Книга 15

6.Х.126(1990)г.
София - Изгрев

ОПРОЗРАЧНЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА

ЖЛО / СП


            Този текст е подобен на други осияния, които представляват сложна смесица от оригинални идеи и съвети на Елма и проекти и опити на някои цивилизации, които са се оказали неекологични и наивни. Елма, като педагог, има практиката да ни изпитва понякога и с тестови холизации, за да ни накара да "зачертаем" грешните отговори и да оставим верните. Всеки има правото да реши своя тест индивидуално и да запише изводите си (б.п.).

6,10-7,08ч.

       Вашата задача е да доведете новите познания и новите програми до знанието на будните души по света. Само това е вашата задача, като апостоли и служители на Новото Учение. Организатори и спе­циалисти ще дойдат веднага; хора със средства ще има преизобилно. Божественото живее във всяка душа, включително и във властниците, включително и в учените, включително и мултимилиардерите. То именно ще ги накара да разпознаят Новото Учение и да му се възхитят, то ще ги подтикне да му се отблагодарят. Но това ще стане, ако вие прокарате но­вите сведения и приложите Новото Учение по абсо­лютно нов начин.
Преди да ти спусна идеи за още няколко техно­логии в помощ на вас и на човечеството, искам да се спра по-обстойно върху едно изобретение, за което съм вече загатвал. Преди пълното унищожаване на вещите и машините, което е предстоящо, ще оста­нат няколко извънредно важни приспособления в служба на Новото Човечество. Първото от тях, ко­ето трябва да бъде доведено да съвършенство и да се намира под постоянен контрол за неговото аку­ратно действие, е измерителят на биологическата чистота, може да го наречем “пюример” или "биопю­ример". Той би бил напълно излишен, ако имахте щаб от ирисодиагностици, който да го замести, но това е твърде скъпо и трудоемко. Освен туй, никой диаг­ностик не би могъл да се мери по точност и скорост с чистомера, затова неговото изобретяване е нале­жащо. Той може да бъде създаден и ще бъде създаден под вещото ръководство на девите, на херувимите и илухимите. До този момент вие вече сте много нап­реднали и създадохте неговата половина – устройс­тво за наблюдение на ириса и компютърна ирисова диагностика. Следващият етап е да създадете кри­терий, алгоритъм с цифрови индекси за степента на здраве и биологическа чистота на организма. Пър­вото ще зависи от минималния брой или липсата на знаци за болести в ириса на окото, а второто може да се измерва според прозрачността на окото. Та­кива принципи и алгоритми са напълно постижими. Чистомерът ще залегне в основата на Новия божес­твен тип разпределение на благата. Даренията и даровете на природата от сега нататък вие ще ги разпределяте не по човешки критерий, а според чис­тотата на кръвта. Хората с най-малко петна в ириса и с най-прозрачно око ще получат достъп най-първи до изобилието и разнообразието на всички бо­жествени блага, и то като се започне от бремен­ните, кърмещите и децата. Небето ще извърши тази селекция естествено, без никакъв технически чистомер, като предостави месоядците, нетрезве­ниците и обитателите на градовете на тяхната нещастна съдба.
          В момента се спускат нови вируси, които трябва да унищожат всеядното човечество с нови 4 болести. Но когато се касае за нов братски механи­зъм за разпределяне на благата, предимствата и привилегиите, без биопюриметър вие няма да мо­жете да минете засега. Хората с най-чиста кръв постепенно ще стават граждани на планетата, имащи право на безплатен достъп до всички братски и дарителни градини, жилища и транспортни средс­тва.
          Сега вече искам да ви спусна идея за пещерите-градини, които ще спасят новото човечество през настъпващите усложнения в атмосферата. Вие трябва да каптирате всички пещери с подземни реки и особено тези с по-топли води. Това ще направи на­пълно излишни скъпите оранжерии и парници. На този етап, вие имате два шанса за осветяване на тези пещери. Единият е монтиране на ел.генератори на пещерните водопади и бързеи и захранването на безвредни хелиеви лампи, а вторият е използ­ването на световоди. Може да измислите предвари­телно коя от тези технологии е по-икономична. Сно­пове от световоди, инсталирани естествено по кло­ните на дърветата по хълма, за да няма грозни гледки и нови строителства, ще се спускат направо в пещерата през естествено отворен или най-кра­тък сондаж, а в краен случай и през входа на пеще­рата – по този начин вие разрешавате въпроса ради­кално. Има термални води в пещери, създаващи мик­роклимат дори за производство на уникални южни култури. Всички инвестиции в този план ще изпла­тят капиталовложенията за броени месеци, ако се започне с едногодишни култури.
          Вие трябва да изберете пещери с разрешени­ето на учените, геолозите и пещерните организа­ции, за да не се разруши пещерната флора и фауна. На най-уникалните места може да сключите дого­вори със съответните власти, научни и туристи­чески организации, както и с частни бизнесмени и ак­ционерни дружества за получаване на авторски про­цент от тази идея, след като я патентовате. Така може въобще да не се занимавате с пряката експло­атация. От приходите обаче ще закупите собствени братски пещери, където ще се намери работа за хи­ляди приятели и битът и изхранването ще ви бъдат подсигурени, а излишъкът ще разпределите по хо­рата, според предимствата, измервани чрез чисто­мера.
          Това озаряване, осветяване на пещерите - там, където ще бъде разрешено от учените, - ще изиграе и огромна езотерична роля: ще въздейства върху подсъзнанието на човечеството. В пещерите засега се крият много тъмни духове, вампири и дракони от приказките, които не могат да издържат на дневна светлина. Изгонвайки ги оттам, вие прочиствате и човешкото подсъзнание, понеже има една дълбока вътрешна връзка. На първо време, има една реална опасност тези духове да обсебят някои извърши­тели на работата или хора от околното население, както обсебват някои миньори и пещерняци. Тази опасност обаче ще съществува само за хората, ко­ито ядат месо и се събуждат след изгрев слънце.
          Със съгласие и съдействие на властите и уче­ните се разрешава и избиване, прокопаване на ес­тествени прозорци през най-тънките места на пе­щерите, които да бъдат оформени с кварцово стъкло. В бъдеще ще ви посоча методи за опрозрач­няване на земна маса, каквито се ползват от някои Мои подземни цивилизации. Това е предимно акт на съзнанието. Когато то стане кристално и в него се яви ясно-мислене и ясновселенско виждане, плане­тите стават прозрачни и Посветените виждат слънцето през цялото денонощие. Когато не само­съзнанието, но и тялото ви стане прозрачно и това се случи с цяла една цивилизация, то планетата им става самата действително прозрачна и има всички условия да образува около себе си хелиосфера, т.е. да стане самата тя звезда. Това става тогава, ко­гато понятието ви за мъдростта и понятието ви за истината се превърнат в действителна Мъдрост и Истина и се прелеят в дейна Любов.
Значи, когато вие постигнете дълбоко в съзна­нието си Истината и Мъдростта за Любовта, ще видите планетата си прозрачна. И когато прило­жите тази Любов на дело, вие самите ще станете кристални, напълно прозрачни, и ще принудите пла­нетата си да последва вашия пример. Когато пък из­питате призив да разпространите тази любов из целия Космос и да я дарите на всички, водородът около вас ще започне да се превръща в хелий и вие ще наченете, заедно с всички слънца във вселената, ве­ликата проповед на хелия – благородното Слово и Дело на Тройката. (Хелият има всъщност един протон и два електрона, но "официално" протоните са два. В действи­телност, единият е оригиналният, а другият – негов двойник - б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.