Книга 21


4.ІV.139(1994)
София – Изгрев

НА ЗЕМЯТА САМО МАЙКИТЕ
ТРЯБВА ДА ПЕЧЕЛЯТ


- Стига се до абсолютно задънена улица. От една страна трябва да отделям и давам тайно десятък (х 1/5 за всяко нап­равление), от друга страна е изключено да не се изкуша да си купувам новоизлизащите томове беседи (а купувачът плаща четворно повече карма от продавача) и да не давам нужното по второто перо - за бременните, кърмещите и майките. Какво да се прави? Наистина ли само парите за майките и де­цата имат право да трупат лихва в банките?

- Работú! Сега, когато нямаш заплата, още нямаш право на личен дял. Беседи - само когато ти подарят! После, като почнеш работа, ще правиш каквото ис­каш с твоя дял.
В банка - само парите за майките и децата. Оста­налите дялове раздавай веднага, по пера, на подхо­дящи хора - но веднага!

- За взаимоспомагателната каса има принципен проблем: ако сумите по жребий или списък трябва да се връщат, нару­шава се правилото ученикът да не взима и дава пари на заем.

- Това ще става без отчетност. Всеки взима и връща по съвест. Вие само обявявате в повече ли са парите или по-малко. Това ще бъде мерило на чест­ността. Правилото обаче е да не се взима никога по­вече от третина. Всеки има право да вземе, незави­симо колко е върнал. Може да не е върнал нищо; може да е дал и милиони. Важно е да се спазва редът или жребият.

- Взимането да бъде периодично, нали? Инак, даже и 1/3 да се тегли, много бързо ще се стопят.

- Да, само веднъж седмично.

- Значи нямам право лично да давам десятъка на бременна, кърмеща или майка с деца, както досега?

- Само тайно. Така да правят и всички други. Иначе може да се промъкне тщеславието и ко­ристта.

- Да оставя ли сега 1000-та лева към перото за майките - или да си бъдат за Е. (+още 500 лева за изравняване), а за всички майки и деца да внеса във банка, само когато събера мини­мума от 1000 лв?

- Своите деца нямате право да онеправдавате. Нито всички останали. Ще отделяте сумите еднов­ременно, по всички правила!

- Кому да давам дяловете за Школата и Братството, след като, действително няма човек, който да работи по-добре от Венно и бр. Борис, които си отидоха. Всеки друг ползва брат­ските пари неправилно, няма и понятие от разпределяне по 5-те пера.

- Независимо от това, ще избереш онзи, който работи сравнително най-добре.

- Значи всички каси без майчинската са губещи?

- Да, но колкото повече губиш на Земята, толкоз повече печелиш на Небето. На Земята само майките трябва да печелят.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.