Книга 22


31.XII.130(1984)
Родопи – 1000 м н.в.

МИЛИОНИ
СЛУЖЕБНИ СЪЩЕСТВА
(òтговори на различни въпроси)

8,05ч. 1. Може ли да се надяваме за днешния последен ден от старата година да получим повече осияния, въпреки изисква­нето до 10 часà човек да е навънка?
2. Може ли хората да си преписват Осиянията под 2000м. височина, като едно изключение за празника?
3. Защо Небето допуска тази повсеместна трагедия с децата, които започнаха масово от най-ранна възраст, не­контролирани от никого да пушат, да пият и какво ли още не, и са подложени плътно на програмата на тъмните сили за пълна развала на човечеството?
4. Имаше ли същества в обекта, който П. видя на 28 де­кември рано сутринта в небето над гр.Пещера - или това беше обикновен спътник?
5. Защо този път не действа феноменът на значи­телно удължаване на времето на връщане от св. Константин до II комплекс?
6. Реално ли бе видението на 29 декември след обяд, ко­гато един от нас видя със затворени очи голям брилянт точно над себе си, чиято фронтална стена бе мътна, а оста­налите – прозрачни?
7. Ако има шанс днес да ни се говори, може ли да се по­лучат лични послания за някои приятели и да се отговори на различни въпроси - или Елма ще определи сам темите?

1.Ако преди това излезете навън поне за поло­вин час.
2.Това се допуска не само днес – преписване може да става всякога и навсякъде, но получилите осияния на по-голяма височина ползват повече сила, присъствие и щастие.
3. Цялото се отличава с любов към Цялото, а частите – с любов към частта. При това ония части, в които живее Цялото, са способни да обичат не само частта, но и Цялото, а Цялото е способно да обича и частите си, понеже живее в тях. Горко обаче на част, която продължително време не може да се събуди за любовта към Цялото! Трябва да съм ви го­ворил, че хората с искра от Цялото са смесени с по­добия на хора, омесени от антицялото. Те растат също като нормалните хора – от бебета, през деца, до възрастни. Следователно порочните примамки, които Сатаната е заложил в културата си, са с ня­каква висока цел, с най-висше разрешение от Бога. Съществата с монада се отвращават от тази кул­тура още от самото си раждане и нищо на света не може да накара такъв човек да приеме в очите, ушите или стомаха си, в дробовете си, тези мръсо­тии. Съществата с неразцъфнала и замъждяла мо­нада обаче се повлияват от общия поток на времето си, който се влива в каналите. Те не подозират, че съществува наклон на канализацията, и че всичко не­чисто се оттича под земята, за да пътува към страшните средища на вонята и разложението. Детската форма, следователно, не може да заблуди Създателя, ако под нея се крият шпиони, слезли да развращават, да бъдат продавачи и клиенти на адс­ката култура. Трябва да се спазват, разбира се, вто­ричните мерки за предпазване на децата от порока – социален, педагогически, родителски и пр. Това е бе­лег на развито общество с контрол над адската продукция. Така се предпазва една голяма част от поколението и разцъфтяват вторичните култури на светското човечество. Но в бедствени времена като сегашното се оголват до дъно мотивите и симпто­мите на първичното – както в Божествен, така и в адски смисъл. При това, няма никакво правило или за­кон, които да предпазват бъдещите строители на живота от безобразното, пошлото, отвратител­ното. Павел съветва: "Всичко опитвайте, доброто дръжте!". Повечето хора с монади неизбежно опит­ват по малко от всичко, а понякога и повече, но след не много време се отвращават от адското, тъй като то е неполезно, вредно, противно на душата им. Без опит няма как да се задействат съпротиви­телните сили на Божественото, отпорът на здра­вото срещу умъртвяващото. Силните по-бърже стават независими от масовата, т.е. адската кул­тура, от адските племенни и плебейски традиции, от натрапчивите куки на твърдите от пъкъла.
Ала на някои всичко това им харесва. Те се пристрастяват към храните, наркотиците, глед­ките или звуците на своите си, оправдават ги и при­емат философиите в защита на тази продукция. Точно затова епохите на пълна развала са най-бла­гоприятни за отсяване на монади от сажди, на живи небесни зародиши от запъртъци. Следователно, не препятствувайте на никого да опитва от всичко, а само наблюдавайте кой се заразява и кой се отър­вава, в края на краищата, от средищата на тази епидемия.
Монадата не обича да я програмират, тъй като по принцип това е невъзможно. Човешкият дух, Бо­жествената индивидуалност носи неповторимото в себе си и то не може да подскача като маймуните по дискотеки, да диша вонята на пушещите, да се на­лива с пикнята на микробите и техните трупове. Поне дълго не може: ритва един ден всичко това и поема пътя нагоре – на свобода, на простор!
Наистина, нашите са безпомощни, когато са още роби на туземни семейства или единични роди­тели; на сиропиталища, където паплачта се храни, пие и гледа, и слуша по адска програма. Много мъка, много болести и отчаяние се събират в невинните монади при такова пленничество, но това също е предвидено и има двояка цел: да си платят за по­добни престъпления в миналото, и след това да се наблюдава от Космоса кой кога се осъзнава и какви усилия прави да си възвърне човешкия облик.
Сега някои от вас събират от някои вестници съобщения за престъпни деяния с деца. Това наис­тина е най-ужасното, непростимото, непобиращото се в ума на невярващия и вярващия: как е възможно Бог да допуска такова нещо! Аз също се потрисам от мародерствата пред очите Ми от това, което пра­вят със Самия Мен навсякъде, тъй като живея в те­лата на всички същества с монада, а част от мен – и в студените, служебни същества без искра Божия. Ако не присъствувах и там, нямаше как да се конт­ролира тази сфера, щеше да има нещо извън Бога. Но направо сразявам аргументите и фактите с твър­дението, че на всеки се случва това, което сам е правил в някое предишно прераждане. Като дете, по­лученият урок е по-потресаващ. Но Сатаната не се потриса от тия сцени, тъй като е професионалист – не отмерва никому ни йота повече страдания, от­колкото е причинявал. Сегашните религиозни мра­зят Сатаната, хулят го и благославят само Бога и положителните йерархии. Ако Сатаната вършеше своеволия, то нямаше да има защо въобще да се го­вори за Бог – Бог не би бил всесилен. Следователно, Сатаната се справя съвършено с наблюдението и въздаянието. Стриктно премерва порцията на всеки и знае точно кога да му я поднесе. Пред него не ми­нава никоя хитрост, никаква самозаблуда; илюзия не може да се крие от зоркото му око. Правдата нас­тига всяко същество – от най-малката микроба, до падналия елохим! Микробата ще загази, ако не се размножава и храни според предназначението си, а елохимът – ако престане да поддържа равновесието между любовта към обекта и любовта без обект.
Вие, нормалните хора, щастливите, децата на Бога с Неговата сияеща Искра в сърцето си, не мо­жете да бъдете безучастни. Не можете да не се тревожите, когато на беззащитните се продава ал­кохол, подава им се чашка в къщи, пуши се в тяхно присъствие или се пуска адска музика, адско видео. Сред хората съм пуснал и гении на активната съп­ротива, воини на реда и Божествения закон, които неминуемо ще подложат крак на търговците на пък­лената цивилизация, на адското съжителство по ро­дови признак. Тези мои свети поборници – от редовия родител с монада до законодателя и полицая от но­вото човечество, ще бъдат безмилостни, ще наблю­дават всеки сантиметър от планетата и ще преси­чат престъплението още преди да се е породило. Съществуват планове в главите на Мои хора още от сега за такова устройство на обществото, но още е рано да се приложат, тъй като анархията на пла­нети като вашата върши прекрасна работа. Ако ня­маше условия да се излюпят яйцата на всички видове – както небесни, така и адски; да се възвисяват по­лезните същества нагоре към светлината с борба, със собствени умения и да възлизат над джунглата, никога нямаше да се проведе "Страшният съд". А той се провежда постоянно, не е някаква бъдеща ат­ракция. Вие поне със сигурност знаете, че всеки миг от живота на всяко същество се снима на живо и се разглежда в многобройни комисии още през същата нощ, така че съдът не е някъде далече в бъдещето или след смъртта на физическото тяло. Всяка нощ се правят корекции на личната съдба, с прецизност, нямаща равна на себе си. На Небето боговете, анге­лите и стотиците милиарди заминали човешки души се занимават по график и с това. Към всеки от вас са прикрепени наблюдатели, повече от песъчинките в пустинята, тъй като попечителите ви си служат с безброй служебни духове – няма нито миг, нито ми­лионна част от дъха ви, от удара на сърцето ви, от святкането на мисълта ви, нерегистриран! Измък­ване на свобода в Космоса е съвършено невъзможно, ако не са ви одобрили всичките ви стражари от Не­бето и ада, ако се е намерило невидимо с просто око петънце от студ, корист или лъжа в живота ви!
"Страшният съд" се провежда – живите няма защо да се плашат. Щом си с искра Божия и тя още не е оттеглена в лоното на Отца, не е останала само сажда или отверстие в сърцето ви, колкото и да сте грешни, вие сте с перспективи. Страшните удари на съдбата, тънките й длета и премазващите й валяци неминуемо ще отпъдят от Творението про­кисналите философии, мухлясалия вкус. Тогава вие просто ще се присъедините към нормалните граж­дани на космическото човечество, които пътуват навсякъде - и са прекрасни!
4.Това бе радиоспътник.
5.Демонтирана е базата на пришълците. Пре­местиха се в друг район, понеже вие тук предишния път прокарахте пряк коридор през Йулма и той им пречи да ползват наличната си техника. Следова­телно, УФО-тата не са на крайно издигнати цивили­зации, та затова се налага те да приемат техни­чески вид при премествания в пространството.
6. Видението не бе субективно, но не бива да наричаш соматическия елмаз „брилянт”. Присъстви­ето на Моя проекция някъде става под формата на прана или салма в диамантена форма. Соматичес­кият елмаз представлява единство от прана и салма – салмата са матовите му повърхности, а праната – прозрачните. "Соматически" е превод от Божестве­ната дума "сатò" и означава слизане на праната в салмата и обмяна между тях. Изпратих Себе Си со­матически, за да ти известя, че Съм приготвил всички условия да се излекуваш не само природно, но и протонно. При теб се получи охлаждане на протон­ното тяло, откъдето стана пробивът за изтичане на прана и салма. Прекалено се посвети на социалния си дълг, но в условията на града това неизбежно ох­лажда протонното тяло. Онази епоха на безсмислени саможертви за насъщния и за поддържане на общес­твено мнение, считай за безвъзвратно преминала! Получú салма и прана от природата отсега ната­тък, но в съчетание с призванието си. Направлявам мощни сили към теб за възстановяване. Не изменяй повече на пътя си, на естественото, на Промисъла. Бог е промислил всичко за теб, не отхвърляй по­мощта Му. Преди се налагаше, но сега няма проб­леми, наистина няма. Работи както знаеш, твори пълноводно, съсредоточи усилията си в един център – от него излизай и в него се завръщай. Повече не търси нищо и никого. Нека теб те потърсят, но нека те намират предимно чрез плодовете на духа ти, а не лично. Личен достъп се дава от сега ната­тък на малцина – преодолелите нещата с "нощна мантия". Няма да тълкувам този смисъл.
7. Бог ще говори по Свой план, а лични послания и въпроси отлагам за по-нататък.
Край 14,12ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.