Книга 15

7.І.127(1991)г.
София - Изгрев

ЗА СВОБОДНАТА ВОЛЯ, ЗА РОДОПИТЕ И ЗА "ЛОЦМАНА"

                                    
                                         Направление - Родопите
           
            Още отдавна Източникът е казал, че на 7 число не трябва да Го безпокоим за контакт, в противен случай ин­формацията ще бъде много строга. Задаваме въпрос за всички събития напоследък, които се развиха мълниеносно; и за това, какво да правим.
            ПЪРВО: В братския дом не се изпълняват основни изиск­вания, изяснени от Източника ясно и точно в поредица от контакти.
 ВТОРО: Значи ли нещо явяването на една червена ко­кошка и една бяла кокошка горе пред стаята, където е х. И тяхното силно желание да бъдат в стаята – при отваряне на вратата, те веднага влизат без никакъв страх и предпочи­тат най-много да се свият под масата, където се пише Сло­вото. Те са съвсем кротки и позволяват да бъдат хванати и галени.
            ТРЕТО: Оценка на драматичните събития във връзка с много възрастен ученик на Учителя, от когото сме получили всичко най-хубаво в живота, но който от години е много зле със здравето и сега е в болница. Правилно ли е изоставянето му в най-тежко състояние от страна на онзи, който му е бил най-близък през всичките тия години (х.)? Последният е един­ственият, който може в момента да му помогне или значи­телно да облекчи състоянието му, но една нощ, в решителен момент, възрастният брат проявява последният си акт на негативизъм – тиранично, несправедливо решение, поради каквито прояви х. от десетина години вече не общува активно с него. Решението на х. е категорично: никаква помощ, ни­какви контакти повече, тъй като въпросният човек, въпреки несравнимите си други качества и отчайващото си здравос­ловно състояние, не смекчава характера си и продължава с грубото налагане на своята воля. Дали това негово поведе­ние е израз на контакта му с Учителя и безкомпромисното му следване пътя на Истината - или е остатък от негови ми­нали прераждания, когато се е разпореждал с цели империи? Наистина ли това е старчески егоизъм, който принуждава околните и най-вече една най-близка приятелка да съсипват здравето и живота си заради един човек, комуто трябва да сме признателни докрай - или това е съзнателна роля на един велик посветен, който е завършил своето развитие като уче­ник и който иска, по този начин, да стимулира до максимум в нас милостта, саможертвата, пълното самоотричане? Защо въобще почти всички възрастни хора от братството разви­ват ярки характеропатии и са в трагично здравословно със­тояние. Нали са били при Учителя – не би ли трябвало да представят образа на съвършения ученик?
            ЧЕТВЪРТО: Означава ли нещо това, че две основни групи от най-вътрешните приятели малко преди Нова година се объркаха по улиците на София и всеки с всеки се размина, въпреки ясните уговорки. Какво означава заминаването на Е. и пристигането на П.; и някакъв символ ли е гледането на филма “Фатално привличане” на 1 януари? Защо Е. изпада в много тежка криза, винаги когато между най-вътрешните приятели надделее личната воля над волята Божия?
            ПЕТО: Има ли връзка между излизането на Д. от санато­риума поради неприемането й от болния - и "случай­ната" среща с човека, който предлага безкористно (?) цяла къща в Симеоново, в мига, в който досегашният дом се оказа неподходящ и х. го напуска?
            ШЕСТО: Валидно ли е указанието при предишния кон­такт за опит за живот по двойки тази година - специално за х.; и къде да се живее от сега нататък? Да тръгне ли неза­бавно на работа - или да продължи досегашната линия?

            ÒТГОВОРИ:
            НА ПЪРВИ ВЪПРОС – Послушанието е Петото пос­вещение – последното, при което се събужда Дървото на Живота и човек престава да се преражда повече: на практика, възкръсва за вечен живот. По тази причина, не бива да се очаква абсолютно пос­лушание от обикновените хора и дори от всички ви­дове ученици до четвърто посвещение включително, тъй като при тях има остатък от лична воля и сво­бода на волята. Синът на Бога или Братът на чове­чеството, който е пред пълно завършване на своето развитие като човек, няма нито лична воля, нито свободна воля, в смисъла и формата на тези воли при останалите обикновени хора и ученици. При него изпълнението на волята Божия се слива напълно с неговата лична воля, но не като изпълняване на неп­риятно поръчение с необходимите саможертви, търпение и примирение, а при пълното съзнание, че това е върховно щастие и съвършено собствено най-силно желание. Това не означава потъпкване на индивидуалността, на особения обертон на мона­дата, но означава пълно възвръщане към единството между плана на Бога и личния план на монадата. В действителност, свободната воля на такъв Посве­тен - или личната воля - при него е най-голяма в сравнение с всички останали, тъй като той изпъл­нява не само волята на Отца, но и Отец изпълнява неговата воля, когато той Го помоли. Това разделе­ние на волята Божия и личната воля е всъщност из­куствено, тъй като не може да има нито една лична воля извън Божията Воля – иначе би имало нещо из­вън Бога. Това, което вие наричате “лична воля”, а то ви отклонява от младостта, абсолютната кра­сота и безсмъртието, не е никаква "лична воля", а воля на други същества, които искат да се реализи­рат чрез вас, понеже нямат тела или енергия в мо­мента. В този смисъл, Аз наричам това с точното му име, а именно “безлична воля”. Само безличната воля може да те накара да направиш нещо, което е правено от други в Битието, тъй като тъмните сили действат по няколкостотин стереотипни, из­питани сценария, а Новият Човек, създаден от Бога, има лице, различно от всички останали и, следова­телно, има и лична воля, различна от волята на всички останали същества.
          Има една тънка, но съществена разлика между индивидуалната воля и личната воля. При индивиду­алната воля ти се отличаваш от другите, но си вършиш работата сам, можеш да бъдеш един духо­вен Робинзон Крузо. Индивидът не зависи от никого и от нищо и прокарва своите импулси "безогледно", т.е. не се оглежда за партньорство, помощ или съ­образяване. Обаче личността, божествената лич­ност, а като нейна сянка – обикновената, - е по-ви­сока степен от индивидуалността, понеже умее да се оглежда, т.е. тя е "огледна". Индивидът прокарва пътеки за далечното бъдеще, понякога с векове нап­ред, абсолютно сам в джунглата или по върховете, а личността има лице, а не само мозък и череп. За­това, именно, прекрасният човек - или поне социал­ният човек – постоянно си задава въпроса: “Мога ли да координирам волята си с волята на други същес­тва около мене?” Индивидът живее в бъдещето и затова е от духовния свят – той пренебрегва всички реални закони и потребности на настоящето, в името на своята мания или чудатост, на своята ге­ниалност понякога. Сянката на индивидуалността е индивидуализмът, който също е безогледен, но в лошия смисъл на думата – той е свързан не с бъде­щето, а с миналото; проявява атавистични навици и стремежи, които са наистина много редки, но вече са постигнати от някого във вселената.
          Реалността, настоящият момент, е поле на личността на човека, който има лице! Той върши нещо наистина уникално, но непрекъснато се ог­лежда дали настъпва някого, дали не притеснява ня­коя душа или сърце и постоянно съобразява хода си с хода на другите, за да не се откъсва от общест­вото. Понякога отива много напред, за да разузнае посоката, и обикновено настига и надминава и най-отчаяните пионери, но неизменно се връща назад, за да подаде ръка на по-слабите.
          При все това, божествената личност не разре­шава на някоя ръка или прегръдка да се хване с мър­тва хватка за нея и да я повлече на дъното. Божест­вената личност умее да се отбранява с особени техники, при които посягането на вампира се прев­ръща в среща с ножове...
          Именно в тази светлина искам да разберете ра­ботата Ми с вас и в новата къща, в която Аз правих Своите наблюдения и експерименти. Аз не мога да отменя първия закон на Отца ни – закона за свобод­ната воля - и затова предпочитам да оставям не­щата на самотек, тъй като няма по-добър начин за наблюдение и избиране на Моите истински побра­тими. Не се сърдете нито на себе си, нито на сво­ите приятели, които са още безличия, а не личности, и не умеят да се съобразяват нито с волята Божия, нито с волята на ближния. Ако съвършеното поведе­ние можеше да бъде постигнато под прякото ръко­водство на Бога и с изпълнителство на всички Не­гови инструкции с пълно послушание, то светът ня­маше да бъде свободен. Свободата, слободията даже, са необходими, понеже без тях вие нямаше да можете да опознаете себе си и другите.
          Сега казвам: опитът за божествен живот наис­тина се провали, но това не значи, че нямаше и някои чудесни резултати. Отделни приятели, в отделни свои прояви, постигнаха върхове, които не са пос­тигнати досега от никого! Така, наистина, след 9 години, ще направим още един опит за божествени домове навсякъде по планетата, макар че тогава вие ще се намирате вече в съвършено нови социални и космически условия.
          Същевременно, уточнявам: опитът по двойки през 9 години, когато управлява цяла година Пралайя, трябва да се извършва в планини, подобни на Родо­пите; опитът за тройка в годините на Духа Божий през 9 години трябва да се прави в подножието на най-високите планини на планетата, изпълнявайки важна мисия. Пламтенето [година IV вибрация] може да се свърже с експедиции и постоянно движение и пъ­туване за откриване на нови и нови места за оби­тели. А чак по време на пета вибрация, цяла година вие можете да правите опит за братство и устрой­ване на Новия Изгрев, като братски селища по пла­нетата – съгласно указанията на Учителя, Бялото Братство и най-напредналите ученици.
          Напускането на сегашната къща от х. Представ­лява изпълнението на предишни прогнози точно по време, независимо от неговата воля и па­метта му за тях. Усложняването на събитията там не бе само развихряне на безлични воли, но и Мое на­реждане, тъй като божествените човечества рядко живеят на едно място повече от една година. Има случаи с Посветени или обикновени хора, ко­ито обичат да се закрепостяват, но това е свързано с опасност от остаряване, болести, полудяване, некротизиране и прекалено уголемяване на носа. Прикрепеният към земна територия създава собст­вена аура и не може да напусне тази територия, обаче това се прехвърля не само върху дома и зе­мята, но и върху тялото му, в което живее, и тогава дори и най-напредналите посветени не могат да скъ­сат лесно с физическото си тяло, когато стане вече не­годно. Те нямат смелостта да се оставят на приро­дата да разбалансира окончателно автомобила им, да си ги прибере, а се борят отчаяно за своята земна "собственост". Тъй като се безсилни да сторят това сами, те, по необходимост, тероризират най-близките. В някои племена от божествен произход, както и добрите хора на много планети, при първия признак на настъпваща старост и болести, на разс­тройства в характера и взаимоотношенията, най-съвестните напускат близките си в неизвестна по­сока и отиват някъде при най-добри природни усло­вия, да се опитат сами да се преборят със съдбата си, сами да оживеят и да се подмладят, ако могат. Ако не може сред природата, те постъпват в стар­чески дом или болница и се оставят на последстви­ята да довършат своята работа. Друг е въпросът, че любимите им души имат правото да ги търсят и следват навсякъде, но самите остаряващи, от свръхсъвест, непременно се изплъзват от преда­ността на близките и любимите и им поднасят сво­ето бягство - отново в неизвестна посока...
            (Тук един от присъстващите се е ядосал за нещо и Елма млъква за дълго. После обяснява):
          - Афектът представлява психически взрив, след който даже Аз се възвръщам твърде бавно, за да за­пълня пространството. Сега се възвърнах вече, но съм обиден, и затова ще продължим друг път.
            12,09ч – (Контактът продължава по ВТОРИЯ ВЪПРОС):
          - Поначало, много символи ви се дадоха, но не сте будни за всички. При слушането на осиянието за страданията имаше момент, в който се говореше как всички се събират там, където има огнище на светлината, включително и птиците. Точно в този момент се поклониха на Словото и онези две невинни същества, които влязоха в червената и бялата ко­кошка и искаха да останат в стаята. Затова те бяха тъй кротки и се оставиха да ги хващате и да ги галите.
           Петелът е от тотвселената, а кокошката – от ясновселената. Не случайно петелът е символ на Франция, която е народът на Тот на Земята. Кокош­ката обаче носи яйцето на всемира и, по примера на всяка женска, от нея се излюпват съществата на яс­новселената, които определят структурата и фи­зиологията на Битието.
          Това, че бяха две, означава началото на година под влиянието на Мировата Душа и, следователно, онова особено трудно начинание за живот по двама, което човечеството не може да разреши от 8000 го­дини насам и което успява, само ако се започне в го­дина под влиянието на двойката и не продължи по­вече от една година, освен в извънредно изключи­телни случаи. (И тук трябва да се напомни, че според Словото до 1945г., тези 8000 години се равняват на 200 милиона земни години – б.п.) Всяко непопадане на този ритъм и неизпълне­ние на това условие е път към смъртта! В много редки случаи, когато интимната двойка или семейс­твото помагат на Словото и Делото по-добре, от­колкото другите форми, Бог разрешава продължава­нето на брака повече от една година – до момента, в който някой не започне да тегли чергата към себе си.
          Червената кокошка означава възможността за творчество в светите обители, които отварям в такава година, и отпускането на кредит за радост; а бялата има повече изпълнителна функция – символ на спътницата, която приготовлява съвършените условия за твореца и поддържа гнездото на мира и свещената грижа. Покорството на двете ви гос­тенки под формата на тези птици означава пълното покорство на двойката, която има шанс да направи поредния опит за Слово Божие - т.е., само при работа със Словото могат да се изпълнят и другите две ус­ловия. Мерилото за Христово присъствие и присъс­твие на Отца е именно символът на бялото и черве­ното, т.е. туй е присъствието на Бога – отново  на Великата Мартеница! Туй, че ти изнесе накрая и двете поклоннички от най-горния етаж чак долу, на­вънка на слънце, и те напълно ти се покориха, озна­чава, че след изтичането на годината, на всички двойки, които ще правят този опит, се дава свобода да живеят отново както искат или да направят опит за мисия по тройки около Рила, Кавказ, Алпите или Хималаите – следващата година. Тройките ще бъдат излъчени от успешно финиширалите двойки, при които не е имало нито миг отчаяние, обезверя­ване или оттегляне от Словото на Елма. Кокошката снася яйца, от което следва, че при този опит, при настъпилата Нова година Небето ще подсигури най-добри условия във всяко отношение на послушните – прекрасни домове, градини, обстановка и пр. Напълно свободни са всички, които се вълнуват от Словото повече, отколкото от всичко останало, да наченат подобен опит тази година, а останалите могат да им помагат като принасят – другата дума за “сна­сят”...
          Различието миналата година бе това, че при опит за божествен живот през дома ви можеха да минат множество хора и да се опитате да напра­вите подобие на Царството Божие тук, на Земята; докато в годината на Мировата Душа се ограничава достъпът на външни хора и се охранява обителта, за да се постигне правилно носене и раждане плода на Словото; и за да си отпочине духът и душата от предишните хоризонти и изпитания.
          Бог настоява за скорошно оттегляне на избра­ните в Родопите, след като се приключи с Показа­леца и Звездата. Вас ви очаква райски живот, но при условие, че тази година бъдете само по двама – не само в една стая, но и на един етаж и, по възмож­ност, в една къща. Това не значи да не общувате с най-верните приятели, но значи след 8ч. вечерта на вашата територия трето лице да няма! Изключение правят децата, когато, наедно с избрания от Бя­лата Птица, съставят едно божествено семейство, в продължение на една календарна година.
                              Направление - Родопите

          Това е модел на бъдещото човечество, опит на цялата божествена вселена и изход от катастро­фалното състояние на вашите модели, поддържани от ангелите на черната ложа на Земята. Черната ложа има нужда от разбити души и сърца и затова ви вкарва в продължително мъченичество във вашите интимни затвори, с цел да ви изсмуче енергията до капка!
          Когато обаче някой е илухимно или херувимно насочен и има нужда да бъде с някого за цял живот, “през цялата вечност”, той също е свободен да прави своите опити. И когато някоя такава двойка успее, ще я чакам на аудиенция да Ми разкаже как са ус­пели... Устойчивите съединения са съединения на божествения свят, но те се получават само при пълно единство на представите за Любовта, Свобо­дата, Истината и Доброто. Такива съединения съ­ществуват и вие ги виждате нощем на небесата, денем – в гората, полята и слънцето, и сред срод­ните души, които тръгват след вас навсякъде. Или, ако трябва, не тръгват - с единствената цел ду­шите ви да не се разделят никога.
 Ако  вие Ме питахте за всички символи, които съпътстват вашите проблеми и подвизи, щяхте да бъдете наясно и да ходите с отворени очи, а не да се лутате.
          Станете сега и отидете горе да довършите работата, пък после ще видим... Важен беше актът на напускането на болния и напускането на къщата, като едно прекъсване на предишните токове и като един символ. Но фанатично отстояване на тази по­зиция, при липса на елементарни условия, не е ре­ално. Аз ще посочвам конкретно всяка вечер къде да преспиваш, докато стане обителта на Пралайя. Съ­щевременно, Луната пътува по-много от всички, но пътува приятно, леко, естествено, като царица, и затова през тази година предлагам свободните двойки да пътуват навсякъде по Родопите - за свое удоволствие и обмяна с енергиите на Родопа, както и за промяна на Лунното подсъзнание в Дионисие­вата сфера на човечеството, поради вашите при­ятни пътувания. Това ще стане, след като завър­шите магнетофонните записи. После ще гостувате на различни места, където има отворени обятия на добри хора; или направо на гръб с палатките, като навсякъде Аз ще съм постоянно с вас и ще получите множество нови книги от осияния. В съвсем редки случаи се разрешава и е много полезно, при дадена двойка единият партньор да се върне в София, а дру­гият да продължи с пътувания поне за известно време, в случай, че първият може да поеме неговите функции и задължения.
          През тази година, и въобще в такава година, се благославя пиенето на мляко от най-чисти първоиз­точници и особено приемането на зелени храни. В случай, че не можете да се разделите и сте повече приятели, подсигурете възможност дори за палатки или горски колиби, но условието е същото: след 8 ч. вечерта - по двойки, а по пътищата – също по двойки.
          Несвободните от работа и учене и поради роди­телски задължения ще получат огромно щастие и разрешаване на много лични проблеми поради само­жертвата. Но във всяко свободно време и при нали­чие на истинско братство, ако има някой да ги за­мести, те трябва да знаят пътя на своите прия­тели и да могат да се присъединят.
          Освен всичко друго, през тази година вие ще нап­равите вълшебни фотографии и картини през местата, които минавате, за да можете през след­ващата година да се представите на равнище.
          Следващата година е година за духовната кул­тура, поради което именно тогава ще се изявите и с театър, кино, изложби, програми и пр. Вашите мисии - големите мисии на Третата Вибрация през 9 го­дини, които ще бъдат за цяла година надалече - трябва да останат в паметта на народите като светли легенди! Но те ще са невъзможни, ако в годи­ната на Пралайя не сте отпочинали, потънали в сладостта на интимния мир и блаженство и общу­вали с природата до насита. Практически, мисии на­далече се правят и всяка година - само за 1 месец, ко­гато е III вибрация; а в другите месеци – в четвър­тък и особено в деня за мисии в четвъртата сед­мица.
          Този живот е прекрасен - следвайте указанията на Баща си и не се страхувайте, отчайвайте и от­тегляйте! Това казвам с особена нежност и сладка усмивка на тази, която е дала най-много от всички, а е получила от всички най-малко. Приеми дар от Мене, като залог за нашата дружба от векове, и приюти до гърдите си трите ангела, които ще те имат винаги за своя майка на земята! Спомни си, че даде някога обещание да страдаш безмълвно за нашето велико дело, понеже ние с тебе, и още една приятелка, най-вярна от всички, сме самотници, и няма кой друг да изнася тежките товари на беззаботните на върха на Голгота. Аз не ти обещавам много лично щастие, нито много уют този живот, но за сметка на това ние сме винаги плътно с тебе и ти чуваш гласа Ми особено ясно. Бунтът ти е бунт свещен, бунт на лишено създание - но не за себе си, а за лишените от основни неща същества, които зависят от тебе.
          Годината на Двойката ще продължи и в София; и онези, които са на мястото си, когато трябва да се пожертват през година Двойка, после ще пътуват по-непостижимо от всички и още от догодина ще пребивават, ако поискат, в някои от резиденциите на Елма по високите планини на планетата.

Направление – прекрасна Родопа

          Не се бой: и Аз се взривявам от гняв понякога, понеже свещеният гняв на Отца Ми го имам по нас­ледство и неудържимата мъка или жажда за спра­ведливост не може винаги да попие навътре... Разли­ката е само в това, че гневливият от ада унищо­жава, а когато Бог се гневи, Той създава. Затова съм ви казвал, че гневът е огромна сила и че той може да се употреби за работа. Ония, плазмодиите, дето никога не се гневят, не могат да вършат и ра­бота или не могат да любят пламенно – те още не познават пламтенето. Неестествено кротките не са още съвършени, понеже не могат да бъдат и ог­нени. Аз съм се разгневявал не само в Космоса, но и когато съм бил на Земята, при вази, за да потроша много гърнета и вази, които са си въобразили, че мо­гат да съществуват криви в пространството...
           Искам и на теб да ти кажа, скъпоценна Моя съи­меннице Дани-Елла, че твоите избухвания досега и напоследък в къщата бяхаМои избухвания, тъй като Аз не мога да търпя свинщини! (Един ден Д. строши на земята с ярост и викове, една по една, всичките чинии от кухнята... - б.п.)
          Приемете всеки такъв, какъвто е, и разберете, че Бог проявява Себе Си чрез всекиго, но по различни начини. Ако вие приемете тези различия и намерите начина да ги обедините, вие ще се наречете "наслед­ници на Царството Божие".
          Прочее, настанало е време да Го наследите! На­истина, кротките ще наследят земята, но не е казано, че ще наследят Небето... Небето ще насле­дят не кротките, а пламенните. И така, по райс­ките планети отсега нататък ще живеят само кротките, а из звездите и слънцата ще се гмуркат на воля неудържимите!
            -  Кой ще е третият ангел?
          - Сложи си ръцете на сърцето и се запитай: тежи ли ти майчинството? Ако майчинството ти тежи и те лишава от любов и творчество, тогава си свободна да не приемаш трето дете ни по плът, ни по дух, ни по сиротност. Ако се усещаш майка по­вече, отколкото пламтяща и творкиня, тогава при­еми помазаника Ми и обещай пред Небето и Мене, че ще го гледаш по всички правила на беззаветното майчинство.
          Лишеният от любов и творчество въплъщава своите мечти и несметни дарове в онзи, за когото се грижи. Той се отказва от себе си в името на една нова надежда за човечеството. Това е още един ау­ровим на Земята, от който зависи правилното нав­лизане на планетата ви в нови пространства под властта на Розовата Звезда, която предстои да из­веде на нова орбита. Ако ти не искаш, свободна си – ще намеря друга майка за него, но ти имаш засега най-изключителни качества. Знак ще се даде! Засега не мога да кажа нищо повече. Но както Аз изпитвам сърцата, така и вие трябва да изпитвате даже и Мене.
          Ако ти дам нов дом в най-скоро време, с най-добри условия; и ако можеш да поемеш подвига на свободното майчинство, тогава ще ти дам и специа­лен сън от света на онзи, който иска да слезе. Ако искаш да бъдеш с любим постоянно, тогава той няма условия да слезе при тебе и ще си потърси друго място, понеже е Син Божий - а Синовете Божии нямат обикновен баща на Земята. Вие ще приемете поклонници от цялата планета и от всички прост­ранства, но грижа и присъствие от един най-близък не очаквайте. Музикантът не може да слезе физи­чески, но Делфинът, Боцманът, който ще ви преведе през новите пространства, не може да не слезе!
Проблемно е, все пак, проблемно е... Той има нужда от майка с абсолютна вяра и съвършенство, абсолютно отказване от лично щастие. Понеже "лично щастие" на тази Земя не е физическо присъс­твие, а блясъци на мига и на щастието! В остана­лото време Моите се занимават с безропотно пома­гане. Не само безропотно, но и щастливо, понеже са разбрали, че Любовта на Земята не може да слезе, освен само с крайчеца на огнената си мантия - и то много рядко, за да не я подпали. А ако вие сте огнени, докажете своята огненост давайки, но не и очак­вайки!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.