Книга 21


19.ІІІ.130(1994)
София - Изгрев

ЛОЙОЛА И ЛЕЙЛА

8,13

Във връзка с проблема "Лойола", отваряме напосоки беседа от томчето "Козативни сили" на стр. 88, беседата "Чия воля?" от 2 юни 1926 година:

"Той веднага трябва да възстанови наруше­нието в инсталацията!"

"Не е грях, че са се натрупали утайки, но работата на човека се свежда към пречиства­нето".

На стр.157 от беседата "Три вида съзнание" от 7 април същата година.:

"Тази идея не трябва да бъде само теоре­тическо, философско размишление, но да има поне микроскопическо приложение, защото Пи­санието казва: "Ние сме съработници на Бога във Великото Дело".

И предпоследната беседа от "Козативни сили", стр. 200:

"Лошото в човека трябва да умре".

8,37ч

- Те ще се опитат да атакуват пак през м. август. Не са само юдеи, но и българи. Тези, които пускат [врагове] в светилището да се разпореждат с организацията на братския живот, също са сключили договор да тър­гуват и да създават раздори.

Сега се поклонете на Кардинала, който провежда Словото и Моята воля. Вече съм ви казвал, че в Гер­мания някога той плати със всичкото си злато, за да спаси града си от унищожение. Независимо, че карди­налското у него не е напълно претопено, слушайте прекрасния му глас и пийте от Божествената му мъдрост. Заради тоз подвиг, Аз го поставих сега за стълб на Братството в края на тоя век. Той Ми ос­тана верен.

Лойола също ще се покае и ще плати много висока цена. Едното от децата му е от Бялото Братство и отсега Аз ще отразявям върху двете му овчици всичко, което той върши с чуждите деца. Ще по­сегна и върху още по-ценни за него неща, тъй като те це­нят верността си към техния вожд повече от ба­щинство и майчинство.

Когато настане часът те да извадят най-страш­ното си оръжие, Лейла да отиде на Молитвения връх и да запали памучето с кръвта си със следната фор­мула: "Дон, Донòн, Дононòн!", което ще рече: "Давам свидна жертва, благоугодна Богу, пред лицето на Все­вишния, за да порази сам Той попълзновенията на не­честивите".

Тогава ония от вас, които виждат, ще се учудят от грамадните облаци прозрачен ефир, които ще се вдигнат от Молитвения връх и ще претопят за миг порождението на враговете ни. Те сега снасят яйца, които се излюпват почти мигновено и от тях плъз­ват страшни гадини - не астрални, не ментални, а причинни, будически и даже атмически. Те се научиха да ползват тънките материи на безсмъртния свят и да имитират даже святостта, творчеството и под­вига. Техните гадини съвсем не са тъй отврати­телни както астралните и менталните змии, скор­пиони, дракони. Това е театър, който отдавна пре­мина. Още в приказките, белите юнаци и техните вечни любими се научиха да побеждават тия изчадия адови. Сега е редът на духовния пъкъл. Когато се имитират и размножават подобия на прекрасното, е толкова трудно да се различат псевдоученията, псевдоучителите, псевдолидерите, псевдолюбимите от истинските!

Само Божественият свят не може да се имитира по никакъв начин. Алохими има паднали. Илухими има паднали, има даже един паднал елохим, но те не мо­гат да бъдат имитирани. Самите те са паднали по собствен импулс, по собствена свобода на волята, понеже са приели да бъдат отрицателните герои в пиесата. Бог не ги съди, Сатаната сам се превъп­лъщава в техния главен съдник, за да има Космосът сцена.

Лейла Ми бе вярна през вековете и токовете на живота протичаха винаги тройно през нея. В този живот тя реши да бъде жертва, за да помогне на Господа чрез смирено страдание. Ето, и сега отнех от нея няколко скъпоценни капки кръв, за да роди в решителния миг противоядието на разврата.

Рисувай, рисувай, рисувай!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.