Книга 22


8.ІІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ЕФИМЕРНИТЕ ЕФЕМЕРИДИ


9ч.5м.
Не мога да си затворя очите пред поредния "гаф" – този ­път "огромен", "непоправим", при диктуването: Плутоновото име "Нюл" бе употребено от Елма навсякъде за Нептун в осия­нието ЖН от 27.ІІ.131г., а в осиянието за Плутон не се споме­нава нито веднъж. Тъй като "феноменът" все пак е факт и про­дължава да тече, бих продължил с приемането на информация, но само с работната хипотеза, че това е нещо като "окултна фантастика" - сложна смес от игра на писателското подсъзна­ние с действителната намеса на някаква Невидима Интелиген­тност, която 95% (или колко - не зная) е потресаващо точна. Особено в прогнозите Си, но има няколко %, в които прави сери­озни грешки - пласта на съзнателните или други дезинформа­ции. Според И. от Москва (от Тула), това не е Този, който мис­лим, че говори, а “13-то Поле на илюзиите”, което има грамадни възможности да ни манипулира и заблуждава и с точности, и с измислици.
След всички тия мои "кощунствени" мисли, има ли желание Нещото да каже нещо?...


При “възражението си” не съм помислил и за миг, че размя­ната на имената на Нептун и Плутон в някои осияния на Елма може да се дължи на голямото изключение в положението на орбитите им по отношение на Слънцето и Земята от 1979 до 1999 г. По-долу Той обяснява, че в реалния свят са важни и “сфе­рите на планетите”, а не само плътните им кондензации в цен­търа. Нямало е как да зная, че в такива случаи става и временна размяна на имената им, по някакви върховни съображения.

9ч.37м.

- Поздравявам способните ученици! Цялото не се дразни от съмнения и възражения, произхождащи от съвестта на търсителя, от стремежа към Истината. Съвършено естествено е да не желаете да общувате с измамник; ако бяхте като повечето религиозни, Аз бих ви пръв заплюл. Инквизиторите не търсят въпроси и възражения - наказват със смърт логичното питане в случаите, когато действителността се разминава с канона.
Сега просто не се надявам, че пак ще Ми повяр­ваш, пък и особено не държа. Престъпление би било. Сляпата вяра няма нищо общо с Абсолютната Вяра, която е синоним на Точното Познание. На нас слепци не ни трябват, въпреки че се грижим и за такива. Но ко­гато сто пъти съм бил прав, просто изгодно е за вас да приемете, че и сто и първият път ще бъда прав. Приемете, че вашето зрение няма повече от мрави, микробен обхват, поради което парадоксите за вас са част от една друга реалност, която ви е напълно не­позната.
Приемате или не приемате обясненията, с това Действителността не се изменя. Напълно безнадеж­дно е сега да те убедя, че подмяната на "Бон" с "Нюл" и неспоменаването на "Нюл" в осиянието за Плутон се дължат на твоята къса памет. Приеми, че Аз съм те накарал да забравиш за момент това, което препода­ваш от години на по-малки и по-големи групи. Понеже обичаш логиката, помисли: нормално ли е учителят по математика да забрави имената и местата на две числа от 1 до 12? Ти изпускаш този факт!
Прочее, приеми сега по-нататъшните обяснения като "опит на подсъзнанието" ти да "оправдае отново абсурдите на Елма", защото много го обичаш или дър­жиш на Него… Така ще ти е по-лесно... Съвестта ти не приема "тези игрички", но заедно с това сам си се възхищаваш "колко разтегателна е интелигент­ността" ти и "писателската фантазия", подплатена със солиден склад от окултни и научно-популярни поз­нания, която може да излезе от всяко положение, по­неже е тренирана допълнително и от онзи пункт на играта "Защо и защото", в който трябва да се обясни "научно" връзката между отговора и въпроса. Например "Защо конят има уши?" - "Защото на Хасан гащите са скъсани"…
Смели сте се много на тази игра, но и мозъ­ците ви станаха факири да обяснявате всичко… Рад­вам се, че сте врагове на спекулативните трикове, на "стъкмúстиката" (метод на адската мистика...), но що се отнася до волните научни акробатики, те не са за изхвърляне, понеже тренират по-добре от всичко друго ума ви да става гибък при отиването ви в безпредел­ните светове и да не се строши. Да! Почти 100% от формалните логици и учените, непорасли над причин­ния свят, полудяват напълно, когато попаднат в света на духа и душата.
Сега, представи си само за част от секундата, с твоето "развинтено въображение на писател окул­тен фантаст", че размяната на "Бон" с "Нюл" и пре­мълча­ването на "Бон" се дължат на обективни при­чини. Ако излезе "добре скърпено" - подарявам ти ав­торското право…
Първо, още много преди Данте се говори за "не­бесни сфери". Дори са ги изобразили художниците: сфе­рите на планетите - една в друга. Така, планетата Нептун като твърдо тяло е сравнително нищожно кълбо от планетно вещество с определени параметри в Слънчевата система, но орбитата му около Слън­цето очертава обема на Нептуновата Сфера, която е преизпълнена с Нептунови същини и същества. И така е с всяка планета! Древните съвсем не са били тъй прости, както си мислите. Дори и "плоската Земя" е реалност: това е спúтеното панвселенско тяло на Инлáния (Новото име на Земята от 1991 г. насам- б.п.), съ­ществуващо в плоскостта на небесния екватор, с ра­диус - радиуса на земната орбита. Това е реална плоска "планета" - като търкалó - в двуизмерния, етерен свят, където работи Природата, Мировата Душа, ясновселената!


Сега понятно ли е защо "примáрните дирекции", "ректасцезните", са моделната програма на Приро­дата, поради което там прогнозите са абсо­лютно точни? Пралайа е прецизна до практическо съ­вършен­ство в рамките на собствения си свят - и в случаите, когато не се е намесил спонтанно Тот, ней­ните прог­рами си остават непоклатими.


Още една картинка на “Плоската Земя”...

Тот е неп­редвидим, Той не е подчинен на Ритъма, затова не Го лови никакъв алгоритъм. Затова астрологически не се надявайте да прогнозирате със стопроцентова точ­ност. Но - все пак - някакъв подход съществува: при Слънчеви и Мар­сови аспекти, вероятността да "про­бие" Тот и да нап­рави "на пух и прах" Програмата е по-голяма. Това Той прави рядко; по-често се съобразява с подредбите на Пралайа - Неговата жена - защото я обича. Такава видна къщовница не е за поругание: тя слага всички вихри, всички тела и същества по орби­тите им и се грижи постоянно да не се сблъскват. Бог-Отец се съг­ласява да върти ръчката, понеже без Него Битието не би "мръднало" - щеше да е само един "чип". Само че Той не се съгласява да върти латерна или прост диск - понеже е Творец. Той принуждава Приро­дата да прев­ръща плоските дискове в спирали, където Неочаква­ността се появява като щастлива експлозия в утро­бата ú. Не мислете, че Пралайа само се стра­хува от странностите на Обожаемия: разкъсването на Диска в Спирала за Нея е и шок, и върховен твор­чески спазъм - миг на наслада неизразима! Търсете тези мигове в ефемеридите и ще се убедите, че ефе­меридите наис­тина са ефимерни - и "примарни дирек­ции", и "прогре­сии", и "транзити"... Малко ли жени с искра в душата си са ритвали къща на три ката, за да тръгнат след ня­кой Прекрасен Хайдутин?…


Наистина, това е погрешният геоцентричен модел на не­бесните сфери в средновековната наука, обаче ако заместим тук Земята с “Тот”, би се получила представа за антивселенското мислене...

Та сега Сферата на Нептуна е по-голяма от Сферата на Плутон (Астрономите наистина са изчислили, че в момента Плутон е по-близко до Земята от Нептун и ще бъде така до 1999г. – б.д.), т.е.... по-малка е… Но хайде да не се разсейваме сега с познания от антивселената, къ­дето Слънцето е в периферията, а Тот - в Цен­търа…
Същественото е сега да знаете, че триизмерно "ню­ланци" са станали временно "бончани" - и обратно. До­като Плутон е вътре в орбитата на Нептун, тия на­роди са си разменили местата и названията. Нали всички имигранти в Америка се наричат "американци"? Ако се смени стрóят, може да се нарекат и "китайци"…
А да назовавам "Нюл" с името му на дата, когато Слънце и Луна са в образуващ се бисептил с него е, най-малкото, непред­пазливо… (В оригинала е продиктувано "Бон", но моята формална логика ме е подвела да го сменя с "Нюл”. Накрая са написани аспектите за този миг, но са с астрологически знаци, непознати на преписва­щата, и затова в момента няма как да се възпроизведат тук поради липса на оригиналите от 131 г. – б.п.)
И наистина, преди това обяснение на Елма ми се е стру­вало, че този път няма абсолютно никакъв начин Той да се “из­мъкне” от “грешката” или “дезинформацията”, но накрая помня как останах сащисан от брилянтната Му астрономическа и логическа обосновка. За кой път вече!
  Край - 11,36ч.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.