Книга 29


1.06.134(1998)г.
Шумен

НОВА ДИПЛОМНА РАБОТА
ЖЛО И.Х.

9,29 ч.
 – Може ли да се даде точният асцендент на И.Х., роден на 28.09.1975 г., около 9 ч. сутринта?

- 10 о47`38”.65 от Скорпион. (Това бе дадено от Елма точно в 9h34m25s)
 - Салемски пророк – той беше сляп, когато про­рокуваше. Има психотравма в това прераждане, ко­ято сам не може да осъзнае и оправи. Ще му помог­нете само с молитви. След 36-годишна възраст – ра­дикална промяна в мисленето. Той е по-готов от мнозина, понеже съдържа Жилката на Сребърния Звън. В Китай бе производител на камбанки – ненад­минат майстор. Чрез звъна от неговите камбанки, учениците му лекуваха дори проказа. Ако се насочи към музикалния инструмент камбани, в скоро време ще жъне големи успехи.
Небето очаква големия изобретател на кам­банния инструмент в пещера – от различни висящи и стърчащи метални и други пластини. Той може да открие резонансния принцип на космическата музика: свирейки тихо и бавно на собствения си малък кам­банариум, при всеки удар да му се откликва резонан­сно съответната греда или пластина в пещерата. На свободните планети отдавна има такива резо­нансни пещери и катедрали, където, в топли езера, голите и свободни хора плуват блажено по гръб със затворени очи и слушат изпълнението на резонанс­ния орган. Майсторите на този уникален инстру­мент знаят кога да отварят и затварят специални отверстия в пещерите и катедралите, през които вятърът свири в тръби и пластини от различни ма­териали, а течащите води движат устройства, наг­нетяващи въздух. Същевременно, свободните хора пеят заедно с тази необикновена пещерна музика или тя повтаря гласовете им с мощни резонансни хармо­нии. Тези хора са обхванати от щастие и възторг, понеже живеят свободно, според импулса на сърцето и душата си.
Илия, т.е. Радуил, бе един от адамитите в Бъл­гария, защото помнеше живота на свободните чове­чества в космическата си родина.
В случай, че сам пожелае да проучва Словото, след две години ще срещне сродна душа, която ще го слуша и ще върви по петите му. На тази Земя той е роден за изобретател. Той е толкова чувствителен и нежен по душа, че ако не попадне между свои, няма да издържи дълго на Земята.
Да слуша свиренето на вятъра нощем високо по планинските върхове или в клоните на иглолистните дървета, това е методът да се пробуди в него окон­чателно органът на оркестролата. Ако започне да се занимава по-сериозно с теория на музиката и ком­позиция, той ще може сам да напише музиката за пещерния интегрален инструмент. Както казах, този инструмент реагира и на човешки глас: ако ня­кой издаде един тон, моментално с него запяват и всички пластини в пещерата, които са в съзвучие с него. Можете да си представите тогава какво ще стане, ако пеят двама или трима души на различни гласове – пещерата ще отговори с цял грандиозен хор и оркестър! Така посветените на нормалните звезди и планети и в световете като безкрайни ленти из космоса пеят – и пещерите отпяват не с изкуствени съоръжения, но със своите естествени сталагмити, сталактити и сталактони. Трябва обаче да знаеш да ги накараш да вибрират и да отз­вучават по видове и по групи.
За дипломна работа на И., до 7 години от сега нататък се поставя темата и задачата да направи импровизиран резонансен комплект от достъпни нему материали, да ги изпробва за чистота и вяр­ност на тона и да подготви свои хора да ви изнесат един концерт. Приемат се само нормални слушатели – без дрехи... От баща му зависи да му подаде молит­вени и поетични текстове за тази изпитна компози­ция. Предлагам първият да е творението за стихва­нето.

10,06ч.

"За да реализира своите мисли и чувства, човек трябва да бъде вътрешно самоуверен. Искаш да направиш нещо. Уверен ли си в ус­пеха на твоята мисъл и твоето чувство? Не е достатъчно да имаш само подтик. Без увере­ност в това, към което се стремиш, няма ус­пех. Наблюдавал съм как пеят големите певци. Щом излезе на сцената, той вземе една свободна поза, уверен в себе си. Гласът му се излива леко, плавно, като че извира отнякъде." (т."Красотата на душата”, стр. 206, б.“Обнова на човека”, от 29.05.1938 г.)


"…ще се радва на добър музикален слух, с който ще възприема само хармонични тонове в природата. От съзнателната работа на чо­века върху себе си зависи неговата физическа и духовна красота и мощ. В 10 години съзна­телна работа човек може да стане ге­ний… Излезте на сцената и запейте. Който ви чуе, ще ви възнагради… Големи богатства и възможности се крият в човека, но те трябва да се предизвикат с нещо да се проя­вят… Работете върху слуха си да го разви­вате музикално, отдалеч да чувате стъпките на Бога. Без музикално чувство нито Бог може да ви посети, нито вие - да отидете при него. Като развива музикалното си чувство, човек се домогва до такива песни, с които събужда скритите си дарби и способности" (т."Възможности за щастие", б. "Двама или трима" от 14.09.1941 г.)

"Ученият човек събрал хората и започнал да ги учи как да обработват земята, да сеят жито и царевица. В скоро време те разпола­гали с хубав, доброкачествен хляб. След това направил малки и големи работилници, фаб­рики с големи пещи, в които топели камъни за получаване на прозрачно, стъкловидно вещес­тво. От него те правели къщите си, в които влизала изобилно светлина. Като осигурили хляба и жилищата си, те значително подоб­рили своя живот. Едва сега разбрали, че съд­бата им била в техни ръце." (пак там, стр. 192)                                 


В това осияние Елма отново говори за голи, свободни хора, които са извънредно щастливи. Противниците на тази тема в Словото отбелязват нейната голяма честота в оси­янията и преобладаващото количество илюстрации с хора без дрехи. Приписват това на нечистото подсъзнание и съз­нание на единатора, които уж били превърнали у него голо­тата в натрапчива идея.  Но тъй като ние работим и ще продължим да работим интензивно и върху томовете с мислите от Учителя по тези, антитези и синтези, даже до този момент имаме вече богат набор от извадки за голо­тата. Наистина, в  много случаи Учителят я визира отрица­телно, но почти изключително в символичен план. Обаче както символически, така и буквално, у Него има и немалко положителни изказвания за нея, които почти никой не ци­тира. Тук няма отново да се привеждат основните аргументи в нейна защита както у Учителя, така и в учението на Емануил Сведенборг и други пратеници на Бога с искра Божия. Ще се даде възможност само за един много ефективен тест за проверка и автопроверка кой има монада, или в какво състояние е тя.
Тестът се състои в следното: разгледайте приложените документални фотографии. Те информират за масовото разпространение на голотата през последните няколко години    преди    Големия    Скок,   който   предстои.   Този скок от    

2003 г., Балцелона: 7000 души. Репетиция за Трансфера

Старата Вселена в Новата ще бъде успешен само за хора, които вътре в себе си отговорят правилно на въпроса: от кого са импулсирани тези многохилядни движения по целия свят, - от Черната или от Бялата Ложа? Какви хора, според вас,  взимат участие в тях: хора с монада или без монада? Най-скромната форма на този планетарен процес започна с дви­жението "Безплатни прегръдки". Чрез финалната снимка, поместена тук, тестът е най-директен  - нормално ли е без­платните прегръдки със стотици непознати хора да стават вече по целия свят не само с дрехи, но и както ни е майка ро­дила? А вие как си представяте, че ще се извърши трансфе­рът от Старата Земя в Новата и в Новата 

Вселена: с дрехи или без дрехи? Само духовно – или и физически? С нездрави и некрасиви тела – или с приемливи? С красиви мисли за лю­бовта и голотата – или с отрицателни?

Фотографиите се редуват с няколко положителни из­казвания на Учителя в класическите лекции и беседи на тази тема.

"Който отива при Бога, отива без дрехи, гол, както е дошъл на Земята. Когато и вие отидете при Господа, трябва да се явите с 
23.10.2003: Ню Йорк, Централна ж.х. гара. Репетиция за Трансфера

дрехата си, която Той ви е направил. Казвате, че ви е срам да се явите гол...  Защо се сраму­вате? – Защото дрехата на вашата голота не е оная, която Бог ви е дал първоначално. 
2007, Мексико Сити, 18 000 чисто голи: тренировка за Скока

Срамът, който днес имате, е дрехата на греха, с която сега сте облечени. Тая дреха е затворнически халат, затова хората се сра­муват от нея." (б."Динамика на живота" (20 април 1932 г.)

"Голият е всякога добре дошъл и за предпочи­тане пред облечения със скъсани дрехи. Май­ките посрещат децата си всякога голи. Голо­тата е израз на чистота. Само чистият може да бъде гол." ("Опорни точки на живота", 1 август 1932 г.)

2007, Амстердам, 4000 без дрехи, готови за телепорт

"Който е с хубавите дрехи или със скъсаните дрехи, трябва да се съблече, голи трябва да влезем. Адам в рая беше гол. Голотата е чис­тота. Обличането, както хората сега се об­личат, то е грешно състояние." ("Сиромах и богат", 26 август 1944г.)

"Сегашният ви живот е болничен халат. – „Какво да правим с него?“ – Ще го оставиш в 
1.03.2010, Сидней. 5 200 нормални австралийци – обща тренировка за  Пренос преди Голямата Експлозия.  В Новата Вселена не приемат в друг вид. Тренировките навсякъде се маскират като други инициативи. Издаването на Тайната грози с елиминиране на виновния и оставане в тази зона.


болницата. Като свалиш халата, ще облечеш

дрехите на здрав човек. Следователно, като претърпиш неуспех в живота си, на другия ден не излизай със същите дрехи. За предпочи­тане е да излезеш гол, отколкото с дрехите на неуспеха си." ("Пауза в живота", 26 май 1933 г.)

"Има голота, която е грозна. Има голота, ко­ято е красива." ( "Връзване и развързване", 29.XI.1942 г.)

"Казано е за Адам и Ева, че били голи в рая. 
Не всички имаме добре развито трансцендентално зрение и талант за изобразяване, така че тук бе много трудно да се представи как започва често Преселването. За няколко секунди става превръщане в птици, за да се премине първата атмосферна зона до зоната за телепортация. Тези, които са прегърнали правилния партньор, имат шанс да продължат нагоре; които имат нисък морал и вкус, изпадат на Долната Земя. Тия сборища на снимките имат смесен адски, човешки и божествен характер. Издържалите теста за Заминаване се смесвят с тях, и по двойки изчезват. Никой после не може да ги намери.

Тяхната голота ни най-малко не подразбира греховност." ( "Послушание", 30 септември 1934г.)

"Адам минаваше за много голям праведник, той се мислеше за много учен, обаче един ден яде нещо и се видя, че е гол. И той не можа да разбере хубостта, хубавото в своята го­лота." ("Едно ви трябва", 18.III.1934г.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.