Книга 23


5.VІІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ВСЯКО СЛОВО БОЖИЕ

 

Картина от Рафал Олбински

10,22ч.
Въпроси към Елма от приятел:

 1. Какъв е механизмът на влизане в акашовите записи по електронен път?
 2. Как могат да бъдат предпазени от разкодиране мис­ловната и жизнената вълна на човека, както и личния му код в "долапите" на акаша?
 3. Има ли ефект от "упражненията", които правих снощи?
 4. Какъв е механизмът на ставане "невидим" за локато­рите на ЧЛ – "сапунения мехур"?
 5. Какво е това "биполюсен локатор";
 6. Как може да се "пусне" вирус в компютърните прог­рами, които използват, и да се обърка тотално информаци­ята, до която са стигнали?
 7. Може ли да се пренасочат или неутрализират насо­чените лъчи от предавателя горе към центровете долу?
 8. Влезли в съприкосновение с този "център", каква е възможността те да окажат някакво въздействие върху нас (имат изображенията и имената ни, както и принадлежността ни)?
 9. Мехлем от кокичета?...
10. Каква е възможността те да ръководят в момента членове от т.нар. Братски Съвет ?;
11. Ще мога ли единствено с моята мисъл да противо­действам - или трябва да се включат и други?
12. Трябва ли да насочваме усилията си за "унищожа­ване" на електрониката или пък да направим промяна в мисле­нето на хората, които я управляват?
13. Те твърдят, че на електрониката може да се проти­водейства само с електроника - не съм убеден, но още не съм си изяснил как да стане;
14. Розови лъчи ли да се използват?
15. Как да се преобразуват тези центрове, за да почнат да служат на Доброто?
16. Кои са формите, които трябва да се използват за неутрализиране?

- По електронен път това е невъзможно. Тези записи са на причинното поле, а то е защитено срещу всички нападатели от по-нисшите светове. Онези типове просто блъфират, за да всяват ужас. Те успяват да влязат в подсъзнанието и да управля­ват подсъзнателната и отчасти съзнателната дейност на човека, податлив на страха. Подсъзнани­ето обаче има спомен за акаша и по индиректен път те се добират до някаква информация от акаша. Следователно, страхливият си заслужава съдбата, включително и следенето, манипулирането от страна на тези съработници на съдбата. Вирусите си гледат прекрасно своята работа и са длъжни да ядат всичко, което е страх и което не е абсолютно упование в Бога.
Съществува, все пак, щит срещу тази елект­роника, която предимно обработва информацията, но тя се извлича по друг начин. Тези вампирически династии са подобни на мухите и комарите: насоч­ват се само там, където има нисък потенциал, т.е. страх за себе си. Също, живеещите по стада и по старозаветни гнезда са тяхна законна плячка.
 Ето защо, ако някой живее постоянно или пре­обладаващо на место, което е вече нарочено, трябва да знае, че при всички случаи ще бъде разкодиран и манипулиран, тъй като това е волята Божия, а не волята на Сатаната. Докато не отвикнете от сво­еглавието и повтарянето една и съща песенчица, по една само бразда на грамофона, никой няма да ви ос­вободи от лешоядите! Мисълта, че има някой по-си­лен от Бога и може да прави каквото си иска без Не­гово знание, трябва да бъде наказана с най-крути мерки от съдбата. Така че идейните предни постове от подземния свят се насочват именно към ония, ко­ито считат Бога за неприсъстващ някъде.
- Упражненията ти наистина имаха ефект, но той ще стане дълготраен, когато приложиш форму­лата: "Господи, помогни на Твоите черноработници да ни тормозят още по-майсторски, ако ние не же­лаем да Те слушаме!"
Презумпцията, че се борите с някого или от­разявате неговите атаки, автоматично вписва и вас в графата на черноработниците, дори и да сте на страната на "добрите". Да, ама ако "добрите" изг­леждат така, както сега ги виждате - с техните страхове, проблеми и зацикляния, - всяка тяхна за­щита се таксува от Бога като борба против него­вите черноработници, които са си точно на мяс­тото. Мнозина духовни хора фактически избиват чревната флора в ментала или астрала, защото гниенето било от "дявола". Можете да си предста­вите колко ще живее онзи, който няма естествена чревна флора... Или - обратното - мнозина искат да се сложи защитен похлупак на оня със сланините и тулумите или над кривите и гърчавите, но това няма да мине. Значи, дерзайте в това направление. Пожелайте на черноработниците всичко най-добро и големи успехи в изтребването на всички ония, които не приличат на Иисус. Ти, който не приличаш на Ии­сус или на някоя от неговите безсмъртни сестри, трябва да бъдеш обработван по всички правила от бели и черни работници, докато заприличаш. До този момент Небето не приема никакви прошения за за­щита срещу тъмните сили!
- Сапуненият мехур е изключително подходящ образ на един от методите за ставане невидим. Не­видимостта се дава на онези, които са приключили с кармата си. Съществува и невидимост при чернора­ботниците, и то не само при маги и окултисти, но и при много разузнавачи вече. Това отдавна вече не е проблем и вие сте наблюдавани отдалеч или направо в стаята ви от представители на какви ли не ложи. Не само космични, но и на Земята - триизмерни. Ме­тодът за постигане на сапунения мехур при приклю­чила карма е задържането на въздуха за повече от 15 минути, при планински стаж в един живот не по-малко от ⅓ от живота до този момент. Това не значи отшелничество, но ходене по планините във всяко свободно време.
- "Биполюсният локатор" работи с черни и бели честоти едновременно, с цел да овладее и двете ви естества. Работи по метода на опозици­ята, като поставят вашето електронно изображе­ние по средата. Има и други методи, които нямам право да разкривам, защото Аз пазя и черноработни­ците си като зеницата на окото си - те засега са най-полезни за еволюцията ви. Те ви оставят, ко­гато престанете да дрънкате, да проповядвате и да се оплаквате от тях и от онези, които не са прави, според вас.
- Ако ви дам информация за вкарване на вирус в техните програми, това значи да си вкарам сам ав­тогол, т.е. да плюя на самия Себе си, като некадърен Създател на Вселената. Аз сам вкарвам вируси и в белите, и в черните програми, ако не си гледат добре работата: белите - когато започнат да про­тивопоставят черните на Бога и да се страхуват от тях; а в черните - когато проявят милост и жа­лост или направят грешка в гоненето на някой полу­бял. Всеки, който не е абсолютно бял и чист, прозра­чен, кристален, трябва да бъде гонен до дупка! За­щото с тоягата излизат съмненията, че Бог не си знае работата и не контролира и бели, и черни, по всеки микрон от техния път. Когато стане нужда, вие можете да пуснете такъв вирус, но само след като сте се допитали до Главния.
Пренастройването и неутрализирането на предаванията отгоре или препредаванията "долу-горе-долу" не са възможни по технически път, ако нямате по-мощни генератори и програми от тех­ните. Но това може да стане ако нарисувате Пен­таграма, както съм казал още в началото на века. Адът още царува, но това е мъртва хватка. Аз за­това сложих ножа и други масонски символи под лика на Христа, за да държи тая ложа в подчинение. Нас­коро от това няма да има нужда. Тогава и Пентагра­мът ще се измени. Вместо ножа, ще сложите "Извора на Доброто" - Извора с ръцете. Трите букви ще обърнете с върха нагоре, както съм казал. Ако при това положение се подмладите бързо и оздравеете от всички болести и безпокойства, можете да под­мените и змиите с гълъби. Такъв Пентаграм разст­ройва завинаги управлението от страна на елект­ронно-магическата олигархия. Само че него ще да­вате само на лицата, които Аз ще посоча, и ще го криете от погледите на всички останали. Защото, ако някой се осмели да го изкритикува, ще падне мъртъв не на Земята, а на Небето.

- Може ли да се изработи от пластина?

- Трябва първо да се нарисува, но със специални допълнителни инструкции. После може да се отлее, но от злато, сребро или платина. Гравирането не е Мой метод. Той е на черноработниците, защото се причинява болка на съществото-метал. Отливането обаче е Мой метод, понеже металите обичат да бъ­дат разтопявани и изпарявани - най-върховно щас­тие за тях.
- Настоявай на Рила да се усамотите, защото това е най-важният стратегически момент пред последното "разставление" на силите.
Наистина, чрез вас черноработниците могат да наблюдават и манипулират други хора, но само когато сте се отклонили от съвършената фигура на ученика или тогава, когато Бог реши, че можете да проведете ток отляво.
- Най-лесното нещо за психотронното прави­телство на Земята сега е да управлява братските ви съвети чрез свои хора или подсъзнателно. Щом един братски съвет допуска продаване на беседи, ка­сети, видеокасети и пр. подобни форми на света и нисшата сфера, по-лесно нещо няма. Под "братски съвет" Ние разбираме съвет, избран по жребии за една година най-много, но с текущи смени през месец, десет дни и през ден. Братски съвет, който не под­държа петорна каса и има само един касиер, а не пла­ващи касиери по жребий, също не е братски. Тези плаващи касиери са самите ония, които получават тайно и персонално десятъците. Докато приемате формите на света, вие сте от света и светът ще ви гази.
- Ти имаш, почти единствен измежду прияте­лите, силата да се справиш сам с потоците от програмиране, но само при споменатото вече усло­вие: да пожелаеш на черноработниците да премелят колкото може повече мърша и да ги поздравяваш мислено при всеки техен успех... Съвършен, любещ и обичащ човек не може да бъде ударен от тях по ника­къв начин - това значи да ударят самия Бог, т.е. да изчезнат. Това не значи, че всички вие, неиисусопо­добните по лице и фигура, не трябва да се борите срещу злото. Борете се, но с усилване на доброто в себе си. Това е единственият път. Разбира се, мо­жеш да включваш съработници и бранители, но не с лице към "врага", а с гръб към него. Който прекалено много мисли за врага или говори за него или пише, той е с открито лице и гърди и стрелите на този "враг" нямат пречки да го поразят. А да бъдеш с гръб към "врага", означава да не мислиш въобще, да го изк­лючиш и от най-нищожните си мисли, представи и възприятия. Това е най-висшата техника на Небес­ните бойни изкуства: щом само за миг признаеш, че има враг - ти вече си умъртвен. Ние не признаваме, че има враг, защото това са приятели-черноработ­ници.
Твои приятели също си представяха физически дефлектор, за който съм говорил и Аз. Такъв се из­ползва в някои цивилизации за отблъскване на насо­чени лъчи и поразяване на противника със собстве­ните му проклятия. И вие можете да опитате, но вече ви казах, че ако нямате генератор и програма с тяхната мощ, то поне материалът на дефлектора трябва да бъде такъв, че да не бъде пробит, а да върне лъчите. Съвсем правилно сте разбрали обаче, че човек си има дефлектор в мозъка и сърцето, и най-вече в черния дроб - и тези три отразителя могат сами да се насочват и настройват, ако вие сте на "ти" с Любовта, Мъдростта и Истината. Самона­сочването е тяхна естествена функция, както ди­шането. Но дишането на духа е правата мисъл, тъй както храна му е Словото, а ограда - добрата дума. Значи, правата мисъл настройва дефлектора на мо­зъка, Словото Божие - дефлектора на сърцето, а добрата дума за всекиго и всяко нещо - дефлектора на черния дроб. Всеки орган и система си имат отра­зители, но при вас те са почти всички разстроени, защото религията и цивилизацията са измислили фалшиви заместители на техните истински пот­ребности.
- Наистина, розовите лъчи са най-силното оръжие, което Аз наричам "всеоръжие". Когато го­воря за "щит и всеоръжие" в 91 псалом, Аз имам пред­вид именно добрата дума и лъчите на Любовта - ро­зовия цвят. Когато обичате нежно всички - прия­тели, близки, непознати и врагове - и им желаете това, което е добро за тях, както и Бог им желае, тогава вие започвате да светите розово и всичко си идва на мястото. Само в такъв случай работа със Завета на Цветните Лъчи на Светлината ще бъде спорна.
Има грамаден опит, натрупан от напредна­лите човечества, по какъв начин враговете се прев­ръщат в приятели. Най-големите глупаци в разоръ­жаването и екологията унищожават бойния потен­циал чрез взривяване, претопяване, разтваряне, на­рязване и какви ли не още дивашки методи. Умният човек ще намери работа на целия тротилов еквива­лент на Планетата, без да го унищожава. По същия начин и мотивите, чувствата, целите - цялата пси­хическа енергия и огромна работоспособност на така наречените "черни" - неминуемо се превръща в служител на Доброто. Рано или късно всеки лош, заблуден човек разбира, че трябва да си "купи" място в Космоса. Като проумее най-после, че мястото под земята не е толкова комфортно, той почва да прави добро, за да се върне в Родината си.

12,04 - 12,11ч. (Налага се за кратко време да се прекъсне запи­сът.)

- Формите за неутрализиране са класически. Ползва се неутронната сила, т.е. елохимната любов. Когато тя е факт, пролуки няма и няма как да влезе посред нас разяждащ агент. Щом на една паневрит­мия, на едно молитвено събрание, в един дом или една държава се появят кървящи рани, това значи, че някой се е отказал от елохимната любов.

Ето сега, наистина от четири страни ще атакуват едновременно Рила по кръстовидната стратегия на въглерода. Ще ви поставят на кръст. Те се втичат във вашите кухини и вървят по вашите наклони. Ако не бяхте сега яма, нямаше да има в какво да се стекат. Ирод е жив, той още не се е по­каял и е върховен ръководител на обединените пси­хотронни ложи, които намериха откъде идва "злото". Само Рила е непревзимаема за тях.
Значи, как се постъпва с Ирода? - úли да си ос­танете помийни ями, в които да се стичат от всички страни жаждата за власт, одумването, ко­ристта и своеглавието, úли да се дигнете като Йо­сифа и да отидете в Египет. Това означава, че след 19 август подбрана група приятели отивате на ла­гер там, където ще ви посоча, за свещена мисия и задача. На този лагер вие трябва да живеете поно­вому. От една палатка не трябва да се вижда друга! Никаква проза, никакви човешки разговори. Ще рабо­тите по програма и по импулс, ако искате да оцеле­ете през следващите месеци и години. Словоохотли­вите да си останат в 13-та сфера. Охотливите за Слово преминават отвъд.
Настоящето осияние да достигне до всички. Конкретни указания за бойни и защитни действия ще се дават тогава и на тези, на които трябва. Който не е бил около Словото, да си сърба попарата.
 12,26ч.
                                                                                    
- Относно Свещения Граал и тамплиерите ще говоря след кратък предговор, който подгответе чисто исторически. Това ви идва не случайно като тема, тъй като сега настана редът да се обере зре­лия плод на Карма и Дихарма от ония времена. Както виждате, тази тема се появи едновременно и у два­мата ви.

Прон, Пронòн, Прономòн!

Господ не изяжда никого, освен несъвърше­ните.

- Това, че се появява тази тема и у двама ни, значи ли, че сме играли съществена роля в тези събития?

- Ами да, то се вижда. Заради единия се ля кръв, заради другия още се промиват мозъци. Сега трябва да преиграете пиесата, но без жертви.

- За дълбоката рана, която си направих на лявата ръка - има ли нещо общо?

- Да, но само общо... Това обаче сега се случи по конкретен повод - поради едно намръщване, което не бе от Бога. И все пак, осветената кръв върши ра­бота - повече работа от 100 касети с осияния! Това не значи, че трябва сами да се бодете - съдбата си знае работата. Както помниш, чашата на Граал съ­държаше Христова кръв. Кръвта, която изтича на­вън, оправя света. Кръвта, която изтича навътре, оправя ангелите.

- Защо напоследък съм тласкан да се занимавам с тър­говия?

- Търговията в ръцете на Посветения е най-висшата магия. Когато се дава десятък от личния дял печалба, посветеният се освобождава от Дра­кона на Търговията. Ако е бил глупав да търгува с неща, които развалят човечеството, пак ще си плати, но чрез труд и съкратени срокове. Ако Пос­ветеният влага Божественото в стоката и взаимо­отношенията с партньорите, той обменя много по­вече Божествена енергия, отколкото се съдържа в писанията на писателите и музиката на светските музиканти. Обмяната на веществата - това е тър­говия. Обмяната на съществата - това е също Бо­жествена търговия. Обмяната на естествата - това е природната търговия, която се зачита в Космоса със закон. Щом правиш нещо изгодно не само за теб, но и за партньора, това е духовна търговия в най-хубавия смисъл на думата. А щом правиш нещо изгодно и за народа, т.е. за душата на човека - това е вече Божествена търговия.
Има Посветени, които примиряват всички тия четири вида търговия и сам Бог им се възхищава. Има ангели, които се отвращават от търговията като от миризливо лайно. Те са прави, но по отноше­ние на човешката, светската търговия. Но на още стотици и стотици щастливи йерархии тепърва предстои въплъщение при оскъдни условия, за да се научат да "търгуват", т.е. да ценят даденото им от Бога. Други ангели не могат да се обменят - и те са лоши търговци. Трети не владеят диалога - те са най-некадърните. Те слушат само себе си. За такива преди търговия трябва да има голяма лакардия, т.е. Бог да ги освирка и да им смачка фасона до такава степен, че да престанат да крякат завинаги. Чак тогава ще могат да влязат в забавачницата на търговията.
"Со кротце и со благо" е закон на серафимите, но те не могат да се пазарят. Херувимите, напро­тив, се пазарят за всеки сантиметър Божия вселена и всеки грам девствено вещество. Търговците може да имат голям нос, но ще защитят Божественото в себе си и ближния, даже и във врага, ако са христи­яни. Сълзливите и милозливите не са никакви хрис­тияни, ако не владеят пазаренето и отдават сестра си и майка си в ръцете на дракони, "за да има мир". Така че търговията е велика наука, велико изкуство и велик живот за онези, които я разбират.

- Това значи ли, че е дошло време да потекат средства за нашите дела?

- Средствата никога не потичат - те си те­кат. Когато делата на човека не са дела, ветровете на съдбата го отдухват настрани и той се лишава от течението на средствата. Средствата чрез пе­чалба и труд са съответно на трето и второ място. На първо място са средствата от души с монади, т.е. тайните дарения. А на първо генерално - средс­твата чрез вложен труд и работа. На първо "генера­лисимуско" - средствата чрез обмяна на любов и обич.
Работата е в това, че досега не попаднахте обратно в течението, защото вървяхте по вектор - Словото. Ако обещаете да разпределите средст­вата за Слово, Дело и Живот - Нил не ви мърда! Ако пентагралната каса най-после заработи, не ви мърда Ниагара! И все пак, един ученик, който върви по чет­ворната магистрала на Природата, няма никаква нужда от петорната магистрала на средствата. Ако твоите средства са слънцето на голо тяло, планинският въздух, изворната вода и плодовете, петорна каса е излишна - попадаш направо в Космоса. А този Космос, за който Аз ви говоря, е самото сре­дище на Течението. То отваря всички сърца и подм­ладява мигновено. Кой милиардер няма да отвори ке­сията си, ако можете да го потопите в тази среда? Прочее, мислете повече за съвършенството, откол­кото за средствата - и средствата ще ви се прида­дат.
- Отново за цигарите?

- Сега казвам: ти си достатъчно разумен, за да решаваш сам. У тебе има не само разум, но и воля. Така че проблем няма да се откажеш от каквото по­искаш, мигновено и завинаги. Ти сам разбра и ти се потвърди, че дадени привички могат да бъдат ра­бота - за изтегляне на грешници от ада. Наистина, предстои пълно отказване, но ти ще си усетиш мо­мента, когато не насилието над себе си, а силата ще направи възможно това. Наистина, за вегетариа­нец е много по-опасно да пуши и да пие, защото така се самоубива много по-бързо. Но, ако целта оправ­дава жертвата - струва си. Ако ти направи удоволс­твие да изпиташ пак волята си, тръгни пак по най-чистия път. Ако трябва да изваждаш още грешници - запази пътя на саможертвата. Същевременно, из­бери дейност, където лъжат по-малко, та да не те докопа Демонът на тютюна. Сега, тия "цигари", ко­ито ще запушат почти всички хора по Земята, съв­сем скоро ще бъдат много по-страшни от обикнове­ните. Това предстои - пригответе се да удържите, да не си заминете. Не само въздухът, но и водата, храната ще бъдат отровени за известно време. На­мерете си закрити източници, и когато кажа, се за­пасете със сушени плодове. Научете се да ядете само веднъж седмично, и то при пълно натоварване. Най-после, търся поне един човек, който може да се храни не само с хляб, но и с всяко Слово Божие! В тая свещена фраза е скрито всичко. Тя е мляна 2000 години от езиците на проповедниците и свеще­ниците, но няма нито един, който да я разбра. "Всяко Слово Божие" значи наистина всяко, а не само това, което сте приели за утвърдено. Който отхвърли Слово Божие, понеже не било "утвърдено", той вече не може да се храни със Слово и трябва да прибягва до ножа и хляба.
 13,22ч. (точно три чàса!)

Бележка на преписващата:
                                                                              
Тук, накрая на оригиналния текст, има залепена сне­жинка със сърце в центъра, намерена от П-а. на 6 август 131г.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.