Книга 11

7.ІХ.124(1988)г.
София-Изгрев

ДВА ЗАКОНА ЗА НАСЛЕДСТВЕНОСТТА

ЖЛО / ИД и Е
          
Грозникът Ганди между красавците Калигула и Лойола

  Красавецът Дзержински между Майка Тереза и Стивън Хокинг

          Има такъв наследствен феномен: при най-нап­реднали ученици почти винаги се ражда посредст­вено поколение, а почти всички последователи на Тайния Път - гении, велики учени и пр. - се раждат в обикновени семейства. Друг е въпросът, че приро­дата подготвя рода на някои гении, на Учителите и пр. с хиляди години. Това са особените случаи. А традицията се повтаря: не че законът не е верен, но в първия случай (при деца, обратни на мъдрите ро­дители) тия Посветени не е трябвало да създават поколение, а са допуснали същества от вражеската ложа да се промъкнат в рода им, за да пречат. Това е нещо много често и се използва с охота от Черната ложа, стига да може да пробие – такава богато за­редена крепост е “дюшеш” за предателите... Те нас­ледяват големи дарби, но ги използват за точно противоположните цели; а понякога наследяват само пороците на гения, и то усилени.
          Във втория случай (мъдри деца на посредствени родители или родител) се ползва правото на Небето да облагородява народите, расите и родовете чрез внедряване на напреднали духове. Тия духове обикно­вено много тежко преживяват обстановката, в ко­ято растат. Недоумяват как може да са се родили в такъв дом, сриват се и физически, и нервно-психи­чески, поради недостатъчното богатство на еволю­цията в този род. При това обаче най-силните над­могват тия ограничения и показват, че духът е над условията.
          В конкретния случай, И. да не се безпокои. Него­вата приятелка не е от недоносчетата на рода си, но има да премине още някои опитности, за да си върне благородническия произход. Независимо от не­достатъците на своите прародители, тя носи в духа си и чистото злато на тяхното Седмо Посвеще­ние – посвещение, в което си способен да разпознаеш кой е представител на съвършения свят на Земята в момента.
Нека я остави напълно свободна и не се опитва да я пробужда. Когато премине през вто­рото, по-голямото изпитание - след около две години, - тя сама ще се обърне към вас и ще си припомни царс­кия произход. Предвижда се и по-меко кацане, без екс­плозии и аварии, ако тя прояви съзнателен интерес към Словото и Делото преди изтичането на тия две години.


Ако ù се въздейства чрез литературни би­сери от типа на окултните романи и разказите, ко­ито събирате, а също официални и полуофициални книги с изложение на мъдростта на разните сродни те­чения, това пак дава надежда. При удобен случай, може да бъде помолена за запис на лента на някой от разказите на Чудаците, като предварително й се да­дат десетина, за да си избере. Още по-силно ще е въздействието, ако това стане вечер, на свещи и с подходяща музика.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.