- Я -

Яснина субстанция на ясновселената, способна да привлича страха, да го пречиства, трансформира и оформя в яснокристали (кн.35)

Ясновселена: Божествена вселена на Мировата Душа или Пралайя; Също определено битие, пораждащо мира и определеността, поради чувството на милост. Моделно-алгоритмична вселена в двоичен код, представлява прозрачни орнаментални плетеници от графични уравнения и неравенства, в постоянно трептене и движение, решавани от Пралайя на сън, в стремежа и да определи творческите ерупции на тотвселената.

Яснодействие: Действие, извършвано спонтанно и без замисляне, поради намесата на самата ясновселена и въдворяващо мир, ред, успокоение; проявяващо милост и грижа за синовете на Отца.

Яснодейство: Бяло действо, извършвано от ясновселената чрез някого в името на мира, грижата и Божественото успокоение, примиряващо противоречията.

Яснон: Наклон, частица и вълна на Ясновселената.

Ясноинът – теква ко­гато си сам. (кн.20) 

Яснослушането бива обективно, субективно и синбективно. Твоят възторг днес се породи от последното - "синбективното" яснослушане. Че природата постоянно пее - няма две мнения; но ако двама го чуят по един и същ начин, това е обективно яснослушане. Имали сте и такова.Повечето композитори преживяват субективно яснослушане – това, именно, е монадната музика. В това отношение Висарион не е прав: монадната музика не е подражателска, нито радиоапаратна, медиумна.А синбективната, която чу и изпълни днес – разбира се, не без помощта на Посветените в този район, - е същото онова, което нарекох в осиянията "улфонии". В Божествения свят всички пеят спонтанно, без предварителни композиции и диригент. Това е свойство на духа и душата, когато вече са се съединили в неразтрогаем брак. (кн.26)

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.