Книга 42

 

20.VІ.150(2014)

ВЕЩЕСТВО И ПОЛЕ

 

(отговор на въпрос от М.А. на 23.V.2014) 

 

 

       - Привет, ето какво не ми е ясно. Лазарев пише така:

 

       "Единното начало е съществувало винаги и е онова, което на­ричаме Бог.  То е съставено от две части: едната - вещест­вото, а другата - информационно поле. Във всяка от тях про­ти-воположната съставка присъства в непроявено състояние. Ус-ловие за съществуването на противоположностите е тех­ният постоянен взаимен преход едно в друго: полето се стреми да стане вещество, а веществото се стреми да стане поле (.....) Това, което ние наричаме "дух", се намира над инфор­мационното поле и веществото. При достигане на определена плътност, веществото се превръща в информация. Сингулар­ността, т.е. състоянието на материята, концентрирано някога в една единна точка, е Вселената. Фините нива на полето - това е отсъствие на вещество, време и пространство, тоест точка. Във всяка точка от полето на Вселената има непроя­вена информация за цялата Вселена, с други думи точката е непроявена безкрайност, безкрайността е непроявена точка.(....) Информацията, енергията и веществото съставля­ват единно цяло. Разбирането за това съществува отдавна, напр. в християнското учение за Светата Троица - Бог Отец, Бог Син и Бог Дух.(....) Вещество, време и пространство - това е външната форма, информацията а духът - това е съдържа­нието. Съдържанието се реализира чрез формата, формата развива съдържанието.(....) Информационното поле е първично по отношение на тялото и определя неговата съдба, характер и физическо състояние. Можем да кажем, че главното условие за физическото здраве е знанието и спазването на законите на информационното поле на Вселената, законите на Единст­вото, на Духовността и Любовта.

        Както виждаш, преписах един пасаж с неща, които не са ми ясни. Можеш ли да хвърлиш светлина и да ми обясниш какво иска да каже Лазарев?

        Писмото ти е от 23 май, а аз се наканвам за ти отговоря почти цял месец по-късно. Извини ме, обикновено отговарям незабавно, но сега тъй се случи.

 

            Твоята неутолима любознателност винаги ме е трог­вала и удивлявала до немай къде. Някаква си балеринка, а не е проста като стринка... Цял тоководител на грамадна духовна област!

       Въпросите ти на базата на Лазарев са фундаментални - и мен винаги са ме вълнували. Опитвал съм се да търся информация и да разсъждавам върху тях още от съвсем млад. За моето разбиране по онова време може да прочетеш внима­телно още веднъж курсовата ми работа "Дантевият "Рай" и модерната физика". Не е излишно да се проучва дори и днес, 45 години по-късно. В нея има "хляб" даже за много години напред. Лазарев е Божи  човек и по своему Учител. Просветил е много души. Почти идентичен е с нашата Школа, малко неща можем да кажем по-различни от него. Но сега ще се опитам да до­пълня и изясня някои работи от две нови гледни точки: Сло­вото на Елма и Интегриона.

            И така: вещество и поле... Ние ги разглеждаме в съвсем тесен смисъл. За нас всяко от тях е само 1/12 част от Бити­ето, според Интегриона.

            Тук сега няма как да чертая, затова ще си послужим с въображението.

            Представи си вертикална елипса с вертикална линия по средата. Това е Битието. Вътре в нея има Осмица - Прояве-ното Би­тие. Така че, пресечната точка дели Осмицата и Елипсата (Нулата) на 4. Това са четирите стихии, за които говорят от най-дълбока древност: Огън, Въдух, Вода и Земя. Според съв­ременната астрофизика, това са Ядрените, Елек-тромаг­нитните, Гравитационните и Слабите взаимодействия, а сътветни са и четирите темперамента, четирите вида знаци в зодиака и др.

            Четвъртинката горе вдясно е Огънят, горе вляво - Въз­духът; тази долу вдясно е Водата, а долу вляво - Земята.

            Представи си сега, че Вертикалата или Оста на Бити­ето през Елипсата представлява страна на равностранен триъгълник с единия връх надясно. Точката му е Бог Отец - Създателят. Триъгълникът е Божествената Вселена. Както виждаш, в него влиза само половината част от Елипсата: Огъ­нят и Водата. Затова в Библията е казано, че Божии са ду­шите, създадени от Дух и Вода (огън и вода). Не че и остана­лите не са в сферата на Бога, понеже извън Него няма нищо, но има една дълбока тайна - те не са с монада. Сега не искам да кажа, че хората от въздушните и земните знаци не са с душа, с монада - нищо подобно. Това е съвсем друг въпрос. Нито че огнените и водните до един са с душа... Но има закон или факт на преобладаването на даден елемент в дадена група. В огнените същества преобладава духът, във вод­ните - душата, във въздушните - умът, в земните - сърцето. Доколкото умът и сърцето са грехопаднали преди 200 мили­она години, в тях днес има по-малко присъствие на дух и душа, а в някои няма никак. Съответствието важи и за категориите свръхсъзнание, подсъзнание, самосъзнание и съзнание.

            Така че, успокой се, ти си Лъвкиня - горе вдясно в Осми­цата, и то по средата... Влизаш в Божествения свят!..  Щото всяка нейна част е разделена на по три свята. Ти си в дясната част на средния - будическия. Тя е директно свързана с Отца, затова сте извори - спонтанни, даващи, творци. Най-много писма съм получил от теб и от майка ми - две лъвици... В момента трета лъвица ме засипва ежедневно с имейли - досега 1315... Но сега няма да се разпростирам подробно, то е голяма наука. Ще се съсредоточа върху темата - къде са Веществото и Полето в тесния смисъл. В широкия, както ги употребява Ла­зарев, тия термини могат да символизират и по-горни кате­гории.

            Те са в най-долната третина на долния кръг на Осми­цата, който представлява Физическата Вселена или Универ­сума. Той е под властта на Учителя. Горният кръг е под властта на Духа. Значи ти, доколкото Слън­цето ти е в Лъва, си и по Негова Линия. Затова чистотата на любовта и истината, чистотата на мъдростта, не са ти безразлични.  Нали си постоянна боркиня за тази чистота, нали лъжите и изкривяванията те дразнят значително?... А по линия на Отца ти идват импулсите да разпространяваш Словото и Истината и да се самораз­даваш. Трябва да имам пред очите си небомига ти, за да ти кажа в кои други светове имаш про­екции.

            Тия 12 сектора в осмицата са всъщност 12-те дома и 12-те зодиакални знака. Та в най-долната част са Рак и Кози­рог - Полето и Веществото. Ето колко малка част от Бити­ето са те - от Проявеното Битие. Те присъстват само в живите форми на физическата вселена. Полето им дава жи­вот, а веществото определя формата. Това поле, казано фи­зически, е етерът (вече го реабилитираха), а окултно - етер­ното тяло. Без него няма жива форма. Някои днес го наричат и "енергийно" тяло.

          Точката, за която говори Лазарев и я идентифицира с Бога, е една велика мистерия. Аз я разглеждам подробно в кур­совата си работа още през 1969 година, на базата на описа­нията на Данте и на съвременната физика и уфология. Бог като Точка е пак Интегрионът, но свит в нулевото измере­ние. Разпънат в 49-те измерения, Той се представя проек­тивно в изображението на целия интегрион, както го познаваме планиметрично (в две измерения). Днес едни приятели правят триизмерен модел по мои указания. 3D-програмите са вездесъщи в това отношение, стига някой да е майстор.

            Как да оперираме ние на практика с нашето лично ве­щество и поле? - Това е обширна наука не само в беседите на Учителя, но и във всички верни твърдения и открития на чо­вешката наука. Идеалът на ученика в този смисъл е да има перфектно тяло с перфек­тна енергетика. Знаеш от какво зависи това, но ние не се стараем много и затова губим и здраве, и форма... Правилното хранене и пиене на вода, правилното дишане и възприемане на светли­ната са връзките ни с 4-те Стихии, 4-те елемента на Бити­ето, проектирани в етерното ни тяло. Движението ги акти­вира и обединява, а обмяната със съществата допълва об­мяната на веществата. За да има живо и здраво вещество в нас, трябва да обменяме живи полета с етерния свят (пос­рещането на изгрева, греенето на слънце, горещата изворна вода, чистия въздух, плодовете в сурово състояние и пр.). Но за човека решаващ е Петият Елемент - Словото Божие и обмяната с Човеците (хората с монада). Без тия двете ние ще си останем само на нивото на вещество и поле и ще бъдем едно прекрасно и здраво животно, както някои хора по земята. Още нещо: най-чистото поле се приема и об­меня чрез ходене гол или поне бос. Даже и вкъщи ако ходят без дрехи хората с душа, ще генерират поле с много високи потенци­али.

            На този етап ще спра дотук, иначе рискувам да започна трактат по интегрионика... И това не е лошо, отдавна сме го запланували, особено една "желязна талпа" ме подсеща поня­кога за това, но... ще видим.

            Не искам да кажа, че един висок Посветен като Лазарев не съз­нава, че полето и веществото са само по една 12-а част от Битието... Той разширява сферата им само за пред широките маси, тъй като те са достигнали до само това. Може и да са две седминки - зависи от системата, от гледната точка. Ако вземем Седморната Стълба на реалността от Учителя, тогава веществото и полето са проекции на Материята и Енергията, а нагоре има Свет­лина, Мисъл, Любов, Дух и Бог. Айнщайн откри зависимостта между първите три. Тая седморка също се хваща в Интегриона по един съвършен начин, както и Пентаграмът.

 

            Но виж колко важни са Полето е Веществото в Шко­лата! То и затова спря Словото по класическия начин, понеже не си даваме зор да си направим перфектни телата и да реа­лизираме перфектна обмяна на веществата с природата, сносна обмяна със Съществата. Слагам го с главна буква, по­неже става дума за хора и ангели с монада. Инак спадаме до обмяна с веществата в човека или направо с вещества, имащи форма на чо­век.... Даже и поле не обменяме с такива, понеже с тях улицата е еднопосочна - само взимат от нас енергия, а не дават...

       В цитата от Лазарев е както въобще в досегашната философия: разглежда само форма и съдържание. Ние раз-гранича­ваме форма, съдържание и смисъл. То е същото, както раз­съждавахме по-горе: един човек или една двойка може да са абсолютно здрави, млади и красиви, ако поддържат пра­вилно своето тяло и енергетиката си, обмяната с Природата. Обаче ние си задаваме и въпроса за смисъла: кому и защо ще служи всичко това и какви ще са плодовете на тази любов за свързване на човечеството с Бога. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.