Книга 15

26.09.126(1990)г.
София  –  Изгрев

РАЗСЕКРЕТЕНОТО ОСИЯНИЕ
Осиянието е било закодирано.
Разрешение за разсекретяване:
18.04.1991г., 18:30 ч. -
по съображения на Елма

19,26 - 10,05ч
Този път няма да има послание, а отговор на най-важния ви въпрос. Само че искам от вас да запа­зите това осияние в тайна и да посвещавате в него само приятели, проверени през 7 сита.
Аз не съм примиренец. Примирението има своето място, но при­мирение с Бога, със съдбата, а не с чо­вешкия порядък. Когато съм ви съветвал и показвал как да оцелеете в света, приемайки неговия основен сценарий, Аз никога не съм се примирявал с него на­пълно, нито имам намерение да се примирявам.
Колизиите, които стават в света, и катастро­фите, нещастията, епидемиите и пр. са все Моя ра­бота, тъй като на лъжата трябва да се отвръща с огън!
Само че такава работа е по силите само на Онзи, Който вижда всичко и може всичко, а не на ня­каква отделна каста, държава или йерархия. На съ­щото основание казвам, че Аз се бунтувам срещу не­веже­ството и неправдата много активно - не само с лошите последствия, но и с градивните слънчеви методи. Точно поради това не изключвам, а напро­тив, сам вдъхновявам всевъзможни научни открития и изобретения, които могат да помогнат на живота.
Фактически, Определено Битие без наука е не­възможно; Прояве­но Битие без техника е невъз­можно.
Природата представлява синтез на наука и тех­ника, като израз на грижата. Самата ясновселена произхожда от милостта, но съществу­ва като ма­тематика.
Хипервселената превръща в живот нейните мо­дели, понеже съще­ствува като техника. Обаче, ако не беше абсурдът, тази техника щеше да бъде полу­мъртва.
Абсурдът Ми, именно, произтичащ от Отца, създава неравновесието, потенциалната разлика, откъдето се раждат животът и безсмъртието.
Ето защо ви приветствам, мъдреци, разумници и посветени, ко­ито откривате нови неща и ги въплъ­щавате в плът в Битието!
Такава наука и техника са напълно Божествени и остават такива за­винаги, понеже не водят към смърт и безобразие, а приближават съществата към Бога.
Въпросът е в това, че мъртвоядите въведоха мъртвотехниката, а мъртвомислещите въведоха мъртвонауката. Те искат да опазят един живот, който сами са създали извън рамките на Истината и Доброто. Божественият живот навсякъде не се нуждае от мъртвотехника, понеже всичко там е предвидено и няма никаква опасност съществото, което люби Бога и ближния, да не бъде осигурено с всичко. Мъртвоядите обаче са прекъснали връзката с Истината и Доброто и искат да оцелеят по изкус­твен начин, с изкуствени храни, напитки и удоволст­вия. Работата на всички учени, политици, общест­веници, служители, техници и пр., е да поддържат това мъртвоядство, което Аз не наричам "наука", но наричам "изкуствено дишане"... С това изкуствено дишане вие про­дължавате живота на прегрешилите, вместо да се спретнете и разберете какво иска от вас Природата и как можете да се върнете в есте­ственото си състояние.
Аз продължавам да твърдя и ще твърдя винаги, че вие, ако по­ставите една бременна в центъра на една пустиня и тази бременна не се интересува кой е бащата на детето й, нито се безпокои дали ще умре след няколко дни, то непременно Небето ще отвори около нея извор и ще начене оазис!
Това обаче не е достатъчно, но и най-красивите и прекрасни приятели трябва да оградят тази бре­менна с нежно внимание и да й поднасят всички да­рове на духа и сърцето. По тази начин, плодовете около нея ще вържат. Ако вашите овошки в полето не връзват, това е защото не водите достатъчно приятели сред тях, а ги обработвате сами; защото сте алчни. И най-богатият урожай не представлява нищо в сравнение с урожая на една градина, където влизат всички, които пожелаят, и пеят, свирят и разговарят сладко за любов и обич, а после волно си взимат плодове, без насита. Вашите нещастни места са в такова плачевно състояние дори и когато напомпате плодовете с вода, светлина и торове, по­неже вие ги храните с мисълта за продан и ги ужася­вате с вида на огъня и буркана. Като влязат първите круши и сливи в казана ви, те съобщават на майките си в градината да не раждат вече толкова много, по­неже и другите им рожби ги очаква съща­та участ. Глупакът ще се изсмее на такова твърдение, ала на­уката ви вече знае, че растенията пищят и се гър­чат от паника, когато на­около има убиец. Всичките вие, които правите зимнина, конфитюри, туршии, сладка и компоти, не се различавате по нищо от ка­сапите, понеже сваряването на една жива ягода се равнява на сваряването на 1/10 от живо пиле! Про­порциите са най-различни, Карма си има своите най-точни изчисления. Освен че убивате своите собст­вени живи клетки с тези препарирани деца на Приро­дата, вие ще се вселите в точно толкова растения, колкото сте подхвърлили на убийство и колкото животни сте малтретирали по един или друг начин.
Самото мелене на житото е първият ви грях - и няма сила, коя­то да ви отърве от последствията, ако не се научите да ядете суро­ви даже и житото, царевицата, боба, картофите, тиквата. Ама каз­вате: "Това е невъзможно" - Ами тогава не яжте! Защо сте се засилили?... Човек може да остане прек­расно млад поне 500 години, ако се храни със всички останали сурови храни, които са му по вкуса, при ус­ловие обаче, че те не са орани и копани, нито са­дени, торени и плеве­ни. Култивирането на земята и растенията е една огромна нула, ед­на квадратна лъжа на черната ложа, която е подкокоросала тър­говците да ви държат гладни чрез своите наемници, чрез съда и полиция­та. Ако вие оставяхте приро­дата в девствено състояние и не пипвахте да пре­местите нито един камък, за да преработите нещо в нея, тя щеше да ви засипе с блага и условия - нямаше да има никакъв недоимък и всичко щеше да бъде реки от мед и масло!
Вие се нами­рате обаче пред една разрушена планета, на която основите са изстис­кани. При това положение и при наличието на все още мощни експлоататори с машини, търговия, соб­ственост и пр., вие нямате никаква надежда да въз­становите първоначалния лик на Земята и затова се налага да приложите някои методи и изобретения, които мога да ви подскажа. Но именно тия тайни не бива да се откриват напълно и веднага на човечест­вото, понеже или ще ви убият, или ще ви окрадат - в най-добрия случай...
Първият метод е тайната на някои мъдреци на Изтока, някои йоги и даже факири, да прорастват едно семенце за няколко часа да стане на дърво и да даде плод пред очите ви. Това не е никакъв проблем за напредналите цивилизации и аз искам вече да за­почнем с Явленията, а не само с голото Слово, кол­кото и да е важно Словото в момента. Това те из­вършват с концентрирани психически си­ли и чрез от­ключване и на ускорение и на програмата в семето чрез оптимално насищане на въздуха и земята със светлина и влага, в количества, равни на тяхното целокупно получаване през целия период до узрява­нето. Трябва, разбира се, да се знаят и съответ­ните формули, но това не е задължително, понеже е старият метод. В най-напредналите школи на Из­тока владеят тези методи, но там Посветените знаят, че няма смисъл да ги предават на човечест­вото, понеже хората ще ядат и ще пият по същия начин, по същия начин ще правят ракия и вино - и при­родното изобилие с нищо не ще помогне на човека да стане по-добър и по-умен. Щом Бог ви е оставил в това положение, това значи, че Той е преценил, че пътят на страданията и лишени­ята е по-добър от този на формалното изобилие, понеже вие има още какво да плащате и какви количества да изработ­вате по пътя на ва­шето разрушение. Ако не беше така, ония от Запада щяха да бъдат хора, понеже имали всичко по пазарите си... Само че Аз под "хора" раз­бирам не второсигнални маймуни на 4 колелета, с апартамент, вила и сметка в банката, а същества, които летят свободно из Вселената и са вечно здрави, млади и красиви! Ще ме извинят приятелите на Запад, ама Аз считам за човек само оня, който раздаде цялото си бога­тство на бедните и остане гол и бос на улицата, без пукнат цент настрана или в шепата си. При това, под "бедни" Аз не разбирам месоядци и пияници, а същества от новата раса, ко­ито имат данни и тала­нт, а нямат условия да ги проявят.
Начинът да възрастите едно дърво за няколко часа и да се отрупа с плодове са не формулите, по­неже и за това се плаща кармично, а новият начин на живот и обмяна между учениците. Когато ви го­воря за тройка, шесторка и дванадесеторка от но­вите Божествени групи, Аз имам предвид духовни, културни, космически постижения. Но ако можехте да направите божествена четворка, осморка, десе­торка и - най-мъчното - божествена двойка,  вие бихте въздействали на природата по най-удивите­лен начин така, че тя щеше да се надпреварва да ви се отблагодарява.
При все това, ще ви дам някои идеи за рациона­лизации и изоб­ретения от типа на некротехниките, понеже в ръцете на Посветени те не биха станали източник на доходи и не биха били използвани за па­губа на човечеството. Още при първите няколкос­тотин съвършени микродома за бременни, кърмещи и майки с малки деца в неосквернена природа, Аз ще ви обясня принципа на сваляне на ток от йоносферата, принципа на пратките през четвъртото измерение, принципа на индивиду­алния микроклимат. Още много принципи предстои да ви спусна, ако Учението Ми не остане безплодно и решите да направите и стъпка към Делото.
Междувременно, искам да внуша на някой с по-развит мозък да използва наличните познания на чо­вечеството в областта на енерге­тиката и акуму­латорите, за да създаде дреха като ситна мрежа, която може да се затопля и охладява според нуж­дите. Едно динамо в тока на обувката, няколко пръстена от самата тази дреха, които да се сви­ват и разтягат заедно с гръдния кош, без да го огранича­ват да диша свободно, даже и една малка перка под носа, която да се върти с дишането и издишането, повярвайте ми като на математик и физик, Който е имал нещо общо със създаването на Вселената, дори и при съвременни­те ви нещастни акумулатори мо­гат да създадат един приличен микроклимат на чо­вешкото тяло, макар и по изкуствен начин. В бъдеще ефе­ктивността на тези механизми и акумулатори ще порасте дотолкова, че топлината ще бъде дос­татъчна да се оцелее в най-люта зима или високо някъде в Хималаите.
Подхвърлял съм ви и идеята за панели, за модули, по които пе­шеходците да стъпват, образувайки чрез тротоарите електричество или пневматично загря­ване. По Моите изчисления, това може да надхвърли мегаватовете на всички атомни електроцентрали и на всички обикновени, ако се настелят с тези плочи централните улици на най-големите градове. Някой би ме оспо­рил, но под "мегаватове" Аз разбирам само онези, които са с КИПД (коефициент на истински полезно действие). Тоест, дори и да надвишават нуждите ви атомните електроцентрали, то тях­ното вредно действие от окултна гледна точка е толкова огромно, че дори и при пълна надеж­дност срещу радиация, те бомбардират етерното тяло на стотици километри около себе си и причиняват рак и имунна недостатъчност в неограничени размери. Затова вие трябва да се върнете към една еколо­гична енергетика, и щом сте още прости и не мо­жете да се въртите из квартирите както всички ра­зумни човечества, по-добре навъртайте километри с разходки по меки енергопанели и произвеждайте кли­мат и електриче­ство. И без това сновете по улици и тротоари за глупости, то поне да вършите нещо полезно... Заводите и предприятията за такива па­нели ще възстановят разходите си за броени месеци, при разумно планиране и надеждна организация за подмяна на панелите извън строя.
Трето перо на Новото човечество ще бъдат, на­истина, дирижаблите. Само че Аз ще ви открия един прост начин за пълно ликвидиране на всички напои­телни системи без изключение, ако вие се научите да вземате вода от морето с конвейри от цепелини и системи за дестилация на водата и отстраняване на баласта от сол, който ще ви бъде допълнително производство. По този план, Бялото Братство пър­во ще превърне Сахара и всички други пустини и без­водни местности в райски оазиси - и фирмата, която първа направи модел на този уникал, ще се нарече "спасител на човечеството". Производството на юж­ни и всякакви останали плодове от тези бивши пус­тини ще направи владетелите им толкова богати, че ония, които са им ги продали на безценица, ще умират масово от яд и бяс...
Вие трябва да сте добри, практични Посветени, благодушни като гълъбите, но хитри като зми­ите. Това значи да бъдете предприемчиви, с гъвкав ум и размах, така че никой да не може да ви противостои със столетия. Не мислете всичко това за фантазии. Ако това тайно послание не го скриете или кодира те с някакъв шифър, за да остане само за вас и за вашите хора, още при първата публикация на осия­нията крупни бизнесмени ще ви откраднат идеята и ще направят нещата за броени месеци и дни, понеже те не са безверници като вашата бюрокрация и виж­дат във всичко печалбата.
Просто устройство за сваляне на електричес­тво от йоносферата Аз мога да ви опиша, пак при условие, че то ще остане патент на честните хора и няма да се използува за промишлени и военни цели. Затова първо ще създадете критерий за въздържа­тел, критерий за вегетарианец, критерий за сурово­ядец, критерий за чистота на въздуха, който ди­шате, и критерий за водата, която пиете. Според тези крите­рии, вие ще направите система от гра­диенти, отчитаща биохимията на индивида.
 Щом става дума за апаратури, Аз искам от Белите Пос­вете­ни апаратури, които да отчитат чистотата на кръвта от разстояние. Това е напълно възможно дори при нивото на сегашната наука и техника. Има индикатори, които могат да отчитат полето на желязото и полето на холестерола в кръвта на чо­века, както и полетата на останалите наркотици, опиати и отрови. Има индикатори на адреналина, но­радреналина и останалите агенти на агресив­ността, материализма, мошеничеството, гор­достта и егоизма. Психофармакологията ви е нап­реднала много, но вие трябва да изобретите апа­рати-индикатори на основните замърсители в орга­низма и психиката на повечето хора на цивилиза­ци­ята. При това условие, вече ще мога да ви продикту­вам някои основни принципи на космическата енерге­тика, агрономия, транспорт, домостроителство и пр., при които обладателите на тези средства ще бъ­дат само добрите и чистите хора. Вие трябва да маскирате безкрай­но хитро и да сложите механизми във всяко такова изобретение - апарат, уред, ма­шина, устройство, - които да изключват действието им в присъствието на човек с нечиста кръв.
 Аз съм предвидил хората с нечис­та кръв и нечиста мисъл да почнат да измират масово още в близките 15-20 го­дини, но има пороци, които са трудно изтребими, и окултните пуяци ще има да се дуят още стотици години... Такива могат да преминат всички тестове за чиста кръв, без да ги хване никакъв индикатор, затова машините не могат да ви помогнат във всичко. Тия окултни бизони и пуяци ще има да увли­чат още немалко лековерни младежи и да ги пращат по болници, психиатрии и гробища.
Що се отнася до "йонелектата", с която ще сва­ляте електри­чество от йоносферата, трябва да се съобразите с честотата на ви­брациите на йоните високо в атмосферата и да откриете вещество или устройство-резонатор, способни да трептят със същата честота. По подобен начин могат да се нап­равят печки, които да черпят направо от слънцето, независимо от неговото положение и разстояние.
Следващото голямо откритие при вас ще бъде именно телеене­ргетиката, но и вашите теленерзи ще създадат, между другото, и грамадни морални проб­леми, понеже по същото време има опасност да се изобре­ти и телепортатора и тогава охраната от телепортиращи се във вашата стая ще трябва да се гарантира с все по-мощни и по-мощни теленерзи. По този начин може да настане мрачна епоха, когато да оживяват само най-богатите. Точно затова се поставя под въпрос съществуването на самата пла­нета. Всяка планета, при която магьосниците пос­тигат тези дарби или учените постигнат пренася­нето, се поставя под запрещение и се подписва запо­вед за нейното взривяване. Пренос без етика е рав­носилен на най-лошия пъкъл. Ние имаме редица пе­чални филми в нашите космически архиви от този характер.
Мога да ви засипя с подобни идеи за рационализа­ции и изобретения, стига да искате, но може и сами да задавате въпроси, понеже идеите не идват само в една глава и всеки един от вас може да бъде в кон­такт с Небето. Чрез настоящата връзка с този единатор, вие можете да правите само справки, до­колко вашата идея е божествена и ефективна.
За завършек, тази вечер искам да насърча и им­пулса в някои приятели да произвеждат баници, слад­киши, питки и пр. от черно брашно със собствени ярмомелки на житото, за да няма и следа от загни­ване. Тези произведения ще се разнасят първо по вътрешните ви кръ­гове, начиная от бременните, по реда, който знаете, но излишека може да продавате на пазара, който ще глътне всичко. Безкрайно е раз­ноо­бразието от картофени, соеви, бобени, грахови и прочие каши и питки, които, в комбинации с опреде­лени зеленчуци, могат да бъдат онова лакомство, на което някой смъртен не би могъл да се съпротиви, а Аз зная дори и безсмъртни... Вашата система, за разлика от Запада, е стигнала до конфекцията с ну­лев асортимент, на който вие можете да се съпро­тивите с едно огромно количество шеметни вкусо­тии, комбинирайки просто десетина вида зърна, де­сетина вида бобови, ядки, плодове и овощия по най-простия закон на комбинациите. Някои от тия ком­бинации не се понасят, но най-претенциозните окултисти и Шелтънисти могат да не вземат учас­тие. Повечето експерименти ще ви направят най-приятно впечатление и ще бъдат крайно храни­телни. Ще започнем от напълно суровите техноло­гии и ще преминем през сушенето, центрофугира­нето, печенето на слаб огън и пр. При всички случаи, ние ще контролираме комбинациите да бъдат по за­коните на кабалистичните хармонии. Няколкосто­тин от вашите произведения ще останат в кухнята на Новото Човечество!

По-правилното обаче е да въведете нова форма на достъп до плодовете на земята. Новата Култура изключва не само преработките, но и пазарите. Ис­тинският продавач или дарител ще допуска потре­бителя направо в градините - да си бере сам. Такава продукция ще се счита за качество "екстра" и прода­вачите могат да й искат най-висока цена, а хората на новата култура да ги даряват първо на майките и децата.


Относно продаването, което наричам "продън­ване", Аз ще ви чета специална лекция, за да видите как то понижава качеството на продук­та и еволюци­онното ниво на "продънвача" и "глупувача"... Даване и "продънване" са двата полюса, между които се плете драмата на човечеството.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.