Книга 15

25.09.126(1990)г.
София - Изгрев

ДОМОВЕ НА СЛОВОТО И ДЕЛОТО

         
          Ян и Ин присъстват ясно в Домовете на Сло­вото. По-голямата широта на Словото допуска и хора от Общия клас в Домовете на Словото, докато в Домовете на Делото се живее само с ученици от Младежкия, Специалния клас. Дом на Словото може да отвори всеки въздържател и вегетарианец, който комплектова лекциите и беседите Ми, както и но­вите материали. Не се допуска библиотека и фоно­тека на Новото Слово без познаване на класичес­кото. Това има не само познавателно, но и кабалис­тическо, магическо значение, понеже Дом на Новото Слово без Моите книги до средата на този век би подпалил планетата.
          Сега ви казвам нещо ново. Има чисто количест­вени отношения при комплектоването на Словото Ми от различните Ми изяви. Така, средна пропорция от 5 страници от осиянията отговаря, по конденза­ция на асуин, лоринор и орландиум, на 500 страници от беседите, т.е. 1:100. Съвсем неслучайно не се каза веднага 1:100, понеже числото 5 има решаващо значение. Пет отделни беседи или пет тома са най-малкото число, което трябва да присъства в една библиотeка на Словото. Основанията за това са много сериозни, но не мога сега да ги обяснявам. Точно по тази причина, докато Новото Слово не стане по обем сто пъти повече от пет тома беседи, не може да се образува Дом на Словото, който да бъде напълно безопасен. Това е макропропорцията, която има своята могъща сила.    Има обаче и мик­ропропорция, която е точно обратната и която имах пред вид от самото начало (5 страници осияния на 500 страници беседи). Някак да го комплектовате със съответното число томове Мои беседи, макар и с отделни преградки, ако искате, за да се уравнове­сят напреженията и да не се ускори неимоверно много кармата и дихармата на присъстващите и съ­седите.
          Вие, които сега правите преписи и събирате Но­вото Слово, наистина можете да подпалите пла­нетата, понеже това са центрове, огнища, видими от галактически разстояния. Аз взимам нужните мерки за ограждане на такива центрове и образуване на словесна изолация, но това струва известни уси­лия на съществата, пазители на Словото. Такива същества от божествения свят се явяват мигно­вено на всяко място, където се съхранява, чете или слуша Словото Божие, не само защото такъв е зако­нът, но и понеже трябва да бъдете предпазени от божествена радиация. Вашите съседи са още твърде крехки и слаби, за да издържат на такъв концентрат от Слово, което слиза за пръв път на вашата малка планета. За Моите орхинауми – архангели от но­вата божествена класа, които отговарят за новите центрове на Словото - е истинско щастие да извър­шват тази служба, понеже тяхното отсъствие от редовната им полева работа се компенсира с присъствието на човешки души, четящи и слушащи Словото Божие. Дори и архангелите не могат да чу­ват Словото Божие пряко и затова се стремят към близост с хора от новата раса, приближени на Сло­вото, за да откриват Бога отново чрез Словото, ко­ето спускам през приближените. С това обаче не се постига само присъствие на съответните архан­гели на полето на тяхната специфична работа, и се налага друг да се натоварва с техните дейности и отсъствия.
          Всичко това Аз съм прeдвидил, и уравняването на напрежението и работите става за микросекунди през мощния Ми мозък, за който няма никакви гра­ници. Проблемът обаче може да се реши и по друг на­чин, ако вие сте съзнателни и решите да изпълните указанията Ми за комплектоване на Новото Слово с класическото, във всеки Дом на Словото. Тогава няма да се налага, в периодите, когато един мате­риал не се консумира от някого там, да стоят архан­гели-пазители, за да уравновесяват потенциалите. Това се дължи на Моето най-древно майсторство да разреждам мощта на идеите чрез примери и тълко­вания в Словото Си, когато говоря на народа. Тези промеждутъци между две мисли с божествено напре­жение в беседите съдържат именно тоя отрицате­лен заряд, който отблъсква интелектуалците и претенциозните, но спасява слушателите от припа­дъци и излъчвания, от всякакви неуправляеми ускоре­ния на развитието им. В тези промеждутъци, Аз съм напомпал беседите с много по-голям отрицателен заряд, отколкото е необходимо, понеже принципът на надеждността и непредвидените случаи е винаги водещ, при една общонародна работа на Учителя. Именно това напомпване сега ще свърши прекрасна работа, ако вие комплектовате осиянията с бесе­дите според микропропорцията, понеже потенциа­лът ще стигне. Това е само едно техническо указа­ние, което може да се изпълни от съзнателните ос­нователи на Дома на Словото при техните дежурс­тва. Това е само една малка молба, която не ви за­дължава в никакъв случай, понеже Аз съм свикнал да Си гледам работата сам. При все това, една услуга би помогнала, понеже принципът на икономията е основен принцип на Проявеното Битие, и особено на ясновселената. Към този съвет Ме подтикна именно тя, понеже, макар и преизпълнена с мир, тя трепти сега от божествено безпокойство, наблюда­вайки огнищата на Новото Слово напоследък.

           Опасността идва предимно от натрупването на материали, които не се консумират и не са в пос­тоянно обръщение. Затова трябва да се помисли за въвеждане на модерни технологии, примерно с ком­пютри, с дискети или твърда памет, така че вие да не притежавате предварително голям тираж от натрупаната продукция. Разбира се, това е само "плачевният" метод на разпространение, докато на­пълно безопасният и най-желателният е преписва­нето наръка в Домовете на Словото и навън, което унищожава напълно взривността на носителя, тъй като в хартията е останал флуид от консуматора. Печатните издания на Словото, както и лентите, които не са прослушани и осъзнати, а преписани ме­ханично, съдържат огромен коефициент на взрив­ност, и там се налага Моето уравновесяващо поле.
          Това са бели кахъри - не се тревожете, ако не мо­жете на първо време да Ми помогнете или ако няма да можете въобще. Ако не винаги е възможно при презапис да се прослушва, и то от нов човек - не от тия, които са прослушвали вече, - то контрата си остава в Мене, но Аз съм за това и Лоното, което поема всички контри и обира всички луфтове. В про­тивен случай, Проявеното Битие нямаше да същес­твува.

          И така, идеален Дом на Словото представлява сфероид, а не квартира, нито даже елира или някаква кристална структура. Вие трябва да проектирате Домовете на Словото именно като сфери, но това е далечно бъдеще. В противен случай, вие трябва да разполагате Словото в библиотеки или дискотеки с вътрешна сферична архитектура, което е пости­жимо дори и при вашите условия. Идеален Дом на Словото е онзи, в който не се раздава печатна про­дукция, нито се правят механични презаписи, а се правят ръкописни преписи и краснописни индивиду­ални издания. Словото се слуша в момента, при това от четец. На второ място – от записи. Идеален Дом на Словото е онзи, от който синовете и дъщерите на Словото излизат окрилени и подмладени, верни на Единствената Заповед на Отца ни: “Учете - и всичко останало ще ви се придаде.”

ОРЛАН, ОРЛАНИН, ОРЛАНОРИУМ !
     Крилото на Мира да повее над Икло навсякъде!

           Един странен въпрос, зададен от присъстващ:
            - Има ли връзка между липсата на Домове на Словото и разпространението на спина напоследък?...
            Въпреки абсурдността на този въпрос, Източникът от­говаря изненадващо:

          - Спинът все още е следствие на насите­ността на планетната аура със Слово, което не се консумира достатъчно. Обаче, дори и да се появят достатъчно Домове на Словото, където се консу­мира, ако веднага не се появят и надеждни центрове на Делото, ще дойде нов вид недостатъчност и хо­рата ще полудяват масово. Това ще стане, най-много, до пет години от сега нататък. Затова - по­бързайте с програмата и братските срещи и дей­ности.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.