Книга 16

2.ІV.127(1991)г.
Йулма - Родопа

ЗА НОВАТА ПЛАНЕТА.
ЕУЖЕН И ВЕЩИЦАТА ЖАКЛИН. ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО

                 
- Светкавиците и гръмотевиците като предупреждение ли бяха? (въпрос на Лида)
            - Физически означава насъбрана растителна енер­гия от множеството стайни растения и пар­ници. Понеже гръмотевиците се дължат на разреж­дане. Но в случая става разредка на опасни събития, които щяха за се разразят с насилие.
- Планетата, която навлиза в Слънчевата система, има ли връзка с гръмотевиците?
- (Да). Понеже тя вече е в енергиен контакт със Земята и ù придава свръхенергия. Тази планета въз­действа с енергията си на хората и ги прави нервни, но вторично се проявява и чрез земните гръмоте­вици.
 - За усета на Л. – за явленията, които среща?
          - Жаклин, ти беше врачка във Франция в мина­лото си прераждане и много помагаше на простия народ. Не приемаше богаташи, даже и когато ти да­ваха пари, понеже ги мразеше – бяха убили баща ти. Ти си служеше понякога и с непозволени народни ма­гии и помагаше за завързване на любов и за разту­ряне. Понеже помагаше и за помятане, сега трябва да си плодовита майка – да върнеш от тогава дълга си към Природата. В тебе има отворено етерно зрение и усещане, подсилено от рода ти и вярата на рода ти, тъй като полумесецът е най-силният в лунното опериране. Све­щената мисия на исляма съвсем не е приключила своето дело и оставя на разположение на човечест­вото тайни и истини, които християнството ста­рателно е потулило.
          Мохамед е велик Учител и той познаваше ориги­налното Учение на Христа. Така че, кръстонос­ните походи срещу Мала Азия не бяха само възвръ­щане на територии, а за да запушат устата на Посве­тените в най-неудобните истини, забранени от официалната църква. Учението на исляма за органи­ческата чистота, чистотата на тялото, на сър­цето и верността към Аллаха се отличава коренно от извращенията на Запада. Ислямското сърце може да обича повече от едного и знае, че Аллах не наказва за това. И Христос говореше за това, но подлеците скриха оригиналите на Писанията. Един от тях обаче остана у Пророка, и той се помъчи да спаси истината.
            - Какво ще се каже за ходене на Л. на черква, тъй като я побиват тръпки и неприятно усещане даже при мисълта за това.
          - Христос не е в черквите, а в сърцата на правед­ните! Ти не случайно усещаш проблем, понеже носиш в себе си зрънце от свещено племе, което не желае да прави компромиси с Истината. Твоята аура се сблъсква с аурата на ортодокса, а православните мисъл-форми и "вторични същества" се нахвърлят срещу всеки, който внася разномислие и разнотълку­ване!
          Не че няма и чисти извори на Христово присъст­вие в някои църкви и от някои образи, но фа­талното досега се е разразявало през вековете на ислямо-християнските сблъсъци, поради различието на представите за Природата. Ето защо ти препо­ръчвам една мощна, оригинална мисъл от Евангели­ето, с която да обезвредиш тия, които искат да се нахвърлят върху тебе, но също и трябва да откриеш от Корана своята предпазна формула, която да про­изнасяш заедно с първата от апостол Павел: "Лю­бовта не търси своето право!" Последствията на Балканите в предстоящото Европейско земетресе­ние ще бъдат по-малки, ако се намери общ език между приятели от България и Турция. Тяхното при­ятелство и любов може да намалят много от непри­ятностите във вашия район.
            - А за светлината на дърветата?
          - Аз ви говорих за етерните корени на всички хора по земята, които се стичат към Родопа и потъват надолу до личния кристал на всеки. Говорих ви и за това, че над всеки личен кристал има определено число лични дървета. Там, където има разместване на тези светлинни, етерни корони, се вижда как те излизат успоредно на дърветата. Опасно е да се пресичат и не бива да правите такива опити. Освен това, тук е един от входовете на Родопската Агарта, в която са базирани много сили. Наистина, Жаклин видя един от стражевите летящи обекти. Поради голямата близост на базата, се чуват и ха­рактерните звуци. Един от "командорите" е твой покровител, понеже е забелязал светлината ти от миналото, а също и поради високия ти вкус да се оп­ределиш отново с онзи, който те спаси от кладата, когато те обвиниха за вещица. Еужен е придворен крепостник с особени поръчения, и когато те дока­раха вързана в една каруца, за да те съдят публично, той каза на бургундския херцог, че има една, която може да излекува дъщеря му. Дъщеря му беше няма и не можеше да проговори вече 17-та година. Развър­заха те и ти я излекува само с пет сеанса. Поради общото настроение против знахари и "вещици", той не можеше да те пусне явно, но разреши на Еужен да ти отключи тъмницата и да те изкара с една кола тор в един сандък отдолу. Оттогава ти имаш непо­носимост към лошите миризми. Беше още млада и хубава и Еужен се беше любил с тебе 2-3 пъти, но те остави на волята на каруцаря и не се поинтересува къде отиде и как се устрои. Затова сега трябваше да се срещне с тебе и да си доплати. Но не кармично, понеже това не е карма. Просто, това е довършване на започнато приятелство, а Природата не търпи прекъснати, неузрели докрай връзки.

          С наличието на тази база под носа ви се обяс­нява и значителното съкращаване на времето за връ­щане, което констатираха Моите приятели тука.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.