Книга 21


7.X.130(1994)
София-Изгрев

МЮОННОТО ДЪРВО
Описание на някои случки и въпроси към Елма

8,15-12,30 ч.

На 28 септември пристигна със самолет от Рига А.П. Той сподели, че през тази година е получил три командировки - в Америка, Англия и Швейцария. Сега са му дали четвърта - в България. Освен научните си, служебни задачи,  той имаше по-кана за участие и в един конгрес по окултна меди­цина, организиран в Боровец от английския приятел на Брат­ството Д.Л. В четвъртък вечерта А. бе заведен при екстра­сенската-лечителка Н.С., препоръчана от К.Т. Тя "сканира" човека и вижда всичките му органи и болести, дава методи за лечение.
 На 30 септември - един чудно хубав ден - бе уговорена среща на А. с К.Т., неговия български "двойник". Усещаше се силно присъствие, ведрост и благоговение - Небето се рад­ваше за нещо. А. е станал още по-прекрасен, фин, одухотво­рен. Имаше време до срещата и тръгнахме към "Ал. Невски". Над купола му имаше грамаден бял кръст от преминали само­лети – помолих А. да го снима, като знак за нещо особено днес или от днес нататък. Като влязохме и застанахме по сре­дата, видяхме яркосветещ триъгълник от светлина върху една от иконите - големите изображения на олтаря. В него се отразяваха нашите две сенки. Беше портрета на Йоан Богос­лов. Това продължи 10-15 сек., после светлината изчезна. Ид­ваше от лека кола, отразяваща Слънцето, спряла замалко далече-далече - чак при спирката на тролей №9 - огромно раз­стояние. Невероятният лъч влизаше точно по средата през завесите на храма, очертаващи петоъгълник. Незабравимо преживяване!
На 6 октомври, вчера, се обади Н.М. от В.Търново и каза, че днес пристигат с Д. И на нея се случвали неочаквано приятни неща. Например, получила някакъв приз - екскурзия в Испания. Арманд бе подсигурил условия за Словото и Делото в Рига и пое напълно грижите (самостоятелен апартамент и прехрана) за цял месец и нещо; Н.М. пък бе изпитала импулс да ушие бял костюм от много фин плат, подарен от К; подари също и други дрехи на един от работещите по Словото и предоставиха във В.Т. подслон. Възможно ли е техните удачи да са свързани с вя­рата им в Словото и Учителя, т.е. Елма? Същевременно, една позната, докоснала се за известно време до Нещата, после се отдръпна и незабавно започнаха големи неприятности с нае­мателите й; друга, по същото време, имаше импулс да по­могне за Словото, но даде грамадна сума на един мошеник-материалист, който й я отмъкна. Дали е върнал парите - не­известно. На нас се забранява да очакваме спонсори и подк­репа, да намекваме за подобни неща и да приемаме легитими­рани дарения, но да се наблюдават някои по-следствия е инте­ресно. Вчера [...] зададе въпроса: "А защо на нас, които пряко работим за Словото толкова години, не ни се дават даже елементарни условия - една педя самостоятелна територия, а работим все едно на бойното поле, където падат бомби и постоянно се водят сражения?... Вече стотици хора около нас, докоснали се до Словото, получават рязко ускорение на сво­ята добра или лоша съдба, докато ние, по правило, работим от зори до късна доба без почивка в почти адски условия. При това, продукцията трябва да е съвършена”.

- Работа със Словото се нарича "подвиг" и поради това се предпочитат най-лошите условия. На Сло­вото, самó по себе си, не Му е необходимо нищо. То си има условия в самóто себе си - и проповеди, убежда­ване, комфорт, не са му нужни. Словото има дом - Трите Вселени! Това трябва да е и домът на ония, които са негови носители. Но в него се влиза през най-малката дупка в Трите Вселени – Смирението. Смирението е сечението, а Примирението - дължи­ната й. Смиреният не всякога е още примирен: сма­лява се до сечението, понякога влиза, но оби-кновено излиза. Смирението не е още достатъчно - то трябва да се валцова, прокатира от търпението. Ония, с късите носове, на запад, още нямат смире­ние, а примирението за тях е само обект на подиг­равка. По тази причина те се стремят към бързина и скорост. Туй са Божествени величини, но множест­вото от късоносите служат с тях на ада. Дългоно­сите претърпяват не с години, но с векове и хилядо­летия!
Прокат, прокат ви е нужен! Първо - нагряване до бяло, после - нарязване, валцоване и прокат. Тия пи­щялки сега по улиците, тия прахове, вони, смрадове, кучета, кавги, празници, истерии; тази автомобилна лавина от андроиди и слуги на пъкъла; този остър нож в стомаха ви, който представляват роднини, познати и съседи за фината ви психика - всичко това е предвидено! То е ад, лудост, смърт наистина, три­умф на черната ложа, заедно със стръвта за печалба и треперенето за имотите ви, но сега се изпитват за последен път сърцата с искра Божия: ще трепнат ли от пълната безизходица? Ще се продадат ли на дя­вола като останалите? Ще хукнат ли отново да ку­пуват и продават?
Не се огорчавайте, сърца Мои чисти и непомил­вани! Преданите не се ограждат с условия, понеже голям дом и офис, притежания и галерии, студии и издателства, радио и телевизия, банки и пътувания, сделки и слава, "райски живот" на Земята - всичко това е под прякото наблюдение на вашите врагове - те са задължени от Карма да ви смелят. Те пряко отговарят за ефира - пълнят го с адската си како­фония; те определят "свободи" и "права" и курса на валутата; те се изпречват пред всяка самостоя­телна позиция, за да я стъпчат още когато се по­даде с първото си стръкче. Да търсите "успех" сред октоподи и акули е тъй смешно, че Небето ви се чуди постоянно на тревогите.
Сега успокойте се и се съсредоточете върху ва­шата Работа. Важен е прокатът, а не дифузията. Важна е валцовката, не радиирането. Ще дойде време и за разпръскване на Словото, това е неиз­бежно. Но как ще тръгне токът от Централата, ако не сте прокатирали проводници? Качество на Рабо­тата е първото условие, да; но качество в условия на прокат, на жестоко трамбоване от всички страни  е най-необходимият изпит, програма за отливане на мюонни ангели, които са неподкупни като елмаза. Ако не бяха тези нищо и никакви упражнения сега, като една инвалидност или една бавна смърт между "роднини"; като бърза или бавна инквизиция от вра­говете ви, по какъв начин ще се справите тогава, ко­гато стане Промяната? Та вие проституирате и до ден днешен - за храна, квартира, служба, изява, под­лагате се на някакви си пикливи, дребни тирани и смукачи на сила; а какво ще правите ако попаднете на планета, където ви продават въздух срещу ва­шата кръв? И на такива планети, в такива светове има Мои хора, които продават кръвта си, както вие продавате своя труд, но те вършат това само за да останат, с цел да помагат. Те никога не продават повече от минимума. С този режим не унищожавам Моите Си, а напротив, приближавам ги към Себе си. Повечето от тях не могат да запазят първоначал­ната си, приоритетна форма, но, за сметка на това, в следващото си тяло стават стотици пъти по-прекрасни и съвършени.
 Правдата има свои планове. Нямате право да й се месите с програми, измислени от дяволи, ангели и обикновени човеци. И когато тя ви е пратила в кло­зета, за да изваждате паднали, трябва да се прими­рите. Но сами сте свободни да излизате от там - да ходите по планините. Не правите ли това, ще се за­душите и ще си отидете много рано.
Понякога Правдата връща пожертвованията, ко­ито сте направили за Бога, в чисто светски вид - пътувания, служби, награди, лотария. Тя счита това за добро, защото знае с какво ще се занимавате, като ви ги даде. Тези същите привилегии и удачи утъпкват сигурно пътя към ада за всички останали. Парùте ви свързват със своите чудовища, имотите - с техните, престижът - с най-страшните.
 Още не съм ви говорил за демоните на транспорта. Човеш­кият транспорт откъсва човека от мюонното му дърво. Стоенето на едно място вдълбочава мюонния ви корен със стотици километри към центъра на Земята. Щом стане дълъг колкото трябва, той храни и такова стебло и нагоре. През него духът ви вече може да лети по цялата вселена. Честите пъ­тувания с превозни средства представляват косене, сеч: подсичате стъблото под краката си. Ставате по-информирани, по-интелигентни, но духовното ви растене спира. Дори ездата на кон ви откъсва от вашия корен. Разбира се, ако ходите пеш, това не може да стане, тъй като мюонните коренища на всеки се разпространяват постепенно по цялата Земя. За 84 години това Дърво може да обхване ця­лата планета. До 28-годишна възраст скитайте, по­неже това е необходимо на сърцето и ума ви: така се пробужда хостонното тяло. Но като се посадите там, където ви е определено, стремете се да хо­дите пеш, постепенно разширявайте периметъра. До 56 години трябва да достигнете най-големия пе­риметър, но само в определените за пътешествия седмици и сезони. Ако не смените местожителст­вото си цели 28 години, до 56-годишна възраст вие ще сте пуснал най-дълбокия си мюонен корен, на който сте способни. След тази възраст почвате да намалявате радиуса на пешеходството си и на 84 трябва да стигнете до нула. Ако сте спазили тези правила, в този период ще ви израсне Стебло. И тогава ще почнете да излизате свободно навън. Го­воря за истинския Космос, а не за егрегорните "све­тове", в които се попада и на по-ранна възраст. Спазвате ли тия правила, спазвайки и суровоядст­во, слепотата за недостатъците и баланса между фи­зическо и духовно, ще ви потъмнее косата, ще ви из­растат нови зъби. Използвайте краткия период, който ви остава до събуждане на крилете ви - то­гава някои ще забравят да ходят...

О

Днес на обед М. и Н. пристигнаха, за да присъстват на връчването на наградата - да си я получат. Н. донесе том с беседи от Учителя, който била отворила при получаването на нео­чакваното съобщение. Те са излезли късметлии, заедно с още 3 двойки, измежду 114 000 участници в България. Ето на какви редове се е паднал пръстът й ("Новият светилник", стр.22-23):

"Правете опити да усилвате вярата си... Много хора купуват лотарийни билети с же­лание да спечелят голяма сума, но нищо не пе­челят. Питат как да познаят ще спечелят ли или не. И те трябва да правят опити, да се наблюдават. Ако при купуване на билета съз­нанието им е съсредоточено, ще спечелят нещо. Раздвои ли се съзнанието им, нищо няма да спечелят. Когато човек печели голяма сума, той се купува билет и забравя, че е ку­пил, не мисли за него, не се интересува. Той си казва: "Ако спечеля - добре, ако не спечеля, пак добре". Колкото по-спокоен е човек при тег­лене на лотарията, толкова по-голяма е веро­ятността да спечели."

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.