Книга 32


26.VII.135(1999)
Велико Търново

ШЕСТОСТЕННИЯТ КРИСТАЛ- Може ли да се каже какъв е съставът на конкретната тройка, за която питаме - кой какво същество представлява в Битието?

21,23ч.
- В момента предстои трансформация и на тримата: двамата минават с по един йерархичен чин нагоре поради смирението си, а третият слиза в хо­ливселената, едновременно на 12 клас-нива от съ­вършенство и милосърдие.
 Докато не се установите на новите си пози­ции, не може да се каже точно какви сте станали. Ко­гато често говорим за това, че някой бил херувим, серафим, божество и пр., не бива да се забравя, че това са само тънки научни конкретизации, свързани с вторичния произход на монадата или изработе­ното ù тяло в момента. Никога не забравяйте, че това са само доминанти за по-голяма яснота, но те не са решаващи. Съществува реална опасност по-не­интелигентните приятели да се идентифицират с някой йерархичен чин или някои свои знаменити пре­раждания, само защото им са съобщени от някого. Даже и когато това е вярно, подобни изтъквания и самоизтъквания говорят за силно тщеславие и не­познаване на истината, че човекът в потенциал е най-съвършеното подобие на Бога. Ето защо, да ти е драго че си ангел или божество или някой светия и гений от миналото, е все едно да си ръкопляскаш като възрастен за това, че някога си завършил ус­пешно трето и четвърто отделение…
Въпреки че се очертава всеки от тримата пак да има по едно доминантно, най-развито йерархично тяло, сега вие се съчетавате като человеци. Това още никога не е правено от никои ангели и божества в историята на Битието, и затова всички създания Божии очакват с трепет какво ще се роди от една такава връзка.
За домашно или за размисъл, хайде сега пак да помислим: с какво человеците се отличават от ан­гелите и боговете, след като съдържат в себе си всичките им тела, класове и йерархии? Защо съче­тание като това между человеци е невъзможно за всички останали същества, дори и за седящите от­дясно на Бога? Какво имате в повече от тях?
За единият от вас, комуто на Рила ще празну­ваме празник, се дава това, което той сам се осмели да вземе – пламък за искрата му Божия. Замъждя­лото светило е запалено! Това означава много рядък случай на тотвселенско пробуждане, откъдето идва и потокът от поезия.

- Какво означава "слизане в холивселената едновре­менно на 12 клас-нива от съвършенство и милосърдие"?

- Духовните хора се изкачват, а Божествените слизат. За духовния човек не само съвършенството, но и милосърдието е висок връх, който се постига с големи усилия и съзнателна работа над себе си.
Божественото се отличава със слизане, със степени на саможертва. Илухимите и алохимите слизат на скокове, но последователно: едните във времето, другите в пространството. Казано по друг начин, едните овладяват низините и пропастите на обичта, а другите слизат в долините и в равнините на любовта, където зреят сладки плодове. Елохи­мите обаче и елохимната същност на човека, когато реши да се самоограничи и пожертва, е способна да слезе едновременно на шестте нива на съвършенст­вото и в шестте трепета на милосърдието. Това е много красиво! Когато един елохим стори това, той се превръща в пирамида от диамант, с една основа и пет стени. Основата започва да излъчва Самоотда­ване, а стените – едновременно Разпознаване, Спонтанност, Приласкаване, Нежност и Пламен­ност. Това са петте флуида на Божественото съ­вършенство, а те произтичат от пет еманации, са­моизлъчвани радиално от центъра.
Шестата - или първата, която върви перпенди­кулярно към основата - не е еманация. Тя е взрив на­вътре, освобождаване от холистичност. Да искаш да си цялостен и да си цялостен - това е равнобожест­веност в най-обемната форма на Бога. Но когато Той реши да се самоограничи, за да се мултиплицира, тогава слиза едновременно на 6 нива и в 6 трепета, които се излъчват през стените на тези нива.
          Пръв е Божественият импулсивен взрив, който създава основата на света – самоотдаването. Вед­нага след това перпендикулярната енергия се връща под 5 ъгъла в 5-те еманации, за които говорихме. Като стигнат до стените на шестостенния диа­мант, еманациите се превръщат във флуиди. Всичко това е във сферата на Изявената Божия Любов и се проектира в олтарите, престолите и дверите на човека, на Космическия Човек. Когато Изявената Любов се превърне в Проявена - в контакт с Великата Разумна Природа, - флуидите се превръщат в секреции. От тук започва строежът на съвършения човек, който е любовното единство на Бога и Природата.      

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.