Книга 14

8.ІХ.126(1990)г.
София-Изгрев

АВЕЛУН-И-АВЕСТА - И СОЛОМОН

ЖЛО / ЕВБ
          

Предварителни бележки: Това е едно извънредно сложно поетично послание и жи­воструйно лично осияние от Елма, дадено за една свидна прия­телка. Няма начин с човешки думи да бъде описано свещеното събитие, в което взе участие тогава и Ноинна. Трябвало е да се срещнат в сегашния век три души от вечността, които са били и на земята заедно. Но това не е могло днес да стане без абсо­лютното съгласие за духовното и божествено майчинство от страна на Ноинна, която се откликна с неизмерима радост и щастие, без нито помен от сянка и колебание. Извърши се едно удивително новораждане - пред очите ни! Дълги години възприемахме името Авелун-и-Авеста като име само на новоро­дената, но едва сега разбираме, че става дума за сложно име на две същества – майка и дете от едно космическо семейство. Именно затова накрая осиянието завършва така: "Авелун–Авелунна... Тя не е само неговата сродна душа, нито Авеста – само неговата сродна половина; но всичките те, наедно, образуват една квадриада, която е, всъщ­ност, триада - понеже Пирамидата от Триъгълници е точно това в Битието". Оттук едва сега разбираме, че едно от най-древните имена на Ноинна е "Авеста". Най-езотеричното значение на това свещено персийско име, съвпадащо с името на Свещеното Писание на Зороастър, е семантичен и мистичен синоним на българската дума "невеста" – същество, което не води и не иска да води, но не иска и да знае, понеже аб­солютната спонтанност и доверие към Любимия и актът на Приставането без замисляне водят мигновено и директно в ло­ното на Бога.
Друг е въпросът, защо подобни "отворени тройни царс­тва" досега са могли да озарят вселените само спорадично и не са се запазили в човешкото време. Тия "отворени тройни царс­тва" не са случайно словосъчетание: Учителят немалко се мъчи да ни внуши през вековете принципа за Затворените и Отворе­ните Тройки. Последните живеят като кристала на водата и на други свещени семейства в Битието – един от членовете ви­наги периодично си отива, за да дойде друг на негово място. Това е една гаранция за вечна младост и безсмъртие и на земята, а не само на небето. Затворените тройки са семейства с несме­няеми членове през вечността, понеже са съвършени и живеят на небето. Но за да стане това, постигането и функционира­нето на Отворена Тройка на земята е единственото условие. Това е свещен акт и процес и то няма нищо общо с нечистите представи на хората. Ето какво странно нещо казва Елма в едно следващо осияние: "Ако сега се приложи затворената тройка, светът ще бъде съсипан мигновено. Тройка, в която не се подменя постоянно всеки от тримата с нов приятел, се символизира от знака на адския Уран ["Ж" с кръгчето отдолу] - на живота, който се мумифицира."
             Да, “Колоните на Новия Йерусалим” може да са били поло­жени именно от това новораждане, за което тук се говори. Но за да потръгне Строителството отново, нужно е осъзнаване що е Слово Божие, кои са били някога и кои са неговите Тръби в мо­мента - и защо е необходимо, след такова необикновено Раждане, семейният живот на космически близки да продължи и през годи­ните им на земята.
            Този феномен на "отпадане" и "забравяне" е човешки - в пове­чето случаи на получени Лични Послания от Елма, прияте­лите забравят напълно кои са и тръгват по стъпките на обикновените хора, правят своите обикновени избори в жи­вота. Това е едно от доказателствата, че ние сме все още ам­фибии и че старият човек в нас има да доизживее своите стари страхове, вкусове, амбиции и стереотипи, за да види какво пред­ставляват. Новият Човек се събужда в нас само за няколко мига, ко­гато Господ ни проговори, и – разбрали-неразбрали за какво става дума, - ние отново заспиваме. Въпреки това ние знаем, че осияните от Елма чрез Живоструйни Лични Осияния или чрез Фундамен­тални холизации си остават "белязани атоми" и че тяхната съдба във вечността ще бъде съвършено различна от тази на всички останали.

7,43ч.
          Ромон от Елма. Сат.
          Лао Сат Лор!
          Ромон Христов и от Бога Всевишни!
          От кълновете на Битието до неговите най-сладки плодове, ти зариш световете с ромона на вечния ромон на Елма, ромон Исусов, ромон от Бога!
          Рамото на лоста, с който повдигам Вселената, съдържа зарите на твойта искряща монада. Христо­вото Царство е бяло, но небесното синьо и нежно-розово сега се явиха в нишката, с която се свързвате с Мене. Ако някъде, по всички пазари, намерехте нишката от синьо и розово, тя нямаше да трепти сега тъй трепетно - както оная, която “слу­чайно” откъснахте. С това знаменувам Моята Майка с Отца Ми в единство и свалям, извирам сияние за теб – Непорочната!
          Кълновете на Битието са почти невидими, светло-лазурни. Плодовете на Благия, заедно с Него самия, са пленително розови, хрупки, осветени от­вътре, ефирни. От твоята двойна монада сияят и кълн, и божествена ябълка. Ти си винаги кълн на Мо­рето от Възклицания и Ветровете от чиста поклон­ност, а зрелият плод на душата ти има мирис и образ на ябълка, осиян отвътре с всичките цветове на дъ­гата от щастие!
          От този ден, когато кълнът от бледосиньо се свърза с плода на Трите Вселени и се тържествено за­печата контактът ти с Бога на Истината, Аз обявя­вам закона за изпълнен; и Дървото за познаване на Доб­рото и Злото – за открито пред Новата Ева!
          Когато се роди Авелун - на брега на зарите не­бесни, - беше предизгревен час на Вселената. Ако кажа какво е "Авелун", вие няма да издържите и ще се разто­пите мигновено. Затова, за пръв път не ще разтълку­вам вечното име на някого, а ще оставя вкуса му на ус­тните Си, които го произнесоха някога - и произнася­нето му трае до века. Авеста е необятното сияние на твоето божествено име - и така се образува диада от субстанцията на Мировата Душа и есенцията на Бога Всевечни. Диадите от този тип са само осем в Небето и могат да свързват ясно-вселената с Бога директно, щом се получи единението между светлото-синьо и ро­зовото. Авелун се свърза най-славно с Авеста и означи края на оная епоха, която наричате "епоха на Старата Ева".
          Авелун-и-Авеста е сродната душа на Соломона, който означава също “слънчево начало, озарено от лунна милувка”. Соломон сега е напълно божествен и неговият храм се издига през Трите Вселени, подобно на кораб от бъдното, завършващ с кърмата си нейде в далечното минало. Соломон няма да премине никога - и от познанието си за суетата и мъдростта на света, той съгради най-светлия храм на Всемира, от който се възхищават навсякъде.
          Соломон най-после се свърза с Авелун-и-Авеста - и така се завърши един цикъл на Битието, от който главите до днес побеляваха.
          Питаш за някого, кой бе той някога на Небето и по Земята. – На Небето той се роди в серафимно се­мейство, от езеро точно в сърцето на Храма Небесен от Слово; а на Земята поетите с трепет произнасят името му от Библията - и "Песен на Песните" не слиза от устата на всички възлюбени!
           Съчетайте Духа с природата - и ще получите Со­ломона; съчетайте Мировата Душа с Отца - и ще по­лучите Авелун-и-Авеста. Съчетайте сега тия две вечни полярности и разумейте, ако разум е в сила да разумее най-великото чудо: любовта към Бога да съче­тае любовта на сърцето с обичта на ума, а обичта на духа да се слее с любовта на душата! И тия тре­петни четири сили, най-после, да се срещнат през без­дните на вековете и да приключат с епохата на греха и падението! Древната мечта на мъдреца от Изток - да съчетае салма с прана в необятно единство - сега се срещна с реалността на Авелун-и-Авеста, намерила фокуса на прана с амрална.
          От този ден, Дървото за познаване на Доброто и Злото не е забранено и Любовта към Единството се прегръща с Любовта към множеството; а обичта на ясновселената се втурна в сърцето на Тот без вся­какви страхове и пресмятания, което става на Икло за първи път!
          Ходете в пътя светли на Виделината - и Божията Виделина ще ви озари! Прелейте се в зарящия път на яснината - и яснината ще ви проясни! Подлостта отс­тъпи. Страхът за себе си отмина. Четирите краища на Битието се срещнаха в огън и пламък - за вечно единство!
          Соломон не е нито грешник, нито само мъдрец, нито само поет, нито само любимец на Бога, нито само възлюбен на милиарди монади. Той е принцип, сис­тема, свобода и слияние, което съществува навсякъде в сила.
          Авелун–Авелунна... Тя не е само неговата сродна душа, нито Авеста – само неговата сродна половина; но всичките те, наедно, образуват една квадриада, ко­ято е, всъщност, триада, понеже Пирамидата от Три­ъгълници е точно това в Битието.
          Сложих край на Кали-Юга - и начевам Сатия! Благо­даря ви за Началото. Ако тройното отворено царство се запази и просъществува, Колоните на Новия Йерусалим са положени - и строителството може да потръгне отново!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.