Книга 19

8.III.129(1993)г.
София – Изгрев

ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН

12ч.06м.
   Въпрос на Уралоний:
- Тези неща, които се стопиха, започнаха отново да се стягат. Има ли начин да се даде допълнителен метод за ле­чение? Опитах всички начини; хората, които се грижат за мен, са вече много изтормозени. Какво да правя?
12,10ч

- Охкането е съпричастие на Христа, а смъртта на кръста – следване на Неговия път. Има шанс да се излекуваш напълно и да живееш, но при условие, че не преспиваш с друг повече от една нощ седмично. Простимо е всичко, но не и нарушаването на ритъма и дистанцията.
Първо трябва да си готов да умреш! После, трябва да си готов да се мъчиш, и то ужасно. До тук помагаха много най-святи приятели; от сега нататък – лекувай се сам. Оставете масажи, проце­дури и каквито и да са паси или докосвания! Приеми квартира от истински приятели на Любовта, които няма да те посещават. Пълна и преизобилна грижа за най-съвършената храна, поддържане на реда и чис­тотата от други – само когато отсъстваш. Поло­вин час преди да си се върнал, помагачът трябва да изчезне яко дим! Това важи не само за теб, но и за онзи, чрез когото общувате с Мен.
Помни: готовност да умреш! Било от студ, било от глад, било от липса на най-елементарни неща. Най-вече – от онова страдание, което не се цере­мони, провежда безмилостно плана на Съпричасти­ето. Приеми покани от десетки сродни души, но [ти сам] по­сещавай всекиго само във вторник. Може да госту­ваш и по няколко дни в месеца, но не повече от пет; в годината може да гостувате до три седмици в друго селище и до месец и половина в чужбина. За всеки от преките съработници на Бога тези срокове са раз­лични. Но и при тези гостувания, няма да се съглася­вате да бъдете нито в една стая, нито на един ра­диус [по малък] от 50-60 м. от хората, които ви познават. В края на краищата, онзи, който държи на вас, ще ви настани в хотел, ако не може да освободи барака, вила или собствено жилище. Всеки може да се сгъсти някъде при приятели пет дни в месеца или месец и нещо в годината.
Ще си направите план да имате разносвачи на храни, пране и пр. по убежищата на осияните, но само когато там няма никой. Представете си, че са бебета и от вас зависи дали ще оживеят, но че вие сте радиоактивни и нямате право да се доближа­вате до осиян. Посочете му време, когато той може да ви дойде на гости, но ако никога не дойде – не му се сърдете.
Моля ви, не мислете, че можете да излъжете Онзи, Който ви говори отколе! Ако вие живеете по-често заедно, отколкото сами, хората ще вземат модел от вас и ще помислят, че това е редно, понеже вие сте носители на Словото. Бъдете носители, но на Слово и Дело пропорционално. Как умира певецът на свободата под куршумите; как пада покорителят на полюса под ледовете; как лекарят отива при чу­мавите и умира от чума заедно с тях?... Да не би тех­ният идеал да е по-висок от вашия, та да не сте го­тови и вие да умрете?
Прочее, ще направим сега един последен опит. По всичко личи, че е рано още за верността към Сло­вото и Делото. Затова – останете сами там, къ­дето никой няма да иска да ви досажда, и вижте: ще се пълни ли копторчето ви с ядки, плодове и жито, когато отсъствате? Ще има ли или няма да има дърва за пет зими напред? Ще ходите ли със ста­рите дрехи на приятелите си и с продрани нозе от пирони? Ще се влачат ли тия, които зависят от вас, полугладни, измръзнали и пребити душевно, поради невъзможността да се уединят в недостъпно жи­лище?
Ние тук приканваме само приятелите, но не и слушателите, читателите. Бог малко се интере­сува от посетителите на молитвени събрания, хор­чета и сказки. И това е добро, но то не засяга нито атмичния, нито божествения свят. Приятелството се явява едва в света на Духа - най-високия от духов­ните! Във всички останали под него живеят недъ­гави хора и ангели: нямат Дъгата на Седемте Тела – белег на съюз с Бога и на Завèта Господен. Те са недъгави физически и душевно, понеже все още искат да се изявяват, все още искат някой да им обръща внимание, да се грижи за тях; все още пазят някоя стотинка за зор-заман, някой квадратен сантиме­тър – за собствена територия...
 Но от такива Бог няма нужда: Той ги изхвърля като тор на бунището. И тях използва, и то твърде добре,  но използва гниенето им. Почнете ли да гниете и вие, знайте, че или сте заседнали с ня­кого в плитчината на традицията, или хвърляте всички сили и средства само за мелницата, а оста­вяте реката да я отбият или да пресъхне. Разпреде­лянето на Божиите блага по Петте Направления, след като сте си дали десятъка, е основно правило! Не ви обвинявам, но казвам: Словото е малко по-малко от една пета от Цялото (когато е отделèн и даден десятък – б.п.).
Сега вие минавате за разумни или поне за инте­лектуалци. Можете да сглобите един самолет, и той да лети. Почти всеки може да стане работник, учен, артист, пътешественик. Няма човек, който да не знае таблицата за умножението. При все това,вие не можете да измислите нещо много по-просто и от нея: начин, по който да се стичат тайно най-еле­ментарни блага за ония двама или трима на една планета, които ви приготвят небесните жилища...
Да, двама са; не са повече от трима! Останалите са просяци на внимание; суетни и тщеславни мани­аци, плъпнали по света да проповядват спасение, без самите те да са спасени ни най-малко.
Не са и двама даже, но един е! Появи ли си втори, той започва да отклонява. Отклонява души и средс­тва по своя приумица. Оставете душите и средст­вата в ръцете на единия, защото той ще напои и нахрани всички ви! Да, всички вие, вкупом, не можете да се погрижите за един – половинчати сте още, по­ловинчати! Половинчати не сте, нито сте деся­тъчни, нито даже и"стотъчни" не сте... Пък дори "хи­ляднида бяхте, всеки щеше да отдели една хилядна от дохода си – но тайно, – и тогава нямаше да се стигне до последната стиска клечки днеска за печ­ката.
Значи, човешкият живот е такъв: няколко мили­арда не могат да подсигурят едного. Ангелският свят прилича на тиква: свой корен храни само свои семки. А Божественият Човек, макар и сам, мисли за всички и може да подсигури всички. Чрез Словото и страданието си той подсигурява небесното ви бъ­дещо гражданство, но може да подсигури и космични богатства за всеки - тук, на Земята, защото мисли за всички.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.