Книга 16

10.ІІ.127(1991)г.
София - Изгрев

ЧЕТВЪРТОТО СТЪПВАНЕИстинският Крали Марко
9,00 ч.

            Предварителни бележки: Това е едно сложно осияние с множество намеци и символи, за които трябва да се дадат обяснения. Там се говори за “Лъка” – това е детето, родено през 1984г. заедно с идването на Горбачов на власт. Те два­мата са “Малкият и Големия Михаил” – "Лъкът и Стрелата".
            Името, или по-точно част от името на Елма, в съчета­ние с името на един елф (този на оранжевия минзухар) дава фамилията на Елцин.
            Споменава се и за една приятелка, която е имала нега­тивна роля – въздействала е отрицателно на един “ангел” -  тази, до която има лично послание  и там е наречена “Дева” и “Мария-Кротката”, в съчетание с “Апостол Петър”. Поради това егоистично  астрално и идейно влияние, “Девата” ох­лажда чувствата си към носителите на Словото и това пре­допределя по-сложни уроци в живота й..
            Не е ясно кои са точно “тримата”, които могат да смек­чат предстоящите събития в Русия, ако “Мария-Петър” влезе в тази тройка.
            И накрая, “четвъртото стъпване” ще бъде осъщест­вено в Москва от една нова приятелка, българка, която отива на специализация там и която приема с вяра осиянията.

          Страданията ви гонят, докато се отворите за Любовта. Хората на Земята и голяма част от анге­лите са още спящи. Отвори ли се някой за Любовта, болестите и страданията изчезват мигновено.
*
          Искате ли да проверите дали някой наистина ви обича, отделете се от него за няколко месеца или години, без да му давате никакви обяснения. Ако и след това той продължи да ви обича така пламенно и не ви е заместил с нещо друго или някой друг, това значи, че любовта му не е била огън в слама или плява и че приказките му не са били празни приказки.
          Любовта оправдава при всички положения! Злото при всички положения обвинява.
          Сега иде една опасност по причина на вашето безлюбие. Опитахме да построим дом на божестве­ния живот, но не успяхме.
          Опитахме да спасим положението, като го пре­върнем в дом на служенето, но и с това не успяхме.
          Опитахме да намерим подслон и извор на жи­вота за Словото, но видяхте, че душите са спящи.
          Една подла линия, отнемаща живот за Словото, ще удари скоро върху Лъка, за назидание (Същата нощ се разболява детето-Лък).Оттам ще пострада и Стре­лата (М.Горбачов), която е вече превита на две. На­деждата ни остава в един съименник, в съюз с вибра­цията на един елф.
            (Ел + цин = Елцин. Защо тук Източникът казва, че това е "надежда", след като видяхме какво бе Елцин и какъв геноцид проведе, това остава необяснено. Може би Бог се надява на всеки, който заема някаква позиция, че ще прояви Божественото, но такова нещо рядко се случва. Сигурно на това  се дължат и "суперлативите" във всяко Негово лично послание до отделни хорадава им шанс да видят космическата си същност и мисия, да се осъзнаят, но това досега не се е случило почти нито веднъж. Хора, които са получили живоструйни лични осияния от самия Господ, пак тръгват да си търсят гуру или ашрам в Индия или взимат пари на заем за скъпи и прескъпи окултни курсове на смъртни лектори. Това, че прогнозите в личните им послания  рядко се осъществяват и изпълнението на съветите Му не винаги дават резултат ги разочарова и те се отдръпват, но Словото иска  изпълнение по генералните пунктове – активно сътрудничество за самото Слово, реализиране на Троиния Ритъм и Тройновсеренските Токове; живот "сам с всички", по системата "Където Бог ни прати и когото Бог ни прати"; понятие за Десятък и начините на неговото редовно отдаване не на организация, а на човек (персонално и тайно) -  и др. (б.п.)

          Все още има шанс да спасите Лъка и да изпра­вите невредима Стрелата, но това означава егоиз­мът и подлостта на ада[включително в една прия­телка] да се превърнат в любов и разбиране и да не засмукват в обратен ракурс силата на ангели [Д.Д.С.],дошли да лекуват и обласкават не предатели, а апостоли. Колко хубаво би било да ги отмине тая примка по пътя и да продължеха веднага, без нужда от опит навън! Тогава много неща биха оцелели и гангрените не биха се развили злока­чествено.
          Уви, има и ангели-сомнамбули, които катерят стените на своите илюзии и прогнилите покриви на своите вкусове под диригентството на души, много поизостанали от тях. Щом е неизбежен и този опит, разрешавам да се отвори Примката на Откло­нението от Пътя и Сцената на Самодейността. А вие ще наблюдавате по екраните и сами ще усе­тите - още тия дни и седмици - последствията от тия самонадеяности, преминали в самодейности.
          Ако три ангела на Земята в България намерят верния път към върха и изберат Високия Идеал, няма да има нужда от никакви примки. Страната ви ще из­лезе бързо и правилно от кризата, а Моята страна [има предвид Русия], в която предстои скоро да се явя и заработя лично, няма да падне отново под ботушите на вандалите. Ала боя се да не е твърде късно.
И тук се вижда, че истинският Крали Марко е бил много по-одухотворен от версиите му в нашия фолклор

           Аз вече избрах българския свещен крак, който утре ще стъпи в Москва. Знаете как се смениха Брежнев, Андропов и Черненко – в мига, кагото ко­мандировах там Мои хора от България за по няколко дни. Сега е часът на Четвъртото Стъпване. Ако трите ангела се пробудят до вторник и скочат върху стремената правилно, стъпката на Царстве­ната Българка във вторник няма да детонира върху Лъка и Стрелата фатално и ще се появят още три Лъка. Те ще изстрелят три стрели, които ще се съ­единят в една – Моя съименник в Русия, с пробуден център на Оранжевия Минзухар. Бдете, произна­сяйте Моето име в духа си, в съчетание с името на тоя център, за да стигне Стрелата до целта си.
          Тъжно Ми е за руския народ отново, но прат­ката, която му пращам, е боен заряд от първа бо­жествена величина, с неизчислими мегатонове от яснина, които ще пробудят и спасят милиони души и развържат мигновено меховете на последните из­питания и благословения!
***
          Бележки: От тези думи всъщност става ясно, че новата промяна в Русия няма да предизвика  розови  събития, въпреки странните думи на Елма за Борис Елцин: "Моя съименник в Русия, с пробуден център на Оранжевия Минзухар."  Оранжевите монади се отличават с пълен индивидуализъм, ко­ето бе много типично за този руски президент.  Ето една оценка за него:

             "Грубо поправ действующую Конституцию, Президент и его окружение объ­явили о прекращении деятельности предусмотренных Ос­новным Законом России высших представительных органов власти — Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Тем самым в стране установлена дик­татура."

            Борис Елцин, както всяка политическа фигура, има и положителни приноси, но провежда предимно програма на Кар­мата, под властта на Всемирната Ложа. Без да забравяме кръ­вопролитията в Чечня, Южна Осетия, Абхазия, Приднестрови­ето, Нагорный Карабах и Таджикистан по негова вина, през не­говото управление и раждаемостта в Русия спада с 9 милиона души, смъртността също се увеличава катастрофално. Окултиз­мът обаче обяснява подобни демографски бедствия с осо­бени аргументи - разплащане на народна карма, масово изсел­ване на души по други светове и разпределяне по адовете и ра­йовете на космоса, шанс за по-скорошно прераждане и съот­ветно ускоряване на еволюцията, повишаване качеството на но­вовъплътените духове, за сметка на количеството. Ние не сме за малтусианството, много трудно "връзваме" милосърдието на Бога с Неговата роля на Съдия, но имаме разбиране за ролята на Мировия Учител и като Господар на Съдбата. Един български писател много добре схвана това и почна да пише книги за всяко Негово идване на земята, при което Той си води и по един велик Разрушител. Избиването на 2000 младенци от Ирод и после на толкова много християни по време на Иисуса са само два от епизодите. Ето какво казва Учителят още през 1898 година – в навечерието на най-страшните войни и най-големия геноцид в историята на човечеството:

            "Аз пристигам в тоя развра­тен свят в минута важна - да упражня нужното влия­ние, да ви отвърна от тоя пагубен път, в който на­родите по земята са се втурнали да следват безраз­съдно. Знайте, в случай, че отхвърлите моите благи съвети и се възпротивите на моите Божествени дик­туваниякоито ви давам, защото сте близки на сър­цето Ми, то ще употребя и други мерки, много по-лоши, с които съм натоварен да приложа в замяна на вашето непослушание на святите Божии запо­веди. /.../ От този ден, в който е даден отговорът, започва вашето изкупление. И ви предупреждавам да пазите това, което градя, да не го съборите, за­щото е свято! И ако се опитате да светотатст­вате, три злини ще ви допусна: глад, мор и разоре­ние - и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че Бог е говорил. Пазете думите Ми! В тоя Залог, който съм ви поверил, почива бъде­щето ви - той е скрижалът на дома ви, надежда и жи­вот за рода ви. Слушайте ме, доме славянски, да сте ми свидетели, чесъм ви говорил!

           Изброените и неспоменатите ползи от подобни масови съкращения на народонаселението са видими само за Бога и за най-високите Посветени, но има има и благословения заедно със страданието, както изяснява и прогнозира по-горе Елма.  И винаги има поне една душа, която ще пролее искрена сълза за някого (б.п.).


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.