Книга 20


21.V.129(1993)г.
София - Изгрев

ОФОРМЛЕНИЕ И ТЕКСТООБРАБОТКА
НА КНИГИТЕ

Това са представите на приемащия осиянията в дадения момент (май 1993г.). Някои от положенията са изисквания от Елма, други би трябвало да се сондират. В настоящото издание - като книги по 300 стр. - повечето от тези положения не са спазени поради необходимостта от компактност и по други причини. В бъдещите издания тези изисквания трябва да се приложат след внимателно проучване на всички останали текстове на тази тема и синтезиране на цялата информация.

І. Текстообработка: според образците и изискванията –
      1.  Осиянията – само десни страници, в алено.
      2. Дневникът и лично творчество – също десни стра­ници, но с по-гъсти редове и по-ситен почерк или шрифт, в оранжево;
      а/ хронологично помежду Осиянията;
      б/ хронологично – като приложение накрая.
Засега в архива да се приложи вторият принцип. При люби­телски и професионални издания – първият, тъй като е важно взаимодействието между Слово и монадно творчество. В случаите, когато в текст на холизатора има явно присъст­вие на Слово – да преминава в алено, а когато е само предпола­гаемо - да е подчертано с червено. Към текстовете на прие­мащия да влиза всичко, минало през ръката му – и писма, и др.
      3. Материали не от Елма и не от холизатора, но изб­рани от него – писма от приятели и познати, стихотворения, цитати и откъси от избрани текстове, библиотека “Прек­расни чудаци”, съобщения, образци и пр. се оформят само на леви-те страници, като се търси съвпадение или близост с дясната, по хронология и идеи. Тези страници също имат свой тип текстообработка, подчинена на триъгълника и светло­синия цвят.
      4. Илюстрациите са на левите страници, като следват определен ритъм и също съответстват на десните стра­ници по идея и (или) хронология. Може и съчетание на текст с цветен фотос или репродукция от картина. Сама по себе си, всяка подобна страница е завършен шедьовър и се издава от­делно като картичка и плакат. Етапи на работа:
      а/ класифициране и подбор на всички налични диапо­зитиви и негативи;
      б/ копиране на одобрените във възможно минима­лен размер и монтиране в композиции и колажи в рамките на холообразеца. Включване на копия от тези колажи в архив­ните и малотиражните, сигнални издания;
      в/ при материални възможности – поетапно уголе­мяване на съставните фотоси от всяка композиция, до достигане на единични;
      г/ проби и подборка на комбинирани снимки (цветни с цветни, и едноцветни с многоцветни). За тази цел:
- да се изкарат всички чернобели снимки на Учителя и Братството, както и други (вкл. репродукции от фотосписа­ния и други издания) и да се увеличат фотографски или на ксерокс, като се подложат на обработка за черен фон;
- същите да се пуснат на едноцветен ксерокс в различни тонове, като база за комбиниране с цветни;
- пускане на диапозитови и негативи на цветен скенер с цифрова обработка за увеличаване резкостта на изображени­ето;  превръщане на чернобели негативи в цветни по модер­ните цифрови и други методи;
- постоянни и пътуващи изложби и разпространение на картички, плакати и репродукции. Предимство за раздаване - срещу участие в движени­ето за гостуване и пътуване без пари у нас и в странство.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.