Книга 28


9.VІІІ.133(1997)г.
Рила – Равни чал

ТЯЛОТО НА РАЗПОЗНАВАНЕТО


Ралица Денчева – Светилник
 (Разпознаване е възможно само при наличие на искра Божия)

Въпрос на Б:  - Нещо за мъжкия полюс на тялото на раз­познаването?

11,18 ч.

 - Тялото на разпознаването е ни повече, ни по-малко, от илухимното тяло на съществата от Но­вата вселена. То има особено име, което не може да се предаде с човешки звуци. Мъжкият му полюс е троичен и се изявява и проявява като призив, отклик и всеотдайност. В Божествения свят тези три про­яви протичат мигновено, без никакво забавяне. Както вече казах, женският полюс на това тяло е Божественият вкус, но това е само средùната на този орган. Челната му част се отличава с Божест­вен нюх, вкусът е второто, а третото е изборът. Значи, за да проявиш Божествения си вкус, първо трябва да имаш развит нюх за приближаването на същества с искра Божия. Накрая правиш еднозначно избора си - избор на този, в когото Божественото е разцъфтяло най-силно.

В новото илухимно тяло обаче има един нов орган, в неговата женска половина с алохимна тъкан, който бе проектиран от Бога при създаването на човека, но определени сили го елиминираха. Този орган дава възможност на новите илухими и на новия Адам, и на новата Ева да проявяват грижа и любов не само в най-съвършения, когото са избрали, но и към всяко друго същество, в което блика Божественото.
Съществува и трети придатък към този женски полюс на тялото на разпознаването - за него за пръв път се говори в Новия Завет. Това е органът на лю­бовта към врага. Той има три дяла: предният, по-елементарният, проявява Любовта към различните от нас; средният - по-сложно устроеният, проявява Любовта към тези, към които сме безразлични; едва задният - най-съвършеният дял, изграден изцяло от Христови клетки, проявява безотказно любовта към врага.

В старото илухимно тяло на някои напреднали хора на Земята и в много ангели и божества призи­вът, откликът и всеотдайността не са развити равномерно. Например, има същества, които отзву­чават мигновено на призива, но са съвършено неспо­собни сами за призив. Други са преизпълнени с призив, но не владеят отклика и техните реакции са об­ратни. В сърцата, заразени от ада, това се проявява като кокетство - съзнателно или несъзнателно раз­минаване на мисъл, чувство и действие. Кокетст­вото се използва от Старата вселена за настървя­ване на гонителя и животинско подобряване на вида чрез естествен подбор.

Първата и най-висша фаза на всеотдайността е приласкаването. Без приласкаване, не може да се го­вори за всеотдайност. В Новата вселена и в Шес­тата раса, която настъпва сега на Земята, тялото на разпознаването ще се разцъфти с най-благоухан­ните си цветове. В него волята Божия и личното чувство, желание и проява са в пълна хармония и единство. Полюсите на вселената се сменят: ражда се разумното добро сърце, изчистено от греха, и из­грява епохата на "гúнархата". Неин връх е новият матриархат, а най-съвършеният ú плод е "псúар­хата". Ето защо, от сега нататък призивът, откли­кът, приласкаването, всеотдайността, Божестве­ният нюх, вкус и избор минават в ръцете на сест­рите, като по-напреднали в еволюцията от сегаш­ните братя. Ставайки напълно независими от пат­риархата и андрархата на старото човечество както материално, така и морално, в тях отпада ад­ската очаквателност, плахост и игра, и те повеж­дат човечеството по пътя на любовта първи. Ком­промисите и разчитането отпадат от женското сърце завинаги като ненужна пепел и спонтан­ността се възстановява в съвършения ú Божествен вид! Преценяването, наставляването и съдничест­вото остават завинаги в архивите на Старата все­лена; и абсолютната свръхсъзнателна или съзна­телна слепота за недостатъците на ближния и на света се възцаряват на трона на Пралайа с благоу­хание, за каквото и думите на Словото са безсилни!

Ир, Отоúр, Отроáрио!

Часът на блаженствата настъпи!
11,50 ч

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.