Книга 14

6.VІІ.126(1990)г.
Швейцария, Алпите, Шандолен

ЗА АГАРТА В ШВЕЙЦАРИЯ


12,08 – 14,56ч.
          Защитата на Човечеството чрез Обществото на Обединените Нации е дело на Швейцарската Агарта. Основните принципи на ООН са принципите на Бялото Братство. Няма никакво значение, че Швейцария не се обвързва с Обществото на Наро­дите. По-важното е, че то се създаде от адепти на Алпийската Агарта в швейцарския регион. Самото Общество на Народите обаче не е още на новоза­ветно равнище, въпреки новозаветните му принципи и постижения. Докато не престане да поддържа свои войски в конфликтни точки на света с конвенцио­нално светско въоръжение, ООН ще си остане ста­розаветно.
          Има три пункта, по които то отразява слепо­тата на Алпийската Агарта за Учителя. То още не е изпратило своите влъхви на Изгрева, за да поднесат своите извинения за късното проглеждане и незаин­тересоваността от Словото Божие в скончанието на века. Влъхвите от Изтока почувстваха, съзряха и изчислиха точното местоположение на Христовото раждане преди 2000 години. Влъхвите от Запада имаха своя Йоан-Предтеча в лицето на Хегел, на Шпенглер и на Рудолф Щайнер, които подготвиха за­падното съзнание за Моето идване - този път сред славяните. Ала западната астрология не можа да се издигне на висотата на древноиндийската, за да ус­танови с непререкаема точност къде се е родил Христос през 19-ия век.
           Самият Аз създадох, в стила на беседите Си и начина на работа в Братството, почти непреодолими прегради за адепти и профани от Запада. Не че нямам плеяда от нови души в Аме­рика, Англия и Скандинавия, които плюха на матери­алното и тръгнаха след Моите карикатури, създа­дени от карикатуристи на християнството... Всички тия поколения търсят Мене предимно на Изток и предимно чрез тотален нихилизъм, понеже черната ложа не благоволи да насочи вниманието на съдруж­ниците си по-горе от предела на допустимото. Раз­бира се, всичко това бе под Моя контрол, но свобо­дата на волята и нивото на общата интелигент­ност не бяха на нужната висота, за да излъчат бо­жествен ученик на Запад, който да приложи Христо­вото учение на практика. Това, което направи Ми­хаил във Франция, се нарича "меланж от откровения с действителна стойност и палячовщини", по които Западът си пада още от средновековния панаирен театър. Аз не пропускам да говоря през тръби, ко­ито са отворени, както светлината и водата про­никват навсякъде, но не мога да дам никаква гаранция за примесите от лично естество, които са неиз­бежни и които вършат прекрасна работа, наедно с поразиите.
          На определени места в Алпите, които мога да ви покажа по карта, се намират входовете на Ал­пийската Агарта. Мога да ви кажа и формулите, с които се влиза там, ако имате развито нисше умст­вено тяло. Алпийската Агарта е овладяла света най-много до нивото на предметния манас, но още не е слязла до астрала и етера. В Рилската Агарта се влиза с развити всички духовни тела и всички физи­чески, най-ниско до етера. Това е израз на старшин­ството на Балканите, които са успели да постигнат най-голяма степен на минерализация и началото на егоцентрация на божествения Аз. Шаманът на Се­вера, магьосникът на Юга, гуруто на Изтока и адеп­тът на Запада нямат още развит божествен Аз, ка­къвто присъства в Полукс, Орфей, Боян-Мага и Учи­теля. Божественият Аз реализира нещо непости­жимо и за най-съвършения индивид. Това е абсолют­ната хармония между колективното и индивидуал­ното начало. Пробиви на Божественото се наблюда­ват най-силно в Скандинавия и Франция, но единст­вено по линия на силно развитото индивидуално или колективно съзнание, взети поотделно. Азът на Учителя се откроява над Алпите и Хималаите с нео­бозримо число ръстове, понеже Учителят прокарва Божественото без абсолютно никакви компромиси. Учителят се самораздава без остатък, без никаква мисъл за слава или някакви тàкси. Учителят може да продължава дейността Си, както и живота Си на Земята, вечно – ето кое Го отличава от Рицарите на Граал или Седемте източни Учители. Това про­дължително физическо безсмъртие, което се наблю­дава у Владетелите на Чашата или приемащите ам­рита, не е потребно на Майстора. “Майстори” има всякакви, от какви ли не магически и мистически кла­нове, задруги и ашрами, ала това са повече титли или калфи - от гледна точка на божественото майс­торство. Мен Ме наричат не само Учител, но и Майстор, понеже никой няма Моя нос (освен като от­делни изработки някъде по Кавказието), съчетан с благ поглед и съвършено ухо, образувани по законите на божественото съвършенство. Майсторът няма нужда от многовековно физическо тяло, понеже може да се материализира когато си поиска. Магите от всички останали школи, извън балканската, могат да местят планини и да покоряват неизбродни прост­ранства, но не могат да се концентрират в астрала, нито в етера, нито на веществен план, понеже, на­истина, всички клонове на Агарта извън Рило-Родоп­ската нямат кондензация на Аза в света на сърцето и на физическото тяло. По тази причина, във всички тях се развива един вид психическа комплексатор­ност чрез извънредни постижения за доказване на себе си, на Бога и на другите - колко много са "нап­реднали"... Самомнението им се развива невероятно силно за сметка на смирението, поради което за тях е немислимо да минат без светски или духовни титли, без йерархия. Завладяването на всяка след­ваща степен при тях се ознаменува с неизбежни ленти и звездички по пагоните, от които на тях им се вие свят от надуване, поради липса на божест­вено достойнство. Ето защо, образът на такива не­избежно се вкаменява от гордост, студенина и рес­пект - или неизбежно се смачква и деформира под натиска на природните следствия.
 Образът на Учителя през всички векове, на всички полета и по всички вселени, е съвършен и не­изменен! Той приема постиженията на различните ученици и архати по достойнство, понеже те обик­новено са плод на подвизи и огромно напрежение; но, от божествена гледна точка, една българска пого­ворка звучи така: “По качествата посрещат, по ми­лостта изпращат”.
          По същия начин и Учителят посреща всички души от Определеното и Неопределеното Битие според техните усилия по пътя към съвършенст­вото, а ги изпраща според готовността им да пода­рят своите придобивки на нямащите - безвъзмездно, по милост и чрез божествена благост.
          Божествената благост – ето плодът на Аза, който се посади в древна Юдея от Иисус и даде своя урожай при Учителя! При юдеите Бог пося семето на благостта сред най-каменистата почва на човечес­твото – почвата на религиозния фанатизъм, поч­вата на материалната печалба, от която всяка мо­нада изпада в анабиоза почти мигновено. Канските усилия на черната ложа и до ден днешен е да вкамени благодатния чернозем на планетата и на поразе­ната от нея чест от физическата и духовната все­лена чрез идеята за стоково-трудовия обмен. Пора­жението на сърцето от 8000 години насам (200 мили­она земни - б.п.) се дължи на оная всемирна змия, която подаде на сърцето кокала на стоково-трудовата проституция. Отнемайки свободата да работи сво­бодно и да се вълнува от неща, които не са стока, най-древното представителство на пъкъла на Зе­мята породи заробването на сърцето от илюзията за собственост. Единствената божествена собст­веност, наречена "искра Божия", се пося надълбоко в каменистата почва на лицемерите, представящи за собственост плодовете на монадата. В това дело на Сатаната взе участие, най-първо, продажната част от юдейската Агарта, която отцепи от ста­дото на Авраама мъртвата гилдия на био-роботите, превръщащи вдъхновението в дълг. Появяването на трудови и религиозни задължения към обществото, ближния и Бога, преора наистина по нов начин поч­вата на човечеството, обаче съвестта, от този момент, престана да бъде щастие, а се превърна в "страх Божий". Още по-конкретно – в страх от света, който те оставя да умреш от безпокойство и лишения, понеже новите робовладелци са узурпирали благата и са им определили цени, от които зависи поведението на всяка човешка твар – поведение, ди­рижирано от страха за утрешния ден. Това ново състояние на света предполага нови роби и нови ро­бовладелци и насища почвата на човечеството с чо­вешки полуфабрикати, капсулиращи монадата с мно­жество пластове. От този момент Божията искра се намира в каталептично състояние, понеже не може да диша отвън. Така някои организми изпадат в продължителна анабиоза, намирайки се в неблагоп­риятни условия.
          Благоприятните условия за оживяване на мона­дата са възможността за безогледно саморазда­ване и безогледни контактиПод "безогледност", тук не разбирам понятието "безотговорност", а свободата да не се оглеждаш за мнението на окол­ните и на религиозните и морални канони, когато почнеш да раждаш. Родилката не се оглежда кой доктор и коя акушерка ще й позволят да роди, нито божественото сърце се оглежда, когато пламъкът на Божествената Любов избухне с ядреното безумие на Свободата. Божествената искра у човека нався­къде се различава от духовното начало и от физи­ческата, природна глина по това, че не се оглежда да пита може ли да бъде извор и има ли кой да каптира извора и да му сложи водомер... Именно по тази при­чина, черната ложа се труди, наистина, по-съвър­шено от всички, понеже си е създала режим на съ­вършено нормиране и заплащане. Тя обаче не може да работи. Аз не познавам нито един труженик или ли­дер на черната ложа, който да работи. Понеже Ра­ботата се започва от мига, когато станеш извор. От момента, когато никакво време и никакви блага или похвали не могат да те спрат да произвеждаш безсмъртие поради това, че липсвали или били нор­мирани неправилно...
          На този етап, Швейцарската Агарта отрази една силна стратегия на Бялото Братство да под­държа неутралитет поради банките на своя тери­тория. Аз обаче ще продиктувам на Швейцария, че само след 5 години тя ще падне под ударите на мен­талния спин, ако не се замисли за създаването на банки от божествени чувства и божествени идеи. Банките от генетичен материал, които сега се съз­дават навсякъде, за да се спасят биологическите ви­дове, са само началната степен на един импулс, про­излизащ от Алпийската Агарта, с център Швейца­рия. Сегашният исторически момент изисква свиква­нето на срочен Агартен съвет, с преобладаващо мнозинство от езотерици-християни, който да пла­нира създаването на банки от хуманен тип – банки на бъдещето, от които зависи съхраняването на човешки род в Космоса. Вие няма да продължавате още твърде дълго да живеете в тия тела, но именно създаването на тия банки от божествени идеи, с на­чални условия за безплатен достъп до тях, ще озна­мени новата мисия на Божия Кръст върху фона на Отца ни (Швейцарското знаме и мисия в космоса).      
В бъдеще ще оцелеят само ония, които са изг­радили причинните си тела, т.е. телата от прин­ципи. Принципите нямат нищо общо с нисшите мен­тални манипулации, в които е възможна лъжата, де­магогията. Принципите нямат нищо общо с ония са­танински постановки, които съзиждат доктрините на черните църкви и идеологии. Да създадеш банки от принципи, означава да построиш центрове на Бо­жието Слово, до които да имат достъп всички. Тия центрове ще смелят за броени години спина в нис­шия умствен свят – света на търговията и печал­бата, който е надвиснал страшно над целия Запад и застрашава напоследък и славянството. Поривът за печалба - било чрез свободен пазар, чрез свободна инициатива, свободно притежание и пр.; било чрез свобода на негативизма и анархията - не ще до­веде до нищо повече от заразяване на славянството със спина на интелекта. Ако астралният спин пора­зява имунната система, то менталният ще порази първата защитна обвивка на Божията искра, про­бита плачевно отдавна у западните народи, и ще предизвика масови полудявания. Понятието “психи­атрия”, като лечебно заведение, ще загуби напълно своя смисъл, понеже лудите ще плъпнат по улиците. Никаква сила не ще ги спре да рушат всичко, що е създадено от човешката култура и цивилизация! Това е отмъщението на искрата Божия, по-страшно от всякаква проказа, наркомания и астрален спин, от всякакви природни и военни бедствия, понеже монада, лишена от първата предпазна обвивка - по естествен или изкуствен начин, - започва да покълва и расте неу­държимо.
          Покълването на божествената същност, про­буждането на човешката душа се извършва непре­менно при строго определени условия, при първия по­вей на Космическата Пролет. Това е свещен процес на набъбване на обвивката, когато кълнът вече е усетил топенето на снеговете и първите лъчи на Небесната сила и нежност. Покълването обаче става и при преждевременно размекване на монад­ната люспа чрез реактиви на черната ложа, съста­вени от силни наркотични стоки и духовни илюзии. Ако почвата, при това, си остава същата, а не е благодатният хумус на Словото Божие; и ако вънка все още вилнее зимата на стоковия егоизъм, покъл­налата монада не я чака нищо хубаво. Всъщност, на самата монада не може да й се случи нищо особено, понеже тя е напълно божествена. Само че монада, попаднала в почва на имитанти и атмосферни усло­вия на грабители, ни най-малко не може да предпази света от божествена радиация.
          Семената са спящи. Монадите, посети в сър­цата, но още несъбудени, не застрашават прокъл­натите светове с божествена радиация. И това е предвидено в плана на Провидението. Но не само ис­терията "печалба" и оглупяването, наречено "по­купки", могат да предизвикат изкуствено кълнене. Съществуват ашрами, манастири, школи и шко­лички, съществуват цели църковни династии, които създават духовни парници, мистични оранжерии, при които покълването на монадата да става по никое време. Такава негодна система произвежда превъз­ходни маги, проповедници, лечители и лъжци, които хранят народите с плодовете на своето нетърпе­ние, но мнозина от вас, опитали Рая на Живия Бог, веднага усещат пластмасовия вкус на парниковите учения, съзират пълната липса на аура в техните духовни продукти и разпознават стоката им по лип­сата на див аромат и по високата им пазарна цена.
          Нашето Учение може да не се ползва с парни­кова популярност и пролетни цени на есенни любе­ници... Нашето Учение може да не е подредено на лехи под конец, с помпозни окултни зелки и симпозиуми… Нашето Учение няма воднистия вкус на гиган­тските ягоди без етерна монада в сърцето си, опло­дени от софизми и торени от окултни надничари. Нашите идеи са скрити в джунгли от листа и тръ­наци и се търсят с усилие, подобно на сладката бо­ровинка и горската ягода. До нашите идеи ще стигне само ученикът-планинец и търсителят на върхари!
          Не изтръгвайте никога ароматната ягодка от прегръдката на треви и на билки и не строявайте мислите на Моите беседи в парникови системи и прилично сресани учебници! Вие можете да ги разду­ете до размера на тикви и да ги направите по-сладки от захар, с надеждата да впечатлите негодника, който седи в своята лимузина и спи до обед в лег­лото си... Такива вчесани беседи и адаптирани изда­ния за малоумния западен масов читател могат да привлекат някого, но само защото вие сте ги напом­пали. Предложите ли на негодника да дойде с вас на­високо, да стане с вас да посрещне изгрева, да се от­каже от пийване и хапване в нощна доба и от праз­ните приказки за бизнес и светско достойнство, той ще се порови секунда-две в тревата до себе си, и ако не намери фруктиера с окултни ягоди, напомпани специално за него, по западен образец, ще плюе на вашата божествена ягодка, няма да усети нейния див аромат, който извежда направо в Космоса, и ще я изплюе, понеже му била кисела...
          Затова, не правете никакви адаптации на Сло­вото за неандерталци с коли и роботи с компютри и видеокасети. Това е измет, която трябва да си отиде. Събирането ви тук няма за задача да нап­редне Делото или Словото по посока на Запад в мо­мента. Тук вие подготвяте последна ревизия на за­падната Агарта и намаляване на природните бедст­вия в Европа до възможния минимум. Тук вие проник­вате, чрез Моите сегашни инструкции, в подсъзна­нието и съзнанието на духовна Швейцария, в помощ на идеята за създаване на банки от божествен порядък. След вашето отиване от тук, надеждата на тия народи за съпротива срещу менталния спин нараства значително.
          С това завършвам за днес и ви казвам: благо­даря ви за първия работен ден в Шандолен!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.