли­ки­ят дух на Джу­зе­пе Вер­ди, кой­то е ве­чен Пър­во­ж­рец на Хис. В про­с­т­ран­с­т­во­то се­га, със стра­ш­на си­ла, при­съ­с­т­­ва и Ва­г­нер. Ла­тин­с­ки­те и гер­ман­с­ки­те на­ро­ди ще по­лу­чат ви­за в Бо­же­с­т­ве­ния свят, ако то­зи път не от­х­вър­ли­те не са­мо Вер­ди, но и Ва­г­нер. Вер­ди ус­пя на ко­съм да се все­ли, по­ра­ди лю­бо­в­та на 16 двой­ки по ли­це­то на Зе­мя­та, но той тър­си фи­зи­че­с­ко тя­ло. Зна­е­те ус­ло­ви­я­та: не се съ­г­ла­ся­ва на ра­ж­да­не при сво­бо­д­на май­ка. На не­го му тря­б­ва кла­си­че­с­ко се­мей­с­т­во и дом па­т­ри­ар­ха­лен, Бо­же­с­т­вен. Ва­г­нер ­ око­ло­зем­ни­ят ве­чен Ле­тящ Хо­лан­дец ­ на­про­тив, тър­си са­мо все­ля­ва­не. Той сли­за на все­ки се­дем го­ди­ни и но­си Пре­жи­вя­ва­не, а не фи­зи­че­с­ко за­ча­тие. Но при на­с­то­я­ща­та кон­с­те­ла­ция е въз­мо­жен уни­ка­лен ва­ри­ант: фи­зи­че­с­ко ра­ж­да­не на Вер­ди и ед­но­в­ре­мен­но все­ля­ва­не на Ва­г­нер в тя­ло­то на май­ка­та, ба­ща­та или са­мия Вер­ди. Те има да се сдо­б­ря­ват, по­не­же не се оби­ча­ха мно­го на зе­мя­та. Не е ну­ж­но да съ­о­б­ща­ва­те то­ва пре­ди 12 яну­а­ри, тъй ка­то за­ча­ти­е­то тря­б­ва да ста­не на 21 март.
  Ето ка­къв ще е пло­дът на ва­ши­те ма­ли­но­ви бде­ния! При то­ва, раз­ре­ша­вам опи­тът да се про­ве­де на­в­ся­къ­де, тъй ка­то ня­кои ве­ли­ки ду­хо­ве не се все­ля­ват са­мо в ед­но тя­ло. Ни­кой ни­ко­га не би­ва да уз­нае къ­де е ос­но­в­но­то тя­ло на та­къв дух ­ за­що­то има и ед­но ос­но­в­но. Ос­та­на­ла­та му си­ла се раз­пре­де­ля, про­по­р­ци­о­нал­но на лю­бо­в­та ме­ж­ду ро­ди­те­ли­те. Те­зи, ко­и­то се оби­чат най-сил­но, ще при­в­ле­кат яд­ро­то му. Не­об­хо­ди­ма е та­ка­ва ве­ли­ка лю­бов, че не­по­с­ти­жи­мо­ст­та на ба­ща­та да се пре­то­пи във вре­мен­на по­с­ти­жи­мост, а не­вер­но­ст­та на Ева да се превърне за ня­кол­ко го­ди­ни пре­да­ност, ня­ма­ща ра­в­на на се­бе си.
От­се­га ви­ж­дам, че Ва­г­нер пре­д­по­чи­та да се все­ли в ба­ща­та. От то­ва сле­д­ва не­о­би­к­но­ве­на­та за ед­на зем­на же­на пер­с­пе­к­ти­ва да по­с­ти­г­не пре­да­ност ед­но­в­ре­мен­но към де­те­то и съ­п­ру­га си, и то в един не­по­с­ти­ган от ни­ко­го до­се­га срок ­ це­ли 14 го­ди­ни! Пре­да­но­ст­та на Ева се раз­па­да за 2 ме­се­ца; най-мно­го за 10.
Не­об­хо­ди­ма е го­ля­ма гра­ди­на, на­пъл­но об­за­ве­ден дом и обе­з­пе­че­ние на се­мей­с­т­во­то. Оп­ре­де­ле­но е да взе­мат уча­с­тие 86 двой­ки. Не­за­ви­си­мо от то­ва, че ня­кои ще уз­на­ят по-къ­с­но, Сири­ус ще ги сре­щ­не на­в­реме!”


"При вас Той се наричаше Рама, наричаше се Кришна, Хермес, Заратустра, Исус и пр.. С това ис­кам да кажа, че на всяка планета в даден исторически миг присъства сам Бог на Земята в едно най-съвър­шено човешко тяло."

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.