Книга 14

6.06.126(1990)г.
София - Изгрев


БУКЕТ ОТ 500 МОНАДИ!
ЖЛО / БДЯ (Изил)


Предварителни пояснения: Ако хората от това човечество знаеха кога и как да призовават за сватба цели букети от булки с монада и кои са техните истински Женихи, определени им от Бога, хората нямаше защо повече да се разболяват, остаряват и умират. Има случаи, когато само един човек е букет от много монади, а друг път една човешка или ангелска душа се е въплътила в десетки, стотици тела и даже милиони. Затова всеки копнее да събере своите части, както се събира правилно една мозайка или един космически пъзел. В живота засега това става само по инстинкт, насляпо, при това с много грешки и илюзии, но Посветените знаят кога и как да събират за обмяна истинските елементи на Всемира, които си пасват абсолютно.
            В илюстрованите варианти на осиянията Елма е дал пълната свобода на 60 милиарда желаещи да добавят картини, снимки и колажи по свое усмотрение и на нивото на професионализма си или своите любителски възможности. За да има максимално насищане с асуин и други небесни и душевни есенции, на първо място в този тип оформление са малките тиражи, анонимността, безплатността, и самодейността. Имена са посочени много рядко именно по тази причина, а пълна справка за автори и произведения може да бъде дадена в други издания или в допълнителни томове без асуин, където критерият ще е много по-нисък: само информационно-академичен. При официални издания, ние ще отстраним творбите на всички автори, които държат на изискванията за известност и авторско право на смъртната, петата раса, и не желаят техни образи или работи да бъдат включвани никъде  без споменаване на имената им или без хонорари и печалби и по други причини. Но тези, които ще се съгласят с анонимно участие - с или без тяхно знание, - непременно ще видят в живота си странни положителни ефекти, за които ще има да разказват до края на живота си... и след това.
            Да видим сега какво е казал Елма в личното Си послание до една душа, озаглавено "Букет от 500 монади":

Красиво ангелско създание! Световете, от ко­ито слезе душата ти, не са от тази система. Носи­тел на мир и тишина, твоят дух почиваше между странни флуидични цветя и багри на едно слънце, което малцина познават. Твоят свят е свят на уха­ния. Ангелите от твоята йерархия пътуват из све­товете по реките на уханията. Това нещо е извес­тно на повечето мистици - и най-напредналите уче­ници рядко усещат миризмата "нюкс", която се лее в присъствието на ангели.
За чувствителния човек ти си мощен извор на такава миризма, понеже в теб се кондензира не една монада само, не само една искра Божия, а цял сноп от искри Божии - повече от 500! Това е нещо непознато на повечето изследователи и никой не може да си представи такъв сноп от искри Божии в едно цяло.

 "Усет за Благоухание" - гоблен от 15 век в музея Клуни в Париж

Какво значи искра Божия в полет? - В почти всички хора, ангели и божества, Божията искра - или монадата, според окултизма - е нещо като плаха светлинка, която трепти в областта на гърдите и се разискря, само когато мисли за Бога или когато обича. Обаче има редки, много редки случаи - именно с ангелите "имàл", - когато искрата се превръща в тихо, постоянно искрене, подобно на струна. Това означава, че при тях жаждата за връзка с Бога и за получаване на обич се е превърнала в действителна връзка с Бога и способност за отдаване на обич. При тях няма вече проблем, раждащ вътрешно противо­речие между ума и сърцето, между Духа и душата, между човешкото и Божественото. Ангелите имàл съчетават дълбока мъдрост, всемирна свръхинте­лигентност и необятна ширина на сърцето, способ­ност да обичат повече от едно същество. Ангелите имàл много бързо преодоляват човешките и религи­озните условности, когато се родят на Земята като хора. От тях лъха неописуемо спокойствие, вечен мир. Множеството импулси при тях се обединяват с единството на съзнанието по най-удивителен начин. Те не сблъскват едното с другото, както правят обикновените хора и ангели. При тях всичко намира своето място, получава утешение и утоление - и в пазвите на космичната им прегръдка милиарди души намират спасение.
А ти се роди на полето "амúл" като малко, танцуващо момиченце, осияно от красота и вдъхно­вение. На полето амил нямаше танцьорка на ухани­ята и багрите, по-прекрасна от тебе! Ти беше не­подражаема в способността си да съчетаваш музика, танц, ароматни течения и песни в един удивителен "спектакъл", от който приятели и пришълци изпа­даха в транс. На Земята никога не е имало и помен от танцьорка като дихание на Бога, дори в най-красивите сънища на Битието.
"Изил" - ето името на твоята групова монада, която представлява сноп от стотици монади. В слу­чая обаче не става дума за пробудени монади, а за същества от твоята сродна верига, които тепърва има да се въплъщават на планетно равнище. Те са свободни на своите слънца. В своето свръхсъзнание, те все още обитават свободно световете, от които пристигат, но в положителната си фаза те са вече събрани в сноп, който се намира в твоята душа и в гърдите ти. Затова ясновидецът може да види, че ти представляваш странен, прелестен букет, който е събран със стръковете си в самата тебе, а нагоре се разпространява из няколкостотин свята на Кос­моса!
Напълно свята, целомъдрена до корените на трите вселени, ти си свободна да правиш каквото искаш - всичко, без изключение! Всичко, каквото стори сърцето ти, ще бъде благословение за окол­ните. Полъхът на душата ти ще бъде празничен дар за лишени и страдащи. Ясният блясък на ума ти ще просветлява изпаднали в мрак. Защото ти самата си сила и мощ, облечена в красота. Красота, която стъпва твърдо по Земята, която не може да бъде отвяна от никаква човешка илюзия и която свободно танцува с всички човешки илюзии, когато иска да се поразтуши.
На тебе ти е дадено всичко. Дадени са ти всички багри и тонове, всички сили и нежности, всички опори и витаения - няма проблеми за тебе! На тази Земя, в този вид, окрилена от сила и святост, озарена от истина, осияна от прелест на женстве­ност и обладана от дух за работа, работа, работа в името на Новото Човечество, ти си капка от Бога – посланица, паднала от Небето!
Разбира се, няма нито един дух на Земята, който да е без проблеми. Всеки от вас е още по пътя. И ти си дошла, макар и да си ангел, с един нечовешки и няколко човешки проблема. Нечовешкият ти проб­лем е как да съвместиш поезията на своята душа и безграничната влюбчивост на сърце, прелетяло от Космоса, с нищожните стойности, които могат да ти предложат хората на Земята. Твоята необх­ватна фантазия, въображението, надскачащо вся­какви граници, виденията за принцове, приказки, ра­йове, феи и полети, сънищата наяве - всичко това твърде трудно може да се съвмести с изпотроше­ните грънци на обстоятелствата, които ти се предлагат. Ти си просто създател и нямаш никакъв изход, освен сама да моделираш света от себе си, взимайки от маята на вълшебството, черпейки от дъгите на своето изумление, осиявайки черно-белия цвят на туземците със своето цветно присъствие.
Няма да намериш принц, достоен за ранга ти. Тук няма да намериш. Всеки, по който въздъхваш, ще бъде обгорен от пламъка ти, понеже няма подготвен за космичната ярост на нежните чувства, които се изливат от теб. Затова съдбата ти на тази Земя ще бъде отчасти да те разбират, отчасти да те приемат; донякъде да те следват и да капват умо­рени по пътя - понеже с ангелското лице, неочаквано за всеки, ще се носиш през прозата с необятната стъ­пка на архангел! С такава мощ на крачката към отвъдното, малци­на могат да се похвалят.
Не мисли, че са прави ония, които мислят, че си капризна и властна понякога. Твоят каприз не произ­лиза от женско тщеславие и суетност - просто нека никой не си мисли, че може лесно да те възседне.
О, Аз зная: ти самата се превиваш като мъ­ничка сламчица, когато вихърът на жаждата за съп­ричастие или лудостта от самота­та те хвърлят сред вълните на хората. О, Аз зная как плаче душа­та ти и горко ридае, когато всичките останки от ко­раби потъват под тежестта на душата ти, която е чисто и звонково злато. Нима една тресчца от кораб може да удържи и спаси златна статуя? Но понеже ти си невинна и понеже можеш да обожаваш, ти си предста­вяш тресчицата за нещо грандиозно, влагаш в нея с цялата си фа­нтазия образа на великолепния кораб - и се хвърляш, отдадена на нови илюзии...
Но знай: не се тревожи, че ще имаш много кон­такти и че всички ще бъдат преходни. Животът сега те поставя в тази нова роля, за да опознаеш по­вече психики, да разбереш състоянието на хората, да набереш нужните сведения, та когато дойде мо­ментът, да можеш да им помагаш.
Нито едно твое падение Аз не отчитам за грях или грешка. Можеш да опиташ от всичко - без изклю­чение - ще излезеш от най-тъмната зона, блестяща и чиста като новородено. Ти си подобна на пàрата, която излиза от всякаква течност и отново лети в небесата - ефирна и девствена!
И като ти казвам, че няма да срещнеш Принца, това не значи, че няма да го срещнеш обективно. Не, Принцът ще ми­не край тебе, но проблемът на всич­ките ангели, дори на ангелите "имал", е че в своите звездни сънища и претенции те често загуб­ват зре­ние за момента и плуват на крилете на надеждата към прозирни видения, оставяйки принца неразпоз­нат. Половината отчаяно търси другата половина, но не я намира, понеже е още половина...
Мъжествено реши от сега нататък да отк­риеш обект, на който да се посветиш; цел, която да гониш, от която да не се отклониш нито за миг през всичките години на живота си. Ти си мъж по сила, ма­кар и момиче по сърце - остани и мъж по характер! Инатът не е достатъчен, нито е начинът да се съп­ротивляваш на света. Има нещо много по-мощно от ината и сръднята - това е непреклонният характер. Нацупиш ли се някому, това съвсем не е гаранция, че няма да се отдадеш безрезервно на другия, който е успял да те хване изцяло в мрежата си; към когото изпитваш слабост. А божественият характер изис­ква ти да имаш абсолютен устой пред всякакви вли­яния, предложения и очарования, и сама да управляваш кораба си, а не да позволяваш други да те водят на­сам и натам, играейки върху твои­те настроения.
Постави си високата цел никога да не вършиш няколко рабо­ти едновременно, понеже знаеш народ­ната поговорка. Проблем пред тебе е, като започнеш едно нещо, да го изпипаш съвършено; и след като ви­диш, че няма майстор, специалист или академик, който да е над тебе в тази област, тогава да започ­неш с нещо друго. Похвална е способността на анге­лите от твоя клас да мислят паралелно, интегрално и синтетично, но понякога на вас не ви достига концентрация.
И на теб, скъпоценно създание, чаровно цвете от световете на уханията, казвам: ако се научиш да се концентрираш, да се съсредоточаваш, на прак­тика ще можеш да идваш при нас - в Школа­та горе, в невидимите светове, - там, където никога не съм преставал да ви говоря и не са прекъсвали нашите пътувания из свето­вете! Посветените от Изток знаят колко много часове на деня и колко много го­дини са нужни, за да моделират своя характер. Това се нарича избор, вярност, самоопределение! Когато човек е избрал твърдо, неотклонно и еднозначно само един Бог, само един-единствен Учител, едно призва­ние, един вечен Любим, едно общество, една профе­сия - ако пребивава във всяко от тези единства не­отклонно, не пърхайки като пеперуда из световете на откъслечните контак­ти и впечатления, - именно тогава той става ученик от Школата на Христа - на Този, Който въвежда в езотеричното царство.
НОЛ, НОЛОН, НОЛОНОН! Силата на неж­ността е нежност на силата!
С тези думи ти ще отваряш всички врати, всички проблеми и всички светове, когато няма с какво друго.
За домашно: Защо е необходимо да стоиш на прозореца, когато Принцът минава край къщата ти само веднъж в живота, а не да си с гръб към него и в това време да гощаваш сладко свинаря, писаря, попа или бирника? Защо пантофката на Пепеляшка е малка и кристална? Защо каретата за бала е направена от тиква, кочияшът – от плъх с големи мустаци, конете - точно от 6 мишки, а пажовете – от два гущера? Защо ще се превърнат пак в изходния си вид, ако Пепеляшка остане с Принца на бала в двореца след 12 ч. през нощта, а не си иде да си легне и заспи сама вкъщи или другаде преди това? - Които отговорят правилно на тия въпроси не само теоретически, но и в живота си, ще бъдат повозени в космоса с  космически кораб от диня или пъпеш...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.