Книга 16

12.І.127(1991)г.
Симеоново

ЗАКОН ЗА ИМОТИТЕ;
ТИТЛИТЕ "ГЛАВЕН ПАРЦАЛ" И "ПОСЛЕДЕН ПАРЦАЛ"


14,20 - 15,30 ч.
          София наистина ще потъне. Радвайте се всички, които сте продали или заменили навреме градската си собственост. Ала има закон: ако някой държи голям апартамент и иска пак да купи голям или голяма къща, за да бъдел заедно с домочадието, той ще си плати по такъв начин, по който си пла­щат старците. Не, всеки имот трябва да се раздели на толкова части, колкото са наследниците, плюс една равностойна част за подарък на Братството. При това, никой няма право да ползва повече от една малка жилищна площ, колкото една гарсониера най-много. Снабди ли наследниците, но не и внуците, с едно такова малко жилище, всичко излишно са пода­рява на Братството, както и земята, която прите­жават. Не повече от декар на човек – това е поло­жението, при условие, че няма да има съседи наблизо, когато се касае за още незастроени площи. На всичко отгоре, Небето изисква от вас да отсъст­вате най-малко три пъти седмично от собственото си жилище и да го предоставяте по вътрешен им­пулс в това време на същества, които ви са симпа­тични, а в туй време да гостувате на други. Ако ня­кой се задържи в къщата си повече от 4 денонощия седмично, при условие, че няма обмяна на повече аури в дома му; ако в леглото му никога не е преспивал друг човек, с присъствие или отсъствие на домакина, то този нещастник хваща душевна склероза и по нищо не се отличава от дърветата, които се хвър­лят в огъня, понеже са изсъхнали. Разбира се, тази пропорция 3 към 4 при различните хора варира и има редки случаи, когато най-много един ден седмично трябва да се обменяш с други аури, а останалото време можеш да си бъдеш в убежището си, понеже си под силното влияние на месечината и собствената територия ти е необходима повече от всичко.
          Накарайте някой да си оформи така още при­живе имотите и да остави за себе си малко, и ще ви­дите какво представлява – от Бялата Ложа ли е или от черната!
          Преднина в подбора за участниците в Общия клас имат ония, които дават десятък - в пари или натура, или в имоти; преднина за приемане в Мла­дежкия – Специалния – клас имат ония, които дават половинък от приходите и притежанията си, а в Орфическия или Евродоровия клас влизат ония, ко­ито дават цялък. Само че не се лъжете да мислите, че някой може да контролира тези приноси от сърце и по този начин да определя хората за класовете! Преди всичко, никой, освен Бог, не трябва да знае колко и кому даваш, а Общият, Младежкият и Орфи­ческият клас са предимно класове на Небето, и после на земята. Ти можеш на земята да не бъдеш включен, но като заспиш вечер, отиваш там, за където си си приготвил път. Даже и недвижимите и движимите имоти, дарени по този начин, се даряват не общо на Братството, а на определена личност, от която се възхищавате, и то само за определен срок. Трябва да го оформите това юридически, а ако няма такъв за­кон – да го прокарате. Няма и не може да има пожиз­нена братска собственост: ти влизаш в един брат­ски дом, място, стая, кът от стая или легло само за определен срок! Ако не излезеш навреме, не искаш ли да спазиш това условие, нека братята ти се погну­сят от тебе и не се доверяват повече на сърцето ти. Най-малко едно денонощие преди свършването на срока, бил той 7 години или 3 години; или 1 година, 4 месеца или 1 месец, ти трябва да си стегнал багажа си и да си възстановил братската обител в първона­чалния й вид.
          Някой може да остане на улицата – нека да остане! Това означава, че той няма прия­тели. Който има приятели, той има къде да живее.
          Докато си жив, ти можеш да каниш по вътре­шен импулс различни хора през различни срокове в онова, което ти се е откъснало от сърцето за Братството. Но ти нямаш право в това време да ходиш там, нито да имаш ключ, без да те е поканил дареният. Като си отидеш от Земята, последният, който е живял на това място, посочва следващия; и така последователно. Ако някой е посочил непра­вилно някого и в този братски имот се е загнездил самодеец или предател, трябва да се съветвате лично с Мене чрез трима холизатори най-малко – кой да бъде следващият. Ако името съвпадне – пус­кате следващия за целия срок, ако не – двете или трите имена си поделят квартирата за съответно ½ или 1/3 от времето. Това обаче ще ви накара да се запитате кой точно е във връзка с Бога и кой не е. Холизаторите получават еднакъв отговор по даден проблем, останалите са медиуми.
          Ако някой счита, че е религиозен, духовен човек, и при това взима наем от някого, той няма право да се изказва по религиозни и духовни въпроси – ще мълчи! Може да се изчисли точно колко процента лъже, когато говори или духовете лъжат чрез него, в зависимост от размера на наема, който взема, или от услугите, които му се заплащат.
          Такива работи... Ако има нещо неясно – пи­тайте. Ако няма холизатор под ръка, питайте сър­цето си. Сърцето ви никога няма да ощети някого, ако вие имате нещо като искра Божия в сърцето си, а не празна коруба... Да ощетиш някого, значи да му откажеш да му дадеш това, което имаш в повече, а той го няма.
          Който взима наем, получава хонорари, плаща му се за частни услуги и пр., в невидимия свят също ще живее под наем и ще плаща за всичко, а като се върне на Земята, ще си доплати. Като изчислиш колко ми­лиарда хора ще има средно на Земята докато си жив и разделиш природните блага, териториите и пр. на това число, ще разбереш колко имаш право да при­тежаваш лично; и то – само за определен срок. Ако вземеш повече, даже и да го раздадеш на избрани и светии, ти си отписан! Същевременно, като разда­ваш надвзетото от партията или рода ти, от об­ществото или църквата ти, ти трябва да знаеш на кого да го раздадеш - трябва да знаеш кои са бремен­ните, кърмещите, майките и душите от шестата раса, които имат предимство при наследяването на Земята. Ако направиш грешка и дариш на роднина по кръв или по симпатия – край на доверието в тебе!
          Същевременно, ако някой не поддържа добре това, което му е дарено, и то запустее, порути се, не го гонете от там – нека остане за назидание, за портрет на мързела. Като му мине срокът, друг, по-опитен ще го поеме, а оня го пратете на пусто и не­устроено място, за да се помъчи малко, да слезе на земята.
          Същевременно, ще имате и помещения за гру­пови дейности, докато не съм изринал строежите ви от планетата, но там всички ще отиват като равни. Командири няма да има! Командирът се назначава за определен срок, по жребий, и то за не повече от една го­дина. При това, той не се нарича така, нито пък "ръ­ководител", "учител" или "войвода", но се нарича "Общ Чистач на Конюшните" или "Последен Слуга на Приятелите"... А най-главният координатор или орга­низатор на дадена група или общност може да го наречете “Парцал” – понеже това е най-почетната длъжност на Небето... Останалите, които ръково­дят невидимо Братство, приживе на Земята или горе на Небето, няма да имат привилегията да се наричат така, понеже няма да са избрани по вишег­ласие или чрез други светски назначения или само­назначавания. “Парцал” обаче е само едно звукосъ­четание и има опасност с течение на времето да добие ласкателно значение, така че внимавайте!... Просто, не забравяйте, че "Последен Парцал" е по-висока длъжност от "Главен Парцал" – ако някой рече да се големее...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.