Книга 39

7.ХІ.149(2013)

Западна Рила

УКАЗАНИЯ ЗА ФОРМИ НА РАБОТА

В СВЕТА

И ЛЕЧЕБНИ СЕАНСИ В МЕДИИТЕ

 

 

В света от години присъстват въплътени ангели, ар-хангели, Учители и елохими, за което знаем още от края на по-миналия век. Докато ние, с големите идеи и претенции, продължаваме да се окайваме, оплетени в собствените и све-тските кълчища, вече стотици и хиляди чисти представители на Духа преработват планетата коренно и сеят добро и светлина сред човечеството. Тук виждаме само трима от тях: Дмитрий Нагиев, Росица Кирилова и Валерий Синельников. Заслужава си да се проучи задълбочено делото на всеки от един тях на земята. Бихме публикували имената и портретите на още мнозина, но повечето от тях още не са били по гилотините и кладите и затова не бива да се разкри­ват. Осмеляваме се да споменем само за прекрасната Мар­тина - тя е защитена хилядократно чрез любовта на хората, въпреки че мизерни психики все още се мъчат да я въртят на шиш. Който е познавал баща й и други артисти и българи с душа, знае каква семка носи тя. А тези тримата, съвършено божествени и прекрасни, както ги виждате, са били стотици пъти не само гении, герои, светци и мъченици, но за тях още един кръстен подвиг би бил нещо нищожно и съвсем рутинно - както казва народът: "бълха да ги ухапе"... Съществата с дух и душа даже съзнателно се стремят към това, тъй като па­лачите не знаят, че духът, освободен от бутилката, залива цялата вселена. Но има и такива, на които е даден безкраен възход и щастие дори на тази земя. Да се надяваме, че тия, които виждате тук, са от тях - и да им изпратим цялата си любов и благодарност!

Въз основа на опита ни досега, може да се започнат и дори оформят като телевизионни предавания следните теми, от които ще произтекат спонтанни изцеления от ста­рост, рак, диабет, множествена склероза, алцхаймер, спин, психически и нервни заболявания, деменции, аутизми, депре­сии, ипохондрии и още много болести на верите и цивилизацията, които минават за нелечими или трудно лечими:

1."Матриадор" - Обожатели и рицари на Майката. Девиз: "Всяка майчица е свята и наша, всяко детенце е наше!" В студиото всеки път идва нова самотна бременна, кърмеща или майка, с предимство за всяка трезвеничка и вегетарианка. Разказва за мечтите си, възторзите си, добрите си спомени и преживявания и проблемите си. БРЕМЕННА ИЛИ КЪРМЕЩА В МОМЕНТА, С ДЕТЕНЦЕ НА РЪЦЕ ИЛИ ДО СЕБЕ СИ, изявява сама или с детето си някой свой талант - казва стихотворение, чете или рецитира кратък разказ, измисля приказка, разказва действителни случаи за срещи с добри хора, разговаря с децата и отговаря на въпроси, изпява песен, изсвирва нещо, ако е инструменталистка; рисува, крои, шие или изплита в момента нещо пред всички или носи свои готови изделия и творения; или носи нещо от градината си или от па­зара, готова да ги подари. В емисията присъства и хабилитиран нотариус. Задава се въпрос: "Търси се човек с душа!". Хора с душа са поканени да присъстват на предаването, но има и отделени минути за обаждане на хора с душа по интернет и по телефона. По жребий излиза човек с душа и казва какво подарява абсолютно безвъзмездно на майката в момента на сцената (завинаги, временно или за периодично ползване): жилище, къща или вила с градина, издръжка в пари или в натура (жито, плодове и т.н), лечение и пр. За да се предотврати тщеславие или зависимост на дарената от дарителя, той се явява на сцената с маска и подправено име или чрез свой пълномощник. Само нотариусът вижда и записва истинс­кото му име и оформя стандартните документи за дарение, в зависимост от избора и възможностите на дарителя. На сце­ната дарителите са без маски, но готовите да направят да­рение и избрани по жребий излизат и се връщат солидно маскирани, така че даже по ръцете им да не могат да бъдат разпознати. Който иска да избегне това, изпраща пълномощ­ник или ползва служебен представител. Значи, за облагоде­телстване на една майка могат да се кандидатират и повече спасители и дарители. Останалите хора с душа измежду зрителите, които се обаждат по телефона, е по-лесно да оста­нат анонимни - само уговарят кога и къде да се срещнат с нотариуса.

В предаването на живо има и минути за споделяне от страна на някоя майка от предишно предаване дали дарителят или някой от дарителите е запазил абсолютно анонимността си и неприкосновеността й, или се е разкрил и е започнал да я изнудва по някакъв начин. Но има и възможност всяка майка да си избере явен "рицар" или "рицари на Свещената Майка" измежду присъстващите, а също и сред обадилите се по телефона, с които си уговарят срещи. Тя поема риска за възможни грешки, насилие, изнудване или корист от тяхна страна, но в предаванията се разкриват тия случаи и виновните се елиминират от участие и получават всенародно порицание. Добрите и безкористни Рицари обаче (може и да са от дарителите, но не се разкриват никога и по никой начин, че са именно те) продължават да помагат на майките, които са ги харесали - еднократно, периодично или завинаги. Те се включват сърцато във всичките им проблеми - ремонти, пазаруване, грижи за градината, домакинство, защита и т.н., както и за интелектуалните, душевните и духовните й нужди - разходки, пътувания, пътешествия, възпитаване на децата, литература, музика, кино, театър и т.н.

Могат да се изброят и аргументират в подробности и други видове дейности и предавания, от които ще има голям хуманитарен и здравен ефект:

          ВТОРНИК - "ПОБЕДИТЕЛИ". За млади и възрастни мъже и жени - герои, победители на инерцията и злото, космически следователи и полицаи; за чудаци, изобретатели и дарители на идеи - пак с нотариус, регистриращ и оформящ даренията им за човечеството моментално.

 

Тук ще постъпват анонимно, но с посочени координати, и всички оплаквания на нещастни, лишени, насилвани, експло- атирани и пр., като армията на Рицарите-Защитници и Ос- вободители ще взима незабавно мерки по места и ще въдворява виновните там, където им е мястото. Това тя е правила винаги, прави го и сега и скоро няма се спре. Тази непобедима армия има правото да наказва заблудителите, експлоататорите, изнудвачите и насилниците чрез болести и нещастия или изпращане в непревзимаеми координати, където ще бъдат само на жито и топла вода толкова време, колкото е необходимо, докато се изгонят адските им навици или злите демони от тях. Ние имаме сътрудници и куп примери в това отношение, много от болестите и нещастията на лошите се дължат на тях. А имаме на регистър и случаи на арестувани от тайната ни полиция насилници, обявени за безследно изчезнали, които са на биологическо и трудово превъзпитание в реално съществуващи обители по земята или под земята, а по-рядко - и по други светове.

       СРЯДА: ПРЕКРАСНИ ЧУДАЦИ. Аудитория, интервюта, интернет-страници и чатове, разкази, драмсъстав и киноклуб с иг­рални и документални филми за предишни и живи Прекрасни Чудаци, включително и с такива, които са дошли на живо в студиото - маскирани или не. С имейли, писма или по теле­фона, хора от цялата страна и планетата в момента разказ­ват за добри хора и прекрасни чудаци, които познават, за прекрасни постъпки от страна на близки, познати и непоз­нати. Самите Чудаци, ако са дошли в студиото и не се боят от изява поради излишна скромност, занимават аудиторията с необикновените си и плодотворни идеи, разказват чудни случки. Това създава непробиваем фронт от светли и цели­телни мисъл-форми, които претопяват помията на адските медии, занимаващи се само с печалби, консуматорство и рек­лами, с пошлото и злото.

 ЧЕТВЪРТЪК: "Иии, колко си права, колко си прав!" - Седмични срещи и разговори на хора от различни вери, с различни идео­логии и разбирания. Всеки излага вярата си, а всеки друг участник изтъква това, с което е съгласен, а не което не одобрява във вярата и изказването на предишния. Всяко пре­даване, както и тези в другите дни, се записва аудио и видео, за да може да се гледа винаги от всеки желаещ и да изпълнява своите възпитателни и лечебни функции и като запис. Даже и по този начин, то пак ражда здраве и живот. Кандидатите за участници от различните вери и с различни възгледи се посрещат и допускат според реакцията им на въпроса: "А ти какво даваш?". Ако не дава, не подарява нищо в момента, оформяно незабавно от присъстващ нотариус, кандидатът се елиминира от участие. Който няма какво да даде матери­ално, обещава да дарява труд и услуги; да бъде безплатно ня­кому помощник, компаньон, лечител, утешител, санитар, придружител и пр. Който не може или е възпрепятстван и за това, подарява поне одобрението си за някои положения във вярата на друговереца; разкаянието си, че досега е спорил, неодобрявал, развенчавал, презирал или хулил "заблуждени­ята" на другите или се е стремял да ги обори, да назидава, да се подиграва, да ги "превъзпитава". Това добромислие и доб­рословие може да се практикува локално и на сцена, под формата на своеобразна игра за откриване на хора с монада, каквато сме провеждали с успех в някои културни страни. Хо­рата с нагон за апострофиране, спор, противоречене, назида­ване, бичуване, ехидства, иронии, подигравки, наставничес­тва, унижаване, развенчаване и пр. отпадат автоматично от "играта" - пишат им се черни точки и при най-малкия опит за това, и се окачествяват като еволюционно и диалекти­чески некадърни. Но винаги имат право на нови опити, за да проверят себе си дали са с монада или не или доколко е увре­дена монадата им.

       ПЕТЪК: "РИЦАРИ И ДАМИ" - Дамата на сърцето или мечтания рицар, търсенето и откриването на сродни души. Провежда се спонтанно или по метода на астросинастриите, синфре­ниите (сравняване на черепите), синфизиите (сравняване на лицата), синкорпиите (сравняване на телата), а също и на ХКЛ - биохигиенните, психохигиенните и социохигиенните карти на личността. Ползват се и познатите и най-новите медицински и психологически тестове за съвместимост. Целта е да се срещнат и съберат хора с душа и възможно най-чист живот. Това ще е ценен начин за подобряване на човеш­ката популация - извикване и раждане на деца с монада, поко­ление с дух и душа. По вътрешен импулс и по високия идеал, всеки желаещ и жадуващ за лично щастие, обич и любов, чрез тази система ще има възможност за избор на партньори из­между множество хора по света с най-висок коефициент на еволюционност, етика, сродство и съвместимост.

             В тази форма на избор и общуване, която се практи­кува в цялата Свободна Вселена от безсмъртните човечес­тва, влиза и регламентът за пробните и временните пар­тньорства. Тук се осъществява с успех и методът за обмяна и замяна на съществата с душа - на партньорите, съжите­лите, близките, любимите, приятелите и пр. Космосът не се нуждае от псевдоморални и религиозни теории, които произ­веждат смърт, а от умножаване на съществата с искра Бо­жия в Битието, които умеят да се самораздават до край, да генерират добро, отстъпчивост, хармония, истина, красота, здраве, щастие, младост и безсмъртие.

Небето обаче не пренебрегва и талантите, гениите на градивната критика, осмивателите на греха и злото и бор­ците против Звяра и ги подкрепя всякак, понеже това е тях­ната алохимна и херувимна задача. Обаче те са истински, само когато раждат в крайна сметка щастлив живот, благо­денствие, добро, изобилие, справедливост за всички, хармо­ния, разбирателство, здраве, младост, безсмъртие.

В споменатите дни могат да се включат и други базални форми на подмладяването и безсмъртието, изпитани от свободните човечества в Космоса и от Вечността: Данки на Доброто (а не банки) - индивидуални и групови дарения за борците и творците с душа по света; Рицари-Безсребър­ници, Благотворителни центрове на Големите, Средните и Малките Будали, Благоменителни дружества за нерав­ностоен бартер, Световен съюз за безплатно гостуване и пътуване на душите по божествени сродства и благо­родни интереси - и много други. Целта им е спасяване на планетата и човечеството, а методът - глобален дъмпинг срещу насилниците, експлоататорите, заблудителите и про­давачите. Добрите и чистите минават на взаимопомощ и самообслужване, интервентите остават без риби на куката, без клиенти.

Дейностите и евентуалните телесеанси и предавания за СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ще бъдат разкрити, само ако божи хора въведат и почнат да практикуват споменатите модели или други подобни, които ще им дойдат отвътре. Те имат отно­шение към Школата на земята и на небето, към влизането в Новата Вселена, към гостуванията и екскурзиите по света и в сферата на вътрешноземните и извънземните човечества. Ние сме познавали и познаваме инструктори по тези специал­ности и сме взимали участие в техните инициативи. Това са "Наблюдателите от Школата". Те винаги са били и са между нас - наблюдават и заснемат денонощно кой какво, кого и как си избира и третира в живота. В зависимост от това, наблюдателят ни оставя на произвола на съдбата и на вкусовете, самодейностите и теориите ни - или ни завежда в някой от райовете, които заслужаваме.

""И тъй,онази епоха, за която ви говоря, иде вече. Вие мислите, че тези хора, за които ви говоря, ще дойдат някъде в далечно бъдеще. - Не, те са вече на Земята! Те ще оп­равят света! Казвате: "По кой начин ще стане това?" - Ще го видите! Ние не можем да изложим техния план." ("Лотовата жена", 21.III.1937)

"Хората, които сега се противят на новите по­рядки, се уподобяват на ония паяци, на които, като казали, че през тяхното царство ще мине слон, зака­нили се и решили да не го пускат. Оплели паяжини-въжета. Слонът обаче минал. Събрали се инженерите им да мислят какво сътресение е опитал слонът. Той казал, че нищо не усетил. И днес хората мислят, че ще попречат. Всякой паяк трябва да стои далеч от хобота на слона и опашката му, иначе ще го помете! Всяка нова идея помита и хората трябва сега да стоят далече от нея, да не ги помете. Когато ра­лото мине през нивата, разваля корените на тре­вата, разваля мравуняците, обръща ги, и резулта­тът ще се види после, след като се обърне земята. Сега е разрушителният принцип, после ще дойде творческият. Сега се излива кармата на европейс­ките народи и в света изобщо, а после ще дойде творчеството. Болшевиците сега вкарват насила свободата и младоженеца в Царството Божие Бол­шевиците са сиромахът Лазар. Буржоазията – това са богатите – богатият Лазар, който отива на мъ­чение. Един цар, да работи с лопата, е също като един работник с лопатата. Царят е избран да е като един актьор. Актьорството е много благородно. Фи­лософията е човек да издържи страданията. Све­тът е едно велико училище. То е, за да разберем страданията, да разберем света - и да го оправим." ("На вечеря с Учителя". Изпети песни: "Шуми", "Братство, единс­тво", "Изгрява ден тържествен". 25 юни 1920 г., 22,45 ч., Бургас, вечеря в дома на Я. Сотиров)

"Онзи, в когото Духът дойде, той трябва да бъде винаги весел, доволен, внимателен и осторожен. Когато дойде Духът, тогава на душата израстват крила! Ако нагрубявате майка си, ако нагрубявате децата си, ако нагрубявате баща си, вашият възлюбен ще си замине. Когато дойде Духът, болестите из­чезват, скърбите изчезват и страданията изчезват.

Лошите мисли, лошите желания образуват едно мрачно небе, през което не можем да видим нищо. При просветения ум няма пороци, а само чистота. Онзи ум е ограничен, в който има пороци. Слънцето е изгрявало и залязвало милиони пъти и ще изгрява и залязва още милиони пъти.

Божият Дух иде - и скоро ще дойде! Той не е на един километър, не е на 500 метра или на 100 метра, а близо до вас." ("Когато дойде Духът", 14.ІХ.1920, Велико Търново)

 "Много пъти са ставали изменения на земята. Сега се готви друго изменение - и то ще дойде, няма да закъснее, ще дойде на своето време. То ще бъде Нова земя и Ново небе, в които Правдата ще царува." ("Ще се стопи", 30.ІV.1922)

"Светлината няма какво да я търсиш. Отворѝ си прозорците или излез навънка - и тя ще дойде. Един ден туй, за което се борим – храната – доброволно ще дойде: само ще си отвориш устата, и хра­ната ще дойде. Каквато храна искате! А сега голяма борба има за хляба. Колко милиони хора се избиват за хляба - и всички са извадили ножовете си. Аз ги ха­ресвам, трябва да воюва човек. И аз поддържам едно правило: дай оръжие на военния, който воюва за народа. А не на апаша, на разбойника, които воюват за своето благо. Дай сили на онзи човек, който воюва за благото на своите ближни, а не на този, който воюва за своето лично благо. Не е човек, който во­юва за себе си! Но човек да си извади ножа и да воюва за Любовта. И този нож, който воюва за Любовта, има едно свойство: като срещнеш своя противник и като му удариш един удар, и той ще си извади ножа и ще тръгне с тебе да воюва за Любовта. Той веднага ще се обърне, ще те хване и ще ти каже: "Братко, много ти благодаря, че ми извади ножа!" И той ще си извади ножа и ще почнете да "кълцате" хората по ръката, по главата... И когото "клъцнете", става ваш съмишленик, съидейник. А днес, като хванеш ня­кого, ти го правиш роб, оковаваш го, връзваш го и го затваряш - и после виждаш, че ти е станал пак неп­риятел. Каква борба е тази?" ("Общото благо", 5.XI.1933)

"Идва нова епоха в света, която пресява хо­рата. Това е епохата на Любовта, която внася сво­бодни, разумни отношения между тях. Ако обичате някого и в тази любов губите силата си, любовта не е намясто. Ако в любовта и двамата искат само да печелят, любовта им не е намясто. В любовта и печалбата, и загубата са на място. В любовта и който обича печели, и когото обичат, също печели. Значи, в любовта и двамата печелят; в безлюбието и двамата губят. Това е новото определение на Лю­бовта! Ето защо, дойдете ли до Любовта, ще зна­ете, че които се обичат, печелят и във физическо, и в сърдечно, и в умствено отношение. Следователно, ако някой ви пита обичате ли го, вие го запитайте оценява ли той Любовта. Ако я оценява, Любовта сама по себе си ще дойде; ако не я оценява, няма да дойде. Който оценява Любовта и я възприема пра­вилно, той е доволен от всичко." ("Да имате любов", 11.VІІІ.1940)

"Не се лъжѐте! Молитва без любов остава глас, въпиющ в пустиня. Единственото нещо, което слуша Бог, то е молитвата с любов. Онова дете, което от любов иска хляб, хлябът иде. Мъртвото дете, което e затворило уста така, че и дума не казва на майка си, майката го оставя да изгние. Де са умре­лите деца? Щом умре детето, което не иска да люби, заравят го. Щом умре детето, то не обича майка си и майката казва: "Навън!"

Защо умират хората? – От безлюбие! Казвам: любете! Ако имаме любов, като минем през праха, той ще се дигне, няма да стане ледена епоха. Ако имаме любов, Земята няма да изгори. Ако нямаме лю­бов, или Земята ще изгори, или ледената епоха ще дойде. Защо ще изгори? - Защото хората нямат лю­бов. Ще дойде огънят да ги стопли. Като ги стопли, всички ще започнат да любят." ("Ще бъдат научени", 7.II.1943)

"Сегашната епоха е преходна. Тя представлява разрушаване на старата култура, възстановяване на Царството Божие и поставяне на нов ред и порядък в света. Страданията, които съвременните хора пре­живяват, показват, че великият Майстор-Грънчар ги е хванал в ръцете си като пръст и ги мачка. Където има мачкане, там има и страдания. – "Не може ли без страдания?" – Не може! За да отидете на едно богато угощение в някой аристократически дом, вие употребявате един-два часа, докато се измиете, об­лечете и наредите с украшения, а искате събаря­нето на старото да стане изведнъж, без никакви страдания. Това е невъзможно. Вие искате да дойде Царството Божие на земята, но вашата къща да не пострада, децата и жена ви – също. Не, хванете ли крадеца, ще го заставите да върне всичко, каквото е взел; хванете ли праведния, и от него ще вземете всичко, което е придобил. Крадеца ще съдят за крадените вещи, а праведния, добрия и честния – за всичко, което е събрал и не го е раздал. Ще го накарат да отвори хамбара си и да раздава." ("Божественият план", 8.VІІІ.1935)

"Ще кажете: "Защо Бог не е дал на българите по-голяма земя, като на англичаните?" - Бог е дал голяма земя, голяма империя на българите, повече от това не им трябва. Те влизат в расата на славя­ните, а славяните заедно имат голяма земя, гра­мадна империя. Бог е дал най-голямата империя на славяните и седи зад тях като страж и им казва: "Ако Ме слушате, ще имате Моето благословение. Ако не Ме слушате, ще дойде студ от север. Наро­дите от запад и юг ще ви нападнат, че ще се наме­рите натясно!" ("Ще го поставя над всичкия си имот",15.01.1939)

Две много важни неща от цитираните думи на Учителя:

 1.Че българите са славяни, което дори най-авторитетни изследователи днес се стараят да отрекат и дори унижават и омаловажават славяните като етнос; 2.Че Русия ще бъде на­падната от запад и от юг. Според плана Барбароса на Хит­лер, 150 германски дивизии едновременно я нападат на 22 юни 1941г само две години и половина след горното пророчество по 3000 километров фронт. И от юг - понеже фелдмаршал фон Рундщед трябва да превземе Киев, Украйна, басейна на р. Дон и Черноморското крайбрежие. Въпреки че германците не успяват веднага там, началото е факт.

 "От вас се иска да осветявате името Бо-жие. Ако вие не направите това, ще дойдат други - те ще осветят името Божие!" ("Аб­солютната Истина", 21.ІХ.1930)

-  Кое е най-ценното в живота за теб?

 - Здравето и приятелството! Никакъв професионален успех или пари не могат да се сравнят с приятелството! И любовта дори - днес е една, утре - друга, - а приятелите остават винаги. Най-хубаво е, когато любимият ти човек е и приятел. Това е най-пълното щастие.

 

Никой няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой живота си, душата си за приятелите си.

 (Йоан 15:13)

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.