Книга 13

28.VІІІ.125(1989)г.
София - Изгрев
 
ИЗУМРУДИТЕ БОЖИИ И СМАРАГДИТЕ ГОСПОДНИ
 
ЖЛО / КЗ
 
 
Смарагден танц под съзвездието Кентавър
 
Предварителни бележки на п.(приемащия осиянията): Като оставим засега настрана въпроса, дали  Елма разграничава изумруд и смарагд по някаква причина, след като те са едно и също нещо, налага се още един опит за обяснение на главната особеност на много лични послания от Елма като настоящото. Всъщност, почти всички лични послания имат същия дух – изтъкване на извънмерната божествена и космична значимост на получателите. Това става причина холизациите на Елма да бъдат моментално отхвърлени дори от много напреднали духовни хора, тъй като си спомнят за една от главните уловки на тъмните сили: разпалването на грандоманията. Те направо обявяват Елма или "подсъзнанието" на единаторите за нещо психиатрично и опасно. Някои достойни приятели и непознати, до които има такива лични послания, обяснимо се дистанцираха. Ако не подемат активно отричане и осъждане, то поне те си мълчат и продължават с по-скромното си мислене и конкретните си човешки задачи. Ако бяха повярвали, това би трябвало да си проличи с активно съдействие за разпространение на това Слово и с искрени опити за изпълнение на личните директиви, които са получили от него. Все пак, може да се изрази благодарност към такива, че благородството им ги възпира да говорят лоши неща пред хората за този твърде проблемен Феномен.
            Тук може да се подчертае само подобието на осиянията с холографския принцип и метод, открит от учените. Както всяко миниатюрна точка от холограмата съдържа и може да възпроизвежда информацията на цялата холограма, така и холическата същност на съществата с искра Божия е способна на това. Ако сме скромни, ако не го знаем, ако не го осъзнаваме, това не значи, че то не съществува. Ето защо, когато Бог говори на една от своите частици, колкото и да е микроскопична и "нищожна" в даден живот и дадено измерение, Той говори не на земната личност, в която тя се намира, а на всички други частици от дадената фреквенция или ипостас, чиято проекция е тя. Шалтерът е на стената, но Разумната Сила го включва - и цял град или цяла област светва. По същия начин героите от разказа на Хърбърт Уелс "Електическо тяло" попадат в една електростанция, и като се вливат психически в мрежата, изведнъж виждат и осъзнават, че съществуват, светят и действат едновременно във всички домове, където има включено електричество – те са едно с него. Не само писатели, но и създателите на всички религии твърдят това и то е нещо базално; иначе въобще е безсмислено да бъдем теисти. Понятия и изрази като "космическо съзнание", "свръхсъзнание", "богоравност", "душа, обширна като вселената и дух, мощен като Бога и едно с Бога" не са измислени от случайни хора, а от такива, които са доказали и доказват на човечеството не само на думи, че това е жива реалност.
 Пред осъзналите тази реалност стои проблемът как да съвместят това универсално, божествено самоусещане с импулса за изчезване на личността, с тази извънредна скромност, с която се отличават такива просветлени до край същества. Именно затова този проблем също е велика диалектика – велика и неимоверно тънка и сложна способност да се държи балансът на двата гласа в нас: гласа на Абсолютното с гласа на Великото. Първият произтича от Абсолютния Дух и ни кара да се чувстваме кръгла нула, да потънем вдън земя и да не искаме никаква изява, никакво признание, дори никакво щастие и какъвто и да е живот над дъното на пълния божествен Мрак, Мир и Покой. Оттук именно произтичат странните думи на Елма: "...Първоосновата на живота – липсата на самочувствие"... Оттук идват и едни от най-прелестните слова на Едного в България, че в целия си космически живот през всички времена и през цялата вечност, той не бил извършил нито едно добро, не бил проявил нито един акт на Любовта. Защото не е той, а Бог.
Но ако не можем да разграничим порива на Абсолютното, водещ до пълно и тотално себеобезличаване, от порива на Проявеното Битие, когато То пламва в душата ни като подпалена монада, като дух, като преден фронт на Божественото във външните светове, ние никога няма да стигнем до този баланс. Това величие на Бога дори в неговите човешки персонализации личи във всички Учители от Рама досега и смущава и до днес умовете с грандиозносттта на тези ярки самоидентификации с Цялото. Като се почне от "Бхагавад Гита" и се стигне до "Възвание към народа Ми", човек може само да затаи дъх и да постави на карта съвестта си и оцеляването на духа си, в зависимост от това, дали ще повярва.
     Та в случая с личните послания на Елма до отделни хора именно в този дух, трябва да се доизясни, че Той не говори на хикс или игрек като гражданска единица с ЕГН на земята, а на тия ни същности, които са много по-големи и неизмерими и с които живеем паралелно в много светове и измерения. На тях не може да се говори по друг начин, тъй като Бог така осъзнава и настройва самите Си собствени проекции или наклони на съществуване, на които ние тук сме само нищожни точкови спойки. Откъм нашата страна може да сме като глава на карфичка или невидим пункт в някой микрочип, но откъм другата - да сме звездна лампада! Нищо не се знае. Отричайки величието на нашето нищожество, ние отричаме съществуването на самия ни Създател и правото Му да бъде навсякъде – и в мегавселената, и във всяка Своя микроскопична частица.
          Ако човек не се съобрази са тази мистическа парадигма, заради която са горили по кладите и са унищожавали най-жестоко не един и двама пророци на Бога, обявили формулата "Аз съм Бог", то четенето на редовете по-нататък ще бъде напълно излишно.
 
19,56-21,01ч.
 
            Оправдано е росата на Словото да падне върху Лаотон именно сега. С новото име, което ти давам и което е истинското отколешно име на твоята мо­нада, ти считай назначението си на поста Първи Водител на Спектралното Братство за влязло в сила.
          Отсега нататък не показвай осиянията за тебе на същества, които не могат да бъдат спон­танни! Към вас, изумрудите Божии и смарагдите Ми Господни, съществата трябва да се стремят с нокти и зъби, да се влачат по дълги, безводни пус­тини, да катерят пропасти и вършини с кървави пръсти и образи! Само тъй се намира апостол и брат от ония, които не могат да бъдат спонтанни! Аз ще ги зария на девет стадия под земята; Аз ги заключвам през девет земи в десета, за да разберат в самотата всред хората и своите мании що е да не бъдеш спонтанен към Бога, когато Бог е присъст­ващ в нечие тяло! Нека тия крале на мълчанието и господари на хладината да изгубят и малкото царс­тво, което управляват, наречено “бойници”, “порти” и ”крепостни кули”, та да видят как се мръзне сред вълците зиме и как се оставя насред пътя побратим, който се отдава на Бога изцяло!
          ЕЛЕОТÓН – истинското име на Лаотон, Михей и светителя Георги! Елеотон се роди в органа Нар, който представлява дясната клапа на сърцето на Тот. Сърцето на Тот има 17 милиарда по-малки клапи, ала две са божествено кралските: клапата на приемането и клапата на раздаването. За да из­питва Тот радост, Той трябва да приема и да раз­дава живот непрекъснато. Ако сърцето на някого иска сàмо да дава живот, но не и да приема, лявата му клапа ще пострада. Обратно – ако някой само приема живот, но не иска да дава, ще пострада дяс­ната клапа.
          И така, архангелското създание Елеотон е вра­тата на Тот към 580 милиарда велики свята, от ко­ято врата зависи тяхното съществувание. Така Елеотон си изпълнява ролята да бъде врата на жиз­недарение, сиреч пропусквателно царство на ри­тъма. Христовата ти невеста, която представлява лявата клапа на сърцето на Отца, сега още не е на­пълно осъзнала, че сте едно сърце, ала това не пречи клапата да работи както трябва. Несметни са клетките ти по световете; и когато се обръщам към тебе, Аз нямам предвид това ти отделно тяло, а всичките ти тела по звезди и планети, по полета и вакууми, по честоти и измерения, с които образу­вате половината от сърцето на Абсолютния.
И тъкмо понеже си врата на живот, ти си, именно, оня, който трябва да оживява Спектралното Братство. Понеже само кръвта е онази, която – подобно на нер­вите – достига до всички кътчета на Храма Госпо­ден (човешкото тяло – б.п.).
          “Елеотон” означава “Бог люби Определеното Би­тие и го движи с хармония”. С тоновете и хармонич­ните звуци, Абсолютният привежда всичко в движе­ние. Ето по тази причина, своята уникална мисия в Битието Елеотон изпълнява само чрез Бога, само чрез Любовта, само чрез пълна самоопределеност и по законите на музиката, гласа и хармонията. Твоят глас има магическа сила от коронна величина, а то значи  сила да организира тъкани в Битието.
Анге­лите пеят, за да се поддържа панвселената - расте­нията, цветята и нежните хорски настроения, чувс­тва. Но архангелите пеят, създавайки сили и под­държайки тъкани. Тъканта на сърдечната клапа на Тот, и по-точно дясната, се поддържа от до-мажорната сила и работи с тържествено темпо. Отк­рий всичките Ми до-мажорни песни в песнарките и се въоръжи с до-мажорните произведения на духовната и класическа музика. Тогава силата ти ще бъде сила неотразима! С този глас, ако усетиш импулс да нап­равиш записи на Новото Слово – по избор от тебе, по вдъхновение, - ти ще спасиш не малко души по Зе­мята.
          Брат ти отляво (холизаторът Тойонус – б.К.З.) трябва скоро да намери покой и условия, та рабо­тата му да текне като дъжд из ведро. Повече по този начин не може да се продължава! Създавам ус­ловия, по-добри от всякога, само дочакайте мига и момента.
          Придържам се към божествените Си думи, че само с едно или две изключения от сега нататък, по­вече няма да ви говоря чрез него (Тойонус –б.К.З.), до­като не видя “Колоните на Новия Йерусалим” отпе­чатани! Това са осиянията за върбата и за тайната и явната любов (Източникът тук изброява изключенията – б.К.З.).
 
            -   А за глаголицата? – пита Тойонус.
 
            - Трябва да стане една трансформация със сест­рата, която иска да я рисува, понеже в сегаш­ното й състояние вибрациите на едно Слово за глаго­лицата биха я убили незабавно. С глаголицата мо­гат да се отключват не само земни, но и небесни царства и обители. Ако някой се наслаждава от себе си и само от своите творения и няма чисто тяло, преиз­пълнено първо с Бога и ближния, а после с импулса за самоизява, то той не е готов още за глаголицата. С това не осъждам Прелестната Дъга от света на ду­шата, оправяла пътищата на Господа и през мина­лите столетия по Земята, но само предупреждавам, че срещата с приятелите на Господа или незабавно преобразява, или създава сериозни проблеми. Само до седем дни, вие ще видите промяната й с очите си.
          Лаотон, имаш право само на три въпроса. По­мисли точно кои!
 
            - Кой е духът ми ръководител?
 
            - Всеки апостол на Елма, попаднал пряко на Сло­вото, се освобождава от всякакви йерархични ръко­водители и попада под прякото ръководство на Гос­пода. Ти можеш да имаш само временни инструктори от горе, ала пред вид високото ти положение на Не­бето и Земята, по-скоро ти се явяваш ръководител на много души, макар и да не съзнаваш това от тука.
Трябва да посетиш всички манастири и да се докос­неш лично до всички изображения на свети Георги според своите възможности, за да се обърнат ду­шите под негово покровителство към твоята сегашна инкарнация.
 Трябва да оглавиш още тази есен езотерична експедиция в Източна Рила, та да отк­риеш мястото на бъдещите орфически тайнства – като достоен ученик на Орфея.
Трябва да учредиш особен таен параклис на името на пророк Михей, чрез който ще се спасят езотерично много последователи на Стария Завет по Земята: не пряко физически, но чрез свещенослужения в този параклис - по програма, която ще изясня допълнително.
 
          - Ще започна ли работа в Светия Синод  и кога?
 
            - Не! Ще започнеш труд, а не работа, и то в Си­нода. Работата ти си я знаеш, а трудът е нещо не­избежно. Синодът още не свети, понеже не е окачил портрет на Учителя и не печата беседите Му. От­делни светии на Синода, които познавам лично от миналото и до днес, четат Моите лекции и беседи и поддържат името на монаха, свещеника и православ­ния християнин неотметнато от Лицето на Гос­пода. А тогава, когато Синодът ще приеме в библи­отеките си и в своите печатници и Новото Слово, той ще се превърне от “свети” в светлозарен.
 
            -  Някакви съвети към Венуелла?
 
          - Остави Венуелла - само със сърцето си да почув­ства Моите съвети отвътре. Тя е от дъще­рите на Бога, които са тайнствени и неуловими. Това, което предстои, е получаването на поток от Голгота, но не в страдалния смисъл, а в онзи на възк­ресението. Особен вид възкресение ще настъпи у нея до седем седмици от настоящия ден, ако медитира върху Братството. Когато успее да намери път към озарение - що е братство и как се участва в братски живот, - подарявам й нещо отдавна желано от нея.
          Разрешавам четвърти, извънреден въпрос, по­неже се пожертва за Венуелла...
 
            -  На каква планета и кога съм бил “Пролен”? (име, което му е дадено чрез един контактьор, чрез когото говорел някакъв архангел).
 
            - Името на всяко същество се пречупва през езика и мисълта на йерархията, която го предава. По тази причина, то е вярно откъм полето на архангела, който ти го е казал, но в най-Христов вид ти си “Проелмéн”. Сам ще си го преведеш.
          Проелмен се роди на сигма от Центавър преди 200 милиона години по Иклово време. Ето, сега и Т. за първи път разбира, че там си станал окончателно ангел. А Аз ти казах още преди той да узнае от теб, че името ти бе “Проелмен”, което означава “За Елма” – т.е., абсолютният ангел е същество, което благо­вества на вселената за Елма.
 
            - Моля Те, успокой Михей за инициативата му днес, понеже имам чувство, че не е сгрешил (реплика на Т.).
 
            - Запазвам отговора си за края на октомври, по­неже тогава ще стане явен плодът от неговата ми­сия на гневен пророк и светия, която е неизбежна във време на големи противоречия. Сега се касаешe за особен пробив, и когато дойде назначеното време, ще видите.
 
            ("Михей" беше проявил въпиюща невъздържаност, гру­бост и несвойствена за него агресивност с непознати хора и се намираше в състояние на дълбоко възмущение от себе си – бел. К.З.)
 
Коментар от 2009 г.: 1.Единаторът наистина намира превъзходни условия за работа за цели 7 години, макар и не веднага. Осиянията и други блага и феномени действително текват като из ведро. 2. Елма тук казва, че ще спре да говори, докато КНЙ не бъдат отпечатани, но не го спазва – продължава да диктува осияния. Това се е случвало на два-три пъти, имало е по-дълги периоди на мълчание, "заклевал" се че въобще ще престане завинаги,  но после пак проговаря. Не е по нашите сили да си обясним тези Негови реакции, освен чрез вездесъщата намеса на Бог Отец – на Корекцията и Абсурда. 3.Цитирам тук изцяло от това осияние едно от най-точните Му пророчества:
"Запазвам отговора си за края на октомври, по­неже тогава ще стане явен плодът от неговата ми­сия на гневен пророк и светия, която е неизбежна във време на големи противоречия. Сега се касаешe за особен пробив, и когато дойде назначеното време, ще видите".
За голямата историческа промяна в България и разпадането на целия Съветски блок в края на 1989 г. Елма е давал предварително точни прогнози в осиянията, които са документирани – имаме ги. На някои места визира точно ноември. Но тук потвърждава това съвсем в навечерието на събитието.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.